Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31967L0548.pdf

31967L0548

Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 196 , 16/08/1967 s. 0001 - 0098

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0019

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1967 s. 0211

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0019

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1967 s. 0234

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 1 s. 0034

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0050

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 1 s. 0050RÅDETS DIREKTIV av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (67/548/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Regler om farliga ämnen och preparat som släpps ut på marknaden skall syfta till att skydda allmänheten, särskilt arbetstagare som hanterar sådana ämnen och preparat.

Olikheter mellan medlemsstaternas bestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och preparat hindrar handeln med dessa inom gemenskapen och påverkar därigenom direkt den gemensamma marknadens upprättande och funktion.

Det är därför nödvändigt att avlägsna sådana hinder genom att närma lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning till varandra.

Med tanke på det förberedande arbete som återstår kommer tillnärmningen av bestämmelser om farliga preparat att behandlas i senare direktiv; detta direktiv måste därför begränsas till att närma bestämmelser som rör farliga ämnen till varandra.

Med tanke på ämnesområdets omfattning och det stora antalet detaljåtgärder som krävs för att närma alla bestämmelser om farliga ämnen till varandra, är det lämpligt att först behandla tillnärmningen av lagar och andra författningar som rör klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen. Tillnärmningen av bestämmelser som rör användningen av sådana farliga ämnen och preparat bör behandlas i senare direktiv, om det framkommer att olikheter mellan sådana bestämmelser direkt påverkar den gemensamma marknadens upprättande och funktion.

Den tillnärmning av de nationella bestämmelserna som föreskrivs genom detta direktiv påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i artikel 31 och 32 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Syftet med detta direktiv är att närma lagar och andra författningar inom medlemsstaterna till varandra i fråga om

- klassificering,

- förpackning, och

- märkning

av farliga ämnen som släpps ut på marknaden i gemenskapens medlemsstater.

2. Detta direktiv inverkar inte på bestämmelser om

a) läkemedel, narkotiska preparat och radioaktiva ämnen,

b) transport av farliga ämnen på järnväg, på väg eller inre vattenväg, till havs eller med flyg,

c) ammunition och föremål som innehåller explosiva ämnen i form av tändsatser eller motorbränsle.

3. Detta direktiv gäller inte farliga ämnen som exporteras till tredje land.

4. Artikel 5 7 i detta direktiv gäller inte behållare för gas som är komprimerad eller kondenserad eller löst under tryck.

Artikel 2

1. I detta direktiv avses med

a) ämnen: kemiska grundämnen och deras föreningar i naturlig eller industriellt framställd form,

b) preparat: blandningar eller lösningar som består av ett eller flera ämnen.

2. Följande ämnen och preparat skall vid tillämpningen av detta direktiv anses som farliga:

a) Explosiva: ämnen och preparat som kan explodera när de utsätts för öppen eld eller är mer känsliga för stötar och friktion än dinitrobensen.

b) Oxiderande: ämnen och preparat som ger upphov till en kraftig exoterm reaktion när de kommer i kontakt med andra ämnen, särskilt brandfarliga ämnen.

c) Mycket brandfarliga:

- ämnen och preparat som kan bli heta och slutligen ta eld i kontakt med luft av omgivningstemperatur utan tillförsel av energi, eller

- fasta ämnen och preparat som lätt tar eld även vid kortvarig kontakt med antändande ämne eller föremål och som fortsätter att brinna eller förbrukas även sedan kontakten med antändningskällan upphört, eller

- ämnen och preparat i vätskeform med en flampunkt under 21 °C, eller

- ämnen och preparat i gasform som är brandfarliga i luft under normalt tryck, eller

- ämnen och preparat som i kontakt med vatten eller fuktig luft utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder.

d) Brandfarliga: ämnen och preparat i vätskeform med en flampunkt mellan 21 °C och 55 °C.

e) Giftiga: ämnen och preparat som vid inandning, förtäring eller upptagning genom huden kan ge allvarliga, akuta eller kroniska skador eller t.o.m. leda till döden.

f) Hälsoskadliga: ämnen och preparat som vid inandning, förtäring eller upptagning genom huden kan medföra begränsade hälsoskador.

g) Frätande: ämnen och preparat som vid kontakt med levande vävnader kan förstöra dessa.

h) Irriterande: ämnen och preparat som ej är frätande men som vid direkt, långvarig eller upprepad kontakt med hud eller slemhinnor kan orsaka inflammation.

Artikel 3

Klassificeringen av farliga ämnen skall baseras på den högsta graden av farlighet och typen av risk enligt de kategorier som anges i artikel 2.

