Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 202 , 06/09/1971 s. 0001 - 0013

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 2 s. 0003

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1971(II) s. 0635

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 2 s. 0003

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1971(II) s. 0707

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 1 s. 0139

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 2 s. 0017

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 2 s. 0017RÅDETS DIREKTIV av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (71/316/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Mätdons tekniska egenskaper och metoderna för metrologisk kontroll är i medlemsstaterna underkastade tvingande bestämmelser som skiljer sig mellan medlemsstaterna och därmed utgör handelshinder och kan skapa skilda konkurrensvillkor inom gemenskapen.

Ett av syftena med medlemsstaternas kontrollverksamhet är att säkerställa att kunden får den kvantitet som motsvarar betalat pris. Avsikten med detta direktiv är därför inte att avskaffa denna kontrollverksamhet utan att eliminera de skillnader mellan bestämmelserna som utgör handelshinder.

Dessa hinder mot att skapa en väl fungerande gemensam marknad kan minskas och avlägsnas om samma krav gäller i alla medlemsstater. Inledningsvis kan de gemensamma kraven komplettera de gällande nationella bestämmelserna, och senare, när de nödvändiga förutsättningarna föreligger, ersätta dessa.

Även under den period när gemenskapsbestämmelserna och nationella bestämmelser existerar vid sidan av varandra kommer gemenskapsbestämmelserna att göra det möjligt för företag att tillverka produkter med enhetliga tekniska egenskaper, så att produkterna kan marknadsföras och användas i hela gemenskapen när de varit föremål för EEG-kontroll.

Gemenskapsbestämmelserna om tekniska krav på konstruktion och funktion bör säkerställa att mätdon fortlöpande ger mätresultat som är tillräckligt noggranna för avsett ändamål.

Medlemsstaterna kontrollerar vanligen att mätdon uppfyller de tekniska kraven, särskilt genom förfaranden för typgodkännande och verifikation, innan de släpps ut på marknaden eller tas i bruk. När det är lämpligt kontrolleras mätdonen också när de är i drift. För att uppnå fri rörlighet för mätdon inom gemenskapen måste medlemsstaterna också ömsesidigt erkänna varandras kontroller, och lämpliga former för EEG-typgodkännande och första EEG-verifikation liksom EEG-metoder för metrologisk kontroll måste fastställas, i enlighet med detta direktiv och tillämpliga särdirektiv.

När ett mätdon eller en produkt försetts med märkning som visar att mätdonet eller produkten genomgått de tillämpliga kontrollerna innebär detta att mätdonet eller produkten uppfyller de tillämpliga tekniska kraven inom gemenskapen. Det är därför inte nödvändigt att upprepa de kontroller som gjorts, när detta mätdon eller denna produkt importeras eller tas i drift.

De nationella reglerna om metrologi omfattar många olika kategorier av mätdon och produkter. Detta direktiv bör fastställa de allmänna bestämmelserna, särskilt för EEG-typgodkännande och första EEG-verifikation samt för EEG-metoder för metrologisk kontroll. I direktiv med närmare bestämmelser kommer de tekniska kraven på konstruktion, funktion och noggrannhet att fastställas, liksom kontrollförfarandena för de olika kategorierna av mätdon och produkter samt där så är lämpligt förutsättningarna för att gemenskapsbestämmelser skall ersätta gällande nationella bestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I Grundläggande principer

Artikel 1

1. Ingen medlemsstat får förhindra, förbjuda eller begränsa att ett instrument för mätning (nedan kallat "mätdon") eller tillsatsutrustning släpps ut på marknaden eller tas i drift om mätdonet eller utrustningen försetts med märkning för första EEG-verifikation eller med EEG-typgodkännande såsom anges i artikel 10 och 11.

2. Medlemsstaterna skall ge EEG-typgodkännande och första EEG-verifikation samma status som motsvarande nationella förfaranden.

3. Medlemsstaterna får kräva EEG-typgodkännande eller första EEG-verifikation för en kategori av mätdon om motsvarande kontroll är lagfäst för samma kategori mätdon enligt nationell lagstiftning som ännu inte harmoniserats på gemenskapsnivå.

