Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2009R0669 — SV — 01.01.2014 — 015.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 669/2009

av den 24 juli 2009

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 194, 25.7.2009, p.11)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Kommissionens förordning (EU) nr 212/2010 av den 12 mars 2010

  L 65

16

13.3.2010

 M2

Kommissionens förordning (EU) nr 878/2010 av den 6 oktober 2010

  L 264

1

7.10.2010

 M3

Kommissionens förordning (EU) nr 1099/2010 av den 26 november 2010

  L 312

9

27.11.2010

 M4

Kommissionens förordning (EU) nr 187/2011 av den 25 februari 2011

  L 53

45

26.2.2011

 M5

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 433/2011 av den 4 maj 2011

  L 115

5

5.5.2011

 M6

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 799/2011 av den 9 augusti 2011

  L 205

15

10.8.2011

 M7

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1277/2011 av den 8 december 2011

  L 327

42

9.12.2011

 M8

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 294/2012 av den 3 april 2012

  L 98

7

4.4.2012

 M9

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 514/2012 av den 18 juni 2012

  L 158

2

19.6.2012

 M10

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 889/2012 av den 27 september 2012

  L 263

26

28.9.2012

 M11

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1235/2012 av den 19 december 2012

  L 350

44

20.12.2012

 M12

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 91/2013 av den 31 januari 2013

  L 33

2

2.2.2013

 M13

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 270/2013 av den 21 mars 2013

  L 82

47

22.3.2013

 M14

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 618/2013 av den 26 juni 2013

  L 175

34

27.6.2013

 M15

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 925/2013 av den 25 september 2013

  L 254

12

26.9.2013

►M16

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1355/2013 av den 17 december 2013

  L 341

35

18.12.2013


▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 669/2009

av den 24 juli 2009

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd ( 1 ), särskilt artiklarna 15.5 och 63.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet ( 2 ), särskilt artikel 53.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 882/2004 fastställs en harmoniserad ram med allmänna bestämmelser för genomförandet av offentliga kontroller på gemenskapsnivå, inklusive offentliga kontroller vid införsel av livsmedel och foder från tredjeländer. Enligt den förordningen ska det också upprättas en förteckning över foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung för vilka kända eller oförutsedda risker har konstaterats och som ska underkastas en strängare offentlig kontroll på platsen för införsel till de territorier som anges i bilaga I till den förordningen (nedan kallad förteckningen). Den strängare kontrollen bör göra det möjligt att dels motverka kända eller oförutsedda risker på ett effektivare sätt, dels samla in tillförlitliga övervakningsdata om förekomst och prevalens av oacceptabla resultat av laboratorieanalyser.

(2)

För att upprätta förteckningen bör man beakta vissa kriterier som skulle göra det möjligt att identifiera kända eller oförutsedda risker kopplade till vissa bestämda foder- eller livsmedel av icke-animaliskt ursprung.

(3)

För upprättandet och uppdateringen av förteckningen bör man, i väntan på att det antas en standardiserad metod och kriterier för upprättandet av förteckningen, beakta uppgifter från de anmälningar som tas emot genom systemet för snabb varning avseende livsmedel och foder (RASFF), inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002, rapporter från kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor, rapporter från tredjeländer, informationsutbyten mellan kommissionen, medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet samt vetenskapliga bedömningar.

(4)

Enligt förordning (EG) nr 882/2004 ska medlemsstaterna för genomförandet av den strängare offentliga kontrollen utse bestämda ställen för införsel som är utrustade med lämpliga anordningar för kontroll av de olika foder- och livsmedelstyperna. I den här förordningen bör det därför fastställas minimikrav för utsedda införselställen i syfte att säkerställa en viss enhetlighet när det gäller kontrollernas verkan.

(5)

Enligt förordning (EG) nr 882/2004 ska medlemsstaterna för genomförandet av den strängare kontrollen kräva att de foder- och livsmedelsföretagare som är ansvariga för sändningarna förhandsanmäler sändningarnas ankomst och beskaffenhet. En förlaga till en gemensam handling vid införsel (CED) bör därför fastställas för import av foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av den här förordningen i syfte att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt i hela gemenskapen. Handlingen bör tillhandahållas tullmyndigheterna när sändningarna deklareras för övergång till fri omsättning.

(6)

I syfte att garantera en viss enhetlighet på gemenskapsnivå när det gäller den strängare offentliga kontrollen bör det i den här förordningen också fastställas att de offentliga kontrollerna ska omfatta dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll.

(7)

Tillräckliga finansiella medel bör ställas till förfogande för att organisera de strängare offentliga kontrollerna. Medlemsstaterna bör därför ta ut de avgifter som krävs för att täcka de kostnader som dessa kontroller medför. Beräkningen av dessa avgifter bör göras i enlighet med kriterierna i bilaga VI till förordning (EG) nr 882/2004.

