Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

02007D0305 — SV — 01.07.2019 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 april 2007

om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) och produkter som framställts därav

[delgivet med nr K(2007) 1805]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2007/305/EG)

(EGT L 117 5.5.2007, s. 17)

Ändrat genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT 2012/69/EU av den 3 februari 2012

  L 34

12

7.2.2012

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2268 Endast den tyska texten är giltig av den 14 december 2016

  L 342

34

16.12.2016

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1117 Endast den tyska texten är giltig av den 24 juni 2019

  L 176

59

1.7.2019


▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 25 april 2007

om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1 x Rf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) och produkter som framställts därav

[delgivet med nr K(2007) 1805]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2007/305/EG)

▼M2

Artikel 1

Adressaten ska genomföra ett internt program för att säkerställa att ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 för förädling och utsädesproduktion verkligen dras tillbaka från marknaden samt samla in uppgifter om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada.

Adressaten ska rapportera till kommissionen om genomförandet av detta program och om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada senast den 1 januari 2019.

Artikel 2

1.  Förekomsten av material som innehåller, består av eller har framställts av ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 i livsmedel eller foder som anmälts enligt artiklarna 8.1 a och 20.1 i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2019, under förutsättning att

a) denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och att

b) den inte utgör mer än 0,1 viktprocent.

2.  Adressaten ska garantera tillgången på certifierat referensmaterial för ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4-raps via American Oil Chemists Society på https://www.aocs.org/attain-lab-services/certified-reference-materials-(crms).

▼B

Artikel 3

De uppgifter om ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 som i enlighet med artikel 28 i förordningen förts in i gemenskapens register över genetiskt modifierade livsmedel och foder skall ändras i enlighet med detta beslut.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till ►M3  BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland ◄ .

▼M2 —————