4. Mätegenskaper och tekniska krav om konstruktion och funktion kommer att fastställas i särdirektiv för den berörda kategorin av mätdon.

Dessa direktiv kan också fastställa

- om sådana instrument skall vara föremål för både EEG-typgodkännande och första EEG-verifikation, eller om endera räcker, samt

- vilken dag de nationella bestämmelser som anpassats till det tillämpliga särdirektivet fullständigt skall ersätta de nationella bestämmelser som tidigare tillämpats på nya mätdon av samma kategori.

KAPITEL 2 EEG-typgodkännande

Artikel 2

1. EEG-typgodkännande av ett mätdon innebär att det får genomgå första EEG-verifikation, och när detta inte krävs, att det är tillåtet att släppa ut mätdonet på marknaden eller att ta det i drift. Om det särdirektiv som är tillämpligt för en viss kategori mätdon undantar denna kategori från EEG-typgodkännande, får mätdonen i denna kategori genomgå första EEG-verifikation direkt.

2. Om en medlemsstat har erforderlig utrustning för kontroll, skall medlemsstaten på begäran av tillverkaren eller dennes representant utfärda EEG-typgodkännande för varje typ av mätdon och tillsatsutrustning som har de mätegenskaper och uppfyller de krav om konstruktion och funktion som fastställs i det särdirektiv som är tillämpligt på kategorin av mätdon i fråga.

3. För ett visst mätdon får ansökan om EEG-typgodkännande endast inlämnas i en medlemsstat.

4. En medlemsstat som utfärdat EEG-typgodkännande skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att den hålls informerad om alla modifikationer av eller tillägg till den godkända typen. Medlemsstaten skall informera de övriga medlemsstaterna om sådana förändringar.

Modifikationer av eller tillägg till en godkänd typ skall i sin tur typgodkännas av den medlemsstat som utfärdade EEG-typgodkännandet, om sådana förändringar påverkar eller kan påverka mätresultat eller de villkor som föreskrivits för användning av mätdonet.

5. Medlemsstaterna skall utfärda EEG-typgodkännande enligt bestämmelserna i detta kapitel, punkt 1 och 2 i bilaga 1 och de tillämpliga särdirektiven.

Artikel 3

Om EEG-typgodkännande beviljas för tillsatsutrustning skall följande specificeras i godkännandeintyget:

- Vilka typer av mätdon som tillsatsutrustningen kan anslutas till eller ingå i.

- De allmänna villkor som gäller för det typgodkända mätdonets helhetsfunktion.

Artikel 4

1. När ett mätdon klarat undersökningen för EEG-typgodkännande enligt bilaga 1 punkt 2, skall den medlemsstat som genomfört denna undersökning utfärda ett EEG-typgodkännandeintyg och sända detta till sökanden. I de fall som beskrivs i artikel 11 eller i ett särdirektiv skall sökanden på varje mätdon och all tillsatsutrustning som motsvarar den godkända typen anbringa eller låta anbringa det godkännandemärke som anges i intyget. I alla andra fall får sökanden anbringa eller låta anbringa märket.

2. De bestämmelser som rör intyget, märket, eventuell deponering av typexemplar i fråga och offentliggörandet av EEG-typgodkännande anges i punkt 3, 4, 5 och 6 i bilaga 1.

Artikel 5

1. Ett EEG-typgodkännande skall gälla i tio år. Det får därefter förlängas i tioårsperioder. Antalet mätdon av den godkända typen som får tillverkas får inte begränsas.

Om ett EEG-godkännande inte förlängs skall godkännandet likväl fortsätta att gälla de mätdon som redan är i drift och som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

2. När ett godkännande eller en förnyelse av godkännande inte kan beviljas fullt ut för vissa mätinstrument, kan ett begränsat godkännande eller en begränsad förnyelse av godkännande beviljas sedan de övriga medlemsstaterna informerats och, om så är lämpligt, rådfrågats. I det fall som avses i tredje strecksatsen är det obligatoriskt att samråda med de övriga medlemsstaterna då utrustningen skall installeras i en annan medlemsstat än den där EEG-typgodkännandeintyget utfärdats. Godkännandet får ha följande begränsningar:

- Inskränkning av giltighetsperioden till mindre än tio år.

