Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

02012R0873 — SV — 23.04.2018 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 873/2012

av den 1 oktober 2012

om övergångsbestämmelser avseende unionsförteckningen över aromer och ursprungsmaterial i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 267 2.10.2012, s. 162)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1259 av den 20 september 2018

  L 238

28

21.9.2018


▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 873/2012

av den 1 oktober 2012

om övergångsbestämmelser avseende unionsförteckningen över aromer och ursprungsmaterial i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008

(Text av betydelse för EES)

KAPITEL I

AROMÄMNEN SOM AVSES I ARTIKEL 9 A I FÖRORDNING (EG) nr 1334/2008

Artikel 1

Övergångsbestämmelser om livsmedel som innehåller aromämnen

Livsmedel som innehåller aromämnen och som lagligen släppts ut på marknaden eller märkts före den 22 oktober 2014 men som inte uppfyller villkoren i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 får saluhållas tills datumet för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

KAPITEL II

AROMÄMNEN OCH URSPRUNGSMATERIAL SOM AVSES I ARTIKEL 9 B–F I FÖRORDNING (EG) nr 1334/2008

Artikel 2

Datum för tillämpning av delarna B–F i unionsförteckningen över aromämnen och ursprungsmaterial

För tillämpningen av artikel 30 tredje stycket jämförd med artikel 10 i förordning (EG) nr 1334/2008 ska delarna B–F i unionsförteckningen över aromämnen och ursprungsmaterial i bilaga I till den förordningen tillämpas från och med den 22 oktober 2016.

Artikel 3

Tidsfrist för ansökningar

De berörda parterna ska lämna ansökningar om godkännande av sådana aromämnen och ursprungsmaterial som avses i artikel 9 b–f i förordning (EG) nr 1334/2008 och som är utsläppta på marknaden när denna förordning träder i kraft till kommissionen i enlighet med förordning (EG) nr 1331/2008 senast den 22 oktober 2015.

Artikel 4

Övergångsbestämmelser för livsmedel som innehåller sådana aromämnen och ursprungsmaterial som avses i artikel 9 b–f i förordning (EG) nr 1334/2008

►M1  1. ◄   Livsmedel som innehåller sådana aromämnen och ursprungsmaterial som avses i artikel 9 b–f i förordning (EG) nr 1334/2008 som lagenligt har släppts ut på marknaden eller märkts före den 22 april 2018 men som inte uppfyller villkoren i delarna B–F i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 får saluhållas tills datumet för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag.

▼M1

2.  Livsmedel som innehåller aromen grillaromkoncentrat (vegetabiliskt) (FL-nr 21.002) som hör till kategorin andra aromer som lagligen släppts ut på marknaden eller märkts före den 22 april 2020 får saluhållas tills datumet för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag. Om de uppgifter som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har begärt inte lämnas senast den 5 augusti 2018, ska ansökningsförfarandet avslutas i enlighet med artikel 3.4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

▼B

KAPITEL III

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 5

Ändringar av förordningarna (EEG) nr 1601/91 och (EG) nr 110/2008

För tillämpningen av artikel 30 fjärde stycket i förordning (EG) nr 1334/2008 om ändringar av förordningarna (EEG) nr 1601/91 och (EG) nr 110/2008, ska datum för ikraftträdande av unionsförteckningen över aromämnen och ursprungsmaterial vara den 22 april 2013.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.