Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Varumärkeslag (2010:1877)

Varumärkeslagen

Utkom från trycket den 21 december 2010
utfärdad den 9 december 2010.

Grundläggande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

Varumärken och andra varukännetecken

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1652

I denna lag finns bestämmelser om varumärken och andra varukännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet och som var och en kan förvärva ensamrätt till.

SFS 2018:1652

Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

En förening, ett bolag eller en annan sammanslutning kan förvärva ensamrätt för sina medlemmar att använda gemensamma varumärken (kollektivmärken) och andra varukännetecken i näringsverksamhet.

En myndighet som meddelar föreskrifter om eller kontrollerar varor eller tjänster kan förvärva ensamrätt till varumärken (garanti- eller kontrollmärken) och andra varukännetecken för användning för sådana varor eller tjänster som föreskrifterna eller kontrollerna avser, under förutsättning att myndigheten inte tillhandahåller varor eller tjänster av detta slag. Detsamma gäller för andra som fastställer krav för eller kontrollerar varor eller tjänster.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om ett kollektivmärke var att anse som endast beskrivande bedömdes m.h.t. hur det kunde uppfattas av tilltänkt kundkrets R 2003:26.

Ang. verkligt bruk av ett EU-kollektivmärke se C-143/19 P Der Grüne Punkt mot EUIPO.

SFS 2018:1652

EU-varumärken

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0374

Lagen innehåller även vissa bestämmelser om EU-varumärken.

Med EU-varumärken avses varumärken enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

SFS 2017:993

Vad som kan utgöra ett varumärke

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister.

Med tecken avses särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om registrering såsom varumärke av säregen utstyrsel av vara R 1966:14 – Sedan varumärkesinnehavare gjort gällande intrång från annat företags sida träffades avtal om användningen av vissa benämningar i marknadsföringen – Hologram kunde ej registreras som varumärke då kravet på grafisk återgivning ej ansågs uppfyllt R 2010:41.

Tecken som i sig inte kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges grafiskt – dofttecken C-273/00 Sieckmann. Frågor om färg C-104/01 Libertel och C-49/02 Heidelberger Bauchemie. Krav på klarhet och precision vad avser angivande av relevanta varor och tjänster C-307/10 CIPA; se även C-371/18 Sky m.fl. Ljudtecken C-283/01 Shield Mark. Betr. tecken som inte kan utgöra ett varumärke, se C-321/03 Dyson. Ang. begreppet form, se C-163/16 Louboutin och Christian Louboutin (röd färg på skosula).

SFS 2018:1652

Särskiljningsförmåga

Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som

 1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan är framställd eller tjänsten är utförd, eller

 2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

Rättsfall:

Medlemsstaternas möjligheter att skydda ett varumärke mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster C-23/01 Robelco. Ang. tjänstebegreppet, se C-420/13 Netto Marken-Discount (sammanförande av tjänster). Varumärken bestående av geografiska namn C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee och C-100/02 Gerolsteiner Brunnen. En viss färg kan ha särskiljningsförmåga, i synnerhet när den kan återges grafiskt på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt (t.ex. genom en internationellt erkänd färgidentifieringskod) C-104/01 Libertel och C-49/02 Heidelberger Bauchemie (färgerna blått och gult för vissa byggprodukter). Beskrivning av ljudtecken (notsystem) C-283/01 Shield Mark. Dofttecken C-273/00 Sieckmann. Tecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har sökts C-265/00 Campina Melkunie och C-363/99 Koninklijke KPN Nederland. Beskrivande ordkombination i sammansättning med i sig icke-beskrivande förkortning, förenade målen C-90/11 och C-91/11 Strigl och Securvita. Särskiljningsförmåga för varumärke som utgörs av ett vanligt förekommande efternamn C-404/02 Nichols. Registrering av ett ord som har hämtats från en annan medlemsstats språk på vilket det saknar särskiljningsförmåga eller beskriver de varor eller tjänster som avses i registreringsansökan C-421/04 Matratzen Concord. Förbud mot registrering av varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enl. branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning C-517/99 Merz & Krell. Omsättningskretsen vid bedömningen av om ett varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier. Särskiljningsförmåga som en följd av att ett varumärke har använts som en del av eller i kombination med ett annat varumärke C-353/03 Nestlé. Särskiljningsförmåga till följd av bruk C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee. Kriterierna för bedömningen av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken – tecken som endast består av en varas form C-53/01C-55/01 Linde, C-299/99 Philips, C-371/06 Benetton Group, C-205/13 Hauck (barnstolen Tripp Trapp). Tredimensionella varumärken som består av förpackningen för varor som till följd av deras art säljs förpackade C-218/01 Henkel. Återgivande av inredning i försäljningslokal C-421/13 Apple.

SFS 2018:1652

Förvärv av ensamrätt

Ensamrätt genom registrering

Ensamrätt till varumärken kan förvärvas genom registrering i varumärkesregistret enligt 2 kap. Registret förs av Patent- och registreringsverket.

Ensamrätt till varumärken kan också förvärvas genom internationell registrering enligt 5 kap.

Ensamrätt genom inarbetning

Ensamrätt till varukännetecken kan förvärvas utan registrering genom inarbetning.

Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. 2 st. R 1970:32.

Ang. omsättningskretsen i 2 st., se C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer och C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier. Ang. omfattningen av det geografiska område som krävs för att ett äldre varumärke skall vara välkänt, se C-328/06 Nieto Nuño.

Ensamrätt till näringskännetecken och personnamn som varukännetecken

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1652

Den som innehar ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Om näringskännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Den som använder sitt personnamn som varukännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken, om namnet har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det används för. Om namnet används endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Rättsfall:

Ang. tredjemans rätt att använda sitt eget namn, se C-17/06 Céline.

SFS 2018:1652

Kännetecken som inte kan omfattas av ensamrätt

Ensamrätt kan inte förvärvas till kännetecken som endast utgörs av en form eller annan egenskap som

 1. följer av varans art,

 2. är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat, eller

 3. ger varan ett betydande värde.

Rättsfall:

Äldre rätt:H 1987:923 (legoklotsar).

Se anm. vid 5 §. Ang. registrering av varumärke för barnstolen Tripp Trapp, se C-205/13 Hauck.

SFS 2018:1652

Ensamrättens innebörd

Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är

 1. identiskt med varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma slag,

 2. identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller

 3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag.

Som användning anses särskilt att

 1. förse varor eller deras förpackningar med tecknet,

 2. bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,

 3. importera eller exportera varor under tecknet,

 4. använda tecknet som ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken eller som en del av ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken, och

 5. använda tecknet i affärshandlingar och reklam.

Ensamrätten till ett varukännetecken innebär också att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får transitera eller vidta liknande tullåtgärd med varor av samma slag under ett tecken som är identiskt med eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från varukännetecknet. Detta gäller dock inte om innehavaren av varukännetecknet saknar rätt enligt lagen i destinationslandet att hindra att varorna släpps ut på marknaden där.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. tillåtligheten av s.k. sidoimport samt om varumärkesintrång genom att sidoimportör försett bruksanvisningar med annans varumärke H 1967:458 – Som varukännetecken använt dominerande inslag i firma (Qvinns Corner) förväxlingsbart med annans registrerade varumärke (Qvinny); användningen bedömd som varumärkesintrång H 1977:415 – Att näringsidkare i grossistled fyllt på koldioxid i cylindrar med annans varumärke ansågs vara varumärkesintrång H 1988:183 – Fråga vid s.k. sidoimport, om importören gjort varumärkesintrång genom att använda varumärket vid marknadsföring av den importerade varan H 1988:543 – Förväxlingsbarhet ansågs (i mål ang. interimistiskt förbud) ej föreligga mellan varumärkena LIQUORE GALLIANO resp. GALLIANO för en gulfärgad likör, å ena sidan, och GAETANO för ett likörextrakt, å den andra H 1995:635 – Bilverkstad skyldig till varumärkesintrång genom användning av varumärket ”Volvo” på skyltar utvisande ”Volvoservice” H 1998:474H 2005:214 anm. vid 8:7 – Fråga om intrång i gemenskapsvarumärke H 2008:1082.

Ang. förväxlingsbarhet: Varumärke känt inom vida kretsar av allmänheten? R 1966:10, 1972:62 – Frågor i övrigt om förväxlingsbarhet R 1967:14 (märken för vin och visky); 1972:40 (varumärke för tjänsterna transport och magasinering samt kollektivmärke för varorna transportmedel och utrustning därtill), 62 (varumärke för inspelning och utgivning av grammofonskivor och varumärke för tryckalster); H 1979:121 (”Bi” inom kvadrat resp. ”BIC” inom ram med liten figur vid sidan) – Ang. betydelsen för bedömning av varuslagslikhet av sökandens avsikt att begränsa användningen av varumärket R 1974:40 – Tillämpning av den s.k. Kodakregeln R 19842:11 (OMEGA) – Nämnda regel ej tillämpad till förmån för Sveriges Slakteriförbunds SCAN ./. SCAN ROLL för kabelvindor R 1988:12 – Ej sådan förväxlingsbar likhet mellan ”Bakis och Skakis” och ”Friskis och Svettis” att de s.k. Kodak- och råttgiftsreglerna fick åberopas till förmån för det senare kännetecknet H 1992:633 – Frågor vid varumärkesintrång om branschlikhet, inarbetning och passivitet H 1985:194 – Varken förväxlingsbarhet eller tillräcklig grad av likhet som avses i 2 st. ansågs föreligga i H 1995:635 anm. vid 4 § – ”Jägarbrännvin” ansågs förväxlingsbart med ”Jäger” och ”Jägermeister” H 2003:163 – Fråga om förväxlingsbarhet mellan CHECK POINT och CHECK•POINT (bl.a. särskiljningsförmåga och tjänsteslagslikhet) H 2003:555 – Ej varumärkesintrång när ingen av varumärkets funktioner skadats H 2014:580 – Förväxlingsbarhet? H 2017:905.

Ensamrättens omfattning: Ang. uttrycket ”använda” i direktiv 2008/95, se C-684/19 mk advokaten (Annons som lagts upp på en webbplats efter beställning av en person som bedriver näringsverksamhet, vilken senare återgetts på andra webbplatser). Användning av varumärke för fortsatt marknadsföring av produkter C-337/95 Parfums Christian Dior. Bilverkstads användning av varumärke i marknadsföring för försäljning, reparation och underhåll av varor som omfattas av märket C-63/97 BMW. Återfyllning av flaskor vilkas utformning är skyddad som varumärke C-46/10 Viking Gas. Tappning på burk som är försedd med ett kännetecken som liknar ett varumärke utgör inte användning av detta C-119/10 Frisdranken Industrie Winters. Användning av varumärke i beskrivande syfte (slipning av ädelstenar) C-2/00 Hölterhoff. Tredje mans användning av en annans varumärke för att ange ändamålet med tredje mans vara (rakhyvel och rakblad) C-228/03 Gillette. Användning av identiskt märke som kan ge intryck av att det finns ett materiellt samband i näringsverksamhet mellan de berörda produkterna och varumärkesinnehavaren (produkter för fotbollssupportrar) C-206/01 Arsenal Football Club. Tredje mans återgivning av varumärke på fordonsmodeller i förminskad skala C-48/05 Adam Opel. Ang. gränserna för användning av ett identiskt tecken som beteckning för näringsverksamhet, se C-17/06 Céline. Användning av varumärke i jämförande reklam C-533/06 O2 Holdings Limited, användning av mellanhand i affärshandlingar C-62/08 UDV North America, C-487/07 L’Oréal (imitation av lyxparfymer). Ensamrätten är inte till hinder för att en söktjänstleverantör på Internet såsom sökord lagrar ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke, däremot kan viss Internetreklam hindras C-236/08C-238/08 Google France och Google, C-278/08 BergSpechte, C-558/08 Portakabin och Portakabin. Ang. försäljning på elektronisk marknadsplats, reklam m.m., se också C-324/09 L’Oréal och C-323/09 Interflora (sökordsannonsering på Internet). Se också anm. vid 12 § ang. konsumtion. Äldre rätt: Expropriation av varumärke C-10/89 HAG II, överlåtelse av varumärke C-9/93 IHT Internationale Heiztechnik och Danzinger. Begreppet tecken som är identiskt med varumärket C-291/00 LTJ Diffusion. Lång period av samtidig användning i god tro av identiska varumärken för identiska varor C-482/09 Budějovický Budvar (Budweiser).

