Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Patentkungörelse (1967:838)

Patentkungörelsen

Allmän anmärkning:

I samband med ändringar g. F 1991:1331 meddelade övergångsbestämmelser inf. efter patentkungörelsen. År och SFS-nr anges endast betr. ändringar som gjorts efter tidigare omtryck i SFS 1978:151.

<kgp:reprint>Omtryckt i SFS 1991:1331</kgp:reprint>

Patentansökan och diarium

Svensk patentansökan ges in till patent- och registreringsverket (Patentverket).

Internationell patentansökan som omfattar Sverige ges in till en myndighet eller internationell organisation som enligt konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna är behörig mottagande myndighet. Bestämmelser om Patentverket som mottagande myndighet finns i 51–56 §§.

När det i denna kungörelse hänvisas till tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete avses tillämpningsföreskrifterna i deras lydelse per den 1 juli 2007.

Bestämmelserna i denna kungörelse om patentansökan gäller, om inte något annat sägs, endast

 1. svensk patentansökan,

 2. internationell patentansökan som fullföljts enligt 31 § patentlagen (1967:837) upptagits till handläggning enligt 38 § samma lag,

 3. europeisk patentansökan som omvandlats enligt 93 § patentlagen.

SFS 2007:519

En svensk patentansökan ska bestå av en skrivelse (ansökningshandling) med bilagor.

Ansökningshandlingen ska vara undertecknad av sökanden eller sökandens ombud och innehålla

 1. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av ett ombud, ombudets namn och adress,

 2. uppfinnarens namn och adress,

 3. en kort och saklig benämning på den patentsökta uppfinningen,

 4. när patent söks av flera gemensamt, uppgift om någon av dem är utsedd att för alla ta emot meddelanden från Patentverket,

 5. i förekommande fall uppgift om att ansökan omfattar en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 b § patentlagen (1967:837), samt

 6. uppgift om vilka bilagor som åtföljer ansökningshandlingen.

Följande bilagor ska finnas:

 1. en beskrivning av uppfinningen, inklusive ritningar som behövs för att tydliggöra beskrivningen, ett eller flera patentkrav och ett sammandrag,

 2. om sökanden företräds av ombud som inte har befullmäktigats i ansökningshandlingen, särskild fullmakt för ombudet, samt

 3. om uppfinningen har gjorts av någon annan än sökanden, uppgift om grunden för sökandens rätt.

Ansökningsavgiften som föreskrivs i 45 § ska betalas i samband med ansökan.

SFS 2014:435

En patentansökan får överföras elektroniskt till Patentverket och ska i så fall vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Patentverket får meddela föreskrifter om sådan överföring.

SFS 2016:580

I 8 a § patentlagen (1967:837) finns en bestämmelse om att beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Annan text än beskrivning, patentkrav och sammandrag får vara skriven på svenska, engelska, danska eller norska.

Om en ingiven text är skriven på annat språk än som följer av första eller andra stycket, ska en översättning ges in. Patentverket får dock avstå från att kräva översättning eller godta översättning till ett annat språk än svenska, engelska, danska eller norska i fråga om

 1. annan text än beskrivning, patentkrav och sammandrag, samt

 2. en sådan text i beskrivning eller patentkrav i en svensk patentansökan som inte ingår i det som enligt 21 § första stycket utgör grundhandling.

Patentverket får ta upp en ansökan till prövning innan översättningen har kommit in. Sökanden ska dock föreläggas att ge in översättningen innan ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 22 § patentlagen.

SFS 2014:435

Beskrivningen, patentkraven och sammandraget ska vara utförda med svart text i standardtypsnitt mot vit bakgrund. Ritningar ska vara utförda med mörka, företrädesvis svarta linjer mot ljus, företrädesvis vit bakgrund. Beskrivningen och tillhörande ritningar samt patentkraven och sammandraget ska vara utförda i format A 4 (210 x 297 mm) och i form som lämpar sig för mångfaldigande.

SFS 2008:368

För att få en sådan nyhetsgranskning som avses i 9 § patentlagen (1967:837) ska sökanden inom tre månader från patentansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § samma lag skriftligen begära detta hos Patentverket och betala en avgift som fastställts av granskningsmyndigheten. Om patentansökan inte är skriven på ett språk som godtas av granskningsmyndigheten, ska begäran åtföljas av en översättning av ansökan till ett språk som Patentverket bestämmer.

Om flera myndigheter kan komma i fråga för att utföra nyhetsgranskningen och sökanden vill bestämma vilken av dessa som ska utföra den, ska sökanden ange den myndigheten i sin begäran.

En begäran enligt första stycket ska anses vara återkallad, om patentansökan och föreskriven översättning vid utgången av den frist som anges i första stycket inte uppfyller de formkrav som gäller för en internationell patentansökan.

SFS 2014:435

Om en uppfinning avser biologiskt material från växt- eller djurriket, eller om sådant material används i en uppfinning, skall patentansökan innehålla en upplysning om materialets geografiska ursprung, om detta är känt. Om ursprunget inte är känt, skall detta anges.

Bristande upplysningar om det geografiska ursprunget eller om sökandens vetskap om ursprunget påverkar inte prövningen av ansökan eller de rättigheter som följer av ett meddelat patent.

SFS 2004:162

[Upphävd g. F (2007:519).]

SFS 2007:519

Patentverket för diarium över inkomna patentansökningar.

Diariet är tillgängligt för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan

 1. ansökans diarienummer,

 2. ansvarig handläggare,

 3. sökandens namn och adress,

 4. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och adress,

 5. uppgift om huruvida ansökan är en svensk patentansökan, en internationell patentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,

 6. om ansökan är en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen (1967:837),

 7. om ansökan är en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,

 8. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som har fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökan samt den dag ansökan kom in till Patentverket för omvandling,

 9. om prioritet har begärts, var den åberopade tidigare ansökan har getts in, dagen för den ansökan och ansökans nummer,

 10. om ansökan har uppkommit genom delning eller utbrytning, stamansökans diarienummer,

 11. om det genom delning eller utbrytning från ansökan har uppkommit en ny ansökan, den avdelade eller utbrutna ansökans diarienummer,

 12. om ansökan har blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § tredje stycket patentlagen, dagen för detta,

 13. om panträtt har upplåtits i ansökan, dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering samt panthavarens namn och adress,

 14. om ansökan är en internationell patentansökan, det internationella ansökningsnumret,

 15. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den europeiska patentansökans nummer,

 16. i ärendet inkomna skrifter och betalda avgifter, och

 17. i ärendet fattade beslut.

När ansökningshandlingarna i patentärendet har blivit allmänt tillgängliga enligt 22 § patentlagen, ska det i diariet för varje ansökan antecknas

 1. de klasser som ansökan har hänförts till,

 2. uppfinnarens namn och adress, samt

 3. uppfinningens benämning.

SFS 2014:435

[Upphävd g. F (2007:1120).]

SFS 2007:1120

Om en patentsökt uppfinning har övergått till någon annan, får överlåtaren eller den nya innehavaren hos Patentverket begära att rättsövergången antecknas i patentansökningsdiariet. I begäran skall anges grunden för rättsövergången.

Patentverket får meddela föreskrifter om i vilka fall överlåtaren eller den nya innehavaren skall styrka rättsövergången.

SFS 2007:519

Prioritet

En begäran om prioritet skall göras skriftligen och ges in till patentverket i pappersform.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1973:69.

