Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

02010R0605 — SV — 26.03.2019 — 008.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

►M6  KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 605/2010

av den 2 juli 2010

om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel ◄

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 175 10.7.2010, s. 1)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 914/2011 av den 13 september 2011

  L 237

1

14.9.2011

 M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 957/2012 av den 17 oktober 2012

  L 287

5

18.10.2012

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 300/2013 av den 27 mars 2013

  L 90

71

28.3.2013

 M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 556/2013 av den 14 juni 2013

  L 164

13

18.6.2013

►M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 209/2014 av den 5 mars 2014

  L 66

11

6.3.2014

►M7

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/83 av den 19 januari 2018

  L 16

6

20.1.2018

►M8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1120 av den 10 augusti 2018

  L 204

31

13.8.2018

►M9

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/366 av den 5 mars 2019

  L 65

1

6.3.2019


▼B

▼M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 605/2010

av den 2 juli 2010

om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren för utfärdande av veterinärintyg för införsel till Europeiska unionen av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter avsedda att användas som livsmedel

▼B

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs

▼M6

a) folkhälso- och djurhälsovillkoren samt kraven för utfärdande av intyg för införsel till Europeiska unionen av sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter.

▼B

b) förteckningen över tredjeländer från vilka sådana sändningar får föras in till Europeiska unionen.

▼M1

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av eventuella särskilda krav för utfärdande av intyg som föreskrivs i andra unionsrättsakter eller i unionens avtal med tredjeländer.

▼M6

Artikel 2

Import av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter från tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn A i bilaga I

Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter från de tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn A i bilaga I.

▼B

Artikel 3

Import av vissa mjölkprodukter från tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn B i bilaga I

Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från kor, får, getter eller bufflar från de tredjeländer eller delar därav som inte utgör någon risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn B i bilaga I, under förutsättning att sådana mjölkprodukter, eller den obehandlade mjölk som de har framställts av, har pastöriserats i en enda värmebehandling

a) med en uppvärmningseffekt som minst motsvarar den som uppnås genom pastörisering vid minst 72 °C i 15 sekunder,

b) som i förekommande fall är tillräcklig för att säkerställa negativ reaktion vid ett test för alkalisk fosfatas omedelbart efter värmebehandlingen.

Artikel 4

Import av vissa mjölkprodukter från tredjeländer eller delar därav som förtecknas i kolumn C i bilaga I

►M3

Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från kor, får, getter, bufflar eller, om detta uttryckligen tillåts i bilaga I, från kameldjur av arten Camelus dromedarius från de tredjeländer eller delar därav som utgör en risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn C i bilaga I, under förutsättning att sådana mjölkprodukter, eller den obehandlade mjölk som de har framställts av, har värmebehandlats genom något av följande:

 ◄

a) Sterilisering till ett F0-värde på minst 3.

b) UHT-behandling (ultrahög temperatur) på minst 135 °C kombinerad med en lämplig hålltid.

c)

 

i) Lågpastörisering (HTST) i två omgångar vid 72 °C i 15 sekunder av mjölk med pH 7,0 eller däröver, som i förekommande fall ger negativ reaktion vid ett test för alkalisk fosfatas omedelbart efter värmebehandlingen, eller

ii) en behandling med en pastöriseringseffekt motsvarande den i led i som i förekommande fall ger negativ reaktion vid ett test för alkalisk fosfatas omedelbart efter värmebehandlingen.

d) Lågpastörisering (HTST) av mjölk med pH under 7,0.

e) Lågpastörisering (HTST) kombinerad med annan fysikalisk behandling genom antingen

i) sänkning av pH-värdet till under 6 i en timme, eller

ii) ytterligare upphettning till 72 °C eller mer kombinerad med torkning.

2.  Medlemsstaterna ska tillåta import av sändningar av mjölkprodukter som framställts av obehandlad mjölk från andra djur än de som avses i punkt 1 från de tredjeländer eller delar därav som utgör en risk i fråga om mul- och klövsjuka och som förtecknas i kolumn C i bilaga I, under förutsättning att sådana mjölkprodukter, eller den obehandlade mjölk som de har framställts av, har behandlats genom antingen

a) sterilisering till ett F0-värde på minst 3, eller

b) UHT-behandling (ultrahög temperatur) på minst 135 °C kombinerad med en lämplig hålltid.

