Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1840

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver1) i fråga om varumärkesförordningen (2011:594)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning), i den ursprungliga lydelsen.

dels att 3 kap. 1 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 8, 12, 13, 15 och 16 §§, 2 kap. 3 §, 3 kap. 2, 3, 5–7 och 9–11 §§, 5 kap. 1–3 och 5 §§, 6 kap. 11 §, 7 kap. 1 § och rubriken närmast före 5 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 8 a § och 3 kap. 12 §, av följande lydelse.

I varumärkesregistret ska det, utöver vad som framgår av 2 kap. 23 § varumärkeslagen (2010:1877), antecknas uppgift om

 1. varumärkets registreringsnummer,

 2. ansökningsnummer,

 3. ingivningsdagen enligt 2 kap. 1 a § varumärkeslagen och registreringsdagen,

 4. innehavarens namn eller företagsnamn och postadress,

 5. de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för och de klasser som varorna eller tjänsterna tillhör,

 6. hur figurelementen i varumärket har klassificerats,

 7. sådant undantag från skydd för en del av varumärket som avses i 2 kap. 12 § varumärkeslagen,

 8. prioritet,

 9. att märket är registrerat såsom i hemlandet, och

 10. ombuds namn eller företagsnamn och postadress.

Om en beskrivning av varumärket har getts in, får beskrivningen tas in i registret.

I registret får uppgift om innehavarens och ombuds e-postadress antecknas.

Patent- och registreringsverket ska anteckna i varumärkesregistret den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts enligt 3 kap. 2 § första stycket varumärkeslagen (2010:1877).

En anteckning om överlåtelse eller annan övergång av rätten till ett registrerat varumärke ska innehålla den nya innehavarens namn eller företagsnamn och postadress samt uppgift om dagen för den handling som utvisar rättens övergång.

En anteckning om licens som avser ett registrerat varumärke ska innehålla licenshavarens namn eller företagsnamn och postadress. Är licenshavarens rätt begränsad ska detta antecknas, om sökanden begär det.

En registrering av ett avtal om pantsättning av ett registrerat varumärke ska innehålla uppgift om panthavarens namn eller företagsnamn och postadress, dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering och dagen för beslut om registrering.

Har rätten till ett registrerat varumärke utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, ska det efter anmälan antecknas i varumärkesregistret.

Har rätten till en ansökan om registrering av ett varumärke blivit föremål för en sådan åtgärd som avses i första stycket, ska det efter anmälan antecknas i diariet.

Om någon samtidigt ansöker om registrering av flera varumärken eller i övrigt begär någon åtgärd som berör flera varumärken, ska en särskild ansökan göras för varje märke, om inte något annat föreskrivs i denna förordning.

En ansökan om ändring av en anteckning om sökandens, innehavarens eller ombudets namn, företagsnamn eller adress får avse flera ansökningar eller registreringar om ansöknings- eller registreringsnumren för dessa anges.

2) I ett ärende om registrering av ett varumärke ska sökanden, om Patent- och registreringsverket anser det nödvändigt, skriftligen beskriva märket och ange vad som karakteriserar det.

2)

Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

I fråga om indelning i klasser tillämpas Niceklassificeringen enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken den 15 juni 1957, reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och i Genève den 13 maj 1977 (SÖ 1978:29).

I förteckningen över varor eller tjänster enligt 2 kap. 1 § första stycket 4 varumärkeslagen (2010:1877) ska sökanden ange de klasser som varorna eller tjänsterna hör till enligt Niceklassificeringen. Varorna eller tjänsterna ska anges i den ordning som följer av klassnumreringen.

En kungörelse av ett beslut om registrering ska innehålla en återgivning av varumärket och de uppgifter som avses i 1 kap. 8 §.

Kungörelsen ska också innehålla uppgift om tidsfristen för invändning och vad invändningen ska innehålla.

Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet och om den återgivning av ett varumärke som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 varumärkeslagen (2010:1877).

Patent- och registreringsverket får begära att en invändning enligt 2 kap. 24 § varumärkeslagen (2010:1877) och andra handlingar som åberopas i ett invändningsärende ska ges in i fler än ett exemplar.

3) En ansökan om ändring i ett registrerat varumärke ska innehålla

3)

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

 1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,

 2. uppgift om ombuds namn eller företagsnamn och postadress, om en tidigare antecknad uppgift har ändrats,

 3. uppgift om varumärkets registreringsnummer,

 4. tydlig uppgift om den ändring i varumärket som sökanden vill göra, och

 5. en återgivning av märket.

Är sökanden någon annan än den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som styrker sökandens rätt till märket.

En ansökan om delning av en registrering ska innehålla

 1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,

 2. uppgift om ombuds namn eller företagsnamn och postadress, om en tidigare antecknad uppgift har ändrats,

 3. uppgift om varumärkets registreringsnummer, och

 4. tydlig uppgift om hur varorna eller tjänsterna ska fördelas.

Är sökanden någon annan än den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som styrker sökandens rätt till märket.

