Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:994

Utkom från trycket den 14 november 2017
Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594);
utfärdad den 2 november 2017.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 8 § och 8 kap. 1 § varumärkesförordningen (2011:594) ska ha följande lydelse.

1) I ärenden i anslutning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken ska avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.

1)

Senaste lydelse 2016:377.

Slag av ärende

 

kronor

 

Begäran om omvandling av en registrering av ett EU-varumärke eller en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till en ansökan om nationellt varumärke som överlämnats till Patent- och registreringsverket enligt artiklarna 139 och 140 i Europaparlamentets och rådets förordning

 
 

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

 

1 900

 

b) för varje klass utöver den första

 

900

 

Intyg enligt artikel 120.3 i Europaparlamentets och rådets förordning

 

1 200

 

2) Patent- och registreringsverket är den behöriga svenska myndigheten för äkthetskontroll enligt artikel 110.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

2)

Senaste lydelse 2016:377.

Verket ska senast den 31 mars varje år till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet ge in det statistiska underlag som avses i artikel 172.5 i Europaparlamentets och rådets förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:994

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)