Artikel 5

Intyg

Sändningar som enligt artiklarna 2, 3 och 4 får importeras ska åtföljas av ett hälsointyg som upprättats i enlighet med den lämpliga förlagan för den berörda varan i del 2 i bilaga II och fyllas i enligt anvisningarna i del 1 i den bilagan.

Kraven i denna artikel ska dock inte utesluta användning av elektroniskt utfärdade intyg eller av andra överenskomna system som harmoniserats på unionsnivå.

▼M6

Artikel 6

Villkor för transitering och lagring

Införsel till Europeiska unionen av sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk och råmjölksprodukter som inte är avsedda för import till Europeiska unionen utan för ett tredjeland antingen genom direkt transitering eller efter lagring i unionen i enlighet med artikel 11, 12 eller 13 i rådets direktiv 97/78/EG, får endast tillåtas om sändningarna uppfyller följande villkor:

a) De kommer från ett tredjeland eller en del därav som förtecknas i bilaga I för införsel till Europeiska unionen av sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk eller råmjölksprodukter och som uppfyller de tillämpliga villkoren för behandling av sådana sändningar i artiklarna 2, 3 och 4.

b) De uppfyller de särskilda djurhälsovillkoren för import till Europeiska unionen av den obehandlade mjölk, de mjölkprodukter, den råmjölk eller de råmjölksprodukter som berörs enligt djurhälsointyget i punkt II.1 av den relevanta förlagan till hälsointyg i del 2 i bilaga II.

c) De åtföljs av ett hälsointyg som har upprättats i enlighet med den tillämpliga förlagan för den berörda sändningen i del 3 i bilaga II och har fyllts i enligt anvisningarna i del 1 i den bilagan.

d) Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel till unionen har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 136/2004 intygat att sändningarna är godkända för transitering, inbegripet lagring i tillämpliga fall.

▼B

Artikel 7

Undantag avseende villkor för transitering och lagring

1.  Genom undantag från artikel 6 ska transitering på landsväg eller järnväg genom Europeiska unionen mellan de särskilt utsedda gränskontrollstationer i Lettland, Litauen och Polen som förtecknas i kommissionens beslut 2009/821/EG ( 1 ) vara tillåten för sändningar som kommer från och är destinerade till Ryssland direkt eller via ett annat tredjeland, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a) Den behöriga myndighetens veterinärmyndighet har försett sändningen med en försegling med löpnummer vid gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

b) De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL RYSSLAND VIA EU” av den officiella veterinären vid den behöriga myndighet som ansvarar för gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

c) Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d) Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen har på den gemensamma veterinärhandlingen vid införsel intygat att sändningen är godkänd för transitering.

2.  Det är inte tillåtet att enligt definitionen i artikel 12.4 eller 13 i direktiv 97/78/EG lossa eller lagra sådana sändningar på Europeiska unionens territorium.

3.  Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar Europeiska unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till Europeiska unionen.

▼M5

Artikel 7a

Undantag för transitering genom Kroatien av sändningar från Bosnien och Hercegovina till tredjeländer

1.  Genom undantag från artikel 6 ska direkt transitering på landsväg genom unionen mellan gränskontrollstationen i Nova Sela och gränskontrollstationen i Ploče vara tillåten för sändningar som kommer från Bosnien och Hercegovina och är destinerade till tredjeländer, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

a) Den officiella veterinären har försett sändningen med en försegling med löpnummer vid gränskontrollstationen för införsel.

b) De handlingar som åtföljer sändningen och som avses i artikel 7 i direktiv 97/78/EG har på varje sida märkts med ”ENDAST FÖR TRANSITERING TILL TREDJELÄNDER VIA EU” av den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel.

c) Formföreskrifterna i artikel 11 i direktiv 97/78/EG uppfylls.

d) Den officiella veterinären vid gränskontrollstationen för införsel har på den gemensamma veterinärhandling vid införsel som avses i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 136/2004 intygat att sändningen är godkänd för transitering.

