Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:1053) om auktorisation av patentombud

Utkom från trycket den 13 juli 2010
utfärdad den 1 juli 2010.

Inledande bestämmelse

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud. De ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

Auktorisation

Kunskapsprov för auktorisation, som avses i 4 § första stycket 4 lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud, anordnas av Patentombudsnämnden. Provet ska vara skriftligt.

Kunskapsprovet för auktorisation ska säkerställa att patentombudet har tillräckliga teoretiska kunskaper för att yrkesmässigt lämna biträde i patenträttsliga angelägenheter och förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i sådant arbete.

För att få avlägga kunskapsprov för auktorisation krävs att sökanden har yrkeserfarenhet av biträde i patenträttsliga angelägenheter under minst fyra år, samt har

 1. avlagt magisterexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med teknik eller naturvetenskapligt ämne som huvudområde för utbildningen eller med godkänt resultat genomgått någon annan motsvarande utbildning, eller

 2. avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med juridik som huvudområde för utbildningen eller med godkänt resultat genomgått någon annan motsvarande utbildning.

Yrkeserfarenheten ska ha fullgjorts under överinseende av ett auktoriserat patentombud.

Ansökningsförfarandet

En ansökan om auktorisation görs hos Patentombudsnämnden.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden.

SFS 2016:170

En ansökan om auktorisation ska innehålla

 1. personbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande handlingar från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

 2. bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande handling från en annan stat inom EES,

 3. en försäkran om att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 4. närmare uppgifter om sökandens utbildning och yrkesverksamhet, och

 5. de uppgifter som avses i 13 §.

Erkännande av utländska utbildningar och yrkeskvalifikationer för patentombud

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

SFS 2016:170

[Upphävd g. F (2016:170).]

SFS 2016:170

[Upphävd g. F (2016:170).]

SFS 2016:170

Register

Patentombudsnämnden ska föra ett register över auktoriserade patentombud med hjälp av automatiserad behandling.

Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. allmän eller enskild verksamhet där patentombudsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,

 2. aktualisering, komplettering eller kontroll av patentombudsanknuten information som finns i medlemsregister eller liknande register, och

 3. verksamhet som staten ansvarar för enligt lag eller annan författning och

  1. som avser patentombud, och

  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till patentombudsanknuten information.

Patentombudsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i registret.

SFS 2018:388

[Upphävd g. F (2018:388).]

SFS 2018:388

Registret ska för varje patentombud innehålla uppgift om

 1. namn,

 2. personnummer, samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,

 3. tjänsteadress, och

 4. i förekommande fall företagsnamn, organisationsnummer, postadress och webbplats för det företag där patentombudet utövar verksamhet.

Om ett patentombud är registrerat i en annan stat, ska Patentombudsnämndens register innehålla uppgift om vilken utländsk myndighet eller organisation som ansvarar för registreringen samt, i förekommande fall, patentombudets utländska registreringsnummer.

SFS 2018:1837

Ett patentombud ska snarast möjligt anmäla varje förändring av sådana förhållanden som framgår av registret. Anmälan ska vara undertecknad av patentombudet.

När Patentombudsnämnden meddelat beslut om upphävande av auktorisation ska uppgifter om patentombudet gallras ur registret så snart som möjligt efter det att beslutet vunnit laga kraft.

De uppgifter i registret som framgår av 13 § första stycket 1 och 3 ska hållas tillgängliga på en webbplats.

[Upphävd g. F (2016:170).]

SFS 2016:170

Bevis om auktorisation

Rubriken införd g. SFS2016-0170

Patentombudsnämnden ska lämna bevis om auktorisation på svenska eller engelska till en sökande som begär det.

Avgifter

För prövning av ansökan om auktorisation ska sökanden betala en ansökningsavgift om 1 000 kronor.

Om ansökan beviljas, ska patentombudet årligen betala en avgift om 2 600 kronor.

För prövning av frågor enligt 4 § andra stycket lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud ska sökanden betala en avgift. I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 ska tillämpas.

För bevis om auktorisation ska sökanden betala en avgift. Patentombudsnämnden får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

För avläggande av kunskapsprov för auktorisation ska sökanden betala en avgift. Patentombudsnämnden får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Ytterligare föreskrifter

Patentombudsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om teoretisk utbildning, yrkeserfarenhet och kunskapsprov för auktorisation.

Patentombudsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter även om auktorisation och registrering av patentombud.

SFS 2016:170

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1053

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2010.

SFS 2016:170

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2016.

SFS 2018:388

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1837

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.