(8)

Enligt kommissionens beslut 2005/402/EG av den 23 maj 2005 om nödåtgärder avseende chili, chiliprodukter, gurkmeja och palmolja ( 3 ) ska alla sändningar av sådana produkter åtföljas av en analysrapport som visar att produkten inte innehåller något av följande ämnen: Sudan I (CAS-nummer 842–07–9), Sudan II (CAS-nummer 3118–97–6), Sudan III (CAS-nummer 85–86–9) eller Sudan IV (CAS-nummer 85–83–6). Sedan antagandet av dessa bestämmelser har frekvensen av anmälningar till RASFF minskat, vilket tyder på en stor förbättring av situationen när det gäller förekomst av färgämnet Sudan i berörda produkter. Det är därför lämpligt att inte längre ställa krav på att en analysrapport ska lämnas för varje sändning av importerade produkter enligt beslut 2005/402/EG och att i stället föreskriva enhetliga och strängare kontroller av sådana sändningar vid stället för införsel till gemenskapen. Beslut 2005/402/EG bör därför upphävas.

(9)

Enligt kommissionens beslut 2006/504/EG av den 12 juli 2006 om särskilda villkor för vissa livsmedel med ursprung i vissa tredjeländer på grund av risken att de kan innehålla aflatoxiner ( 4 ) ska frekvensen av kontrollerna höjas (till 50 % av alla sändningar) i syfte att kontrollera förekomst av aflatoxiner i jordnötter från Brasilien. Sedan antagandet av dessa bestämmelser har frekvensen av anmälningar till RASFF avseende aflatoxiner i jordnötter från Brasilien minskat. Det är därför lämpligt att upphäva bestämmelserna i beslut 2006/504/EG avseende dessa varor, som i stället bör underkastas enhetliga och strängare kontroller vid stället för införsel till gemenskapen. Beslut 2006/504/EG bör ändras i enlighet med detta.

(10)

Medlemsstaterna kan få praktiska svårigheter att tillämpa minimikraven på de utsedda införselställena. I den här förordningen bör det därför föreskrivas en övergångsperiod under vilken dessa krav kan införas successivt. Under denna övergångsperiod bör medlemsstaternas behöriga myndigheter tillåtas att utföra de föreskrivna identitetskontrollerna och fysiska kontrollerna vid andra kontrollstationer än det utsedda införselstället. Sådana kontrollstationer bör uppfylla de minimikrav som gäller för utsedda införselställen enligt den här förordningen.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I den här förordningen fastställs bestämmelser om strängare offentlig kontroll som ska genomföras i enlighet med artikel 15.5 i förordning (EG) nr 882/2004 vid ställen för införsel till de territorier som anges i bilaga I till den förordningen avseende import av de foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Uppdatering av bilaga I

Vid upprättandet och den regelbundna uppdateringen av förteckningen i bilaga I ska åtminstone följande informationskällor beaktas:

a) Uppgifter från anmälningar genom systemet för snabb varning avseende livsmedel och foder (RASFF).

b) Rapporter och uppgifter från den verksamhet som kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor bedriver.

c) Rapporter och uppgifter från tredjeländer.

d) Information som utväxlas mellan kommissionen, medlemsstaterna och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

e) Vetenskapliga bedömningar, i förekommande fall.

Förteckningen i bilaga I ska regelbundet ses över, minst varje kvartal.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)  gemensam handling vid införsel (CED): den handling som i enlighet med artikel 6 ska fyllas i av foder- eller livsmedelsföretagaren eller dennes företrädare och av den behöriga myndigheten, som bekräftar att den offentliga kontrollen har utförts, för vilken det finns en förlaga i bilaga II.

b)  utsett införselställe: det ställe för den införsel som avses i artikel 17.1 första strecksatsen i förordning (EG) nr 882/2004 till något av de territorier som anges i bilaga I till den förordningen. För sändningar som anländer sjövägen och som lossas i syfte att lastas på ett annat fartyg för vidaretransport till en hamn i en annan medlemsstat ska det utsedda införselstället vara den senare hamnen.

c)  sändning: en kvantitet av något av de foder eller livsmedel av icke-animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga I till denna förordning och som är av samma kategori eller varuslag, omfattas av samma handling eller handlingar, fraktas med samma transportmedel och kommer från samma tredjeland eller del av tredjeland.

