Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:727

Utkom från trycket den 21 juni 2016
Lag om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837);
utfärdad den 9 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 86 § patentlagen (1967:837) i stället för lydelsen enligt lagen (2014:434) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264.

På regeringens vägnar

ANN LINDE
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)