Bedömningen av förväxlingsrisk:C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer (likljudande varumärken och hög särskiljningsförmåga), C-39/97 Canon (Canon–CANNON) och C-251/95 SABEL (springande kattdjur). Tredje mans användning av ett sammansatt kännetecken bestående av tredje mans firma följt av varumärket C-120/04 Medion. Relevant tidpunkt för bedömning av risken för förväxling mellan ett varumärke och ett liknande kännetecken C-145/05 Levi Strauss. Risk för association C-425/98 Marca Mode. Ang. förväxlingsrisk och det s.k. frihållningsbehovet, se C-102/07 adidas och adidas Benelux. Ang. förväxlingsrisk och initialförkortning, se C-20/14 BGW. Ang. villkor för neutralisering av en fonetisk likhet genom olikheter i visuellt och begreppsmässigt hänseende se C‑328/18 P EUIPO mot Equivalenza Manufactory.

Bedömningen av om ett varumärke är känt i medlemsstaten C-375/97 General Motors. Ang. omfattningen av det geografiska område som krävs för att ett äldre varumärke skall vara känt, se C-328/06 Nieto Nuño. Möjlighet för medlemsstaterna att föreskriva om särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke även vad gäller varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem som skyddas av varumärket C-292/00 Davidoff. Graden av likhet mellan ett känt varumärke och ett tecken som används för identiska eller liknande varor eller tjänster C-408/01 Adidas-Salomon och Adidas Benelux. Ang. de faktorer som är relevanta för ett eventuellt samband mellan ett äldre känt varumärke och ett yngre varumärke, se C-252/07 Intel Corporation, C-487/07 L’Oréal (imitation av lyxparfymer). Risk för association till känt varumärke C-425/98 Marca Mode. Ang. snyltning, urvattning och nedsvärtning av ett känt varumärke vid sökordsannonsering på Internet, se C-323/09 Interflora. Ang. begreppet skälig anledning och kännetecken som tagits i bruk före ansökan om registrering av det kända varumärket, se C-65/12 Leidseplein Beheer och de Vries. Ang. varumärkesförsedda varor vilka övergått till fri omsättning och hänförts till uppskovsförfarandet för punktskatt, se C-379/14 TOP Logistics m.fl.

SFS 2018:1652

Begränsning av ensamrätten

Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder

 1. sitt personnamn eller sin adress,

 2. uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan är framställd eller tjänsten är utförd, eller

 3. varukännetecknet för att identifiera eller hänvisa till innehavarens varor eller tjänster.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte heller att någon annan i näringsverksamhet använder tecknet i sin reklam för att direkt eller indirekt peka ut innehavaren eller dennes varor eller tjänster (jämförande reklam) på ett sätt som är förenligt med marknadsföringslagen (2008:486).

Ensamrätten till ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke hindrar inte att någon annan i näringsverksamhet använder sig av tecken eller benämningar som anger geografiskt ursprung, om det sker i enlighet med god affärssed. Ensamrätten till ett sådant märke hindrar inte att den som har rätt att använda ett geografiskt namn gör detta.

Rättsfall:

Ang. kriterier för bedömning av om användning av en uppgift om geografiskt ursprung är förenlig med god affärssed, när det föreligger förväxlingsrisk, se C-100/02 Gerolsteiner Brunnen. Se anm. vid 10 § ang. ensamrättens omfattning.

SFS 2018:1652

Konsumtion av ensamrätten

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan än innehavaren använder kännetecknet för varor som innehavaren, eller någon med innehavarens samtycke, fört ut under varukännetecknet på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Första stycket gäller inte när varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen.

Rättsfall:

Regeln om konsumtion inom EES utgör hinder för en regel om internationell konsumtion C-355/96 Silhouette International Schmied och C-173/98 Sebago och Maison Dubois. Fråga om underförstått samtycke till saluföring inom EES av varor som tidigare har släppts ut på marknaden utanför EES C-414/99C-416/99 Zino Davidoff och Levi Strauss, villkor för underförstått samtycke till saluföring inom EES C-324/08 Makro Zelfbedieningsgroothandel, återkallelse av samtycke C-661/11 Martin Y Paz Diffusion. Bevisbördan för var de varor som bär varumärket fördes ut på marknaden för första gången C-244/00 Van Doren + Q. Fråga om när varor ansetts ha förts ut på marknaden – utbjudning till försäljning C-16/03 Peak Holding. Varumärkesinnehavarens rättigheter när varorna hänförts till olika tullförfaranden C-405/03 Class International. Varumärkesinnehavarens möjlighet att hindra transitering C-281/05 Montex Holdings. Fråga om konsumtion när licenstagare fört ut prestigevaror på marknaden i strid med licensavtal C-59/08 Copad, testflaskor ”ej till försäljning” C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group. Konsumtion och ompaketering C-400/09 och C-207/10 Orifarm, C-348/04 Boehringer Ingelheim, C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb m.fl. och C-71/94C-73/94 Eurim-Pharm (villkor för ompaketering av läkemedel), C-349/95 Loendersloot (ometikettering av whiskyflaskor), C-379/97 Upjohn (byte av varumärke – konstlad avskärmning av marknader), C-443/99 Merck, Sharp & Dohme (nödvändigt att ompaketera pga. starkt motstånd hos en betydande andel av konsumenterna mot läkemedel med nya etiketter), C-143/00 Boehringer Ingelheim m.fl. (krav på underrättelse i förhand), C-276/05 The Wellcome Foundation (kontroll av om ompaketering är nödvändig), C-46/10 Viking Gas (återfyllning av skyddade flaskor).

Hänvisad författning:

Se anm. vid 1:10 ang. ensamrättens omfattning.

Kolliderande rättigheter

Företrädesrätt

Gör flera anspråk på ensamrätt till varukännetecken som är identiska eller liknar varandra på det sätt som anges i 10 §, ska den ha företräde som har tidigaste grund för sitt anspråk, om inte annat följer av 14 eller 15 §.

Verkan av passivitet (registrerade varumärken)

Rätten till ett registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 §, om

 1. ansökan om registrering gjorts i god tro, och

 2. innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd.

Om varumärket har använts endast för en del av de varor eller tjänster som det är registrerat för, ska rätten gälla endast för dessa varor eller tjänster.

Rättsfall:

Passivitet är ett unionsrättsligt begrepp C-482/09 Budějovický Budvar.

Verkan av passivitet (inarbetade varukännetecken)

Rätten till ett inarbetat varukännetecken ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken som är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 §, om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.

Mellankommande rättigheter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1652

Rätten till ett registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken, om

 1. det äldre varukännetecknet inte hade särskiljningsförmåga på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det yngre varumärket,

 2. det äldre varukännetecknet, när det är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 § första stycket 2, inte hade tillräcklig särskiljningsförmåga så att det fanns en risk för förväxling på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det yngre varumärket, eller

 3. det äldre varukännetecknet, när det är identiskt eller likartat på det sätt som anges i 10 § första stycket 3, inte var känt inom en betydande del av omsättningskretsen på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det yngre varumärket.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 16 § nu 17 §.

SFS 2018:1652

Samexistens

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1652

I de fall som avses i 14–16 §§ hindrar inte rätten till det yngre varukännetecknet användningen av det äldre.

På yrkande av någon av parterna, får en domstol i de fall som avses i 15 § om det är skäligt besluta att ett av kännetecknen, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn. Ett sådant beslut får dock inte avse ett registrerat varumärke.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 16 §. Förutv. 17 § nu 18 §.

SFS 2018:1652

Uppgiftsskyldighet

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1652

Vid utgivning eller annat tillgängliggörande av lexikon, handböcker eller andra liknande skrifter i tryckt eller elektronisk form är författaren, utgivaren eller förläggaren skyldig att se till att ett registrerat varumärke inte återges i skriften utan uppgift om att varumärket är skyddat genom registrering, om innehavaren av varumärket begär att uppgiften ska finnas med och återgivningen ger intryck av att varumärket är en sedvanlig beteckning för de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för.

I fråga om en skrift i tryckt form ska en uppgift enligt första stycket föras in senast i nästa utgåva. I fråga om en skrift i elektronisk form ska uppgiften föras in utan dröjsmål.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 17 §.

Rättsfall:

Fråga om nationellt förbud mot beteckningen ® för oregistrerat varumärke C-238/89 Pall.

SFS 2018:1652

Beträffande rubriken, se SFS2018-1652

Ansökan om registrering

Ansökans innehåll

Den som vill registrera ett varumärke ska ansöka om detta hos Patent- och registreringsverket. Ansökan ska innehålla

 1. uppgifter om sökandens namn eller företagsnamn och adress,

 2. uppgifter om ombuds namn och adress,

 3. en tydlig återgivning av varumärket, och

 4. en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning).

En ansökan om registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska även innehålla uppgifter om vilka som ska ha rätt att använda varumärket och de övriga villkor som ska gälla för användningen. I fråga om ett kollektivmärke ska dessutom uppgift lämnas om vilka förutsättningar som gäller för medlemskap i sammanslutningen.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

Rättsfall:

Ang. krav på tydlighet och precision, se C-307/10 Chartered Institute of Patent Attorneys, C-420/13 Netto Marken-Discount (sammanförande av tjänster).

SFS 2018:1652

Ingivningsdag

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Ingivningsdagen för en ansökan om registrering är den dag då följande har getts in till Patent- och registreringsverket:

 1. en uppgift om att det som getts in är en ansökan om registrering,

 2. en uppgift om sökandens namn eller företagsnamn,

 3. en tydlig återgivning av varumärket, och

 4. en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser.

SFS 2018:1652

Ändring av ansökan

En sökande får göra sådana oväsentliga ändringar i det sökta varumärket som inte påverkar helhetsintrycket. Vidare får sökanden begränsa varu- eller tjänsteförteckningen i ansökan.

Delning av ansökan

En ansökan som avser flera varor eller tjänster får delas i två eller flera ansökningar som varorna eller tjänsterna fördelas på. Ansökningarna ska anses ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga ansökan.

Allmänna registreringsvillkor

Ett varumärke får inte registreras om det endast utgörs av en form eller annan egenskap som

 1. följer av varans art,

 2. är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat, eller

 3. ger varan ett betydande värde.

SFS 2018:1652

Ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ordet SMOKELESS har ej ansetts deskriptivt i fråga om snus R 1974:21 – Ordet WINDSOR ansågs ej ange varas geografiska ursprung R 19782:7R 19802:74 (Diane von Fürstenberg) – Fråga om figurmärke hade tillräcklig särskiljningsförmåga R 1989:20 – Ordet ”Skolabbet” ej tillräckligt särskiljande R 1990:85 – L10, L11 och L12 ansågs ha erforderlig särskiljningsförmåga som varumärken för religiösa och prästerliga tjänster R 1999:20 – Varumärket R 1 för filtercigaretter ansågs ha erforderlig särskiljningsförmåga R 2003:74.

Tecken eller benämningar, som i näringsverksamhet används för att ange varornas eller tjänsternas geografiska ursprung får registreras som kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken även om de enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 saknar särskiljningsförmåga.

Hinder mot registrering på grund av hänsyn till allmänna intressen

Ett varumärke får inte registreras om varumärket

 1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning,

 2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet,

 3. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning eller ett sådant kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning eller ett sådant vapen,

 4. utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som kan förväxlas med ett sådant kännetecken,

 5. innehåller en ursprungsbeteckning, en geografisk beteckning, en beteckning för ett traditionellt uttryck för vin eller en beteckning för en garanterad traditionell specialitet, i den utsträckning beteckningen är skyddad enligt unionsrätten,

 6. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk beteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung, eller

 7. innehåller eller i väsentliga delar återger en äldre växtsortbenämning som avser en växtsort av samma eller närstående växtart, i den utsträckning växtsorten är skyddad enligt växtförädlarrättslagen (1997:306) eller unionsrätten.

Ett varumärke får inte heller registreras om ansökan om registrering gjordes i ond tro.

Ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke får inte registreras om villkoren för märkets användning strider mot goda seder eller allmän ordning. Ett kollektivmärke som avses i 6 § får vidare inte registreras om villkoren inte tillåter medlemskap i sammanslutningen för alla som tillhandahåller sådana varor eller tjänster som märket avser och varorna eller tjänsterna har sitt ursprung i det geografiska område som märket avser.

SFS 2021:561

Hinder mot registrering på grund av andra rättigheter

Ett varumärke får inte registreras om varumärket

 1. är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag,

 2. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet, eller

 3. är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag.

Med ett varukännetecken avses i första stycket

 1. ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel,

 2. ett varumärke som är registrerat genom en internationell varumärkesregistrering som enligt 5 kap. fått giltighet i Sverige,

 3. ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet, och

 4. ett EU-varumärke.

Ett varumärke får inte heller registreras om ansökan om registrering görs i eget namn av en agent eller en annan företrädare för en innehavare av ett varukännetecken och ansökan avser innehavarens kännetecken. Varumärket får dock registreras om företrädaren har innehavarens tillstånd eller annars har giltiga skäl för sitt handlande.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 1968:23; 19802:46 (fråga om varumärket CHINA SEAS för textilvaror m.m. var uppenbart vilseledande såsom angivande varornas ursprungsland); 19842:71 (varumärket ANGELO LITRICO ROMA för tyskt företag ansågs uppenbart vilseledande i fråga om varornas geografiska ursprung) – R 1976:174 (märke anstötligt ur religiös synpunkt), 19782:9 (ang. ordet OPIUM som varumärke för parfym o.d.) – R 1970:46; 19802:74 anm. vid 5 §; 1987:116 (registrering av ett med släktnamn överensstämmande ordmärke vägrad, fastän alla här kyrkoskrivna personer med det namnet lämnat medgivande); 1991:26 (ordet ”Lerner”) – R 19832:29 (MAGNETMAN registrerades fastän det innehöll ett led identiskt med det för annan registrerade MAN); 19842:2 (CERALUX fick inte registreras pga. förväxlingsrisk med det för annan registrerade LUX); 1987:48 (tidigare registrering av ordmärket MÅGOTT ej hinder för registrering av figur- och ordmärke innefattande orden MÅ GOTT); 1988:39 (en s.k. omöjlig figur ansågs förväxlingsbar med annat sådant figurmärke), 130 (tidigare registrering av KANSASA ej hinder för registrering av CANASTA); 1991:10 (ordmärke innehållande bokstäverna MTV och orden Music Television ansågs förväxlingsbart med figurmärke innehållande samma bokstäver och ord); 2001:14 I och II (hinder ansågs föreligga mot registrering av bokstavskombinationerna SAF för fordonsaxlar (I) och CHAMPIS för konfektion (II)) – Hinder för registrering av varumärke som ansågs förväxlingsbart med registrerad firma, trots att det fanns en tidigare ansökan om registrering av varumärket som gemenskapsvarumärke R 2006:75 – Fråga om varumärket GG i figur var förväxlingsbart med den enskilda firman GG Sömnadsindustri HFD 2011:11 – R 19842:37 – Fastän medgivande lämnats av det förväxlingsbara märkets innehavare vägrades registrering med stöd av 1 st. 2 R 19842:64; i 1988:107 ansågs däremot hinder inte föreligga.

Ang. begreppet 'äldre rättighet', se C-112/21 Classic Coach Company. Fråga om varumärke är vilseledande när det motsvarar namnet på den person som utformat och först tillverkat de varor som försetts med varumärket C-259/04 Emanuel. Ang. 1 st. p. 4: Ond tro är ett unionsrättsligt begrepp C-320/12 Malaysia Dairy Industries. Ansökan om varumärkesregistrering som gjorts i ond tro, se C‑529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli och C-104/18 P Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret mot EUIPO. Ang. ond tro och avsaknad av avsikt att använda varumärket för de varor eller tjänster som avses med registreringen, se C-371/18 Sky m.fl..

Allmän anmärkning:

Ang. förväxlingsrisk, se även anm. vid 1:10.

SFS 2021:561

De hinder för registrering av varumärken som anges i 8 § första stycket 1–3 gäller på motsvarande sätt i fråga om

 1. ett registrerat företagsnamn som används i näringsverksamhet, och

 2. ett sådant personnamn eller ett sådant annat näringskännetecken än ett registrerat företagsnamn som är skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

SFS 2018:1652

Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av

 1. något som är ägnat att uppfattas som någon annans företagsnamn,

 2. något som är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn som har särskilt skydd eller någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett likartat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,

 3. en bild av någon annan som uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden, eller

 4. något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.

SFS 2018:1652

Bestämmelserna i 8–10 §§ utgör inte hinder mot registrering, om den som innehar den äldre rättigheten medger registreringen.

Undantag för en del av ett varumärke från skydd

Om ett varumärke innehåller en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig, och det finns en uppenbar risk för att registreringen av märket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel uttryckligen undantas från skyddet vid registreringen.

Om beståndsdelen senare uppfyller kraven för registrering, får delen eller varumärket i sin helhet registreras efter ny ansökan utan sådant undantag som avses i första stycket.

Rättsfall:

Ang. äldre varumärke som har registrerats med en disclaimer och en sådan disclaimers inverkan på det äldre varumärkets skyddsomfång se C‑705/17 Hansson.

Varu- och tjänsteklasser

Varumärken registreras i en eller flera klasser av varor eller tjänster. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om indelningen i klasser.

Prioritet

En ansökan om registrering av ett varumärke i Sverige ska, i förhållande till andra ansökningar eller till användning som skett av andra varukännetecken, anses gjord samtidigt med en ansökan om registrering av varumärket som sökanden, eller någon som har överlåtit sin rätt till sökanden, först gjort i ett annat land, om förutsättningarna i andra–fjärde styckena är uppfyllda.

Den tidigare ansökan ska ha gjorts i

 1. ett annat land som är anslutet till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd (SÖ 1970:60),

 2. en stat som är ansluten till eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen (SÖ 1995:30), eller

 3. en annan stat eller ett annat område, om svenska ansökningar ger rätt till motsvarande prioritet där, och om lagstiftningen där i huvudsak stämmer överens med Pariskonventionen.

Ansökan om registrering av varumärket i Sverige ska göras inom sex månader från det att ansökan gjordes i det andra landet eller området.

En sökande som vill ha prioritet ska begära det innan varumärket har registrerats. Sökanden ska lämna uppgifter om

 1. vem som gjorde den tidigare ansökan,

 2. var och när den tidigare ansökan gjordes, och

 3. den tidigare ansökans nummer, så snart det är möjligt.

Patent- och registreringsverket får förelägga sökanden att inom en viss tid styrka rätten till prioritet genom att ge in

 1. ett bevis om sökandens namn och om ingivningsdagen, utfärdat av den myndighet som har mottagit den tidigare ansökan, och

 2. en av samma myndighet styrkt kopia av ansökan och, i förekommande fall, en bild som visar varumärket.

Den förelagda tiden får inte löpa ut tidigare än tre månader från ingivandet av ansökan om registrering av varumärket i Sverige.

Följer sökanden inte föreläggandet, gäller inte rätten till prioritet. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

En ansökan om registrering av ett varumärke ska i förhållande till andra ansökningar eller till användning som skett av andra varukännetecken anses gjord första gången varumärket använts för en vara eller tjänst i samband med visning på en internationell utställning enligt konventionen den 22 november 1928 om internationella utställningar (SÖ 1996:30), om förutsättningarna i andra och tredje styckena är uppfyllda.

Ansökan om registrering av varumärket ska göras inom sex månader efter det att varumärket första gången användes på utställningen.

En sökande som vill ha prioritet ska begära det innan varumärket har registrerats samt visa när varumärket användes på utställningen. Sökanden ska då också ge in de handlingar som sökanden vill åberopa för att visa att utställningen var sådan som avses i första stycket.

Handläggningen av en ansökan om registrering

Prövningen av ansökan

Uppfyller ansökan inte kraven i 1 § första och andra styckena och 2 § eller finns det något hinder mot registrering enligt 4–10 §§, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna eller att yttra sig inom en viss tid. I föreläggandet ska det upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas, om sökanden inte svarar i rätt tid. Har sökanden inte betalat ansökningsavgiften, ska verket förelägga sökanden att betala avgiften. I föreläggandet ska det upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas, om sökanden inte betalar i rätt tid.

Svarar sökanden inte i rätt tid på ett föreläggande enligt första stycket, eller underlåter sökanden att betala ansökningsavgiften efter föreläggande om att betala den, får Patent- och registreringsverket avskriva ansökan.

Finns det en brist eller ett hinder enligt 17 § första stycket första meningen även efter det att sökanden har yttrat sig, ska ansökan helt eller delvis avslås, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Rättsfall:

Den behöriga myndighetens motiveringsskyldighet C-239/05 BVBA Management, Training en Consultancy.

Avskrivning vid återkallelse

Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.

Återupptagande av en avskriven ansökan

Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt 17 § andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan.

Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.

Överföring av ansökan på grund av bättre rätt

Om någon påstår inför Patent- och registreringsverket att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden, och saken är oviss, får verket förelägga honom eller henne att väcka talan vid domstol inom en viss tid. Om talan inte väcks i tid, får påståendet lämnas utan avseende vid den fortsatta prövningen av ansökan. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om detta.

Pågår ett mål om bättre rätt till varumärket vid domstol, får Patent- och registreringsverket förklara ärendet om registrering vilande till dess att målet avgjorts slutligt.

Om någon visar inför Patent- och registreringsverket att han eller hon har bättre rätt till varumärket än sökanden, ska verket på yrkande överföra ansökan på honom eller henne. Den som ansökan överförs på ska betala ny ansökningsavgift.

Ansökan får inte ändras, avskrivas, avslås eller bifallas förrän yrkandet har prövats slutligt.

Registrering

Om ansökan om registrering av ett varumärke uppfyller de krav som avses i 1 § första-tredje styckena och 2 § och det inte finns något hinder mot registrering enligt 4–10 §§, ska Patent- och registreringsverket föra in varumärket i varumärkesregistret. Beslutet ska kungöras.

Om en ansökan har avslagits delvis, ska varumärket föras in i varumärkesregistret och kungöras för återstående varor eller tjänster när beslutet har vunnit laga kraft.

När ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke registreras ska också uppgifter om de villkor som gäller för att varumärket ska få användas föras in i registret och kungöras.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)1:8 inf. efter denna lag.

Invändning

Tidsfrist för invändning och invändningens innehåll

När Patent- och registreringsverket har kungjort en registrering av ett varumärke får invändning göras mot den. Invändningen ska ha kommit in till verket inom tre månader från kungörelsedagen. Om invändningen inte har kommit in i rätt tid, ska den avvisas.

Invändningen ska innehålla uppgifter om

 1. invändarens namn eller företagsnamn och adress,

 2. ombuds namn och adress,

 3. den registrering som invändningen avser, och

 4. de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om invändningsförfarandet.

Rättsfall:

Äldre rätt: Den som gjort invändning för sent förlorade sin besvärsrätt R 1989:76.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)3:7 inf. efter denna lag.

SFS 2018:1652

Brister i invändningen

Om invändningen är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följs inte föreläggandet, ska invändningen avvisas. Invändaren ska upplysas om detta i föreläggandet.

Underrättelse om invändningen

Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av det registrerade varumärket om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom en viss tid.

Om det är uppenbart att invändningen är ogrundad, ska den genast avslås.

Samförståndslösning

Rubriken införd g. SFS2018-1652

På begäran av innehavaren av det registrerade varumärket och invändaren ska Patent- och registreringsverket bestämma en tidsfrist på minst två månader då parterna ska försöka komma överens. Fristen får förlängas, om parterna begär det.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 27 § nu 28 §.

SFS 2018:1652

Prövning av en återkallad invändning

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1652

Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl. Invändningsförfarandet får dock inte fullföljas om det till grund för invändningen endast har åberopats hinder som avses i 8–10 §§.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 27 §. Förutv. 28 § nu 29 §.