SFS 2000:1160

Bevis och kopior som avses i 6 b § patentlagen (1967:837) skall ges in i den form patentverket föreskriver.

SFS 2000:1160

Patentverket får föreskriva om undantag i vissa fall från skyldigheten enligt 6 b–6 c §§ patentlagen (1967:837) att ge in bevis och kopior.

SFS 2000:1160

[har upphävts genom förordning (2000:1160).]

SFS 2000:1160

Patentkrav

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1983-0435

Patentkrav skall innehålla

 1. benämning på uppfinningen,

 2. uppgift om den teknik, i förhållande till vilken uppfinningen utgör något nytt (teknikens ståndpunkt), om sådan uppgift är nödvändig,

 3. uppgift om det för uppfinningen nya och säregna.

Varje patentkrav får avse endast en uppfinning.

Uppfinningen skall såvitt möjligt hänföras till någon av kategorierna alster, anordning, förfarande eller användning.

Patentkrav får ej innehålla något som är ovidkommande med hänsyn till den i kravet angivna uppfinningen eller oväsentligt för den ensamrätt sökanden begär.

Patentansökan får innehålla flera patentkrav. Finns flera patentkrav i en ansökan, skall de upptagas och numreras i följd.

Patentkrav kan vara självständigt eller osjälvständigt. Osjälvständigt krav är sådant krav som avser utföringsform av uppfinning som angivits i annat patentkrav i ansökningen och därför innefattar samtliga bestämningar i detta krav. Annat krav är självständigt.

Till patentkrav får knytas ett eller flera osjälvständiga krav. Osjälvständigt krav får knytas till flera föregående patentkrav. Det skall inledas med hänvisning till sådant föregående patentkrav och därefter upptaga de ytterligare bestämningar som kännetecknar uppfinningen.

Om en patentansökan omfattar flera uppfinningar, är dessa att anse som beroende av varandra, om det föreligger ett tekniskt samband mellan samtliga uppfinningar genom att ett eller flera likadana eller motsvarande tekniska särdrag är gemensamma för dessa. Med uttrycket tekniska särdrag avses sådana tekniska särdrag som varje uppfinning bidrar med utöver teknikens ståndpunkt.

Frågan huruvida ett antal uppfinningar är beroende av varandra skall avgöras utan hänsyn till om de är angivna i separata patentkrav eller som alternativ i ett patentkrav.

SFS 1991:1331

Beskrivning

Rubriken införd g. SFS1983-0435

Beskrivningen får innehålla endast sådant som bidrar till att klargöra uppfinningen. Om en nyskapad eller en annan inte allmänt godtagen term måste användas, ska termen förklaras. Beteckning eller måttenhet får inte avvika från det som är allmänt brukligt i de nordiska staterna.

Om patentansökan omfattar en sådan deposition av biologiskt material som avses i 8 b § patentlagen (1967:837), ska sökanden i sin ansökan lämna alla de uppgifter av betydelse om det biologiska materialets egenskaper som sökanden har tillgång till.

SFS 2014:435

En sådan deposition som avses i 8 b § första stycket patentlagen (1967:837) ska göras hos en institution som är internationell depositionsmyndighet enligt den i Budapest den 28 april 1977 avslutade överenskommelsen om internationellt erkännande av deposition av mikroorganismer i samband med patentärenden (Budapestöverenskommelsen).

Depositionen ska göras enligt Budapestöverenskommelsen.

Patentverket upprättar en förteckning över de institutioner som är internationella depositionsmyndigheter enligt Budapestöverenskommelsen.

SFS 2014:435

Har en deposition gjorts, ska sökanden inom sexton månader från den dag då ansökningen gjordes eller, om prioritet yrkas, den dag från vilken prioritet begärs lämna Patentverket skriftlig uppgift om den institution hos vilken depositionen har gjorts och det nummer som institutionen har åsatt depositionen. I fråga om internationella patentansökningar får uppgifterna inom samma frist lämnas till världsorganisationens för den intellektuella äganderätten internationella byrå.

Gör sökanden framställning om att handlingarna rörande patentansökningen ska hållas tillgängliga tidigare än som följer av 22 § första och andra styckena patentlagen, ska de uppgifter som avses i första stycket lämnas senast tillsammans med framställningen. Gör sökanden beträffande internationell patentansökan framställning om tidigare publicering av ansökningen enligt artikel 21.2.b i konventionen om patentsamarbete, ska uppgifterna lämnas senast tillsammans med framställningen om publicering.

Har en deposition överförts från en internationell depositionsmyndighet till en annan enligt regel 5.1 i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen, ska sökanden underrätta Patentverket om detta och om det nya nummer som depositionen har åsatts.

Patentverket får som bevis om att de uppgifter som avses i första och tredje styckena är riktiga infordra kopia av det kvitto som institutionen har utfärdat på depositionen.

SFS 2007:1120

En sådan ny deposition som avses i 8 b § andra stycket patentlagen (1967:837) ska göras i den ordning som föreskrivs i Budapestöverenskommelsen för ny deposition.

En ny deposition ska göras inom tre månader från den dag deponenten tog emot underrättelse från den internationella depositionsmyndigheten om att prov från det tidigare deponerade materialet inte längre kan tillhandahållas. Om institutionen har upphört att vara internationell depositionsmyndighet för sådant biologiskt material som depositionen avsåg eller om den har upphört att fullgöra sina förpliktelser enligt Budapestöverenskommelsen och deponenten inte har fått underrättelse om detta inom sex månader efter det att den internationella byrån publicerade information om det förhållandet, får dock den nya depositionen göras inom nio månader från den publiceringen.

Inom fyra månader från det att den nya depositionen har gjorts ska deponenten till Patentverket ge in en kopia av det kvitto som institutionen har utfärdat på den nya depositionen. Om den frist som avses i 17 b § första eller andra stycket löper ut senare, får kvittot dock ges in inom den fristen. När kvittot ges in, ska en uppgift lämnas om numret på den patentansökan eller det patent som depositionen hör till.

SFS 2014:435

Sammandrag

Rubriken införd g. SFS1983-0435

I fråga om svensk patentansökan skall sammandraget avse beskrivning och patentkrav sådana de föreligger i de handlingar som enligt 21 § första stycket eller 24 § första stycket utgör grundhandlingar. Sammandraget skall innehålla uppfinningens benämning. Det skall utformas så att av detsamma tydligt framgår det tekniska problem som uppfinningen berör, principen för den lösning av problemet som uppfinningen innebär samt den huvudsakliga användningen av uppfinningen. Sammandragets slutliga lydelse skall, där så kan ske, fastställas innan ansökningen skall hållas allmänt tillgänglig enligt 22 § andra stycket patentlagen.

Föreligger i fråga om internationell patentansökan eller omvandlad europeisk patentansökan sammandrag som fastställts av internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller av det europeiska patentverket, skall det godtagas. I annat fall fastställer patentverket sammandrag också i sådan ansökan. I sist nämnda fall äger första stycket motsvarande tillämpning.

Ändring av patentansökan

Patentkrav får ej ändras så att det kommer att innehålla något som icke framgår av handling, vilken enligt 21 § första eller andra stycket eller 24 § första stycket utgör grundhandling. Ändras patentkrav så att nya bestämningar tillkommer, skall sökanden samtidigt ange var motsvarighet finns i grundhandlingarna.

Efter det att patentverket avgivit utlåtande om företagen nyhetsgranskning får icke i samma patentansökan upptagas patentkrav som anger uppfinning vilken är oberoende av uppfinning enligt tidigare ingivna krav.

