Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1672

Publicerad den 20 november 2018
Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 1 § och 9 kap. 6 § växtförädlarrättslagen (1997:306) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

En registrerad växtsort ska ha en sortbenämning. Denna ska göra det möjligt att skilja växtsorten från andra sorter.

En sortbenämning får inte godtas, om den

 1. består av enbart siffror, såvida det inte är fast praxis att beteckna sorter på det sättet,

 2. uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten,

 3. strider mot lag eller annan författning eller mot allmän ordning eller är ägnad att väcka förargelse,

 4. kan förväxlas med en sortbenämning som för en sort inom växtarten eller en näraliggande växtart införts i eller föreslagits för införande i växtsortregistret, ett motsvarande utländskt register eller en annan officiell sortlista eller som används på förökningsmaterial av en sådan sort,

 5. kan förväxlas med ett varumärke, ett företagsnamn eller ett annat namn eller någon annan beteckning för vilken någon annan än sökanden har skydd och som skulle ha utgjort hinder mot att registrera sortbenämningen som varumärke för material av en växtsort eller för varor av liknande slag,

 6. kan förväxlas med ett sådant varumärke för material av en växtsort eller för varor av liknande slag för vilket sökanden har skydd.

Regeringen får under förutsättning av ömsesidighet förordna att en sortbenämning som har registrerats eller sökts registrerad i en främmande stat ska registreras i Sverige trots första och andra styckena, om det inte finns synnerliga skäl mot detta.

  2) Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör intrång i en växtförädlarrätt ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av växtsorten samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När storleken på ersättningen för ytterligare skada bestäms ska hänsyn särskilt tas till

  2)

  Senaste lydelse 2009:115.

 1. utebliven vinst,

 2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,

 3. skada på växtsortens anseende,

 4. ideell skada, och

 5. innehavarens intresse av att intrång inte begås.

Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör intrång i en växtförädlarrätt ska betala ersättning för utnyttjandet av sorten i den utsträckning det är skäligt.

Talan om ersättning får endast avse skada under de fem senaste åren innan talan väcktes. Om talan inte förs inom den tiden, är rätten till ersättning förlorad.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1672

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Liv Bernitz
(Justitiedepartementet)