Artikel 4

Minimikrav för utsedda införselställen

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19 ska de utsedda införselställena förfoga över minst följande:

a) Tillräckligt antal personer med lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra de föreskrivna kontrollerna av sändningar.

b) Lämpliga anordningar för den behöriga myndighetens nödvändiga kontroller.

c) Närmare anvisningar för provtagning och för sändning av sådana prover för analys till ett laboratorium som har utsetts i enlighet med artikel 12.1 i förordning (EG) nr 882/2004 (nedan kallat utsett laboratorium).

d) Vid behov, utrymmen för förvaring av kvarhållna sändningar (och sändningar i containrar) under lämpliga förhållanden i väntan på resultaten av de analyser som avses i led c samt ett tillräckligt antal förvaringsrum, inklusive kyl- och frysutrymmen, för de fall då sändningens beskaffenhet kräver kontrollerad temperatur.

e) Utrustning för lossning och lämplig utrustning för provtagning.

f) Vid behov möjlighet att lossa och ta prover för analys på en skyddad plats.

g) Ett utsett laboratorium som kan utföra den analys som avses i led c och som är beläget på en plats dit proverna kan transporteras på kort tid.

Artikel 5

Förteckning över utsedda införselställen

Medlemsstaterna ska för varje produkt som förtecknas i bilaga I föra en aktuell förteckning över utsedda införselställen och göra den allmänt tillgänglig på Internet. Medlemsstaterna ska meddela Internetadresserna för dessa förteckningar till kommissionen.

Kommissionen ska i informationssyfte publicera länkarna till de nationella förteckningarna på sin webbplats.

Artikel 6

Förhandsanmälan av sändningar

Foder- och livsmedelsföretagarna eller deras företrädare ska lämna en adekvat förhandsanmälan om beräknad dag och tidpunkt för sändningens fysiska ankomst till det utsedda införselstället och om sändningens beskaffenhet.

De ska för detta ändamål fylla i del I av den gemensamma handlingen vid införsel och sända handlingen till den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället, minst en arbetsdag före sändningens fysiska ankomst.

Artikel 7

Språk i de gemensamma handlingarna vid införsel

De gemensamma handlingarna vid införsel ska avfattas på det officiella språket eller på något av de officiella språken i den medlemsstat där det utsedda införselstället är beläget.

En medlemsstat får dock godta gemensamma handlingar vid införsel som har avfattats på något annat officiellt gemenskapsspråk.

Artikel 8

Strängare offentlig kontroll vid de utsedda införselställena

1.  Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska utan oskäligt dröjsmål utföra följande:

a) Dokumentkontroller på alla sändningar inom två arbetsdagar från ankomsten till det utsedda införselstället, såvida inga särskilda och oundvikliga omständigheter uppstår.

b) Identitetskontroller och fysiska kontroller, inklusive laboratorieanalyser, enligt de frekvenser som anges i bilaga I, och på ett sådant sätt att foder- och livsmedelsföretagarna eller deras företrädare inte kan förutsäga huruvida en viss sändning kommer att underkastas sådana kontroller. Resultaten av de fysiska kontrollerna ska finnas tillgängliga så snart det är tekniskt möjligt.

2.  När kontrollerna i punkt 1 har slutförts ska den behöriga myndigheten

a) fylla i relevant avsnitt i del II av den gemensamma handlingen vid införsel och ansvarig tjänsteman vid den behöriga myndigheten ska stämpla och underteckna originalet av denna handling,

b) ta och behålla en kopia av den undertecknade och stämplade gemensamma handlingen vid införsel.

Originalet av den gemensamma handlingen vid införsel ska åtfölja sändningen på den fortsatta transporten tills den når den bestämmelseort som anges i denna handling.

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället får tillåta vidaretransport av sändningen i väntan på resultaten av de fysiska kontrollerna. Om tillstånd ges ska den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället underrätta den behöriga myndigheten på bestämmelseorten och lämpliga åtgärder ska vidtas för att garantera att sändningen står under ständig uppsikt av de behöriga myndigheterna och inte på något sätt kan manipuleras i väntan på resultaten av de fysiska kontrollerna.

Om sändningen transporteras i väntan på att resultaten av de fysiska kontrollerna blir tillgängliga ska en vidimerad kopia av originalet av den gemensamma handlingen vid införsel utfärdas för detta ändamål.

Artikel 9

Särskilda omständigheter

1.  Kommissionen får på den berörda medlemsstatens begäran tillåta de behöriga myndigheterna vid vissa utsedda införselställen med särskilda geografiska begränsningar i verksamheten att utföra de fysiska kontrollerna i en foder- eller livsmedelsföretagares lokaler, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a) De kontroller som utförs vid det utsedda införselstället får inte påverkas negativt.

b) Lokalerna ska uppfylla de relevanta krav som anges i artikel 4 och ska vara godkända för detta ändamål av medlemsstaten.

c) Det har vidtagits lämpliga åtgärder som garanterar att sändningen från dess ankomst till det utsedda införselstället står under ständig uppsikt av de behöriga myndigheterna vid det utsedda införselstället och inte på något sätt kan manipuleras i något skede av kontrollerna.