Artikel 4

I bilaga 1 till detta direktiv finns en förteckning över farliga ämnen, klassificerade enligt artikel 3.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att farliga ämnen inte kan släppas ut på marknaden om förpackningen inte är tillräckligt stark och ogenomtränglig i enlighet med följande krav. Varje förpackning som uppfyller dessa krav skall anses som godtagbar:

1. Förpackningarna skall vara så utformade och förslutna att varje läckage förhindras. Detta krav gäller inte när särskilda säkerhetsanordningar föreskrivs.

2. Förpackningsmaterialet och förslutningen skall inte kunna angripas av förpackningens innehåll eller kunna bilda skadliga föreningar med detta.

3. Förpackningarna och förslutningarna skall genomgående vara starka och stadiga, så att de inte lossnar och så att de motstår de påfrestningar som uppstår vid normal hantering.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att farliga ämnen inte släpps ut på marknaden om inte märkningen på förpackningen uppfyller följande krav.

2. Varje förpackning skall vara märkt med

- ämnets namn,

- ämnets ursprung,

- farosymbol och upplysning om typen av fara förenad med ämnets användning,

- uppgift om särskilda risker som är förknippade med dessa faror.

a) Ämnets namn skall vara en av de beteckningar som anges i bilaga 1 till detta direktiv.

b) Uppgiften om ursprung måste omfatta tillverkarens, distributörens eller importörens namn och adress.

c) Följande symboler och farobeteckningar skall användas:

- Explosiv: exploderande bomb (E)

- Oxiderande: låga över cirkel (O)

- Mycket brandfarlig: låga (F)

- Giftig: dödskalle med korslagda ben (T)

- Hälsoskadlig: Andreaskors (Xn)

- Frätande: symbol som visar effekten av en frätande syra (C)

- Irriterande: Andreaskors (Xi)

Symbolerna skall överensstämma med dem som visas i bilaga 2 till detta direktiv. De skall tryckas i svart på orange-gul botten.d) De särskilda risker som användandet av ämnena innebär skall anges med en eller flera av de standardfraser som, i enlighet med hänvisningarna i förteckningen i bilaga 1, anges i bilaga 3 till detta direktiv.

3. Om förpackningen åtföljs av råd om försiktighetsåtgärder vid användningen av ämnet, skall utformningen av dessa råd, i enlighet med hänvisningarna i förteckningen i bilaga 1, överensstämma med bilaga 4 till detta direktiv.

Artikel 7

1. När märkning enligt artikel 6 görs på en etikett skall etiketten appliceras på en eller flera av förpackningens sidor så att den kan läsas vågrätt när förpackningen placeras normalt. Etiketten skall minst vara av standardformat A8 (52×74 mm), men behöver inte vara större än standardformat A5 (148×210 mm). Varje symbol måste täcka minst en tiondel av etikettens yta. Hela etikettens yta måste fästa direkt på ämnets förpackning.

2. Etikett krävs inte om föreskrifterna är tydligt tryckta på den normala förpackningen i enlighet med punkt 1.

3. Märkningen på förpackningen eller på etiketten skall tryckas med klart läsbar och outplånlig skrift så att symboler och riskangivelser framträder tillräckligt tydligt.

4. Medlemsstaterna får föreskriva att märkning av farliga ämnen som släpps ut på marknaden i det egna landet skall ske på landets eget eller egna språk.

5. Kraven på märkning enligt punkt 1 4 skall anses uppfyllda om en behållare som transporteras är märkt med en etikett i enlighet med de bestämmelser som gäller för transport, om denna etikett är försedd med tillämplig symbol enligt artikel 6.2 c. Denna avvikelse gäller inte behållare som är placerade i andra behållare.

Artikel 8

Medlemsstaterna får

a) tillåta att märkning enligt artikel 6 appliceras på annat lämpligt sätt om förpackningen är för liten för att tillåta märkning enligt artikel 7.1 eller 7.2;

b) trots bestämmelserna i artikel 6 och 7 tillåta att farliga ämnen som inte är explosiva eller giftiga förpackas omärkta eller märks på något annat sätt, om de innehåller så små kvantiteter att någon fara vid hanteringen inte föreligger.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla lagar och andra författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv och tillämpa dem senast den 1 januari 1970.

Kommissionen skall genast underrättas om detta.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 juni 1967.

På rådets vägnar

R. VAN ELSLANDE

Ordförande

>Hänvisning till film>

(1) EGT nr 209, 11.12.1965, s. 3133/65.

(2) EGT nr 11, 20.1.1966, s. 143/66.