Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1058

Utkom från trycket den 21 november 2017
Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838);
utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till patentkungörelsen (1967:838)1) ska ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

Bilaga2)

Avgiftslista

Avdelning A

 

Kronor

 

 

Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen och avgift enligt 82 § samma lag:

 
 

Grundavgift för offentliggörande

 

2 500

 

– tilläggsavgift för varje patentkrav som har tillkommit efter ansökans ingivningsdag, om antalet krav därmed överstiger det antal som ansökningsavgift har betalats för

 

150

 

 

 

Avdelning B

Årsavgifter för patentansökningar och patent ska betalas med följande belopp

År

Kronor

1

 

0

 

2

 

0

 

3

 

1 400

 

4

 

1 500

 

5

 

1 700

 

6

 

1 900

 

7

 

2 100

 

8

 

2 400

 

9

 

2 700

 

10

 

3 000

 

11

 

3 400

 

12

 

3 800

 

13

 

4 200

 

14

 

4 600

 

15

 

5 000

 

16

 

5 400

 

17

 

5 800

 

18

 

6 200

 

19

 

6 600

 

20

 

7 000

 

En årsavgift, som enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket patentlagen betalas senare än när den förföll till betalning, ska höjas med 20 procent.

Avdelning D

 

Kronor

Avgift för ansökan om tilläggsskydd enligt 105 § första stycket patentlagen

 

10 000

 

Avgift för ansökan om förlängd giltighetstid för ett tilläggsskydd enligt 105 § första stycket patentlagen

 

6 000

 

Årsavgifter för tilläggsskydd enligt 105 § andra stycket patentlagen, för varje påbörjat år

 

20 000

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1058

1. Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller för årsavgifter som betalas före den 14 februari 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)