Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:545 Publicerad den 18 juni 2020Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)Utfärdad den 17 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312. föreskrivs att 8 kap. 1 § varumärkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.8 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2018:1652. Den som gör intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för varumärkesbrott till böter eller fängelse i högst två år.Om brottet begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, döms för grovt varumärkesbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningenhar föregåtts av särskild planering,har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form,har varit av större omfattning, ellerannars har varit av särskilt farlig art.Första och andra styckena gäller inte vid intrång i den rätt till ett varukännetecken som avses i 1 kap. 10 § tredje stycket. Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 3 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.För försök eller förberedelse till varumärkesbrott eller grovt varumärkesbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.Åklagaren får väcka åtal för brott endast om åtal är motiverat från allmän synpunkt.Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONLiv Bernitz(Justitiedepartementet)