SFS 2018:1652

Ändringar i ett registrerat varumärke

Rubriken har denna placering enl. SFS2010-1877

Beslut om invändningen

Beträffande rubriken, se SFS2018-1652

Har en invändning gjorts ska Patent- och registreringsverket, om det finns något hinder som avses i 4–10 §§ mot registreringen, häva registreringen helt eller delvis. Detta gäller dock inte om annat följer av 30 §.

En invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i 8–10 §§ ska avslås i motsvarande utsträckning om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av det registrerade varumärket begär det.

Om registreringen på grund av en invändning har hävts helt eller delvis, ska registreringen tas bort ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har fått laga kraft. Beslutet ska kungöras.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 28 §. Förutv. 29 § nu 31 §.

SFS 2018:1652

Om en invändning mot registreringen av ett varumärke grundas på att ett äldre registrerat varumärke enligt 8 § utgör hinder och det på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det yngre varumärket hade gått mer än fem år sedan frågan om registrering av det äldre varumärket blev slutligt avgjord gäller följande. Registreringen av det yngre varumärket får hävas endast om det äldre varumärket har tagits i verkligt bruk för de varor eller tjänster som ligger till grund för invändningen på det sätt som avses i 3 kap. 2 § eller, om det äldre varumärket är ett EU-varumärke, på det sätt som avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, inom de fem senaste åren före ingivningsdagen eller prioritetsdagen för det yngre varumärket.

Om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som anges i första stycket, får registreringen av det yngre varumärket ändå hävas om det finns giltiga skäl till att det äldre varumärket inte har använts i den utsträckningen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 30 § nu 32 §.

SFS 2018:1652

Oväsentliga ändringar i ett registrerat varumärke

Rubriken har denna placering enl. SFS2010-1877

På ansökan av innehavaren av ett registrerat varumärke får det i varumärkesregistret göras sådana oväsentliga ändringar i varumärket som inte påverkar helhetsintrycket.

Den som ansöker om ändring i ett varumärke ska betala föreskriven avgift.

När ett registrerat varumärke ändras ska detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 29 §. Förutv. 31 § nu 33 §.

Rättsfall:

Äldre rätt: Helhetsintrycket påverkat? R 1987:150.

Ändring av registrerat varumärke genom borttagandet av ett kraftigt streck under en bokstavskombination ansågs påverka helhetsintrycket och medgavs därför ej HFD 2012:49.

SFS 2018:1652

Delning av en registrering

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1652

En registrering av ett varumärke som avser flera varor eller tjänster får delas i två eller flera registreringar som varorna eller tjänsterna fördelas på. Registreringarna ska anses ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga registreringen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 30 §. Förutv. 32 § nu 34 §.

SFS 2018:1652

Ändring av villkor för användning av kollektiv-, garanti- eller kontrollmärken

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1652

Om det efter registreringen görs någon ändring av de villkor som gäller för att ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska få användas, ska innehavaren anmäla detta till Patent- och registreringsverket.

De ändrade villkoren ska föras in i varumärkesregistret och kungöras, under förutsättning att de villkor som gäller för varumärkets användning fortfarande uppfyller kraven i 1 § andra stycket och att det inte finns något hinder mot att föra in de ändrade villkoren enligt 7 § tredje stycket.

SFS 2021:561

Registreringens varaktighet

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1652

Registreringen gäller i tio år från ingivningsdagen för ansökan om registrering.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 32 §. Förutv. 34 § nu 36 §.

SFS 2018:1652

Förnyelse av en registrering

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1652

Registreringen kan förnyas helt eller delvis varje gång för en period på tio år räknat från utgången av föregående registreringsperiod. En ansökan om förnyelse ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket tidigast sex månader före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång.

Den som ansöker om förnyelse ska betala föreskriven förnyelseavgift inom den frist som anges i första stycket. En inbetalning av förnyelseavgiften som görs inom denna frist ska anses utgöra en ansökan om förnyelse.

Ett beslut att förnya en registrering ska föras in i varumärkesregistret och kungöras.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 33 §. Förutv. 35 § nu 37 §.

SFS 2018:1652

Om det inte framgår vilken varumärkesregistrering som ansökan om förnyelse avser eller om förnyelseavgiften inte har betalats, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna. I föreläggandet ska det finnas en upplysning om att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte svarar i rätt tid.

Svarar sökanden inte i rätt tid på ett föreläggande enligt första stycket, eller underlåter sökanden att betala förnyelseavgift efter föreläggande om att betala den, får Patent- och registreringsverket avskriva ansökan. Finns det en brist enligt första stycket även efter det att sökanden har yttrat sig, ska ansökan om förnyelse avslås, om det inte finns skäl att förelägga sökanden på nytt.

Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar sin ansökan. Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 34 §.

SFS 2018:1652

Avförande av registrering

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1652

Om innehavaren inte förnyar registreringen eller om han eller hon begär att den ska tas bort helt eller delvis, ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning. Beslutet ska kungöras.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 35 §.

SFS 2018:1652

Hävning av registrering

Grunder för hävning

Allmänna grunder

En registrering av ett varumärke får hävas om

 1. märket har registrerats i strid mot denna lag,

 2. registreringen fortfarande strider mot lagen,

 3. rätten till märket ändå inte får bestå enligt 1 kap. 14, 15 eller 16 §, och

 4. annat inte följer av 1 a § i detta kapitel.

En registrering får vidare hävas om

 1. varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser,

 2. varumärket har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning, eller

 3. varumärket har blivit ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet och detta är en följd av det bruk innehavaren eller någon med hans eller hennes samtycke gjort av märket för sådana varor eller tjänster som det är registrerat för.

Vid en prövning av om en registrering ska hävas på grund av bristande särskiljningsförmåga ska endast sådan särskiljningsförmåga beaktas som varumärket har förvärvat genom användning före ansökan om hävning.

Rättsfall:

Äldre rätt: Felaktig registrering kunde ej rättas i administrativ ordning (enl. 27 § förvaltningslagen) R 1992:64.

Den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om ett varumärke har blivit en allmän beteckning i handeln för den ifrågavarande varan utgörs av samtliga konsumenter eller slutanvändare och, beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan, samtliga näringsidkare som saluför den C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier. Upphävande pga. uppfattning endast hos slutanvändare samt begreppet passivitet C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company.

SFS 2018:1652

Om ett yrkande om hävning av en registrering av ett varumärke grundas på att ett äldre registrerat varumärke enligt 2 kap. 8 § utgör hinder och det vid tidpunkten för ansökan om hävning hade gått mer än fem år sedan frågan om registrering av det äldre varumärket blev slutligt avgjord gäller följande. Registreringen av det yngre varumärket får hävas endast om det äldre varumärket har tagits i verkligt bruk för de varor eller tjänster som ligger till grund för yrkandet på det sätt som avses i 2 § eller, om det äldre varumärket är ett EU-varumärke, på det sätt som avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, inom de fem senaste åren före ansökan om hävning.

Om det på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det yngre varumärket hade gått mer än fem år sedan frågan om registrering av det äldre varumärket blev slutligt avgjord, ska det äldre varumärket dessutom ha tagits i verkligt bruk inom de fem senaste åren före ingivningsdagen eller prioritetsdagen.

Om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som anges i första och andra styckena, får registreringen av det yngre varumärket ändå hävas om det finns giltiga skäl till att det äldre varumärket inte har använts i den utsträckningen.

SFS 2018:1652

Underlåten användning

En registrering av ett varumärke får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av märket i Sverige för de varor eller tjänster som det registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts eller inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts.

Med sådant bruk som avses i första stycket likställs

 1. att varumärket används i en annan form än den registrerade, om avvikelsen avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga, och

 2. att varor eller deras emballage har försetts med varumärket här i landet endast för exportändamål.

Med att ett varumärke används av innehavaren likställs att varumärket används av någon annan med innehavarens samtycke.

Registreringen får inte hävas om varumärket har använts under tiden mellan utgången av femårsperioden och ingivandet av ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ingivandet av ansökan om hävning ska dock lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtogs efter det att innehavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras.

Rättsfall:

Äldre rätt: Frågor om tillämpningen av föreskrift om s.k. användningstvång H 1983:875, 1987:22; 1991:23 (användning av annan form än det registrerade märkets), 1991:619 (d:o; BIG MAC i stället för BIGMAC), 2001:265 (ordet SPOTLIGHT skrivet med versaler i st. för ordet Spotlightserien skrivet som en kombination av tre ordelement Spot, LIGHT och serien i olika typsnitt och storlekar), 2005:643 (ENTELCARD, ENTELcard; alltför ringa användning för att kunna godtas som verkligt bruk) – En femårsperiod börjar ej löpa förrän invändningsfristen löpt ut eller invändningsförfarandet är avslutat H 2006:7.

Bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt C-40/01 Ansul, C-259/02 La Mer Technology, C-149/11 Leno Merken. Varumärkesinnehavaren har bevisbördan för att varumärket varit föremål för verkligt bruk C-720/18 och C-721/18 Ferrari; jfr C-183/21 Maxxus Group (ang. marknadsundersökningar, åberopsbörda och bevisbörda). Fråga om ideell förenings användning av varumärke är ”verkligt bruk” C-442/07 Verein Radetzky-Orden. Föremål som delas ut gratis C-495/07 Silberquelle. Tolkning av formuleringarna ”[dagen då] registreringsförfarandet avslutats” och ”giltiga skäl” C-246/05 Häupl. Ang. s.k. defensivmärken, se C-553/11 Rintisch.

Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

En registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke får hävas, förutom på de grunder som anges i 1 eller 2 §, om

 1. märket har använts på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för användningen och innehavaren inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra den användningen,

 2. villkoren för användning av märket har ändrats och innehavaren inte har anmält detta till Patent- och registreringsverket enligt 2 kap. 33 § första stycket, eller

 3. villkoren för användning av märket har ändrats och förts in i varumärkesregistret i strid mot denna lag och villkoren fortfarande strider mot lagen.

SFS 2018:1652

Partiell hävning

Om det finns grund för hävning av en registrering endast för en del av de varor eller tjänster som ett varumärke har registrerats för, ska registreringen hävas för dessa varor eller tjänster.

Tillvägagångssätt

Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan föra talan vid domstol eller ansöka om hävning av registreringen hos Patent- och registreringsverket enligt 6–21 §§ (administrativ hävning). I 2 kap. 29 § finns det bestämmelser om att en registrering av ett varumärke får hävas efter det att någon gjort en invändning mot registreringen.

Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 1 § andra stycket, 2, 3 eller 4 § eller 2 kap. 4, 5 eller 7 § får också inledas av en myndighet. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

Rättsfall:

Äldre rätt: Fråga om tillämpning av kravet på förfång vid åberopande av underlåten användning av varumärke H 2008:1033.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)8:2 inf. efter denna lag.

SFS 2018:1652

Administrativ hävning

Ansökans innehåll

En ansökan om administrativ hävning ska innehålla

 1. uppgifter om parterna i den utsträckning som anges i 33 kap. 1 § rättegångsbalken,

 2. ett yrkande om hävning och uppgift om den registrering som yrkandet avser, och

 3. en redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet om hävning.

En sökande ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad ansökan i övrigt ska innehålla.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)4:2 inf. efter denna lag.

Brister i ansökan

Är ansökan så bristfällig att den inte kan läggas till grund för handläggning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften.

Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avvisas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Ansökan ska också avvisas om den avser någon annan åtgärd än hävning av en registrering eller om det finns något annat hinder mot att den tas upp till prövning.

Avskrivning vid återkallelse

Återkallar sökanden ansökan, ska ärendet avskrivas.

Ogrundad ansökan

Om det kan antas att ansökan är ogrundad, ska ansökan behandlas som om innehavaren har bestritt den. I sådant fall ska 13 § tillämpas.

Föreläggande för innehavaren att yttra sig

Tar Patent- och registreringsverket upp ansökan till prövning, ska verket förelägga innehavaren av registreringen att yttra sig inom en viss tid från det att ansökan delgavs innehavaren.

I föreläggandet ska innehavaren uppmanas att

 1. ange om ansökan medges eller bestrids och, om ansökan bestrids, skälen för bestridandet, och

 2. lämna de uppgifter om sig själv som avses i 33 kap. 1 § första-tredje styckena rättegångsbalken, i den utsträckning uppgifterna i ansökan är ofullständiga eller felaktiga.