I fråga om internationell patentansökan får utlåtande om nyhetsgranskning inte avges före utgången av den frist som gäller enligt 58 §, om inte sökanden samtycker till det.

I beskrivning och ritning får sökanden göra ändringar eller tillägg endast om det är nödvändigt med hänsyn till 8 § patentlagen. Genom sådana ändringar eller tillägg får patentkrav ej framstå såsom omfattande annat än sådant, som har motsvarighet i grundhandlingarna.

SFS 1983:435

Ändring eller tillägg i patentkrav skall, om patentverket ej medger annat, ske genom att ny handling inges, vilken i ett sammanhang upptar samtliga krav.

Med grundhandling avses i fråga om en svensk patentansökan den beskrivning med tillhörande ritningar och det eller de patentkrav på svenska, engelska, danska eller norska som fanns ingivna på ansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen (1967:837). Detsamma gäller i fråga om en patentansökan som tas upp till handläggning enligt 38 § patentlagen och en europeisk patentansökan som begärs omvandlad. Om det inte fanns någon sådan handling ingiven vid den tidpunkten, ska den beskrivning med tillhörande ritningar och det eller de patentkrav på svenska eller engelska som därefter först kom in anses utgöra grundhandling i den utsträckning som innehållet har en tydlig motsvarighet i de handlingar som fanns ingivna på ansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen.

Med grundhandling avses i fråga om en internationell patentansökan som fullföljs enligt 31 § patentlagen den kopia av beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller patentkraven på svenska eller engelska som har getts in enligt samma paragraf, om ansökan är skriven på svenska eller engelska. Om det krävs översättning för att fullfölja ansökan, avses med grundhandling i stället den översättning av beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller patentkraven som har getts in enligt samma paragraf med de ändringar i översättningen som kan ha gjorts inom den frist som gäller enligt 58 §.

Om sökanden har samtyckt till att ansökan tas upp till avgörande innan den frist som anges i 58 § har löpt ut, avses med grundhandling beskrivningen, ritningarna och patentkravet eller patentkraven som de fanns ingivna vid den tidpunkt då beslut fattades om avslag eller underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen.

SFS 2014:435

Delning och utbrytning

Om flera uppfinningar är beskrivna i grundhandlingarna, kan sökanden dela ansökningen i flera ansökningar. Därvid skall på sökandens begäran ny ansökan avseende uppfinning, som hämtats från den ursprungliga ansökningen (stamansökningen), anses gjord samtidigt med stamansökningen.

SFS 1996:225

Har i patentansökan genom tillägg till beskrivning eller patentkrav eller på annat sätt angivits en uppfinning, som icke framgår av grundhandlingarna, kan genom utbrytning ur den ursprungliga ansökningen (stamansökningen) gjord ny ansökan avseende denna uppfinning på sökandens begäran anses gjord vid den tidpunkt då den handling vari uppfinningen angivits inkom till Patentverket.

Utbrytning får ske endast under förutsättning att i den nya ansökningen skydd begärs endast för vad som framgick av stamansökningens handlingar sådana dessa förelåg i och med att den nya handlingen kommit in.

SFS 1993:1312

Vid delning eller utbrytning skall beskrivning med tillhörande ritning och patentkrav, som inges samtidigt med ansökningshandlingen i den nya ansökningen, anses såsom grundhandling.

Ny ansökan får anses uppkommen genom delning eller utbrytning endast om det av ansökningen när den inges framgår att den är avdelad eller utbruten ansökan. I avdelad eller utbruten ansökan skall den ursprungliga ansökningen anges.

Ansökans allmänna tillgänglighet

Om handlingarna i ett ärende som rör en patentansökan enligt 22 § andra eller tredje stycket patentlagen (1967:837) blir allmänt tillgängliga innan patentet har meddelats, ska sammandraget offentliggöras så snart dess slutliga lydelse har fastställts. Patentverket får offentliggöra också andra delar av ansökan tillsammans med sammandraget.

En kungörelse enligt 22 § femte stycket patentlagen ska innehålla uppgifter om

 1. ansökans diarienummer och klass,

 2. ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen,

 3. uppfinningens benämning, och

 4. sökandens och uppfinnarens namn och adress.

Om prioritet har begärts, ska kungörelsen även innehålla uppgifter om

 1. var den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande har getts in,

 2. ingivningsdagen för den ansökan, och

 3. ansökans nummer.

Om ansökan omfattar en deposition av biologiskt material, ska detta anges i kungörelsen. Om sökanden med stöd av 22 § åttonde stycket patentlagen har begärt att prov från deponerat material ska lämnas ut endast till en särskild sakkunnig, ska också detta anges i kungörelsen.

Om en översättning av beskrivningen och patentkravet eller patentkraven i en internationell patentansökan har ändrats inom den frist som gäller enligt 58 § men efter det att handlingarna i ärendet har blivit allmänt tillgängliga, ska en kungörelse utfärdas om detta.

SFS 2014:435

En begäran enligt 22 § nionde stycket första meningen patentlagen (1967:837) om att få prov från en deposition ska utformas på det sätt som föreskrivs i regel 11 i tillämpningsföreskrifterna till Budapestöverenskommelsen.

Den som vill få ut ett prov ska gentemot patentsökanden eller patenthavaren förbinda sig att innan patentansökan har avgjorts slutligt eller patentet har upphört att gälla

 1. inte låta någon annan få tillgång till provet, och

 2. inte använda provet annat än i experimentsyfte.

Förbindelsen ska också omfatta biologiskt material som har härletts ur provet och som har behållit de egenskaper hos det deponerade materialet som är väsentliga för utövandet av uppfinningen.

Om patentsökanden eller patenthavaren uttryckligen avstår från förbindelsen, behöver någon sådan inte lämnas.

Förbindelsen ska fogas till begäran.

SFS 2014:435

En begäran enligt 22 § åttonde stycket patentlagen (1967:837) om att prov ska lämnas ut endast till en särskild sakkunnig ska göras senast den dag då de tekniska förberedelserna för offentliggörande av patentansökan anses avslutade.

Patentverket upprättar en förteckning över de personer som har förklarat sig villiga att åta sig uppdrag som sådan sakkunnig och som är lämpliga för det. Beslut om vilka personer som ska tas upp på förteckningen över sakkunniga ska kungöras i den ordning som föreskrivs i 49 §.

Om prov får lämnas ut endast till en sådan sakkunnig, ska det i begäran om prov anges vem som ska anlitas som sakkunnig. Till begäran ska fogas en skriftlig förbindelse från den sakkunnige gentemot patentsökanden motsvarande den förbindelse som avses i 25 a § andra och tredje styckena. Om begäran avser prov som ska lämnas ut enligt 22 § åttonde stycket andra meningen patentlagen, ska förbindelsen avse 20 år från den dag patentansökan lämnades in.

Som särskild sakkunnig får den anlitas som är upptagen på förteckningen eller som i det särskilda fallet har godtagits av patentsökanden.

SFS 2014:435

De förbindelser som föreskrivs i 25 a och 25 b §§ hindrar inte att biologiskt material som härletts ur provet deponeras för en ny patentansökan, om materialet behöver deponeras för ansökan. En förbindelse om att inte använda provet eller material som härletts ur det annat än i experimentsyfte gäller inte för den som fått en tvångslicens att utnyttja uppfinningen.

