Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 65/66/EEG av den 26 januari 1965 om särskilda renhetskriterier för konserveringsmedel som får användas i livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 022 , 09/02/1965 s. 0373 - 0382

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0071

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1965-1966 s. 0021

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0071

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1965-1966 s. 0025

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 1 s. 0162

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0023

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0023RÅDETS DIREKTIVav den 26 januari 1965om särskilda renhetskriterier för konserveringsmedel som får användas i livsmedel(65/66/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIVmed beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,med beaktande av rådets direktiv den 5 november 1963(1) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som får användas i livsmedel, särskilt artikel 8 punkt 1 i detta,med beaktande av kommissionens förslag, ochmed beaktande av följande:Enligt artikel 7 i direktivet av den 5 november 1963 skall konserveringsmedel i tillämpliga fall och i enlighet med artikel 8.1 i direktivet uppfylla vissa fastställda särskilda renhetskriterier.Det är nödvändigt att fastställa särskilda renhetskriterier för alla de konserveringsmedel som räknas upp i bilagan till nämnda direktiv av den 5 november 1963. I vissa medlemsstater är det inte möjligt att börja tillämpa sådana kriterier samtidigt med de författningsändringar som utfärdats enligt nämnda direktiv och det är därför önskvärt att fastställa den 1 juni 1966 som den dag då kriterierna skall börja tillämpas.HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De särskilda renhetskriterier som avses i artikel 7 b i direktivet den 5 november 1963 anges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall ändra sin lagstiftning i enlighet med bestämmelserna i artikel 1 så att de nya bestämmelserna kan tillämpas senast den 1 juni 1966 på de konserveringsmedel som finns på marknaden.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 januari 1965.På rådets vägnarM. COUVE DE MURVILLEOrdförande

(1) EGT nr 12, 27.1.1964, s. 161/64.

BILAGA

SÄRSKILDA RENHETSKRITERIER

Allmänna anmärkningara) När inte annat anges har mängduppgifter och procentandelar beräknats efter vikten på vattenfri produkt.b) Om den aktuella produkten inte är vattenfri från början och om det förekommer "flyktiga ämnen", är vatten medräknat i dessa.c) När torkningstid inte närmare anges, skall detta tolkas som "torkning till konstant vikt".d) Om tolkning av följande kriterier kräver att vissa tekniska termer som exempelvis "vakuum" definieras, hänvisas till de analysmetoder som fastställts i enlighet med artikel 8.2 i direktivet den 5 november 1963.>Plats för tabell>