- Begränsning av antalet mätdon som godkännandet får omfatta.

- Skyldighet att underrätta behöriga myndigheter om var mätdon installeras.

- Begränsning av användningsområdet.

3. När ny teknik som inte omfattas av särdirektiv tillämpas, kan ett begränsat EEG-typgodkännande beviljas efter samråd med övriga medlemsstater. Detta begränsade godkännade kan omfattas av de begränsningar som anges i punkt 2, och av särskilda villkor som står i samband med tekniken i fråga.

Godkännande får dock endast utfärdas under följande förutsättningar:

- Det särskilda direktivet för denna mätdonkategori har trätt i kraft.

- Ingen avvikelse har gjorts i förhållande till de största tillåtna fel som fastställts i särdirektiven.

Ett sådant godkännande får inte ha längre giltighet än två år. Det får förlängas med högst tre år.

4. Om den medlemsstat som beviljat begränsat EEG-typgodkännande enligt punkt 3 anser att en ny teknik visat tillfredsställande resultat, skall medlemsstaten ansöka om en anpassning av det berörda direktivet till den tekniska utvecklingen, i enlighet med artiklarna 18 och 19.

Artikel 6

Om EEG-typgodkännande inte krävs för en kategori av mätdon som uppfyller kraven i ett särdirektiv får tillverkaren på eget ansvar anbringa det särskilda märke som beskrivs i bilaga 1 punkt 3.3 på mätdon i den kategorin.

Artikel 7

1. Den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännande får återkalla detta i följande fall:

a) De mätdon som godkänts motsvarar inte den godkända typen eller uppfyller inte kraven i det tillämpliga särdirektivet.

b) De metrologiska kraven enligt godkännandeintyget eller enligt artikel 5.2 eller 5.3 uppfylls inte.

2. Den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännande skall återkalla detta om de mätdon som har samma utförande som den godkända typen under drift uppvisar någon felaktighet av allmän karaktär som gör dem olämpliga för avsedd användning.

3. Om denna medlemsstat av någon annan medlemsstat informeras om att något av fallen enligt punkterna 1 och 2 inträffat, skall åtgärderna enligt dessa punkter vidtagas efter samråd med den informerande medlemsstaten.

4. Den medlemsstat som tillkännager att ett fall enligt punkt 2 har inträffat får förbjuda tills vidare att ifrågavarande mätdon släpps ut på marknaden eller tas i drift. Den skall genast informera de andra medlemsstaterna och kommissionen och ange skälen för sitt beslut. Samma procedur skall tillämpas om ett fall enligt punkt 1 ovan inträffar för mätdon som undantagits från första EEG-verifikation, om tillverkaren trots anmaning inte åtgärdar mätdonen så att de överensstämmer med den godkända typen respektive uppfyller kraven i det tillämpliga särdirektivet.

5. Om den medlemsstat som utfärdat typgodkännandet blivit informerad om att ett fall enligt punkt 2 har inträffat och bestrider detta, eller bestrider att de åtgärder som vidtagits enligt punkt 4 är berättigade, skall de inblandade medlemsstaterna söka komma överens.

Kommissionen skall hållas informerad, och skall vid behov genomföra särskilt samråd för att uppnå en överenskommelse.

KAPITEL III Första EEG-verifikation

Artikel 8

1. Första EEG-verifikation innebär undersökning av ett nytt eller renoverat mätdon för att kontrollera att det överensstämmer med den godkända typen och/eller med kraven enligt de tillämpliga särdirektiven. Överensstämmelsen intygas med märkning för första EEG-verifikation.

2. Vid tillgång till erforderlig utrustning skall medlemsstaterna utföra första EEG-verifikation av mätdon som underkastats kontroll och som uppges ha de mätegenskaper och uppfylla de tekniska krav om konstruktion och funktion som fastställts i särdirektivet för den aktuella kategorin av mätdon.