I föreläggandet ska det upplysas om att ärendet kan komma att avgöras även om innehavaren inte svarar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vad föreläggandet i övrigt ska innehålla.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)4:4 inf. efter denna lag.

Delgivning av föreläggandet

Föreläggandet enligt 10 § ska delges innehavaren. Delgivningen ska ske på det sätt som enligt rättegångsbalken gäller för delgivning av stämning i tvistemål.

En kopia av ansökningshandlingarna ska fogas till föreläggandet när handlingarna innehåller något utöver vad som framgår av föreläggandet.

Ska sökanden se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

Har Patent- och registreringsverket inte kunnat delge föreläggandet, ska verket pröva om försöken till delgivning ska fortsätta eller om sökanden ska erbjudas att själv se till att delgivning sker. Hänsyn ska tas till det arbete och den kostnad som dittills har lagts ned på delgivningen, förutsättningarna för att fortsatta försök ska lyckas samt omständigheterna i övrigt. Antar sökanden inte erbjudandet, ska ansökan avvisas.

Ska sökanden se till att delgivning sker, tillämpas 32 kap. 2 § rättegångsbalken.

Överlämnande till domstol

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0228

Om innehavaren i rätt tid bestrider ansökan helt eller delvis, ska Patent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta. Vill sökanden vidhålla sitt yrkande, kan han eller hon begära att ärendet eller, om bestridandet avser endast en del av yrkandet, ärendet i den bestridda delen ska överlämnas till domstol.

En begäran om överlämnande ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket inom en månad från den dag då underrättelsen om bestridandet sändes till sökanden. I sin begäran ska sökanden ange de omständigheter och de bevis som åberopas, samt ange vad som ska styrkas med varje bevis. Sökanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som åberopas.

Om sökanden har begärt överlämnande i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket överlämna ärendet till domstolen. Om sökanden inte har begärt överlämnande i rätt tid, ska ärendet skrivas av i den del det är bestritt.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)4:5 inf. efter denna lag.

SFS 2016:228

En underrättelse om att innehavaren har bestritt ansökan enligt 13 § första stycket ska innehålla en upplysning om

 1. att sökanden kan begära överlämnande till domstol,

 2. inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,

 3. vad en sådan begäran ska innehålla, och

 4. vad som i övrigt anges i 13 §.

SFS 2016:228

Hävning av registreringen

Har innehavaren inte bestritt ansökan i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket häva registreringen i enlighet med ansökan. Har innehavaren bestritt endast en del av ansökan, ska verket häva registreringen i den obestridda delen.

Återvinning

Innehavaren av en registrering som hävts enligt 15 § får ansöka om återvinning. En sådan ansökan ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket inom en månad från dagen för beslutet.

Om innehavaren har ansökt om återvinning i rätt tid, ska Patent- och registreringsverket överlämna ärendet till domstolen. I annat fall ska verket avvisa ansökan.

SFS 2016:228

Underrättelser

Underrättelse om hävning ska sändas till sökanden och innehavaren.

Avvisas en ansökan om hävning, ska Patent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta. Avvisas en ansökan om återvinning, ska verket underrätta innehavaren om detta. Meddelar verket något annat beslut som innebär att ärendet avgörs, ska både sökanden och innehavaren underrättas om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt.

Rättskraft

Sedan tiden för ansökan om återvinning löpt ut, har ett beslut om hävning enligt 15 § rättskraft i enlighet med vad som gäller för en dom i ett tvistemål som har vunnit laga kraft.

Den fortsatta handläggningen i domstolen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0228

Om ett ärende har överlämnats till domstolen, ska talan anses väckt när ansökan om administrativ hävning kom in till Patent- och registreringsverket. De handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Stämning ska anses utfärdad när domstolen beslutar om målets handläggning.

SFS 2016:228

[Upphävd g. Lag (2016:228).]

SFS 2016:228

Om ett ärende har överlämnats till domstolen ska käranden betala föreskriven tilläggsavgift. I ett sådant fall ska det som anges i 42 kap. 3 och 4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla tilläggsavgiften.

Om ett mål där Patent- och registreringsverket har beslutat om hävning avvisas av domstolen på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska domstolen samtidigt undanröja Patent- och registreringsverkets beslut.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 21 § nu 22 §.

SFS 2016:228

Avförande av registrering

Rubriken har denna placering enl. Lag 2014:253. SFS2014-0253

Om registreringen av ett varumärke har hävts helt eller delvis av Patent- och registreringsverket enligt 15 § eller av en domstol, ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har vunnit laga kraft. Beslutet ska kungöras.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 21 §.

SFS 2014:253

Verkan av en hävning

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Om en registrering av ett varumärke har hävts med stöd av 1 § första stycket, ska registreringen anses aldrig ha haft någon verkan.

Om en registrering har hävts med stöd av 1 § andra stycket, 2 eller 3 § ska registreringen anses ha förlorat sin verkan från dagen för ansökan om hävning. På yrkande av en part får domstolen eller, vid administrativ hävning, Patent- och registreringsverket bestämma att registreringen i stället ska anses ha förlorat sin verkan den dag då det förhållande som utgör grund för hävningen uppkom.

SFS 2018:1652

Registrering såsom i hemlandet och ombud för utländska sökande och innehavare

Registrering såsom i hemlandet

Är sökandens hemland en stat som är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd, eller en stat som är ansluten eller ett område som är anslutet till avtalet om upprättande av världshandelsorganisationen, ska ett varumärke som är registrerat för sökanden i hemlandet registreras i Sverige såsom det är registrerat där, om det inte finns hinder enligt 2 §.

Är sökandens hemland någon annan stat eller något annat område än som avses i första stycket, ska ett varumärke som är registrerat för sökanden i hemlandet registreras i Sverige såsom det är registrerat där, om

 1. motsvarande rätt ges i fråga om en svensk registrering i den staten eller i det området,

 2. där gällande lagstiftning i huvudsak överensstämmer med Pariskonventionen, och

 3. det inte finns hinder enligt 2 §.

En sökande som begär registrering enligt denna paragraf ska visa att varumärket är registrerat för sökanden i hemlandet för de varor eller tjänster som ansökan omfattar. Detsamma gäller vid förnyelse av ett varumärke som registrerats enligt denna paragraf.

Ett varumärke får inte registreras enligt 1 § om det helt saknar särskiljningsförmåga eller om det finns något hinder mot registrering enligt 2 kap. 4 §, 5 § andra stycket och 6–11 §§.

Ett varumärke som har registrerats enligt 1 §, men som annars inte skulle ha kunnat registreras här i landet, har inte skydd på grund av registreringen i vidare mån eller för längre tid än det har i innehavarens hemland.

Ombud och delgivning

Ombud för den som ansöker om varumärkesregistrering

Patent- och registreringsverket får förelägga en sökande, som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här, att utse och till verket anmäla ett ombud med behörighet att ta emot delgivning i ärendet och med hemvist här i landet.

Om sökanden inte följer föreläggandet, får delgivning ske genom att handlingen sänds med posten till sökanden under dennes senaste kända adress. Delgivning ska anses ha skett när detta har gjorts. Sökanden ska i föreläggandet upplysas om följden av att föreläggandet inte följs.

Ombud för en innehavare av en varumärkesregistrering

En innehavare av en varumärkesregistrering, som varken har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här, ska ha ett ombud som har hemvist här i landet. Ombudet ska ha behörighet att för innehavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden om varumärket med undantag av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig personligen inför domstol. Ombudet ska anmälas till Patent- och registreringsverket och antecknas i varumärkesregistret.

Om innehavaren inte har anmält något ombud, får delgivning i stället ske genom att den handling som ska delges sänds till innehavaren under den i varumärkesregistret antecknade adressen. Om någon fullständig adress inte är antecknad i registret, får delgivning ske genom att handlingen hålls tillgänglig hos Patent- och registreringsverket och ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll kungörs. Delgivning ska anses ha skett när detta har gjorts.

Internationell varumärkesregistrering

Vad som avses med internationell varumärkesregistrering

Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering av ett varumärke som den internationella byrån hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Internationella byrån) har gjort i det internationella varumärkesregistret enligt protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken (SÖ 1994:82).

Patent- och registreringsverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Ansökan om internationell varumärkesregistrering

Vem som får ansöka om internationell varumärkesregistrering

Den som innehar eller har ansökt om en svensk varumärkesregistrering, och som är svensk medborgare, har hemvist i Sverige eller bedriver näringsverksamhet som har etablerats här får ansöka om internationell registrering av varumärket.

Var ansökan ges in och dess innehåll

En ansökan om internationell varumärkesregistrering ska vara ställd till Internationella byrån men ges in till Patent- och registreringsverket. Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla

 1. uppgifter om sökandens namn eller företagsnamn och adress,

 2. uppgifter om ombuds namn och adress,

 3. uppgifter om nummer och datum för den svenska registrering eller ansökan om registrering som den internationella ansökan bygger på,

 4. en tydlig återgivning av varumärket,

 5. en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket begärs registrerat för och vilka klasser dessa tillhör (varu- eller tjänsteförteckning),

 6. uppgift om i vilka länder den internationella varumärkesregistreringen ska gälla, och

 7. de övriga uppgifter om återgivningen av varumärket, sökandens anknytning till Sverige och annat som en ansökan ska innehålla enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

Sökanden ska betala föreskriven ansökningsavgift.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

SFS 2018:1652

Behandlingen av ansökan

Patent- och registreringsverket ska kontrollera om ansökan uppfyller kraven i 3 § och om uppgifterna i ansökan stämmer överens med uppgifterna i den varumärkesregistrering som sökanden har eller har ansökt om i Sverige.

Uppfyller ansökan inte de krav som avses i första stycket, ska Patent- och registreringsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Detsamma gäller om sökanden inte har betalat ansökningsavgiften. Följer sökanden inte föreläggandet, ska ansökan avskrivas. Sökanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

Uppfyller ansökan kraven, ska Patent- och registreringsverket skicka ett intyg om detta till Internationella byrån tillsammans med ansökan.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)6:3 inf. efter denna lag.

Om sökanden återkallar ansökan innan Patent- och registreringsverket har skickat intyg och ansökan till Internationella byrån, ska ärendet avskrivas.

Återupptagande av en avskriven ansökan

Patent- och registreringsverket ska återuppta en ansökan som avskrivits enligt 4 § andra stycket, om sökanden inom två månader efter utgången av förelagd tid kompletterar eller ändrar sin ansökan.

Sökanden ska betala föreskriven återupptagningsavgift.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)7:6 inf. efter denna lag.

Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i ytterligare länder

Den som innehar en internationell varumärkesregistrering grundad på en svensk registrering eller ansökan om registrering får ansöka om att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i ytterligare länder.

En ansökan enligt första stycket ges in till Internationella byrån.

Om sökanden har hemvist i Sverige, får en ansökan enligt första stycket i stället ges in till Patent- och registreringsverket. En sådan ansökan ska vara skriven på engelska. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ansökans innehåll.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)6:4 inf. efter denna lag.

Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

Prövningen av ansökan

Om Patent- och registreringsverket får en underrättelse från Internationella byrån om att någon har ansökt om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige, ska verket pröva om det finns något hinder mot detta.

Sådant hinder finns om det skulle ha funnits något hinder mot en nationell registrering av varumärket enligt 2 kap. 4–11 §§.

Om Patent- och registreringsverket anser att det finns hinder enligt andra stycket, ska verket ge Internationella byrån besked om att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte kan gälla i Sverige. Ett sådant besked ska ges inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt första stycket samt innehålla skälen till att registreringen inte kan gälla här.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)6:12 inf. efter denna lag.

Beslut om att den internationella varumärkesregistreringen inte ska gälla i Sverige

Har Patent- och registreringsverket lämnat ett besked till Internationella byrån enligt 8 § tredje stycket, ska verket tidigast tre månader efter det att beskedet lämnades besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om det då fortfarande finns något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§.

Införande av varumärket i varumärkesregistret

Finns det inte något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§, ska Patent- och registreringsverket föra in varumärket i varumärkesregistret och kungöra att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige.