2.  Det är inte tillåtet att enligt artikel 12.4 eller 13 i direktiv 97/78/EG lossa eller lagra sådana sändningar på unionens territorium.

3.  Den behöriga myndigheten ska göra regelbundna kontroller för att säkerställa att antalet sändningar och mängden produkter som lämnar unionen motsvarar det antal och den mängd som fördes in till unionen.

▼M6

Artikel 8

Särskild behandling

Sändningar av mjölkprodukter och råmjölksprodukter som i enlighet med artikel 2, 3, 4, 6 eller 7 har godkänts för införsel till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav där det har förekommit utbrott av eller där det har vaccinerats mot mul- och klövsjuka under tolv månader före utfärdandet av hälsointyget, får endast föras in till Europeiska unionen om sådana produkter har genomgått någon av behandlingarna i artikel 4.

▼B

Artikel 9

Upphävande

Beslut 2004/438/EG ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till beslut 2004/438/EG ska anses som hänvisningar till denna förordning.

Artikel 10

Övergångsbestämmelser

Under en övergångsperiod till och med den 30 november 2010 får sändningar av obehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter enligt definitionen i beslut 2004/438/EG, för vilka de relevanta hälsointygen har utfärdats enligt beslut 2004/438/EG, fortsätta att föras in till Europeiska unionen.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M6


BILAGA I

Förteckning över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk (1) och råmjölksprodukter (1) till Europeiska unionen med uppgift om den typ av värmebehandling som krävs för dessa varor

Tredjelandets ISO-kod

Tredjeland eller del därav

Kolumn A

Kolumn B

Kolumn C

▼M7

AE

Emiraten Abu Dhabi och Dubai i Förenade Arabemiraten (1)

0

0

(2)

▼M6

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albanien

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australien

+

+

+

BR

Brasilien

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Vitryssland

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

▼M8

BA

Bosnien och Hercegovina

+

+

+

▼M6

CA

Kanada

+

+

+

CH

Schweiz (2)

+

+

+

CL

Chile

0

+

+

CN

Kina

0

0

+

CO

Colombia

0

0

+

CR

Costa Rica

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Algeriet

0

0

+

ET

Etiopien

0

0

+

GL

Grönland

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

IL

Israel

0

0

+

IN

Indien

0

0

+

IS

Island

+

+

+

▼M9

JP

Japan

+

+

+

▼M6

KE

Kenya

0

0

+

MA

Marocko

0

0

+

▼M7

ME

Montenegro

+

+

+

▼M6

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (3)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

0

+

+

MR

Mauretanien

0

0

+

MU

Mauritius

0

0

+

MX

Mexiko

0

0

+

NA

Namibia

0

0

+

NI

Nicaragua

0

0

+

NZ

Nya Zeeland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguay

0

0

+

RS (4)

Serbien

0

+

+

RU

Ryssland

0

0

+

SG

Singapore

0

0

+

SV

El Salvador

0

0

+

SZ

Swaziland

0

0

+

TH

Thailand

0

0

+

TN

Tunisien

0

0

+

TR

Turkiet

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Förenta staterna

+

+

+

UY

Uruguay

0

0

+

ZA

Sydafrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+

(*1)   Råmjölk och råmjölksprodukter får endast föras in till Europeiska unionen från länder som är godkända enligt kolumn A.

(*2)   Intyg enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, 30.4.2002, s. 132).

(*3)   F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: den definitiva beteckningen för detta land kommer att fastställas efter det att de nuvarande förhandlingarna i Förenta nationerna om detta har slutförts.

(*4)   Med undantag för Kosovo som för närvarande står under internationell förvaltning i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999.

(1)   Endast mjölkprodukter från kameldjur av arten Camelus dromedarius.

(2)   Mjölkprodukter från kameldjur av arten Camelus dromedarius är tillåtna.

▼B


BILAGA II

▼M6

DEL 1

Förlagor till hälsointyg

”Milk-RM”

:

Hälsointyg för obehandlad mjölk som kommer från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I och som är avsedd för vidarebearbetning i Europeiska unionen innan den används som livsmedel.

”Milk-RMP”

:

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av obehandlad mjölk och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I.

