Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kollektivmärkeslag (1960:645)

Denna lag upphör enligt Lag (2010:1877) att gälla den 1 juli 2011.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2010:1877).

Förening av näringsidkare kan, på motsvarande sätt som enligt varumärkeslagen gäller för enskild näringsidkare, genom registrering eller inarbetning förvärva ensamrätt till varumärke eller annat varukännetecken att av medlem användas för varor eller tjänster, som han tillhandahåller i sin rörelse.

Offentlig myndighet, stiftelse eller sammanslutning, som bedriver kontroll av varor eller tjänster, kan ock förvärva ensamrätt till varumärke eller annat varukännetecken att användas för varor eller tjänster, vilka äro föremål för kontroll.

Varumärke som avses i denna lag kallas kollektivmärke.

<kgp:refblock>

Fråga, om ett kollektivmärke var att anse som endast beskrivande, bedömdes m.h.t. hur det kunde uppfattas av tilltänkt kundkrets R 2003:26.

</kgp:refblock>

Om varukännetecken som avses i 1 § skall, där ej annat följer av vad nedan sägs, i tillämpliga delar gälla vad om varumärke och annat varukännetecken är stadgat i varumärkeslagen eller eljest.

Ansökan om registrering av kollektivmärke skall, förutom uppgifter varom stadgas i 17 § varumärkeslagen, innehålla uppgift jämväl om de bestämmelser, enligt vilka märket må användas. Bifalles ansökningen, intages uppgiften i varumärkesregistret.

Om bestämmelserna senare ändras, åligger det märkets innehavare att för införande i registret anmäla den ändrade lydelsen.

I fråga om registrerat kollektivmärke skall anteckning i registret om överlåtelse av märket medgivas under förutsättning att märket i den nye innehavarens hand icke uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten.

Registrering av kollektivmärke må hävas, förutom av skäl som angives i 25 § varumärkeslagen, jämväl om gällande bestämmelser för märkets användning ej rätteligen anmälts till registret eller om märket användes på sådant sätt, att allmänheten vilseledes. Talan må föras av myndighet som Konungen bestämmer, så ock av envar som lider förfång av registreringen eller märkets användning ävensom av sammanslutning av berörda näringsidkare.

<kgp:refblock>

Varumärkesförordning (1960:648)26 §, efter denna lag.

</kgp:refblock>

I mål om intrång i rätt till varukännetecken som avses i denna lag skall endast kännetecknets innehavare anses som målsägande. Denne äger föra talan om ersättning även för skada, tillfogad annan som är berättigad att använda kännetecknet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1960:645

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1961. De i varumärkeslagen meddelade övergångsbestämmelserna skola äga motsvarande tillämpning.