2.  Med avvikelse från artikel 8.1 får beslutet att förteckna en ny produkt i bilaga I under särskilda omständigheter föreskriva att den behöriga myndigheten på den bestämmelseort som anges i den gemensamma handlingen vid införsel vid behov får utföra identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av den produkten i foder- eller livsmedelsföretagarens lokaler om villkoren i punkt 1 b och c samt följande villkor uppfylls:

a) Produktens mycket korta hållbarhet eller förpackningens särskilda egenskaper innebär att provtagning vid det utsedda införselstället oundvikligen skulle leda till en allvarlig risk för livsmedelssäkerheten eller till att produkten i oacceptabel utsträckning förstörs.

b) Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället har vidtagit lämpliga samarbetsåtgärder och de behöriga myndigheterna utför de fysiska kontrollerna för att säkerställa att

i) sändningen inte på något sätt kan manipuleras i något skede av kontrollerna,

ii) alla rapporteringskrav i artikel 15 uppfylls.

Artikel 10

Övergång till fri omsättning

För att sändningar ska få övergå till fri omsättning ska det krävas att foder- och livsmedelsföretagarna eller deras företrädare uppvisar en av den behöriga myndigheten ifylld gemensam handling vid införsel, eller motsvarande elektroniska handling, för tullmyndigheterna när alla kontroller som krävs enligt artikel 8.1 har utförts och acceptabla resultat av de fysiska kontrollerna, om sådana krävs, är kända.

Artikel 11

Foder- och livsmedelsföretagarnas skyldigheter

När sändningens särskilda egenskaper så kräver ska foder- och livsmedelsföretagarna eller deras företrädare ställa följande till den behöriga myndighetens förfogande:

a) Tillräcklig personal och logistik för att lossa sändningen så att de offentliga kontrollerna kan utföras.

b) Lämplig utrustning för provtagning av särskilda transporter och/eller särskilda förpackningstyper, när provtagningen inte kan utföras på ett representativt sätt med gängse provtagningsutrustning.

Artikel 12

Uppdelning av sändningar

Sändningar får inte delas upp förrän den strängare offentliga kontrollen har utförts och den behöriga myndigheten har fyllt i den gemensamma handlingen vid införsel i enlighet med artikel 8.

Om sändningen därefter delas upp ska en av den behöriga myndigheten vidimerad kopia av den gemensamma handlingen vid införsel åtfölja varje del av sändningen tills den övergår till fri omsättning.

Artikel 13

Bristande efterlevnad

Om bristande efterlevnad konstateras vid den offentliga kontrollen ska ansvarig tjänsteman vid den behöriga myndigheten fylla i del III av den gemensamma handlingen vid införsel och åtgärder ska vidtas i enlighet med artiklarna 19, 20 och 21 i förordning (EG) nr 882/2004.

Artikel 14

Avgifter

1.  Medlemsstaterna ska se till att de avgifter som följer av den strängare offentliga kontrollen i enlighet med denna förordning tas ut i enlighet med artikel 27.4 i förordning (EG) nr 882/2004 och kriterierna i bilaga VI till samma förordning.

2.  De foder- och livsmedelsföretagare som är ansvariga för sändningarna eller deras företrädare ska betala de avgifter som avses i punkt 1.

Artikel 15

Rapportering till kommissionen

1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en rapport om sändningar för en fortlöpande bedömning av de foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som förtecknas i bilaga I.

En sådan rapport ska lämnas varje kvartal före utgången av den månad som följer på varje kvartal.

2.  Rapporten ska innehålla

a) närmare uppgifter om varje sändning, inklusive

i) sändningens nettovikt,

ii) ursprungslandet för varje sändning,

b) uppgifter om antalet sändningar som provtagits för analys,

c) uppgifter om resultaten av kontrollerna enligt artikel 8.1.

3.  Kommissionen ska sammanställa de rapporter som avses i punkt 2 och göra dem tillgängliga för medlemsstaterna.

Artikel 16

Ändring av beslut 2006/504/EG

Beslut 2006/504/EG ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 a ska leden iii, iv och v utgå.

2. I artikel 5 ska punkt 2 a ersättas med följande:

”a) samtliga livsmedelssändningar från Brasilien,”

3. I artikel 7 ska punkt 3 utgå.

Artikel 17

Upphävande av beslut 2005/402/EG

Kommissionens beslut 2005/402/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 18

Tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 25 januari 2010.

▼M1

Artikel 19

Övergångsbestämmelser

1.  Om ett utsett införselställe saknar den utrustning som krävs för att utföra identitetskontroller och fysiska kontroller enligt artikel 8.1 b får dessa kontroller under fem år från och med den dag då denna förordning träder i kraft utföras i samma medlemsstat vid en annan kontrollstation som den behöriga myndigheten har godkänt för detta ändamål, innan varorna deklareras för övergång till fri omsättning, förutsatt att kontrollstationen uppfyller minimikraven i artikel 4.

2.  Medlemsstaterna ska på sina webbplatser offentliggöra en förteckning över de kontrollstationer som godkänts i enlighet med punkt 1.