SFS 2004:162

Om Patentverket bifaller en framställning om prov enligt 22 § sjunde eller åttonde stycket patentlagen (1967:837), ska verket utfärda ett bevis om detta. Patentverket ska överlämna framställningen om prov och beviset till den institution där depositionen finns. Verket ska samtidigt skicka en kopia av framställningen och beviset till patentsökanden eller patenthavaren.

SFS 2017:159

Handläggning av patentansökan

Vid prövning av förutsättningarna enligt 2 § patentlagen för meddelande av patent skall patentverket beakta allt, varom myndigheten får kännedom.

Patentverkets granskning skall ske på grundval av patentskrifter, utläggningsskrifter eller publicerade patentansökningar från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Amerikas Förenta Stater, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Schweiz, Storbritannien, förutvarande Tyska riket och det europeiska patentverket eller utdrag ur dessa samt publicerade internationella patentansökningar eller utdrag ur dessa ävensom allmänt tillgängliga ansökningar om patent här i riket. Därutöver kan granskningen grundas på annan tillgänglig litteratur, om så finnes befogat.

Patentverket meddelar närmare bestämmelser om granskningen. Sådana bestämmelser får, om särskilda förhållanden påkallar det, avvika från föreskrifterna i andra stycket.

Om beskrivning, patentkrav och sammandrag i en patentansökan är skrivna på engelska eller om det i patentansökan anges att patent ska meddelas på engelska, får Patentverket i den utsträckning det är lämpligt använda engelska vid handläggningen av patentärendet.

SFS 2014:435

Om det behövs för utredning angående ansökan om patent, får patentverket anlita sakkunnig, som ej är anställd hos verket.

Patentverket kan förelägga sökande att inkomma med modell, prov eller dylikt eller att låta utföra undersökning eller försök, om så behövs för bedömning av den patentsökta uppfinningen.

Den som söker patent på en uppfinning, som han eller hon har sökt patent på vid en utländsk patentmyndighet, ska redovisa vad den myndigheten har upplyst honom eller henne i fråga om uppfinningens nyhet eller patenterbarhet i övrigt. Patentverket får förelägga sökanden att ge in en bestyrkt avskrift av vad som på så sätt upplysts eller en försäkran om att något besked inte har lämnats i sådant avseende.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 29 § upphävd g. F 2007:519.

SFS 2009:1155

Patentverket får lämna ut uppgifter om granskningsresultat som gäller en inte offentliggjord patentansökan till en patentmyndighet utom riket, om en överenskommelse träffats om utbyte av granskningsresultat och den utländska myndigheten förbundit sig att inte göra uppgifterna tillgängliga för allmänheten.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 29 a § nu 29 b §.

SFS 2015:522

När Patentverket bedömer att patent kan meddelas, skall verket, innan underrättelse enligt 19 § första stycket patentlagen utfärdas, till sökanden översända handlingar som visar i vilken lydelse verket avser att meddela patentet. Patentverket kan i sådant fall med stöd av 15 § patentlagen förelägga sökanden att dels yttra sig i frågan, dels återsända handlingarna till verket inom viss tid.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 29 a §.

SFS 2015:522

Föreskrifter om frister och anstånd meddelas av Patentverket. Anstånd med att meddela patent kan dock medges endast när det är fråga om att meddela patent innan ansökningen blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § patentlagen. Patentets meddelande kan i sådant fall på sökandens begäran uppskjutas till dess ansökningen blir allmänt tillgänglig enligt den bestämmelsen.

SFS 1993:1312

Meddelande av patent

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1993-1312

Patentverket ska framställa en patentskrift som avses i 21 § patentlagen (1967:837). Framställningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att sökanden har betalat meddelandeavgiften och, i förekommande fall, gett in en översättning enligt 19 § andra stycket samma lag. I patentskriften ska det anges

 1. vilken dag patentet har meddelats,

 2. patentets nummer (patentansökans diarienummer) samt patentets publiceringsnummer och klasser,

 3. patenthavarens namn och adress,

 4. om patenthavaren företräds av ombud, ombudets namn,

 5. uppfinnarens namn och adress,

 6. den dag ansökningshandlingarna blev allmänt tillgängliga enligt 22 § patentlagen,

 7. huruvida patentet grundas på en svensk patentansökan, en internationell patentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,

 8. om patentet grundas på en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag enligt 8 c eller 8 d § patentlagen,

 9. om patentet grundas på en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen, det internationella ansökningsnumret samt den dag då ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller kom in enligt 38 § samma lag,

 10. om patentet grundas på en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansökan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen eller, i förekommande fall, den dag som har fastställts som ingivningsdag för den europeiska patentansökan, numret för den europeiska patentansökan samt den dag då ansökan kom in till Patentverket för omvandling,

 11. uppgifter om prioritet, var den prioritetsgrundande ansökan har getts in, dagen för den ansökan och ansökans nummer,

 12. uppfinningens benämning,

 13. om patentansökan har uppkommit genom delning eller utbrytning, stamansökans diarienummer,

 14. om patentansökan omfattar en deposition av biologiskt material, den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen har gett depositionen, och

 15. anförda publikationer.

SFS 2014:435

En kungörelse enligt 20 § första stycket patentlagen om att patent meddelas skall innehålla de uppgifter som enligt 31 § skall tas in i patentskriften, med undantag för anförda publikationer.

SFS 1993:1312

När en invändning enligt 24 § patentlagen (1967:837) görs skall det anges vad den grundas på. Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och handläggningen av invändningar.

SFS 2007:519

Företrädes invändare av ombud, skall fullmakt för ombudet inges.

Patenthavaren ska få en kopia av samtliga skrivelser från invändare. I övrigt tillämpas 25 § förvaltningslagen (2017:900).

SFS 2018:930

Om en skrivelse som har betydelse i ett patentärende kommer in innan patentet har meddelats, skall sökanden underrättas om detta. Patentverket skall, utom när det är fråga om bättre rätt till uppfinningen, göra avsändaren uppmärksam på möjligheten att göra invändning om patent meddelas.

SFS 1993:1312

Patentbegränsning m.m.

Rubriken införd g. SFS2007-0519

När en begäran görs hos Patentverket om att ett patent skall begränsas eller upphävas enligt 40 a § patentlagen (1967:837), skall patenthavaren uppge om

 1. det pågår ett invändningsförfarande enligt artikel 99 i den europeiska patentkonventionen eller ett mål om ogiltighet enligt 52 § patentlagen som avser patentet,

 2. det har gjorts en begäran om begränsning eller upphävande av patentet enligt artikel 105 a i den europeiska patentkonventionen, eller

 3. patentet är utmätt, belagt med kvarstad, taget i anspråk genom betalningssäkring eller om en tvist om överföring av patentet pågår vid en domstol.

Inträffar något som avses i första stycket 1–3 efter det att en begäran om begränsning eller upphävande har gjorts hos Patentverket men innan ärendet slutligt avgjorts, skall patenthavaren underrätta Patentverket om detta utan dröjsmål.

SFS 2007:519

Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och handläggningen av begäran om patentbegränsning eller upphävande av patent enligt 40 a § patentlagen (1967:837).

SFS 2007:519

Utfärdande av närmare föreskrifter

Patentverket meddelar närmare föreskrifter om patentansökan och dess handläggning.

Patentregistret m.m.

Patentregistret och det diarium som avses i 7 § förs med hjälp av automatiserad behandling. Registren ska hållas tillgängliga hos Patentverket.