3. För mätdon som försetts med märkning för första EEG-verifikation skall den skyldighet som ålagts medlemsstaterna enligt artikel 1.1 gälla fram till slutet av året efter det år då märkningen anbringades, om längre giltighetstid inte föreskrivs i särdirektiv.

Artikel 9

När ett mätdon inlämnas för första EEG-verifikation skall den medlemsstat som utför undersökningen bestämma

a) huruvida mätdonet tillhör en kategori som undantagits från EEG-typgodkännande, och i så fall huruvida det uppfyller de tekniska krav i fråga om konstruktion och funktion som fastställts i särdirektiven rörande denna kategori,

b) huruvida mätdonet har erhållit EEG-typgodkännande, och i så fall huruvida det överensstämmer med den godkända typen.

Den undersökning som utförs vid första EEG-verifikation enligt de särskilda direktiven skall, i enlighet med relevanta särdirektiv, särskilt omfatta följande:

- De metrologiska egenskaperna.

- De största tillåtna felen.

- Konstruktionen, i den mån denna garanterar att egenskaperna sannolikt inte kommer att försämras avsevärt under normala driftsförhållanden.

- Förekomsten av föreskriven märkning och märkskyltarnas korrekta placering.

Artikel 10

1. När ett mätdon godkänts vid en första EEG-verifikation enligt artikel 9 och bilaga 2 punkt 1-2, skall EEG-märket för partiell eller slutlig verifikation anbringas på instrumentet av medlemsstaterna, i enlighet med bilaga 2 punkt 3.

2. Bestämmelser som rör EEG-verifikationsmärkets form och egenskaper fastställs i bilaga 2 punkt 3.

Artikel 11

Om första EEG-verifikation inte krävs för en kategori av mätdon som uppfyller kraven i ett särdirektiv skall tillverkaren på eget ansvar anbringa på mätdonet det särskilda märke som beskrivs i punkt 3.4 i bilaga 1.

KAPITEL IV Gemensamma bestämmelser för EEG-typgodkännande och första EEG-verifikation

Artikel 12

Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som behövs för att hindra att mätdon förses med märkning som kan förväxlas med EEG-märkning.

Artikel 13

Varje medlemsstat skall anmäla till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen vilka organ som bemyndigats att anbringa det märke som som avses i artikel 10.

Artikel 14

Medlemsstaterna får kräva att den föreskrivna märkningen utförs på landets officiella språk.

KAPITEL V Kontroll av mätdon i drift

Artikel 15

1. Om medlemsstater kontrollerar mätdon som är i drift och försetts med EEG-märkning, skall förhållandet mellan de krav som ställs vid provning i samband med denna kontroll och de krav som ställs vid provning före idrifttagande, särskilt i fråga om största tillåtna fel under drift, vara detsamma som motsvarande förhållande vid provning av mätdon för kontroll av att nationella tekniska krav som inte harmoniserats på gemenskapsnivå uppfylls. Detta gäller, om inte särdirektiv specificerar hur kontrollen skall utföras och vilka de största tillåtna felen under drift skall vara.

2. Om ett mätdon försetts med EEG-märkning, men inte uppfyller kraven enligt det tillämpliga särdirektivet, särskilt i fråga om största tillåtna fel, får en medlemsstat trots bestämmelserna i artikel 1.1 förbjuda användning av ett sådant mätdon på samma sätt som användning av ett mätdon som försetts med nationell märkning.

KAPITEL VI EEG:s metoder för metrologisk kontroll

Artikel 16

1. Harmoniseringen av mätmetoder och metrologisk kontroll samt, om så krävs, av de metoder som krävs för att tillämpa dessa kan regleras genom särdirektiven.

2. Särdirektiven kan också innefatta en harmonisering av de krav som skall uppfyllas för att få saluföra vissa produkter, särskilt vad gäller föreskrifter, mätegenskaper och märkning av emballerade mängder.

KAPITEL VII Anpassning av direktiven till tekniska framsteg

Artikel 17

De ändringar som behövs för att anpassa

- bilagorna 1 och 2 till detta direktiv och

- särdirektivens tekniska bilagor som behandlar de olika kategorierna av instrument, de lagfästa mätenheterna och EEG:s metoder för metrologisk kontroll

till den tekniska utvecklingen skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 19.