Om Patent- och registreringsverket har beslutat att den internationella varumärkesregistreringen delvis inte gäller i Sverige, ska varumärket föras in i varumärkesregistret och kungöras för återstående varor eller tjänster när beslutet har vunnit laga kraft.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)1:9 och 6:9 inf. efter denna lag.

Invändning

När Patent- och registreringsverket har kungjort att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige, får invändning göras mot att den gäller här. Invändningen ska ha kommit in till verket inom tre månader från kungörelsedagen. Om invändningen inte har kommit in i rätt tid, ska den avvisas.

Invändningen ska innehålla uppgifter om

 1. invändarens namn eller företagsnamn och adress,

 2. ombuds namn och adress,

 3. den internationella varumärkesregistrering som invändningen avser, och

 4. de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om invändningsförfarandet.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)6:11 inf. efter denna lag.

SFS 2018:1652

Om invändningen är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för en prövning av ärendet, ska Patent- och registreringsverket förelägga invändaren att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följs inte föreläggandet, ska invändningen avvisas. Invändaren ska upplysas om detta i föreläggandet.

Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av den internationella varumärkesregistreringen om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig inom en viss tid.

Om det är uppenbart att invändningen är ogrundad, ska den genast avslås.

På begäran av innehavaren av den internationella varumärkesregistreringen och invändaren ska Patent- och registreringsverket bestämma en tidsfrist på minst två månader då parterna ska försöka komma överens. Fristen får förlängas, om parterna begär det.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 14 § nu 15 §.

SFS 2018:1652

Återkallas invändningen, får invändningsförfarandet ändå fullföljas om det finns särskilda skäl. Invändningsförfarandet får dock inte fullföljas om det till grund för invändningen endast har åberopats hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 14 §. Förutv. 15 § nu 16 §.

SFS 2018:1652

Verkan av ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

upphävd genom SFS2010-1877

Har en invändning gjorts ska Patent- och registreringsverket, om det finns något hinder som avses i 2 kap. 4–11 §§ mot att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige, besluta att registreringen helt eller delvis inte ska gälla här. Detta gäller dock inte om annat följer av 17 §.

En invändning som helt eller delvis grundas på ett hinder som avses i 2 kap. 8–10 §§ ska avslås i motsvarande utsträckning, om den har gjorts av någon som inte invänder i eget intresse och innehavaren av registreringen begär det.

Ett beslut att registreringen inte ska gälla i Sverige får grundas endast på en omständighet som meddelas till Internationella byrån inom 18 månader från dagen för underrättelsen enligt 8 § första stycket. Har tiden för invändning enligt 11 § löpt ut efter denna frist, får beslutet dock grundas på omständigheter som meddelas till Internationella byrån inom en månad från det att tiden för invändning löpt ut. Detta gäller under förutsättning att Patent- och registreringsverket inom 18-månadersfristen har underrättat Internationella byrån om att ett meddelande om ett sådant beslut kan komma att översändas senare.

Om Patent- och registreringsverket på grund av en invändning beslutar att registreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, ska registreringen tas bort ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning när avgörandet har fått laga kraft. Beslutet ska kungöras.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 15 §. Förutv. 16 § nu 18 §.

SFS 2018:1652

Om en invändning mot att den internationella varumärkesregistreringen gäller i Sverige grundas på att ett äldre registrerat varumärke enligt 2 kap. 8 § utgör hinder och det på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för den internationella registreringen hade gått mer än fem år sedan frågan om registrering av det äldre varumärket blev slutligt avgjord gäller följande. Det får beslutas att den internationella registreringen inte ska gälla här endast om det äldre varumärket har tagits i verkligt bruk för de varor eller tjänster som ligger till grund för invändningen på det sätt som avses i 3 kap. 2 § eller, om det äldre varumärket är ett EU-varumärke, på det sätt som avses i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, inom de fem senaste åren före ingivningsdagen eller prioritetsdagen för den internationella registreringen.

Om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som anges i första stycket, får det ändå beslutas att den internationella registreringen inte ska gälla här om det finns giltiga skäl till att det äldre varumärket inte har använts i den utsträckningen.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 17 § nu 19 §.

SFS 2018:1652

Verkan av ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1652

Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige har verkan från den dag som Internationella byrån i underrättelsen enligt 8 § första stycket har angett för den internationella varumärkesregistreringen eller för en senare begäran om att registreringen ska gälla i Sverige.

En internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige gäller på samma sätt som en nationell varumärkesregistrering. Bestämmelserna i 4 kap. ska dock inte tillämpas.

Det som föreskrivs i 7 kap. om pantsättning av en ansökan om registrering av ett varumärke ska tillämpas även i fråga om en ansökan enligt 8 § första stycket om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.

Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige kan hävas enligt 3 kap. Det som föreskrivs i 3 kap. om registrering av ett varumärke ska då i stället avse beslutet om att den internationella varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 16 §. Förutv. 18 § nu 20 §.

SFS 2018:1652

Om en internationell varumärkesregistrering har förnyats, ska detta antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 17 §. Förutv. 19 § nu 21 §.

SFS 2018:1652

Utbyte av en nationell varumärkesregistrering mot en internationell varumärkesregistrering

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1652

När någon innehar både en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och en svensk registrering av samma varumärke, ersätter den internationella varumärkesregistreringen den svenska, om den internationella varumärkesregistreringen gäller här i landet från en senare tidpunkt än den svenska och alla varor eller tjänster som omfattas av den svenska registreringen ingår i förteckningen över de varor eller tjänster som omfattas av den internationella varumärkesregistreringen. Detta innebär ingen inskränkning i de rättigheter som kan ha förvärvats på grund av den svenska registreringen.

På begäran av innehavaren ska Patent- och registreringsverket anteckna att den internationella varumärkesregistreringen ersätter den svenska samt kungöra detta.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 18 §. Förutv. 20 § nu 22 §.

SFS 2018:1652

Följden av att en internationell varumärkesregistrering upphör

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1652

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis, upphör dess giltighet här i landet i motsvarande utsträckning. En anteckning om detta ska göras i varumärkesregistret och kungöras.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 19 §. Förutv. 21 § nu 23 §.

Hänvisad författning:

Se VarumärkesF (2011:594)1:11 inf. efter denna lag.

SFS 2018:1652

Omvandling av en internationell varumärkesregistrering till en nationell varumärkesregistrering

Rubriken har denna placering enl. SFS2018-1652

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla helt eller delvis inom fem år från den dag som Internationella byrån angett för registreringen i underrättelsen enligt 8 § första stycket på grund av att den ursprungliga registreringen eller ansökan om registrering inte längre kan utgöra grund för en internationell varumärkesregistrering, och innehavaren därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, ska denna ansökan anses gjord den dag som Internationella byrån har angett för den internationella varumärkesregistreringen. Detta gäller under förutsättning att

 1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella varumärkesregistreringen upphörde, och

 2. de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella varumärkesregistreringens verkan i Sverige.

Uppgift om att en internationell varumärkesregistrering har upphört att gälla eller om att en sådan ansökan som avses i första stycket har gjorts ska antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 20 §.

SFS 2018:1652

Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige upphör att gälla på grund av en uppsägning av protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken, och innehavaren därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sverige, ska denna ansökan anses gjord den dag som Internationella byrån har angett för den internationella varumärkesregistreringen. Detta gäller under förutsättning att

 1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan, och

 2. de varor eller tjänster som anges i ansökan också omfattades av den internationella varumärkesregistreringens verkan i Sverige.

Uppgift om att en internationell varumärkesregistrering har upphört att gälla, eller om att en sådan ansökan som avses i första stycket har gjorts, ska antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 21 §.

SFS 2018:1652

Överlåtelse och licens

Överlåtelse

Allmänt om överlåtelse

Ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan överlåtas helt eller delvis. Överlåtelsen kan ske separat eller i samband med en överlåtelse av den näringsverksamhet där varukännetecknet används.

Vid överlåtelse av en näringsverksamhet ingår ett sådant varukännetecken som avses i första stycket och som hör till näringsverksamheten i överlåtelsen, om inte något annat har avtalats.

Vad som sägs i första och andra styckena om varukännetecken tillämpas även på en ansökan om registrering av ett varumärke.

SFS 2018:1652

Anteckning om överlåtelse

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1652

En överlåtelse av ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. En anteckning och kungörelse ska också göras på begäran av den som genom en dom som har fått laga kraft fått fastställt att han eller hon har bättre rätt till ett registrerat varumärke.

En överlåtelse av en ansökan om registrering av ett varumärke ska på begäran antecknas i Patent- och registreringsverkets diarium.

Den som begär en anteckning enligt första eller andra stycket ska betala föreskriven avgift.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. anteckning om partiell överlåtelse R 1964:29.

SFS 2018:1652

Verkan av en anteckning om innehavare eller sökande

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1652

I ett mål eller ärende om ett nationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret anses vara innehavare av varumärket. I ett mål eller ärende om ett varumärke som är föremål för en nationell ansökan om registrering ska den som är antecknad som sökande i Patent- och registreringsverkets diarium anses som sökande av varumärket.

I ett mål eller ärende om ett internationellt registrerat varumärke ska den som är antecknad som innehavare i det internationella varumärkesregistret anses vara innehavare av varumärket.

SFS 2018:1652

Licens

Allmänt om licens

Innehavaren av ett varukännetecken som avses i 1 kap. 6 och 7 §§ kan ge någon annan rätt att använda kännetecknet (licens) för en del av eller alla de varor eller tjänster som kännetecknet är registrerat eller inarbetat för samt för hela eller en del av landet. Licensen kan vara exklusiv eller icke-exklusiv. En licenstagare får inte överlåta sin rätt vidare utan samtycke av innehavaren av kännetecknet.

Innehavaren av varukännetecknet kan åberopa de rättigheter som ensamrätten innebär gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på

 1. licensens giltighetstid,

 2. den form under vilken kännetecknet får användas,

 3. arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad,

 4. det geografiska område inom vilket kännetecknet får användas, eller

 5. kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna.

Rättsfall:

Ang. möjligheten att åberopa rättigheter gentemot en licenstagare som överträder en licensbestämmelse om varumärkets renommé, se C-59/08 Copad. Ang. licensinnehavare, se C-376/11 Pie Optiek.

Anteckning om licens

En licens som avser ett registrerat varumärke ska på begäran antecknas i varumärkesregistret och kungöras. En licens som avser ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering ska på begäran antecknas i Patent- och registreringsverkets diarium. Den som begär att en licens antecknas ska betala föreskriven avgift.

Om det visas att licensen har upphört att gälla, ska anteckningen tas bort. Ett beslut att ta bort en anteckning ur registret ska kungöras.

Pantsättning av ett registrerat varumärke

Om panträttens uppkomst

Ett registrerat varumärke eller en ansökan om registrering av ett varumärke kan pantsättas enligt detta kapitel.

Panträtt i ett registrerat varumärke eller i en ansökan om registrering av ett varumärke uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. Registrering görs i varumärkesregistret eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, i Patent- och registreringsverkets diarium. Den som ansöker om registrering ska betala föreskriven avgift.

Har en registrerad panträtt övergått till någon annan, ska detta på begäran antecknas i varumärkesregistret, om det är fråga om ett registrerat varumärke, eller i Patent- och registreringsverkets diarium, om det är fråga om en varumärkesansökan. Den som begär en anteckning ska betala föreskriven avgift.

Företrädesordning vid flera upplåtelser av panträtt

Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelse företräde för vilken ansökan om registrering först kom in till Patent- och registreringsverket, om inte något annat har avtalats.

Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelser, har de sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum, om inte något annat har avtalats. Är upplåtelserna samtidiga eller kan det inte utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt.

Vem som får ansöka om registrering

En ansökan om registrering enligt 2 § får göras av den som har rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den som panträtten har upplåtits till. Sökanden ska styrka upplåtarens rätt till varumärket eller varumärkesansökan.

Vid tillämpning av första stycket ska den som i varumärkesregistret är antecknad som innehavare av ett registrerat varumärke anses ha rätt till märket, om inte något annat framkommer i ärendet. Avser ansökan om registrering pantsättning av en varumärkesansökan, ska den som i Patent- och registreringsverkets diarium har registrerats som sökande anses ha rätt till varumärkesansökan, om inte något annat framkommer i ärendet.