”Milk-HTB”

:

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av mjölk från kor, får, getter och bufflar och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn B i bilaga I.

”Milk-HTC”

:

Hälsointyg för mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn C i bilaga I.

”Colostrum-C/CPB”

:

Hälsointyg för råmjölk från kor, får, getter och bufflar och råmjölksprodukter framställda av råmjölk från samma djurarter som är avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I.

”Milk/Colostrum-T/S”

:

Djurhälsointyg för obehandlad mjölk, råmjölk, mjölkprodukter eller råmjölksprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för transitering genom eller lagring i Europeiska unionen.

Anvisningar

a) Hälsointyg ska utfärdas av ursprungstredjelandets behöriga myndigheter på grundval av den tillämpliga förlagan i del 2 i denna bilaga, i enlighet med förlagan för respektive berörda obehandlade mjölk, råmjölk, mjölkprodukter eller råmjölksprodukter. De ska i den nummerordning som anges i förlagan innehålla de intyganden som krävs för det berörda tredjelandet och, i tillämpliga fall, de tilläggsgarantier som krävs för det exporterande tredjelandet.

b) Originalet till hälsointyget ska bestå av ett enda blad med text på båda sidor eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad utgör en odelbar enhet.

c) Ett enda separat intyg ska uppvisas för varje sändning av den berörda varan som exporteras från ett tredjeland som anges i tabellen i bilaga I till samma destination och transporteras i samma järnvägsvagn, vägfordon, flygplan eller fartyg.

d) Originalet till hälsointyget och de etiketter som avses i intygsförlagan ska vara avfattade på minst ett officiellt språk i den medlemsstat där besiktningen vid gränskontrollstationen sker och på minst ett officiellt språk i bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater kan dock tillåta att intyget avfattas på ett annat officiellt språk i Europeiska unionen än det egna och vid behov åtföljs av en officiell översättning.

e) Om det för identifieringen av enskilda varor i sändningen bifogas ytterligare blad till hälsointyget, ska även dessa blad betraktas som en del av originalintyget och den intygande officiella veterinären ska underteckna och stämpla på varje sida.

f) Om hälsointyget består av mer än en sida ska varje sida numreras ”–x (sidnummer) av y (det totala antalet sidor)–” längst ned på sidan, medan intygets nummer, som tilldelats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på sidan.

g) Originalet till hälsointyget ska fyllas i och undertecknas av en företrädare för den behöriga myndighet som ansvarar för att kontrollera och intyga att den obehandlade mjölken, råmjölken, mjölkprodukterna eller råmjölksprodukterna uppfyller hälsovillkoren i avsnitt IX kapitel I i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och i direktiv 2002/99/EG.

h) De behöriga myndigheterna i det exporterande tredjelandet ska se till att de principer om utfärdande av intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i rådets direktiv 96/93/EG ( 2 ).

i) Den officiella veterinärens underskrift ska ha annan färg än den tryckta texten i hälsointyget. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenmärken.

j) Originalet till hälsointyget ska åtfölja sändningen till gränskontrollstationen för införsel till Europeiska unionen.

k) Om det i intygsförlagan anges att ej tillämpliga förklaringar ska strykas, får intygsutfärdaren stryka över, parafera och stämpla förklaringar som inte är relevanta eller stryka dem ur intyget.

▼M1

DEL 2

Förlaga Milk-RM

Hälsointyg för obehandlad mjölk som kommer från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 och som är avsedd för vidarebearbetning i Europeiska unionen innan den används som livsmedel

Förlaga Milk-RMP

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av obehandlad mjölk och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn A i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

Förlaga Milk-HTB

Hälsointyg för mjölkprodukter som är framställda av mjölk från kor, får, getter och bufflar och avsedda att användas som livsmedel samt för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn B i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

►(1) M3  

▼M3

Förlaga Milk-HTC

Hälsointyg för mjölkprodukter som är avsedda att användas som livsmedel och för import till Europeiska unionen från tredjeländer eller delar därav som är godkända enligt kolumn C i bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010

▼M6

▼M6

DEL 3


( 1 ) EUT L 296, 12.11.2009, s. 1.

( 2 ) EGT L 13, 16.1.1997, s. 28.