En ansökan om förnyelse av en registrering ska innehålla

 1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,

 2. uppgift om ombuds namn eller företagsnamn och postadress, om en tidigare antecknad uppgift har ändrats, och

 3. uppgift om varumärkets registreringsnummer.

En ansökan som avser endast en del av en registrering ska innehålla uppgift om de varor eller tjänster som sökanden vill att registreringen ska omfatta efter förnyelsen samt vilka klasser registreringen då enligt sökanden kommer att omfatta.

Är sökanden i ett sådant fall som avses i andra stycket någon annan än den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som styrker sökandens rätt till märket.

Om en förnyelse görs genom en inbetalning av förnyelseavgiften, ska samtidigt varumärkets registreringsnummer anges.

Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av ett registrerat varumärke om att registreringen av varumärket kommer att löpa ut senast sex månader före registreringsperiodens utgång.

En ansökan om anteckning om överlåtelse eller annan övergång av rätten till ett registrerat varumärke, eller till ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering, ska innehålla uppgift om

 1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,

 2. ombuds namn eller företagsnamn och postadress, och

 3. varumärkets registreringsnummer eller, om anteckningen avser ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering, ansökningsnummer.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in en handling som styrker varumärkesrättens övergång.

Gäller en överlåtelse eller annan övergång flera registrerade varumärken eller registreringsansökningar, får en enda ansökan göras, om såväl den tidigare som den nya innehavaren eller sökanden är densamma för samtliga märken och märkenas registreringsnummer eller ansökningsnummer anges.

En ansökan om anteckning om licens som avser ett registrerat varumärke eller ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering ska innehålla uppgift om

 1. licenshavarens namn eller företagsnamn och postadress,

 2. ombuds namn eller företagsnamn och postadress, och

 3. varumärkets registreringsnummer eller, om anteckningen avser ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering, ansökningsnummer.

Begär sökanden en anteckning om att licenshavarens rätt är begränsad, ska ansökan också innehålla en uppgift om denna begränsning.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in licensavtalet i original eller kopia eller ett utdrag ur handlingen.

Har licens upplåtits för flera varumärken, får en enda ansökan göras om anteckning av detta förhållande. Detta gäller under förutsättning att såväl varumärkets innehavare eller den som ansöker om registrering av varumärket som licenshavaren är densamma beträffande samtliga märken och att märkenas registreringsnummer eller ansökningsnummer anges.

En ansökan om registrering av panträtt i ett registrerat varumärke eller i en ansökan om registrering av ett varumärke ska innehålla uppgift om

 1. panthavarens namn eller företagsnamn och postadress,

 2. ombuds namn eller företagsnamn och postadress,

 3. dagen för pantupplåtelsen, och

 4. varumärkets registreringsnummer eller, om pantsättningen avser en varumärkesansökan, ansökningsnummer.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in pantavtalet i original eller en bestyrkt kopia.

En begäran om anteckning av ny panthavare ska innehålla uppgift om den nya panthavarens namn eller företagsnamn och postadress samt det registrerings- eller ansökningsnummer som anteckningen avser.

Anmälan av ombud

En anmälan av ombud ska innehålla uppgift om

 1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,

 2. ombudets namn eller företagsnamn och postadress, och

 3. ansöknings- eller registreringsnummer för den ansökan eller registrering som anmälan avser.

En anmälan av ombud får avse flera ansökningar eller registreringar, om ansöknings- och registreringsnumren för dessa anges och det är samma sökande eller innehavare och ombud för samtliga märken.

Patent- och registreringsverket får begära att en invändning enligt 5 kap. 11 § varumärkeslagen (2010:1877) och andra handlingar som åberopas i ett invändningsärende ska ges in i fler än ett exemplar.

4) Vid ansökan i ett varumärkesärende ska avgift betalas enligt följande.

4)

Senaste lydelse 2017:1061.

Slag av ärende

kronor

Elektronisk ansökan om registrering

 
 

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

 

2 000

 

b) för varje klass utöver den första

 

1 000

 

Annan ansökan om registrering

 
 

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

 

2 700

 

b) för varje klass utöver den första

 

1 000

 

Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan

 

1 500

 

Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering

 

1 500

 

Elektronisk ansökan om förnyelse

 
 

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

 

2 000

 

b) för varje klass utöver den första

 

1 000

 

Annan ansökan om förnyelse

 
 

a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke

 

2 500

 

b) för varje klass utöver den första

 

1 000

 

Om förnyelse söks efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass

 

150

 

Ansökan om anteckning av ny innehavare eller sökande, för varje anteckning

 

900

 

Ansökan om anteckning av licens, för varje licensanteckning

 

900

 

Ansökan om ändring i ett varumärke

 

700

 

Ansökan om registrering av pantsättning eller anteckning av ny panthavare

 

1 600

 

Återupptagningsavgift enligt 2 kap. 20 § andra stycket eller 2 kap. 34 § tredje stycket varumärkeslagen (2010:1877)

 

500

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1840

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)