Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:993 Utkom från trycket den 14 november 2017Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);utfärdad den 2 november 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:221, bet. 2017/18:NU6, rskr. 2017/18:22. föreskrivs att 1 kap. 3 § och 10 kap. 4–6 §§ varumärkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.1 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2016:374. Lagen innehåller även vissa bestämmelser om EU-varumärken.Med EU-varumärken avses varumärken enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.10 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2016:374. Föreskriven avgift ska betalas av den sombegär omvandling av en registrering av ett EU-varumärke eller en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke, ellerbegär ett intyg enligt artikel 120.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, i den ursprungliga lydelsen.5 §5 § Senaste lydelse 2016:374. Vid intrång i ett EU-varumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § om ansvar för varumärkesintrång. I övrigt gäller 3 §, 8 kap. 2–8 §§ och 9 kap. i den utsträckning inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001, i den ursprungliga lydelsen. I dessa fall ska det som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i ett EU-varumärke.Bestämmelserna i 8 kap. 1 och 2 §§ gäller dock inte vid intrång i ett EU-varumärke i en sådan transitsituation som avses i artikel 9.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001, i den ursprungliga lydelsen.6 §6 § Senaste lydelse 2016:375. Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol imål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, ochmål som avses i artikel 124 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångsundersökning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONLiv Bernitz(Justitiedepartementet)