▼B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M16


BILAGA I

Foder och livsmedel av icke-animaliskt ursprung som omfattas av strängare offentliga kontroller vid utsedda införselställen

Foder och livsmedel

(avsedd användning)

KN-nr (1)

Taric-undernummer

Ursprungsland

Fara

Fysiska kontroller och identitetskontroller (frekvens i procent)

Torkade vindruvor

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxin A

50

(Livsmedel)

         

—  Jordnötter, med skal

—  1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoxiner

10

—  Jordnötter, skalade

—  1202 42 00

 

—  Jordnötssmör

—  2008 11 10

 

—  Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

—  2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Foder och livsmedel)

         

Jordgubbar (frysta)

0811 10

 

Kina (CN)

Norovirus och hepatit A

5

(Livsmedel)

         

Brassica oleracea (andra ätbara kålarter, daggkål ”kinesisk broccoli”) (2)

ex070490 90

40

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (3)

20

(Livsmedel – färska eller kylda)

         

Torkade nudlar

ex190211 00,

ex190219 10,

ex190219 90,

ex190220 10,

ex190220 30,

ex190220 91,

ex190220 99,

ex190230 10,

ex190230 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Kina (CN)

Aluminium

10

(Livsmedel)

         

Pomelo

ex080540 00

31; 39

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (4)

20

(Livsmedel – färska)

         

Te, även aromatiserat

0902

 

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (5)

10

(Livsmedel)

         

—  Auberginer

—  0709 30 00,

ex071080 95

72

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (6)

10

—  Bittergurka (Momordica charantia)

—  ex070999 90;

ex071080 95

70

70

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

         

—  Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00,

ex071022 00

10

10

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (6)

20

—  Spanskpeppar (även sötpaprika) (Capsicum spp.)

—  0709 60 10,

ex070960 99

20

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

—  0710 80 51,

ex071080 59

20

—  Apelsiner (färska eller torkade)

—  0805 10 20,

0805 10 80

 

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (7)

10

—  Jordgubbar

—  0810 10 00

 

(Livsmedel – färska frukter)

         

Spanskpeppar (även sötpaprika) (Capsicum spp.)

0709 60 10,

ex070960 99;

20

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (8)

10

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

0710 80 51,

ex071080 59

20

—  Capsicum annuum, hela

—  0904 21 10

 

Indien (IN)

Aflatoxiner

10

—  Capsicum annuum,

krossade eller malda

—  ex090422 00

10

—  Torkade frukter av släktet Capsicum, hela, med undantag av sötpaprika (Capsicum annuum)

—  0904 21 90

 

—  Curry (chiliprodukter)

—  0910 91 05

 

—  Muskotnöt (Myristica fragran)

—  0908 11 00;

0908 12 00

 

(Livsmedel – torkade kryddor)

         

—  Muskotnöt (Myristica fragrans)

—  0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoxiner

20

(Livsmedel – torkade kryddor)

         

—  Ärter med skida (ospritade)

—  ex070810 00

40

Kenya (KE)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (9)

10

—  Bönor med skida (ospritade)

—  ex070820 00

40

(Livsmedel – färska eller kylda)

         

Mynta

ex121190 86

30

Marocko (MA)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (10)

10

(Livsmedel – färska örter)

         

Torkade bönor

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (11)

50

(Livsmedel)

         

Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus lanatus) och produkter därav

ex120770 00,

ex110630 90,

ex200899 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiner

50

(Livsmedel)

         

Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

ex070960 99

20

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (12)

10

(Livsmedel – färska)

         

—  Korianderblad

—  ex070999 90

72

Thailand (TH)

Salmonella (13)

10

—  Basilika (helig, söt)

—  ex121190 86

20

—  Mynta

—  ex121190 86

30

(Livsmedel – färska örter)

         

—  Korianderblad

—  ex070999 90

72

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (14)

10

—  Basilika (helig, söt)

—  ex121190 86

20

(Livsmedel – färska örter)

         

—  Sparrisböna (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

—  ex070820 00,

ex071022 00

10

10

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (14)

20

—  Auberginer

—  0709 30 00,

ex071080 95

72

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

         

—  Sötpaprika (Capsicum annuum)

—  0709 60 10,

0710 80 51

 

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (15)

10

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

         

Torkade vindruvor

0806 20

 

Uzbekistan (UZ)

Ochratoxin A

50

(Livsmedel)

         

—  Korianderblad

—  ex070999 90

72

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (16)

20

—  Basilika (helig, söt)

—  ex121190 86

20

—  Mynta

—  ex121190 86

30

—  Persilja

—  ex070999 90

40

(Livsmedel – färska örter)

         

—  Okra

—  ex070999 90

20

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester analyserade med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera ämnen eller metoder som påvisar enstaka restsubstanser (16)

20

—  Spanskpeppar (med undantag av sötpaprika) (Capsicum spp.)