SFS 2007:1120

Patentregistret innehåller uppgift om

 1. patent som meddelats här i riket, och

 2. europeiskt patent som har verkan här i riket.

SFS 2001:774

De register som avses i 38 § ska ge offentlighet åt den information som ingår i registren.

I fråga om personuppgifter ska registren ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den registrerade informationen utgör underlag för prövningar eller beslut,

 2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som registreras eller av verksamhet som har anknytning till sådan egendom,

 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

 4. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, eller

 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och

  a) som avser verksamhet som har anknytning till egendom som registreras,

  b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad information, eller

  c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

SFS 2007:1120

Patentverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i de register som avses i 38 §.

SFS 2018:375

Patentverket skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

SFS 2001:774

Patentverket får för de ändamål som anges i 38 b § medge direktåtkomst till de register som avses i 38 §.

SFS 2007:1120

[Upphävd g. F (2018:375).]

SFS 2018:375

[Upphävd g. F (2018:375).]

Hänvisad författning:

Förvaltningslagen (2017:900) inf. under FörvProc.

SFS 2018:375

I patentregistret skall antecknas de uppgifter som anges i 31 § 1–14. Därutöver skall antecknas uppgifter om

 1. den dag då en invändning mot patentet har getts in,

 2. den dag då beslut har meddelats om patentets upprätthållande i ändrad lydelse eller om begränsning eller upphävande av patentet eller om avslag på en invändning, och

 3. den dag då panträtt har upplåtits i patentet och då ansökan gjorts om registrering samt panthavarens namn och adress.

SFS 2007:519

Ett europeiskt patent ska föras in i registret när det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan, om sökanden har gett in översättningen och betalat avgiften enligt 82 § första stycket patentlagen (1967:837). När ett europeiskt patent förs in i registret, ska det antecknas dagen då det europeiska patentverket har kungjort sitt beslut, dagen då översättningen och avgiften enligt 82 § första stycket patentlagen har kommit in samt uppgifter motsvarande de som anges i 31 § och 39 § 3, om sådana uppgifter finns.

Om det europeiska patentverket har upphävt ett europeiskt patent eller beslutat att ett sådant patent ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas, ska det antecknas i registret. Om patenthavaren i ett fall då patentet ska upprätthållas i ändrad lydelse eller begränsas har gett in översättning och betalat avgift som avses i 82 § andra stycket patentlagen, ska det antecknas.

Om det europeiska patentverket enligt artikel 112 a i den europeiska patentkonventionen har undanröjt ett beslut och det undanröjda beslutet avsåg ett europeiskt patent med verkan i Sverige, ska beslutet antecknas i registret.

SFS 2014:435

En kungörelse om beslut angående en invändning enligt 25 § fjärde stycket patentlagen skall innehålla uppgift om patentets nummer och klasser, uppfinningens benämning, patenthavarens namn samt den dag beslutet fattades.

SFS 1993:1312

När årsavgift inbetalats eller anstånd med erläggande av årsavgiften beviljats, antecknas det i registret.

Har patent förfallit enligt 51 § patentlagen, antecknas i registret den dag från vilken patentet upphört att gälla.

Har framställning gjorts enligt 72 § patentlagen om att årsavgift skall anses erlagd i rätt tid, antecknas detta ofördröjligen i registret. Även slutligt beslut i ärendet antecknas.

Har någon till patentverket anmält, att han väckt talan om patents ogiltighet, om överförande av patent eller om tvångslicens, antecknas det i registret.

När avskrift av dom eller slutligt beslut sänts till patentverket enligt 70 § patentlagen, antecknas det i registret. När domen eller beslutet vunnit laga kraft göres sådan anteckning, att den huvudsakliga utgången i målet kan utläsas av registret.

Har patentverket förklarat patent upphört enligt 54 § patentlagen, antecknas det i registret.

En anteckning om övergång eller licensupplåtelse av patent enligt 44 § patentlagen skall innehålla rättsinnehavarens namn och adress samt dagen för övergången eller upplåtelsen. På begäran skall beträffande licens antecknas om patenthavarens rätt att upplåta ytterligare licens begränsats. Om en fråga om anteckning av övergång eller licensupplåtelse inte omedelbart kan avgöras, skall det ändå anmärkas i registret att anteckning har begärts.

Har patent utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, antecknas det efter anmälan i registret.

Registrering enligt 95 § patentlagen om panträtt i patent skall innehålla panthavarens namn och adress samt dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering och dagen för beslut om registrering.

Anmälan om ändring rörande ombud antecknas i registret.

Har patentverket fått en sådan underrättelse om överföring av deposition som avses i 17 b § tredje stycket eller sådant kvitto på ny deposition som avses i 17 c § tredje stycket, skall anteckning om överföringen eller den nya depositionen göras i registret.

SFS 1991:1331

Avgifter

I ärende om ansökan om patent skall, utöver årsavgifter enligt 46 §, avgifter betalas med de belopp som anges i avdelning A i bilagan till denna kungörelse.

Allmän anmärkning:

Ang. bilagan se SFS 1991:1331, senast ändr. g. F 2017:1058.

SFS 1991:1331

Årsavgifter för patentansökningen och patent skall betalas med de belopp som anges i avdelning B i bilagan till denna kungörelse.

SFS 1991:1331

I ärende om meddelat patent betalas avgifter med de belopp som anges i avdelning C i bilagan till denna kungörelse.

SFS 1991:1331

I ärende om tilläggsskydd skall avgifter betalas med de belopp som anges i avdelning D i bilagan till denna kungörelse.

SFS 2007:253

Avgift, som icke erlagts i rätt tid eller erlagts med otillräckligt belopp så att betalningen icke kan godtagas, skall återbetalas.

Refererad författning:

Enl. KK (1950:407) om inbetalning av avgifter till patent- och registreringsverket genom posten har förordnats: För att inbetalning till patent- och registreringsverket genom posten skall anses fullgjord inom föreskriven tid, skall inbetalningskort eller postanvisning hava avlämnats å inrikes postanstalt eller, där inbetalningen sker medelst girokort eller utbetalningskort, beloppet hava avförts från avsändarens postgirokonto inom nämnda tid. – Å vederbörlig kupong skola antecknas namn och adress å den, för vars räkning inbetalning sker, ävensom tydlig uppgift om vilket ärende det inbetalade beloppet avser samt avgiftens art (exempelvis ”årsavgift för patent nr ...”, ”avgift för förnyelse av varumärke nr ...”).

Rättsfall:

Betalning över bankgiro jämställd med betalning över postgiro R 1973:107.

Patentverkets kungörelser

Kungörelser i patentärenden införes i en av patentverket utgiven publikation.

Särskild talan

En talan som avses i 52 § femte stycket patentlagen (1967:837) förs av allmän åklagare, om inte regeringen för ett särskilt fall förordnar en annan myndighet.

SFS 2014:435

Mottagande myndighet för internationell patentansökan

Patentverket är mottagande myndighet för internationell patentansökan från sökande som är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige eller driver rörelse i Sverige eller är juridisk person, som bildats enligt svensk lag. Sådan sökande får inge internationell patentansökan också till det europeiska patentverket.

Göres internationell patentansökan av flera och är någon av de sökande sådan fysisk eller juridisk person som avses i första stycket, gäller i fråga om ansökans ingivande vad där sägs.

SFS 1980:685

I sin egenskap av mottagande myndighet tar Patentverket emot, kontrollerar och vidarebefordrar internationella patentansökningar i enlighet med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna.

