Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:542

Publicerad den 18 juni 2020
Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Utfärdad den 17 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 35 § mönsterskyddslagen (1970:485) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312.

2) Den som gör intrång i en mönsterrätt (mönsterintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för mönsterskyddsbrott till böter eller fängelse i högst två år.

2)

Senaste lydelse 2005:291.

Om brottet begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, döms för grovt mönsterskyddsbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

  1. har föregåtts av särskild planering,

  2. har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form,

  3. har varit av större omfattning, eller

  4. annars har varit av särskilt farlig art.

Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 35 b § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till mönsterskyddsbrott eller grovt mönsterskyddsbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Åklagaren får väcka åtal för brott som avses i denna paragraf endast om åtal är motiverat från allmän synpunkt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:542

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Liv Bernitz
(Justitiedepartementet)