Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1017 Utkom från trycket den 29 november 2016Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);utfärdad den 17 november 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31. föreskrivs att 2 kap. 10 § varumärkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.2 kap.10 §10 §Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består avnågot som är ägnat att uppfattas som någon annans firma,något som är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn som har särskilt skydd eller någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,en bild av någon annan som uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden, ellernågot som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAmina Lundqvist(Justitiedepartementet)