Sökanden skall till Patentverket i dess egenskap av mottagande myndighet betala

 1. sådan internationell ansökningsavgift som avses i regel 15.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad från det att ansökan togs emot,

 2. sådan nyhetsgranskningsavgift som avses i regel 16.1 i nämnda föreskrifter inom en månad från det att ansökan togs emot,

 3. sådan vidarebefordringsavgift som avses i regel 14.1 i nämnda föreskrifter inom en månad från det att ansökan togs emot, och

 4. sådan avgift för återställande av prioritet som avses i regel 26bis.3.d i nämnda föreskrifter.

Om den avgift som avses i andra stycket trots anmodan inte har betalats inom föreskriven frist, får Patentverket förelägga sökanden att inom en månad från det att föreläggandet skickades till sökanden betala det felande beloppet samt, om det inte gäller en avgift enligt andra stycket 4, en förseningsavgift. En avgift som har betalats på detta sätt skall anses vara betald i rätt tid.

Patentverket får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i andra stycket 2–4 samt den förseningsavgift som avses i tredje stycket.

SFS 2007:519

Patentverket ser till att bevis om tidigare patentansökan hos verket, i enlighet med regel 17.1.b i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete, överförs till den internationella byrå som nämns i 17 b §.

SFS 2007:1120

En internationell patentansökan som ges in till Patentverket skall vara skriven på svenska, danska, finska, norska eller engelska. Ansökningshandlingen får vara skriven på engelska även om ansökan i övrigt är skriven på något annat språk.

Om ansökan är skriven på något annat språk än engelska skall sökanden till Patentverket ge in en översättning av ansökan till engelska i enlighet med regel 12.4.a i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete. Om en sådan översättning inte har getts in inom fjorton månader från den internationella ingivningsdagen eller ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande, får Patentverket förelägga sökanden att inom 16 månader från nämnda dag ge in översättningen och betala en förseningsavgift motsvarande 25 procent av den internationella ansökningsavgift som anges i 52 § andra stycket 1.

SFS 2007:519

Över internationella patentansökningar som ingivits till patentverket föres särskilt diarium. Diariet är ej tillgängligt för allmänheten.

[Upphävd g. F (2007:1120).]

SFS 2007:1120

Patentverket ska i enlighet med konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna vidarebefordra en mottagen internationell patentansökan till den internationella byrå som nämns i 17 b §, om inte något annat följer av lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

SFS 2007:1120

Fullföljd av internationell patentansökan m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1983-0435

Om en internationell patentansökan har gjorts på annat språk än svenska eller engelska, ska en översättning av ansökan ges in vid fullföljd enligt 31 § patentlagen (1967:837) och vid sådan begäran om prövning som avses i 38 § första stycket samma lag. I ett sådant fall gäller 3 § tredje stycket i tillämpliga delar. Patentverket får meddela bestämmelser om lättnad för sökanden i fråga om översättning i de fall då en internationell patentansökan endast till viss del fullföljs avseende Sverige.

SFS 2014:435

Har sökanden beträffande en internationell patentansökan gjort vad som enligt 31 § patentlagen krävs för fullföljd av ansökningen men har patentverket då ännu inte fått någon underrättelse från internationella byrån om att ansökningen har kommit in dit, skall patentverket meddela internationella byrån detta.

SFS 1984:938

Den frist som avses i 34 § patentlagen (1967:837) är fyra månader från utgången av den frist för fullföljd av den internationella patentansökan som anges i 31 § första stycket patentlagen.

SFS 2007:519

En sådan underrättelse som avses i 36 § första eller tredje stycket eller 37 § patentlagen skall avsändas till sökanden i rekommenderad försändelse.

SFS 1983:435

Fristen för att framställa begäran om prövning enligt 38 § första stycket patentlagen är två månader från det den mottagande myndigheten eller internationella byrån avsände underrättelse till sökanden om ett sådant beslut som avses i nämnda stycke.

Visar sökanden att han har tagit emot en sådan underrättelse som avses i första stycket mer än sju dagar efter den dag då underrättelsen har dagtecknats, förlängs fristen med så många dagar utöver sju som har förflutit från dagtecknandet till dess sökanden tog emot underrättelsen.

SFS 1983:435

Diarium över europeiska patentansökningar

Patentverket för ett särskilt diarium över sådana europeiska patentansökningar beträffande vilka översättningar som avses i 88 § patentlagen (1967:837) har kommit in till Patentverket. Diariet är tillgängligt för allmänheten.

I diariet antecknas för varje ansökan dess nummer vid det europeiska patentverket, sökandens namn och adress samt dagen då översättningen kom in liksom om översättningen har kungjorts. I övrigt antecknas den dag som har fastställts som ingivningsdag för ansökan, uppfinnarens namn och adress, uppfinningens benämning, sådana uppgifter som avses i 7 § tredje stycket 4, 9 och 13 samt om ansökan är en europeisk avdelad ansökan.

Om det ges in en översättning som avses i 82 § första stycket patentlagen, ska detta antecknas i diariet liksom om översättningen har kungjorts.

SFS 2014:435

Översättning av europeiskt patent och europeisk patentansökan

En översättning som avses i 82 § första stycket patentlagen (1967:837) ska åtföljas av en uppgift om patentansökans nummer, uppfinningens benämning samt sökandens namn och adress. En översättning som ska ges in enligt 82 § andra stycket patentlagen ska åtföljas av en uppgift om patentets nummer samt patenthavarens namn och adress.

Om bestämmelserna i första stycket inte uppfylls, ska någon översättning inte anses ingiven.

SFS 2008:130

En översättning som avses i 88 § patentlagen (1967:837) skall åtföljas av en uppgift om ansökans nummer samt sökandens namn och adress. Uppfylls inte detta, skall någon översättning inte anses ingiven.

SFS 2007:519

En kungörelse om översättning som avses i 82 § patentlagen (1967:837) skall innehålla de uppgifter som skall åtfölja översättningen, benämning på uppfinningen samt uppgift om när det europeiska patentverket kungjort sitt beslut att meddela patentet, upprätthålla det i ändrad lydelse eller begränsa det.

En kungörelse om översättning som avses i 88 § patentlagen skall innehålla de uppgifter som skall åtfölja översättningen, uppgift om vad sådan uppfinning som anges i de översatta patentkraven avser, uppgift om ansökans ingivningsdag samt, om prioritet yrkats, upplysning om det och om ingivningsdagen för den ansökan som åberopas som prioritetsgrundande.

SFS 2007:519

[Upphävd g. F (2014:435).]

SFS 2014:435

Avgiften för Patentverkets offentliggörande av en översättning enligt 82 § patentlagen (1967:837) ska betalas med samma belopp som gäller för meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket samma lag.

SFS 2014:435

Mottagande av europeisk patentansökan

Om en europeisk patentansökan ges in till Patentverket, skall verket i enlighet med regel 35.2 och regel 35.3 i tillämpningsföreskrifterna till den europeiska patentkonventionen ange inkomstdagen på ansökningshandlingarna, lämna sökanden bevis om mottagandet av handlingarna samt underrätta det europeiska patentverket.

Patentverket skall i enlighet med artikel 77 i den europeiska patentkonventionen och regel 37 i tillämpningsföreskrifterna till denna översända ansökan till det europeiska patentverket, om inte något annat följer av lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

SFS 2007:519

Omvandling av europeisk patentansökan

Inkommer till patentverket europeisk patentansökan som översänts enligt artikel 136 i den europeiska patentkonventionen, skall patentverket snarast underrätta sökanden härom.

