Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1841

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ändring i förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:595) om administrativ hävning av en firmaregistrering

dels att rubriken till förordningen samt 1–5 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

Förordning om hävning av en registrering av ett företagsnamn

Denna förordning tillämpas i fråga om hävning av en registrering av ett företagsnamn enligt 3 kap. 418 §§ lagen (2018:1653) om företagsnamn.

En ansökan om administrativ hävning av en registrering av ett företagsnamn och de handlingar som bifogas ansökan ska ges in i två exemplar.

Om en uppgift som lämnats enligt 3 kap. 5 § första stycket 1 lagen (2018:1653) om företagsnamn ändras under tiden för registreringsmyndighetens handläggning, ska sökanden genast anmäla ändringen till registreringsmyndigheten.

Ett föreläggande till innehavaren enligt 3 kap. 9 § lagen (2018:1653) om företagsnamn ska, utöver vad som anges i den paragrafen, innehålla upplysningar om följden av att yrkandet bestrids eller medges eller att bestridandet inte görs i rätt tid.

Vid överlämnande av ett ärende till tingsrätt med stöd av 3 kap. 12 eller 15 § lagen (2018:1653) om företagsnamn ska alla handlingar i ärendet inklusive delgivningsbevis samt relevanta utskrifter ur det register där företagsnamnet är registrerat överlämnas till tingsrätten. Även utskrifter av andra uppgifter som kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen ska överlämnas. Handlingarna ska ingå i tingsrättens akt.

I ett ärende om administrativ hävning av en registrering av ett företagsnamn tas en ansökningsavgift ut med 450 kronor. Avgiften ska betalas när ansökan ges in. Avgiften betalas inte tillbaka om handläggningen av ärendet har påbörjats.

Ett förfarande som avses i 3 kap. 4 § andra stycket lagen (2018:1653) om företagsnamn får inledas av Åklagarmyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1841

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)