Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:604

Publicerad den 31 maj 2018
Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

1)

Prop. 2017/18:92, bet. 2017/18:NU14, rskr. 2017/18:278.

dels att 26 p § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 26 q §, av följande lydelse.

2) Endast en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området har rätt att kräva in följerättsersättning.

2)

Senaste lydelse 2016:979.

Den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden som säljare, förmedlare eller köpare ska senast den 1 april till organisationen redovisa de ersättningsgrundande försäljningar som har gjorts under det närmast föregående kalenderåret. För varje försäljning ska uppgifter lämnas om upphovsmannen, verket, försäljningspriset och datum för försäljningen. Om inga ersättningsgrundande försäljningar har gjorts, ska detta redovisas.

Den som är ersättningsskyldig ska betala ersättningen när organisationen kräver in den. Om det inte har framställts något krav beträffande en ersättningsgrundande försäljning, ska den ersättningsskyldige betala ersättningen till organisationen senast den 1 maj året efter försäljningen.

En fordran på följerättsersättning preskriberas tre år efter utgången av det kalenderår då försäljningen gjordes, om inte organisationen dessförinnan krävt den ersättningsskyldige på ersättningen eller uppmärksammat denne på att fordran har förfallit till betalning.

Organisationen ska betala följerättsersättningen till den ersättningsberättigade efter avdrag för de omkostnader som organisationen har haft.

Den ersättningsberättigades fordran på organisationen preskriberas tio år efter det att den uppkom, dock endast om organisationen har vidtagit rimliga åtgärder för att finna den ersättningsberättigade.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:604

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om försäljningar som skett före år 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)