Ansökningsavgift och översättning som avses i 93 § första stycket patentlagen skall vara patentverket tillhanda inom tre månader från det sökanden mottagit underrättelse enligt första stycket. Ansökningsavgiften beräknas som för ansökan enligt 8 § patentlagen.

Tilläggsskydd

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1997-0042

En ansökan om tilläggsskydd eller förlängd giltighetstid för ett tilläggsskydd som avses i 105 § patentlagen (1967:837) ska vara skriven på svenska eller engelska.

Patentverket får meddela ytterligare föreskrifter om innehållet i och handläggningen av en ansökan i ärenden om tilläggsskydd enligt 105 § patentlagen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 67 § nu 76 §.

SFS 2014:435

I patentregistret skall antecknas

 1. uppgifter som har kungjorts enligt artiklarna 9.2, 11 och 16 i rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om införande av tilläggsskydd för läkemedel,1)

  1)

  EGT nr L 182, 2.7.1992, s. 1 (Celex 392R1768).

 2. uppgifter som har kungjorts enligt artiklarna 9.2, 11 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel,2) och

  2)

  EGT nr L 198, 8.8.1996, s. 30 (Celex 396R1610).

 3. när årsavgift har betalats enligt 105 § andra stycket patentlagen.

SFS 1997:42

[Upphävd g. F (1995:269).]

SFS 1995:269

[Upphävd g. F (1995:269).]

SFS 1995:269

[Upphävd g. F (1995:269).]

SFS 1995:269

[Upphävd g. F (1995:269).]

SFS 1995:269

[Upphävd g. F (1995:269).]

SFS 1995:269

[Upphävd g. F (1995:269).]

SFS 1995:269

[Upphävd g. F (1995:269).]

SFS 1995:269

Övergångsbestämmelser

Rubriken har denna placering enl. SFS1993-1312

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1968.

Genom kungörelsen upphävs kungörelsen d. 31 dec. 1895 (nr 105 s. 1) angående beskaffenheten av de handlingar, som i patentärenden inlämnas och kungörelsen d. 18 nov. 1898 (nr 99 s. 12) om patentregistrets förande m.m.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 67 §.

SFS 1993:1312

Bilaga

Avgiftslista

Avdelning A

 

Kronor

Ansökningsavgiftenligt8 § femte stycket patentlagen för svensk patentansökan, bestående av

 
 

a) anmälningsavgift

 

500

 

b) granskningsavgift

 

2 500

 

c) tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio

 

150

 

Ansökningsavgift enligt 8 § femte stycket patentlagen för fullföljdav internationell patentansökan enligt31 § första stycket patentlagen eller omprövningav sådan ansökan enligt38 § andra stycket patentlagen, bestående av

 
 

a) anmälningsavgift

 

500

 

b) granskningsavgift

 

2 500

 

c) tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio

 

150

 

Särskild tilläggsavgift i fall då

 
 

1. ansökan fullföljs enligt 31 § första stycket patentlagen och omfattar uppfinning som inte varit föremål för vare sig internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning samt varken 36 eller 37 § patentlagen är tillämplig, eller

 
 

2. ansökan fullföljs enligt 31 § andra stycket patentlagen och omfattar uppfinning som inte varit föremål för internationell förberedande patenterbarhetsprövning samt varken 36 eller 37 § patentlagen är tillämplig

 

3 000

 

Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 31 § tredje stycket patentlagen

 

500

 

Avgift till patentmyndigheten enligt 36 eller 37 § patentlagen

 

1 000

 

Återupptagningsavgiftenligt15 § tredje stycket eller 19 § andra stycket patentlagen

 

500

 

Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen och avgiftenligt82 § samma lag:

 
 

Grundavgift för offentliggörande

 

2 500

 

– tilläggsavgift för varje patentkrav som har tillkommit efter ansökans ingivningsdag, om antalet krav därmed överstiger det antal som ansökningsavgift har betalats för

 

150

 

Avgiftför särskild kungörelse enligt22 § femte stycket patentlagen

 

500

 

Avgift för ändring av översättning som har getts in enligt 60 §

 

900

 

Förklaringsavgiftenligt72 § patentlagen

 

1 000

 

Avgiftenligt88 § första stycket patentlagen

 

500

 

Registreringsavgiftenligt104 § patentlagen

 

500

 

Avdelning B

Årsavgifter för patentansökningar och patent ska betalas med följande belopp

År

Kronor

1

 

0

 

2

 

0

 

3

 

1 400

 

4

 

1 500

 

5

 

1 700

 

6

 

1 900

 

7

 

2 100

 

8

 

2 400

 

9

 

2 700

 

10

 

3 000

 

11

 

3 400

 

12

 

3 800

 

13

 

4 200

 

14

 

4 600

 

15

 

5 000

 

16

 

5 400

 

17

 

5 800

 

18

 

6 200

 

19

 

6 600

 

20

 

7 000

 

En årsavgift, som enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket patentlagen betalas senare än när den förföll till betalning, ska höjas med 20 procent.

Avdelning C

I ärenden om meddelat patent utgår följande avgifter

 

Kronor

Förklaringsavgift enligt72 § patentlagen

 

1 000

 

Registreringsavgift enligt104 § patentlagen

 

500

 

Ansökan om anteckning

 
 

av ny eller ändrad innehavare

 

500

 

av licens

 

500

 

av adressändring

 

500

 

Ansökan om begränsning eller upphävande av patentenligt40 a § patentlagen

 

8 500

 

Avdelning D

 

Kronor

Avgift för ansökan om tilläggsskyddenligt105 § första stycket patentlagen

 

10 000

 

Avgift för ansökan om förlängd giltighetstid för ett tilläggsskydd enligt 105 § första stycket patentlagen

 

6 000

 

Årsavgifter för tilläggsskydd enligt 105 § andra stycket patentlagen, för varje påbörjat år

 

20 000

 

SFS 2017:1058

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1967:838

(Om ikraftträdande av denna kungörelse föreskrivs i särskild paragraf. Se 76 § kungörelse 1967:838.)

SFS 1978:151

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1978 utom såvitt avser 17 § andra, tredje och fjärde styckena. Nämnda bestämmelser skall träda i kraft d. 1 okt. 1978.

2. Skall patentansökan behandlas och avgöras enligt patentlagen i dess lydelse före d. 1 juni 1978, gäller beträffande sådan ansökan kungörelsen i dess äldre lydelse.

3. I fråga om annan före ikraftträdandet gjord patentansökan än sådan som avses under 2 skall gälla följande.

2, 9, 10 och 16 §§ skall tillämpas i sin äldre lydelse i stället för 2, 10, 11 och 17 §§ i deras nya lydelse.

Tryckningsavgift som uttages enligt 20 § patentlagen i dess lydelse före d. 1 juni 1978 består av grundavgift och tilläggsavgift beräknade på samma sätt och efter samma belopp som den grundavgift för tryckning och den tilläggsavgift för tryckning som ingår i utläggningsavgiften enligt nya 45 §.

4. Ansökan som har ingivits före ikraftträdandet, får utan hinder av 24 § andra stycket anses uppkommen genom delning eller utbrytning.

5. I fråga om tilläggspatent som har meddelats enligt patentlagen i dess lydelse före d. 1 juni 1978 fortsätter äldre bestämmelser att gälla.