Hinder på grund av upplåtarens bristande behörighet

En ansökan om registrering enligt 2 § får inte bifallas om upplåtaren, när ansökan om registrering görs, inte är behörig att förfoga över den pantförskrivna egendomen på grund av utmätning, konkurs, betalningssäkring, kvarstad eller någon annan anledning.

När en upplåtelse av panträtt kan registreras

Ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket har registrerats eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, när ansökan har registrerats i Patent- och registreringsverkets diarium.

Om en pantsatt varumärkesansökan leder till att varumärket registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som pantobjekt.

Ogiltiga pantavtal

Även om en panträtt har registrerats, gäller panträtt i den pantsatta egendomen endast om pantavtalet har ingåtts av någon som var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den, och om avtalet inte heller av någon annan anledning är ogiltigt.

Förfallen panträtt

Panträtten är förfallen, om varumärkesansökan har överförts på någon annan eller rätten till varumärket eller varumärkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare ska gälla.

Avförande av en registrering

Registreringen av en panträtt ska avföras, om panträtten genom en dom som har vunnit laga kraft har förklarats ogiltig eller om panträtten har förfallit eller annars har upphört att gälla.

Sakrättsligt skydd för pantsättningen

Pantsättning gäller från tiden för ansökan om registrering enligt 2 § mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till egendomen.

Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har ingåtts före ansökan om registrering av pantavtalet.

Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller i konkurs gäller också för panträtt i ett varumärke eller en varumärkesansökan. När ansökan om registrering enligt 2 § kommer in till Patent- och registreringsverket medför det samma rättsverkningar som när en panthavare tar en lös sak i besittning.

Säljs rätten till ett pantsatt varumärke eller en pantsatt varumärkesansökan vid utmätning eller i konkurs, består sådana licensavtal som avses i 10 § andra stycket.

Försäljning av panten

Panthavaren får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen endast om panthavaren dessförinnan har underrättat gäldenären och andra kända sakägare om försäljningen och dessa har fått skälig tid att bevaka sin rätt.

Vid en försäljning enligt första stycket består sådana licensavtal som avses i 10 § andra stycket.

Straffansvar, vitesförbud, skadestånd m.m.

Straffansvar

Den som gör intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för varumärkesbrott till böter eller fängelse i högst två år.

Om brottet begåtts uppsåtligen och är att anse som grovt, döms för grovt varumärkesbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen

 1. har föregåtts av särskild planering,

 2. har utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form,

 3. har varit av större omfattning, eller

 4. annars har varit av särskilt farlig art.

Första och andra styckena gäller inte vid intrång i den rätt till ett varukännetecken som avses i 1 kap. 10 § tredje stycket. Den som har överträtt ett vitesförbud enligt 3 § får inte dömas till ansvar för intrång som omfattas av förbudet.

För försök eller förberedelse till varumärkesbrott eller grovt varumärkesbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Åklagaren får väcka åtal för brott endast om åtal är motiverat från allmän synpunkt.

Rättsfall:

Straffvärde och påföljdsval H 2014:559.

SFS 2020:545

Förverkande av egendom och av hjälpmedel vid brott

Egendom med avseende på vilken brott föreligger enligt 1 § ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt 1 §.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt 1 § får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt 1 §, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

Vitesförbud

På yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 1 kap. 6–8 §§, eller av den som på grund av licens har rätt att utnyttja ett varukännetecken, får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det.

Om käranden visar sannolika skäl för att varumärkesintrång, eller medverkan till intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden till dess att målet slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet.

Hänvisad författning:

Lag (1985:206) om viten under FörvProc.

Rättsfall:

Äldre rätt: Sannolika skäl för intrång enl. 2 st. ansågs ej föreligga i mål om interimistiskt vitesförbud; en nationell högsta instans ansågs ej skyldig att före beslut i fråga om interimistiskt förbud (till skillnad från slutligt avgörande) inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen enl. art. 177 i Romfördraget (nu 267 EUF) H 1995:635 – Fråga vid prövning av vitesförbud om tvisten gällde intrång i varumärkesrätt H 1997:109 – Fråga om vitesförbud enl. 2 st. H 1998:179 anm. även vid 5:3 lagen (2018:1653) om företagsnamn – Vite för överträdelse av ett av TR meddelat interimistiskt vitesförbud kunde inte dömas ut sedan vitesförbudet upphävts vid TR:s slutliga prövning, då det saknats grund för sådant förbud H 2004:624 – Fråga om parallellimportör, som fick ändra märkningen av läkemedelsförpackning enl. principen om objektiv nödvändighet, även hade rätt att ändra varumärket H 2006:380 – Ang. närmare förutsättningar för vitesförbud H 2007:431 (förhandsavgörande från EG-domstolen).

Svensk domsrätt? H 2015:798.

SFS 2016:228

Skadestånd

  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När storleken på ersättningen för ytterligare skada bestäms ska hänsyn särskilt tas till

 1. utebliven vinst,

 2. vinst som den som har begått intrånget har gjort,

 3. skada på varukännetecknets anseende,

 4. ideell skada, och

 5. rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås.

Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet i den utsträckning det är skäligt.

SFS 2018:1652

Begränsning av straffansvar och skadeståndsskyldighet i vissa fall

Grundas en talan om varumärkesintrång på registrering enligt denna lag, ska 1 och 2 §§ inte tillämpas för tid före registreringsdagen. Inte heller 4 § ska i dessa fall tillämpas för tid före registreringsdagen, om inte intrånget skett uppsåtligen.

Preskription av rätten till skadestånd

Rätten till ersättning för skada preskriberas, om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom. Rätten till ersättning med anledning av intrång i ett varumärke som är skyddat enbart på grund av registrering preskriberas dock inte i något fall tidigare än ett år från registreringsdagen.

Åtgärder med egendom och hjälpmedel

På yrkande av den som har lidit varumärkesintrång får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken varukännetecken olovligen förekommer ska återkallas från marknaden, ändras eller förstöras eller att någon annan åtgärd ska vidtas med den. Detsamma gäller i fråga om hjälpmedel som har använts eller varit avsett att användas vid intrånget.

Sådan egendom som avses i första stycket får tas i beslag om det skäligen kan antas att ett brott enligt 1 § har begåtts. I fråga om ett sådant beslag tilllämpas reglerna om beslag i brottmål i allmänhet.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Ett beslut om åtgärd enligt första stycket får inte innebära att den som har lidit varumärkesintrång ska betala ersättning till den som åtgärden riktas mot.

Åtgärder enligt första stycket ska bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Ett beslut som avses i denna paragraf ska inte meddelas, om förverkande eller någon åtgärd till förebyggande av missbruk ska beslutas enligt 2 § eller enligt brottsbalken.

Rättsfall:

Äldre rätt: Ang. säkerhetsåtgärder enl. RB 15:3 H 1993:182 anm. även vid RB 15:3 – Vid prövning av tullmyndighets beslut om uppskjutande av frigörande av varor pga. misstänkt varumärkesintrång har vissa varor kvarhållits medan förpackningar frigjorts H 2005:214.

Spridning av information om dom i mål om varumärkesintrång

På yrkande av käranden får domstolen, i mål om varumärkesintrång, besluta att den som har gjort eller medverkat till intrånget ska bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet.

Första stycket tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Informationsföreläggande och intrångsundersökning

Informationsföreläggande

Grundläggande bestämmelser

Om en sökande visar sannolika skäl för att någon har gjort ett varumärkesintrång, får domstolen vid vite besluta att någon eller några av dem som anges i andra stycket ska ge sökanden information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller (informationsföreläggande). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av den som innehar varukännetecknet enligt 1 kap. 6–8 §§ eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja detta. Det får bara meddelas om informationen kan antas underlätta utredning av ett intrång som avser varorna eller tjänsterna.

Skyldigheten att lämna information omfattar den som

 1. har gjort eller medverkat till intrånget,

 2. i kommersiell skala har förfogat över en vara som intrånget gäller,

 3. i kommersiell skala har använt en tjänst som intrånget gäller,

 4. i kommersiell skala har tillhandahållit en elektronisk kommunikationstjänst eller en annan tjänst som har använts vid intrånget, eller

 5. har identifierats av någon som anges i 2–4 såsom delaktig i tillverkningen eller distributionen av en vara eller tillhandahållandet av en tjänst som intrånget gäller.

Information om varors eller tjänsters ursprung och distributionsnät kan särskilt avse

 1. namn på och adress till producenter, distributörer, leverantörer och andra som innehaft varorna eller tillhandahållit tjänsterna,

 2. namn på och adress till avsedda grossister och detaljister, och

 3. uppgifter om hur mycket som har producerats, levererats, mottagits eller beställts och om vilket pris som har bestämts för varorna eller tjänsterna.

Första–tredje styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Rättsfall:

H 2015:605.

Ett beslut om informationsföreläggande får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Skyldigheten att lämna information enligt 1 § omfattar inte uppgifter vars yppande skulle röja att uppgiftslämnaren eller någon honom eller henne närstående som avses i 36 kap. 3 § rättegångsbalken har begått en brottslig handling.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) finns bestämmelser som begränsar hur mottagna personuppgifter får behandlas.

Rättsfall:

Ang. rätten till information i förhållande till rätten till skydd för personuppgifter m.m., se C-580/13 Coty Germany.

SFS 2018:287

Handläggningen av frågor om informationsföreläggande

Om ett yrkande om informationsföreläggande riktar sig mot den som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rättegång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informationsföreläggande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än den som anges i första stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden tilllämpas. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader.

En talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläggandet.

SFS 2016:228

Rätt till ersättning samt underrättelseskyldighet

Den som på grund av 1 § andra stycket 2–5 har förelagts att enligt första stycket samma paragraf lämna information, har rätt till skälig ersättning för kostnader och besvär. Ersättningen ska betalas av den som har framställt yrkandet om informationsföreläggande.

Den som tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst och som till följd av ett informationsföreläggande har lämnat ut information som avses i 9 kap. 31 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation ska sända en skriftlig underrättelse om detta till den som uppgifterna gäller tidigast efter en månad och senast efter tre månader från det att informationen lämnades ut. Kostnaden för underrättelsen ersätts enligt första stycket.

SFS 2022:500

Intrångsundersökning

Grundläggande bestämmelser

Om det skäligen kan antas att någon har gjort eller medverkat till ett varumärkesintrång, får domstolen för att bevisning ska kunna säkras om intrånget besluta att en undersökning får göras hos denne för att söka efter föremål eller handlingar som kan antas ha betydelse för en utredning om intrånget (intrångsundersökning). Ett sådant beslut får meddelas på yrkande av den som innehar varukännetecknet enligt 1 kap. 6–8 §§ eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja detta. Om rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.

Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till intrång.

Handläggningen av frågor om intrångsundersökning

Innan ett beslut om intrångsundersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till dess att annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då en rättegång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit under en rättegång.

SFS 2016:228

Ställande av säkerhet och överklagande av beslut

Ett beslut om intrångsundersökning får meddelas endast om sökanden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas motparten. Saknar sökanden förmåga att ställa säkerhet, får domstolen befria sökanden från det. I fråga om slaget av säkerhet gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av motparten.

I fråga om överklagande av domstolens beslut om intrångsundersökning och i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Beslut om intrångsundersökning

Ett beslut om intrångsundersökning ska innehålla uppgifter om

 1. vilket ändamål undersökningen ska ha,

 2. vilka föremål och handlingar som får eftersökas, och

 3. vilka utrymmen som får genomsökas.

Om det behövs, ska domstolen även besluta om andra villkor för verkställandet.

Verkställighet av ett beslut om intrångsundersökning

Ett beslut om intrångsundersökning gäller omedelbart. Om ansökan om verkställighet inte har gjorts inom en månad från beslutet, förfaller det.

Ett beslut om intrångsundersökning verkställs av Kronofogdemyndigheten enligt de villkor som domstolen har beslutat och med tillämpning av 1–3 kap., 17 kap. 1–5 §§ samt 18 kap. utsökningsbalken. Sökandens motpart ska underrättas om verkställigheten endast om beslutet om intrångsundersökning har tillkommit efter motpartens hörande. Myndigheten har rätt att ta fotografier och göra film- och ljudupptagningar av sådana föremål som den får söka efter. Myndigheten har också rätt att ta kopior av och göra utdrag ur sådana handlingar som den får söka efter.