—  ex070960 99

20

(Livsmedel – färska)

         

(1)   Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas och det inte finns någon särskild undergrupp inom detta nummer i varunomenklaturen anges KN-numret med ”ex”.

(2)   Arter av Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Även kallad ”Kai Lan”, ”Gai Lan”, ”Gailan”, ”Kailan” och ”kinesisk bare Jielan”.

(3)   Särskilt resthalter av klorfenapyr, fipronil (summan av fipronil och sulfonmetabolit [MB46136], uttryckt som fipronil), karbendazim och benomyl (summan av karbendazim och benomyl, uttryckt som karbendazim), acetamiprid, dimetomorf och propikonazol.

(4)   Särskilt resthalter av triazofos, triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol), parationmetyl (summan av parationmetyl och paraoxonmetyl, uttryckt som parationmetyl), fentoat och metidation.

(5)   Särskilt resthalter av buprofezin, imidakloprid, fenvalerat och esfenvalerat (summan av RS- och SR-isomerer), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol) och cypermetrin (cypermetrin inklusive andra blandningar av isomerer [summan av isomerer]).

(6)   Särskilt resthalter av amitraz (amitraz inklusive metaboliter innehållande 2,4-dimetylanilin, uttryckt som amitraz), acefat, aldikarb (summan av aldikarb, dess sulfoxid och dess sulfon, uttryckt som aldikarb), karbendazim och benomyl (summan av karbendazim och benomyl, uttryckt som karbendazim), klorfenapyr, klorpyrifos, ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram), diafentiuron, diazinon, diklorvos, dikofol (summan av p, p’- och o, p’-isomerer), dimetoat (summan av dimetoat och ometoat, uttryckt som dimetoat), endosulfan (summan av alfa- och betaisomerer och endosulfansulfat, uttryckt som endosulfan), fenamidon, imidakloprid, malation (summan av malation och malaoxon, uttryckt som malation), metamidofos, metiokarb (summan av metiokarb, metiokarbsulfoxid och metiokarbsulfon, uttryckt som metiokarb), metomyl och tiodikarb (summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl), monokrotofos, oxamyl, profenofos, propikonazol, tiabendazol och tiakloprid.

(7)   Särskilt resthalter av karbendazim och benomyl (summan av karbendazim och benomyl, uttryckt som karbendazim), cyflutrin (cyflutrin inklusive andra blandningar av isomerer [summan av isomerer]), cyprodinil, diazinon, dimetoat (summan av dimetoat och ometoat, uttryckt som dimetoat), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalotrin, metiokarb (summan av metiokarb, metiokarbsulfoxid och metiokarbsulfon, uttryckt som metiokarb), metomyl och tiodikarb (summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl), oxamyl, fentoat och tiofanatmetyl.

(8)   Särskilt resthalter av karbofuran (summan av karbofuran och 3-hydroxikarbofuran, uttryckt som karbofuran), klorpyrifos, cypermetrin (cypermetrin inklusive andra blandningar av isomerer [summan av isomerer]), cyprokonazol, dikofol (summan av p, p’- och o, p’-isomerer), difenokonazol, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter innehållande 2,4,6-triklorofenol, uttryckt som prokloraz), profenofos, propikonazol, tiofanatmetyl och triforin.

(9)   Särskilt resthalter av dimetoat (summan av dimetoat och ometoat, uttryckt som dimetoat), klorpyrifos, acefat, metamidofos, metomyl och tiodikarb (summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl), diafentiuron samt indoxakarb (summan av S- och R-isomerer).

(10)   Särskilt resthalter av klorpyrifos, cypermetrin (cypermetrin inklusive andra blandningar av isomerer [summan av isomerer]), dimetoat (summan av dimetoat och ometoat, uttryckt som dimetoat), endosulfan (summan av alfa- och betaisomerer och endosulfansulfat, uttryckt som endosulfan), hexakonazol, parationmetyl (summan av parationmetyl och paraoxonmetyl, uttryckt som parationmetyl), metomyl och tiodikarb (summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl), flutriafol, karbendazim och benomyl (summan av karbendazim och benomyl, uttryckt som karbendazim), flubendiamid, myklobutanil samt malation (summan av malation och malaoxon, uttryckt som malation).

(11)   Särskilt resthalter av diklorvos.

(12)   Särskilt resthalter av karbofuran (summan av karbofuran och 3-hydroxikarbofuran, uttryckt som karbofuran), metomyl och tiodikarb (summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl), dimetoat (summan av dimetoat och ometoat, uttryckt som dimetoat), triazofos, malation (summan av malation och malaoxon, uttryckt som malation), profenofos, protiofos, etion, karbendazim och benomyl (summan av karbendazim och benomyl, uttryckt som karbendazim), triforin, procymidon samt formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid).

(13)   Referensmetod EN/ISO 6579 eller en metod som validerats mot den, enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 1).