6. Skall beträffande patent tillämpas 51 § patentlagen i dess lydelse före d. 1 juni 1978 gäller beträffande sådant patent 45, 51 och 52 §§ i deras äldre lydelse i stället för 42, 47 och 48 §§ i deras nya lydelse.

7. Europeisk patentansökan som har omvandlats enligt punkt 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1978:149) om ändring i patentlagen, skall vid tillämpning av denna kungörelse anses lika med europeisk patentansökan som har omvandlats enligt 93 § patentlagen. I fråga om avgift och översättning som föreskrivs i nämnda punkt äger 66 § andra stycket motsvarande tillämpning.

SFS 1980:685

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1980.

SFS 1983:435

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1983.

2. I fråga om en sådan patentansökan för vilken 8, 22 och 56 §§ patentlagen skall tillämpas i sin äldre lydelse gäller att 17 § andra, tredje och fjärde styckena skall tillämpas i sin äldre lydelse i stället för 17 a, 17 b, 17 c, 25 a, 25 b, 25 c, och 25 d §§. Utan hinder av vad nu har sagts skall dock 25 a, 25 c och 25 d tillämpas i stället för 17 § fjärde stycket i dess äldre lydelse när det gäller framställning att med stöd av 22 § sjätte stycket patentlagen få prov från en sådan ersättningsdeposition som avses i punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1983:433) om ändring i patentlagen (1967:837).

3. En sådan ersättningsdeposition som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1983:433) om ändring i patentlagen (1967:837) skall göras i form av en deposition enligt Budapestöverenskommelsen.

Har den kultur som skall ersättas upphört att vara livsduglig eller kan av annan orsak prov inte tillhandahållas från den, skall ersättningsdepositionen göras inom tre månader från den dag då deponenten fick vetskap om att prov inte längre kan tillhandahållas. I annat fall får ersättningsdepositionen göras när som helst. Deponenten skall, inom fyra månader från det att ersättningsdepositionen gjordes, till patentverket inge bevis om den samt en skriftlig försäkran till patentverket att ersättningsdepositionen utgörs av samma mikroorganism som den tidigare depositionen. Har en ersättningsdeposition gjorts i föreskriven ordning, skall det antecknas i patentregistret, om depositionen hör till ett patent.

4. Med ”avgiftsår” i 46 § skall förstås detsamma som med ”patentår” i paragrafen i dess äldre lydelse när det när fråga om sådant patent för vilka bestämmelserna i patentlagen om årsavgifter för patent gäller i sin lydelse före d. 1 okt. 1983.

SFS 1984:938

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1985 utom såvitt avser 46 § första stycket. Nämnda bestämmelse skall träda i kraft d. 1 febr. 1985.

De nya beloppen i 46 § första stycket tillämpas även på årsavgifter för avgiftsår som börjar före ikraftträdandet, om avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Har årsavgift erlagts i förskott enligt vad därom är föreskrivet innan förordningen utkom från trycket, skall tidigare avgiftsbelopp gälla.

SFS 1987:1332

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1988.

SFS 1991:1331

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 15 nov. 1991.

De nya föreskrifterna i bilagan, avdelning B, tillämpas även på årsavgifter för avgiftsår som börjat löpa före ikraftträdandet, om avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Om årsavgift har betalats i förskott, enligt vad som är föreskrivet, innan förordningen trädde i kraft, gäller dock äldre föreskrifter.

SFS 1993:197

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 1993.

SFS 1993:1312

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

2. I fråga om patentansökningar som har godkänts för utläggning före ikraftträdandet gäller 21–23, 25, 30–33, 36, 39 och 41 §§ i sin äldre lydelse.

SFS 1995:269

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1995.

SFS 1996:225

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1996.

SFS 1997:42

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 1997.

SFS 1999:139

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 1999.

SFS 2000:1160

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:128

Denna förordning träder i kraft d. 15 april 2001. Föreskrifterna i avdelning B och D i bilagan gäller även årsavgift för avgiftsår som börjat löpa före ikraftträdandet om avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Om årsavgiften har betalats i förskott gäller dock äldre föreskrifter.

SFS 2001:774

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2001.

SFS 2003:109

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2003:1071

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. I fråga om internationella patentansökningar för vilka internationell ingivningsdag fastställs till d. 1 jan. 2004 eller senare gäller 52 och 53 §§ i deras nya lydelse. I fråga om internationella patentansökningar som getts in före d. 1 jan. 2004 men för vilka internationell ingivningsdag fastställs till d. 1 jan. 2004 eller senare gäller 52 och 53 §§ i deras äldre lydelse.

SFS 2004:162

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2004.

SFS 2006:1067

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2006.

2. I fråga om patentansökningar som har gjorts eller fullföljts hos patentverket före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

3. Äldre bestämmelser gäller även för patentansökningar som före ikraftträdandet har givits in till patentverket i samband med prövning enligt 38 § andra stycket patentlagen (1967:837).

SFS 2007:253

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2007:519

1. Denna förordning träder i kraft d. 13 december 2007 i fråga om 40, 62 och 65 §§, d. 2 juli 2007 i fråga om bilagan till kungörelsen och i övrigt d. 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna skall, om inte annat följer av punkten 3, tillämpas även på patent som har meddelats eller sökts före ikraftträdandet.

3. I fråga om handläggning och avgörande av patentansökningar som gjorts före ikraftträdandet gäller 5 och 7 §§, 21 § första stycket, 25 § andra stycket och 31 § första stycket 8 i äldre lydelse.

SFS 2007:1120

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:130

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2008.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på europeiska patent beträffande vilka kungörelse om att patentet meddelats publicerats i den europeiska patenttidningen efter ikraftträdandet.

SFS 2008:368

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2008.

SFS 2009:1155

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. Föreskrifterna i avdelning B i bilagan gäller även årsavgift för avgiftsår som börjat löpa före ikraftträdandet om avgiften förfaller till betalning efter denna tidpunkt. Om årsavgiften har betalats i förskott gäller dock äldre föreskrifter.

SFS 2011:449

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011. Äldre bestämmelser tillämpas för patentansökningar som inkommit före ikraftträdandet.

SFS 2012:620

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2012.

2. Äldre föreskrifter gäller för årsavgifter som betalas före d. 1 dec. 2012.

SFS 2014:435

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

2. I fråga om en svensk patentansökan som har gjorts, en internationell patentansökan som har fullföljts och en europeisk patentansökan som har begärts omvandlad före ikraftträdandet gäller 2, 3, 5, 7, 17, 17 a, 17 c, 21, 25– 25 b, 31, 50, 57 och 67 §§ i sina äldre lydelser. 26 a § ska inte tillämpas i fråga om sådana ansökningar.

3. I fråga om en europeisk patentansökan för vilken det europeiska patentverket har fastställt en ingivningsdag som ligger före ikraftträdandet gäller 40, 59 och 64 §§ och bilagan till kungörelsen i sina äldre lydelser samt den upphävda 63 §. Detsamma gäller i fråga om ett europeiskt patent för vilket det europeiska patentverket före ikraftträdandet har kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan.

SFS 2015:522

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2015.

SFS 2016:580

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2017:159

Denna förordning träder i kraft d. 3 april 2017.

SFS 2017:1058

1. Denna förordning träder i kraft d. 14 febr. 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller för årsavgifter som betalas före d. 14 febr. 2018.

SFS 2018:375

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:930

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2022:1864
 1. Denna förordning träder i kraft d. 18 mars 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller för årsavgifter som har betalats före ikraftträdandet.