En intrångsundersökning får inte omfatta en skriftlig handling som avses i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.

Juridiskt biträde och rätt att närvara vid intrångsundersökningen

När ett beslut om intrångsundersökning ska verkställas har motparten rätt att tillkalla ett juridiskt biträde. I avvaktan på att biträdet inställer sig får verkställigheten inte påbörjas. Detta gäller dock inte, om

 1. undersökningen därigenom onödigt fördröjs, eller

 2. det finns en risk att ändamålet med åtgärden annars inte uppnås.

Vid verkställigheten får Kronofogdemyndigheten anlita det biträde av en sakkunnig som behövs.

Myndigheten får tillåta att sökanden eller ett ombud för sökanden är närvarande vid undersökningen för att bistå med upplysningar. Om ett sådant tillstånd ges, ska myndigheten se till att sökanden eller ombudet inte i större utsträckning än som kan motiveras av verkställigheten får kännedom om förhållanden som kommer fram.

Återgång av en åtgärd vid intrångsundersökning

Om sökanden inte inom en månad från det att verkställigheten avslutats väcker talan eller på något annat sätt inleder ett förfarande om saken, ska en åtgärd som företagits vid verkställigheten av intrångsundersökningen omedelbart gå åter, i den utsträckning det är möjligt. Detsamma gäller om ett beslut om intrångsundersökning hävs sedan verkställighet genomförts.

Hantering av material från intrångsundersökningen

Kronofogdemyndigheten ska förteckna fotografier och film- och ljudupptagningar av föremål samt kopior av och utdrag ur handlingar från intrångsundersökningen. Materialet ska hållas tillgängligt för sökanden och motparten.

Övriga bestämmelser

Kapitlet infört g. (se vid 1:1). Förutv. 10 kap. samtidigt upphävt. SFS2010-1877

Vissa bestämmelser om rättegången

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Behörig domstol

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i

 1. mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, och

 2. mål som avses i artikel 124 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångsundersökning.

SFS 2018:1652

Särskilda förutsättningar för att väcka talan

Rubriken införd g. SFS2018-1652

En licenstagare får väcka en talan om varumärkesintrång endast om innehavaren av varukännetecknet samtycker till det. Även utan samtycke får den som har en exklusiv licens väcka en talan om varumärkesintrång, om innehavaren av varukännetecknet inte själv väcker en sådan talan inom skälig tid från det att licenstagaren underrättade innehavaren om att licenstagaren avser att väcka talan. Detta stycke ska också tillämpas i fråga om en fastställelsetalan avseende ett varukännetecken.

Om innehavaren av varukännetecknet väcker en talan om varumärkesintrång, får en licenstagare alltid väcka en talan om ersättning enligt 8 kap. 4 §.

Första stycket gäller inte om något annat har avtalats.

SFS 2018:1652

Den som har rätt att använda ett sådant varukännetecken som avses i 1 kap. 2 § får väcka en talan om varumärkesintrång endast om innehavaren av varukännetecknet samtycker till det. Detta ska också tillämpas i fråga om en fastställelsetalan avseende ett varukännetecken.

Innehavaren av varukännetecknet har rätt till ersättning enligt 8 kap. 4 § för intrång i den rätt som en användare har. En användare får dock väcka en talan om ersättning för egen räkning om innehavaren av varukännetecknet samtycker till det eller om innehavaren väcker en talan om varumärkesintrång som inte innefattar något yrkande om ersättning enligt 8 kap. 4 § för intrång i användarens rätt.

Första stycket gäller inte om något annat har avtalats.

SFS 2018:1652

Särskilda bestämmelser om EU-varumärken

Beträffande rubriken, se SFS2016-0374

Avgifter för vissa åtgärder som rör EU-varumärken

upphävd genom SFS2018-1652

En panthavare får väcka en talan om varumärkesintrång med anledning av intrång i den pantsatta egendomen endast om innehavaren av det registrerade varumärket har underrättats om det. En underrättelse ska också lämnas när en panthavare vill väcka en fastställelsetalan avseende ett registrerat varumärke.

Första stycket gäller inte om något annat har avtalats.

SFS 2018:1652

Invändning om ogiltighet

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Om det förs en talan om intrång i ett registrerat varumärke och den som talan förs mot gör gällande att registreringen är ogiltig, får frågan om ogiltighet prövas endast sedan en talan om hävning har väckts. Domstolen får förelägga den som gör gällande att registreringen är ogiltig att inom en viss tid väcka en sådan talan. Utan att en talan om hävning har väckts får dock frågan om ogiltighet prövas i ett brottmål och i ett fall som avses i 6 §.

Första stycket ska också tillämpas om det i ett mål som gäller fastställelsetalan avseende ett registrerat varumärke görs gällande att registreringen är ogiltig.

SFS 2018:1652

Särskilda förutsättningar för att bifalla en talan som avser intrång

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Om det förs en talan om intrång i ett registrerat varumärke och det vid tidpunkten för talans väckande hade gått mer än fem år sedan frågan om registrering av varumärket blev slutligt avgjord gäller följande. Talan får bifallas endast om varumärket, inom de fem senaste åren före talans väckande, har tagits i verkligt bruk på det sätt som avses i 3 kap. 2 § för de varor eller tjänster som ligger till grund för talan.

Om en talan enligt första stycket avser intrång genom användning av ett yngre registrerat varumärke och det på ingivningsdagen eller, i förekommande fall, prioritetsdagen för det yngre varumärket hade gått mer än fem år sedan frågan om registrering av det äldre varumärket blev slutligt avgjord, ska det äldre varumärket dessutom ha tagits i verkligt bruk inom de fem senaste åren före ingivningsdagen eller prioritetsdagen.

Om det äldre varumärket inte har använts i den utsträckning som anges i första och andra styckena, får talan ändå bifallas om det finns giltiga skäl till att det inte har använts i den utsträckningen.

Första-tredje styckena ska också tillämpas när det förs en fastställelsetalan om att ett visst förfarande utgör intrång i ett registrerat varumärke.

Rättsfall:

Varumärkesinnehavaren har bevisbördan för att ett varumärke har varit föremål för ”verkligt bruk” C-183/21 Maxxus Group.

Hänvisad författning:

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av 26 febr. 2009 om gemenskapsvarumärken.

SFS 2018:1652

Särskilda beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

upphävd genom SFS2018-1652

En talan om varumärkesintrång genom användning av ett yngre EU-varumärke får bifallas endast om det finns grund för att häva registreringen av EU-varumärket enligt artiklarna 60.1, 60.3, 60.4, 61.1, 61.2 eller 64.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Första stycket ska också tillämpas när det förs en fastställelsetalan om att ett visst förfarande utgör intrång i ett varukännetecken.

SFS 2018:1652

Hinder mot att döma till ansvar m.m.

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Om en registrering av ett varumärke har hävts med stöd av 3 kap. 1 § första stycket, får domstolen inte döma till ansvar enligt 8 kap. 1 § eller besluta om ersättning eller annan åtgärd enligt 8 eller 9 kap. Om en registrering har hävts med stöd av 3 kap. 1 § andra stycket, 2 eller 3 §, får domstolen inte döma till ansvar enligt 8 kap. 1 §.

SFS 2018:1652

Behandling av personuppgifter

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Utöver det som anges i 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning får personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott enligt 8 kap. 1 § behandlas om detta är nödvändigt för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.

SFS 2018:1652

Särskilda bestämmelser om EU-varumärken

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Föreskriven avgift ska betalas av den som

 1. begär omvandling av en registrering av ett EU-varumärke eller en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till en ansökan om nationell registrering av ett varumärke, eller

 2. begär ett intyg enligt artikel 120.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:1652

Vid intrång i ett EU-varumärke tillämpas bestämmelserna i 8 kap. 1 § om ansvar för varumärkesintrång. I övrigt gäller 9 §, 8 kap. 2–8 §§ och 9 kap. i den utsträckning inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001, i den ursprungliga lydelsen. I dessa fall ska det som sägs om varumärkesintrång gälla intrång i ett EU-varumärke.

Bestämmelserna i 8 kap. 1 och 2 §§gäller dock inte vid intrång i ett EU-varumärke i en sådan transitsituation som avses i artikel 9.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001, i den ursprungliga lydelsen.

Rättsfall:

Äldre rätt:H 2007:431 anm. vid 8:3.

Ang. räckvidden av ett förbud mot fortsatt intrång samt möjliga tvångsåtgärder, se C-235/09 DHL Express France.

SFS 2018:1652

Förbud mot utmätning av inarbetade varukännetecken

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Rätten till ett varukännetecken enligt 1 kap. 7 § får inte utmätas. Om innehavaren försätts i konkurs, ingår dock rätten i konkursboet.

SFS 2018:1652

Överklagande

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket enligt denna lag får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen inom två månader från dagen för beslutet.

Ett slutligt beslut i ett ärende om registrering av ett varumärke får överklagas endast av sökanden. Detsamma gäller för ett slutligt beslut i ett ärende om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot en registrering får överklagas endast av innehavaren av varumärket och av invändaren. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige får överklagas endast av innehavaren av den internationella varumärkesregistreringen och av invändaren.

Denna paragraf gäller inte beslut i ärenden om administrativ hävning av en registrering.

Rättsfall:

Äldre rätt:R 19812:39 anm. vid 10 § förvaltningsprocesslagen – R 1989:76 anm. vid 2:24.

SFS 2018:1652

Bemyndigande

upphävd genom SFS2018-1652

Ett beslut enligt 3 kap. 15 § om administrativ hävning av en registrering av ett varumärke får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut om överlämnande till domstol eller avskrivning enligt 3 kap. 13 § tredje stycket. Andra beslut i ärenden om administrativ hävning får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen inom tre veckor från dagen för beslutet. Beslut under handläggningen av ett sådant ärende får inte överklagas särskilt.

SFS 2018:1652

Kungörande

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Kungörelser enligt denna lag ska göras i en särskild publikation som ges ut av Patent- och registreringsverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om kungörelser enligt denna lag.

SFS 2018:1652

Bemyndigande

Rubriken införd g. SFS2018-1652

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag.

SFS 2018:1652

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1877

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla.

2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–5.

3. Ett varumärke som har registrerats före ikraftträdandet får inte hävas på grund av att det strider mot 2 kap. 7 § andra stycket.

4. Bestämmelserna i 8 kap. 8 § och 9 kap. 1–4 §§ ska inte tillämpas när intrånget, eller försöket eller förberedelsen till intrånget, har begåtts före d. 1 april 2009.

5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

6. Nationella och internationella varumärken som genom registrering har beviljats skydd i Sverige enligt äldre föreskrifter ska anses utgöra sådana varukännetecken som avses i 2 kap. 8 § andra stycket 1 och 2.

SFS 2014:253

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2014:814

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2014:814 träder enl. F 2014:1339 i kraft d. 21 febr. 2015.)

SFS 2014:1339

(Utkom d. 25 nov. 2014.)

SFS 2015:767

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:228

1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

3. Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

SFS 2016:374

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2016.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. För varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet gäller dock de nya bestämmelserna.

SFS 2016:375

(Utkom d. 3 maj 2016.)

SFS 2016:1017

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.

SFS 2017:993

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:287

Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1652

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Lagen tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats och ansökningar om registreringar som har gjorts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3–6.

3. Bestämmelsen i 2 kap. 1 a § tillämpas inte på varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet.

4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om

a) registreringens varaktighet för varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, och

b) åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

5. Ett garanti- eller kontrollmärke som har registrerats före ikraftträdandet får inte hävas på grund av det nya kravet i 1 kap. 2 § andra stycket på att innehavaren inte får tillhandahålla varor eller tjänster av det slag som märket avser.

6. Ett varumärke som har registrerats före ikraftträdandet får inte hävas på grund av utvidgningen av registreringshindret i 2 kap. 4 §.

SFS 2020:545

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2020.

SFS 2021:561
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2021.

 2. De nya bestämmelserna tillämpas även på varumärken som har registrerats och ansökningar om registreringar som har gjorts före ikraftträdandet.

SFS 2022:500

Denna lag träder i kraft d. 3 juni 2022.