(14)   Särskilt resthalter av acefat, karbaryl, karbendazim och benomyl (summan av karbendazim och benomyl, uttryckt som karbendazim), karbofuran (summan av karbofuran och 3-hydroxikarbofuran, uttryckt som karbofuran), klorpyrifos, klorpyrifosmetyl, dimetoat (summan av dimetoat och ometoat, uttryckt som dimetoat), etion, malation (summan av malation och malaoxon, uttryckt som malation), metalaxyl och metalaxyl-M (metalaxyl inklusive andra blandningar av isomerer inklusive metalaxyl-M [summan av isomerer]), metamidofos, metomyl och tiodikarb (summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl), monokrotofos, profenofos, protiofos, kinalfos, triadimefon och triadimenol (summan av triadimefon och triadimenol), triazofos, dikrotofos, EPN och triforin.

(15)   Särskilt resthalter av metomyl och tiodikarb (summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl), oxamyl, karbendazim och benomyl (summan av karbendazim och benomyl, uttryckt som karbendazim), klofentezin, diafentiuron, dimetoat (summan av dimetoat och ometoat, uttryckt som dimetoat), formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid), malation (summan av malation och malaoxon, uttryckt som malation), procymidon, tetradifon och tiofanatmetyl.

(16)   Särskilt resthalter av karbofuran (summan av karbofuran och 3-hydroxikarbofuran, uttryckt som karbofuran), karbendazim och benomyl (summan av karbendazim och benomyl, uttryckt som karbendazim), klorpyrifos, profenofos, permetrin (summan av isomerer), hexakonazol, difenokonazol, propikonazol, fipronil (summan av fipronil och sulfonmetabolit [MB46136], uttryckt som fipronil), propargit, flusilazol, fentoat, cypermetrin (cypermetrin inklusive andra blandningar av isomerer [summan av isomerer]), metomyl och tiodikarb (summan av metomyl och tiodikarb, uttryckt som metomyl), kinalfos, pencykuron, metidation, dimetoat (summan av dimetoat och ometoat, uttryckt som dimetoat) och fenbukonazol.

▼B


BILAGA II

GEMENSAM HANDLING VID INFÖRSEL (CED)

▼M1

Anvisningar för ifyllande av CED-handlingen

Allmänt

:

CED-handlingen ska fyllas i med versaler. Anvisningarna numreras efter motsvarande fält i handlingen.

Del I

Om inget annat anges ska denna del fyllas i av foder- eller livsmedelsföretagaren eller dennes företrädare

Fält I.1

Avsändare: Ange namn och fullständig adress för den fysiska eller juridiska person (foder- eller livsmedelsföretagare) som skickat sändningen. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

Fält I.2

Detta fält ska fyllas i av den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället.

Fält I.3

Mottagare: Ange namn och fullständig adress för den fysiska eller juridiska person (foder- eller livsmedelsföretagare) för vilken sändningen är avsedd. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

Fält I.4

Lastansvarig: Den person (foder- eller livsmedelsföretagare, ombud eller deklarant) som ansvarar för sändningen när den uppvisas vid det utsedda införselstället och som lämnar de intyg som krävs till den behöriga myndigheten på importörens vägnar. Ange namn och fullständig adress. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

Fält I.5

Ursprungsland: Det tredjeland där varan har sitt ursprung, har odlats, skördats eller framställts.

Fält I.6

Avsändarland: Det tredjeland där sändningen placerades på det slutliga transportmedlet för transport till unionen.

Fält I.7

Importör: Ange namn och fullständig adress. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

Fält I.8

Bestämmelseort: Ange leveransadress i unionen. Uppgift om telefon- och faxnummer eller e-postadress rekommenderas.

Fält I.9

Ankomst till det utsedda införselstället: Ange det datum då sändningen beräknas anlända till det utsedda införselstället.

Fält I.10

Handlingar: Ange utfärdandedatum och antalet officiella handlingar som åtföljer sändningen, om tillämpligt.

Fält I.11

Ange fullständiga uppgifter om införseltransportmedel: Ange flightnummer vid flygtransport, fartygets namn vid fartygsfrakt, registreringsnummer och nummer på ev. släp vid vägtransport eller tågets identitetsnummer och vagnnummer vid järnvägstransport.

Dokumentreferenser: Flygfraktsedelns nummer, konossementnummer eller handelsnummer för järnvägs- eller vägtransport.

Fält I.12

Beskrivning av varan: Lämna en detaljerad beskrivning av varan (för foder även typ av foder).

Fält I.13

Varukod eller HS-nr enligt Världstullorganisationens harmoniserade system.

Fält I.14

Bruttovikt: Total vikt i kg. Denna definieras som produkternas samlade massa med inre och yttre emballage, men utan transportcontainrar eller annan transportutrustning.

Nettovikt: Själva produktens vikt i kg minus förpackning. Denna definieras som själva produkternas massa utan inre och yttre emballage.

Fält I.15

Antal förpackningar.

Fält I.16

Temperatur: Kryssa för lämplig transport-/lagringstemperatur.

Fält I.17

Typ av förpackningar: Ange typ av förpackningar för produkterna.

Fält I.18

Avsedd användning av varan: Kryssa för ”Livsmedelsändamål” om varan är avsedd som livsmedel utan föregående sortering eller annan fysisk bearbetning, ”Vidare bearbetning” om varan är avsedd som livsmedel efter sådan bearbetning eller ”Foder” om den är avsedd som foder.

Fält I.19

Ange i förekommande fall alla förseglings- och containernummer.

Fält I.20

Omlastning till en kontrollstation: Under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1 ska det utsedda införselstället kryssa i rutan för att vidaretransport ska kunna ske till en annan kontrollstation.

Fält I.21

Ej tillämpligt.

Fält I.22

För import: Kryssa i rutan om sändningen är avsedd för import till unionen (artikel 8).

Fält I.23

Ej tillämpligt.

Fält I.24

Kryssa för relevant transportmedel.

Del II

Denna del ska fyllas i av den behöriga myndigheten

Fält II.1

Ange samma referensnummer som i fält I.2.

Fält II.2

För tullmyndigheterna vid behov.

Fält II.3

Dokumentkontroll: Ska fyllas i för alla sändningar.

Fält II.4

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska här ange om sändningen valts ut för fysisk kontroll, som under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1 får utföras vid en annan kontrollstation.

Fält II.5

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1 och efter tillfredsställande dokumentkontroll, här ange till vilken kontrollstation sändningen ska transporteras för att genomgå identitetskontroller och fysiska kontroller.

Fält II.6

Ange tydligt vilka åtgärder som ska vidtas om sändningen avvisas på grund av vad som framkommit vid dokumentkontrollen. Vid återexport, destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål ska bestämmelseanläggningens adress anges i fält II.7.

Fält II.7

Ange godkännandenummer och adress (eller namn på fartyg och hamn) för alla bestämmelseorter när det krävs ytterligare kontroll av sändningen, t.ex. för fall som rör fält II.6 (återexport, destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål).

Fält II.8

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället ska här sätta sin officiella stämpel.

Fält II.9

Underskrift av ansvarig tjänsteman hos den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället.

Fält II.10

Ej tillämpligt.

Fält II.11

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen ska här ange resultaten av identitetskontrollen.

Fält II.12

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen ska här ange resultaten av de fysiska kontrollerna.

Fält II.13

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen ska här ange resultaten av laboratorietestet. I fältet ska anges för vilken kategori av ämne eller patogen laboratorietestet har utförts.

Fält II.14

Detta fält ska användas för samtliga sändningar som ska övergå till fri omsättning inom unionen.

Fält II.15

Ej tillämpligt.

Fält II.16

Ange tydligt vilka åtgärder som ska vidtas om sändningen avvisas på grund av vad som framkommer vid identitetskontrollen eller de fysiska kontrollerna. Vid återexport, destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål ska bestämmelseanläggningens adress anges i fält II.18.

Fält II.17

Motivering till avvisning: Lägg till relevanta uppgifter och kryssa i lämplig ruta.

Fält II.18

Ange godkännandenummer och adress (eller namn på fartyg och hamn) för alla bestämmelseorter när det krävs ytterligare kontroll av sändningen, t.ex. för fall som rör fält II.6 (återexport, destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål).

Fält II.19

Fyll i detta fält om den ursprungliga förseglingen på en sändning förstörs när containern öppnas. Alla förseglingar som har använts för detta ändamål ska sammanställas i en förteckning.

Fält II.20

Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen ska här sätta sin officiella stämpel.

Fält II.21

Underskrift av ansvarig tjänsteman hos den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen.

Del III

Denna del ska fyllas i av den behöriga myndigheten

Fält III.1

Uppgifter om återexport: Den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen ska här ange använt transportmedel med identifieringsbeteckning, bestämmelseland och datum för återexport, så snart dessa uppgifter är kända.

Fält III.2

Uppföljning: Ange den lokala behöriga myndighetsenhet som svarar för tillsynen i samband med sändningens destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål. Myndighet ska här ange om sändningen anlänt och om den överensstämmer med uppgifterna.

Fält III.3

Underskrift av ansvarig tjänsteman hos den behöriga myndigheten vid det utsedda införselstället eller, under den övergångsperiod som anges i artikel 19.1, den behöriga myndigheten vid kontrollstationen i samband med återexport. Underskrift av ansvarig tjänsteman hos den lokala behöriga myndigheten i samband med destruktion, vidare bearbetning eller användning för andra ändamål.


( 1 ) EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.

( 2 ) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 3 ) EUT L 135, 28.5.2005, s. 34.

( 4 ) EUT L 199, 21.7.2006, s. 21.