Artikel 18

1. Härmed tillsätts en kommitté för anpassning till tekniska framsteg av direktiven enligt artikel 16 (nedan kallad "kommittén"). Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och dess ordförande skall vara en företrädare för kommissionen.

2. Kommittén skall fastställa sin arbetsordning.

Artikel 19

1. När förfarandet enligt denna artikel 18 skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av någon företrädare för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall inge till kommittén ett utkast till de åtgärder som skall fastställas. Kommittén skall inom en av ordföranden satt tidsfrist, vars längd beror av ärendets brådska, avge ett yttrande över utkastet. Yttranden från kommittén skall antas med kvalificerad majoritet enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden skall inte delta i omröstningar.

3. a) Kommissionen skall anta de föreslagna åtgärderna om kommittén tillstyrker dessa.

b) Om de föreslagna åtgärderna inte tillstyrkes av kommittén, eller om kommittén inte avgett något yttrande, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet de åtgärder som skall vidtas. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inom tre månader efter det att förslaget inkommit inte fattat beslut skall de föreslagna åtgärderna fastställas av kommissionen.

KAPITEL VIII Slutbestämmelser

Artikel 20

I alla beslut, som fattas enligt de bestämmelser som antagits för att följa detta direktiv och särdirektiven för mätdonen i fråga och som innebär att EEG-typgodkännande eller förlängning av EEG-typgodkännande vägras, att EEG-typgodkännande återkallas, att första EEG-verifikation vägras eller att försäljning eller användning förbjuds, skall skälen för beslutet anges. Den berörda parten skall underrättas om beslutet och samtidigt få upplysning om vilka möjligheter som finns att få beslutet prövat enligt medlemsstaternas lagstiftning och om den tid vilken sådan prövning kan begäras.

Artikel 21

1. Medlemsstaterna skall inom 18 månader från dagen för anmälan av detta direktiv sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa det. Kommissionen skall genast underrättas om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 22

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 juli 1971.

På rådets vägnar

A. MORO

Ordförande

(1) EGT nr C 45, 10.5.1971, s. 26.

(2) EGT nr C 36, 19.4.1971, s. 8.

BILAGA 1

EEG-TYPGODKÄNNANDE

1. Ansökan om EEG-godkännande

1.1. Ansökan och skriftväxling i samband därmed skall avfattas på ett officiellt språk enligt lagstiftningen i den stat där ansökan inlämnas. Medlemsstaten får kräva att också de handlingar som bifogas ansökan skall avfattas på samma officiella språk.

Sökanden skall samtidigt sända en kopia av sin ansökan till alla medlemsstater.

1.2. Ansökan skall innehålla uppgifter om:

- namn och adress för tillverkaren eller företaget, för tillverkarens eller företagets befullmäktigade representant eller för sökanden,

- mätdonskategori,

- avsett användningsområde,

- mätegenskaper,

- eventuell kommersiell beteckning eller typbeteckning.

1.3 Till ansökan skall fogas två exemplar av alla handlingar som krävs för bedömning av ansökan, särskilt följande:

1.3.1 Beskrivning av

- mätdonets konstruktion och funktion,

- skyddsanordningar för att säkerställa korrekt funktion,

- anordningar för inställning och justering,

- avsedd placering av

- verifikationsmärkning,

- eventuell försegling.

1.3.2 Sammanställningsritningar och vid behov detaljritningar över viktiga komponenter.

1.3.3 Schematisk ritning som visar mätdonets funktionsprinciper och om nödvändigt ett fotografi.

1.4 Till ansökan skall där så är lämpligt fogas de handlingar som rör redan beviljade nationella godkännanden.

2. Undersökning för EEG-godkännande

2.1 Undersökningen skall omfatta följande:

2.1.1 Granskning av handlingarna och undersökning av typens mätegenskaper i det metrologiska kontrollorganets laboratorium, i annat godkänt laboratorium eller hos tillverkaren, leverantören eller användaren.

2.1.2 Om typens mätegenskaper är väl kända, är en granskning av handlingarna tillräcklig.

2.2 Undersökningen skall omfatta mätdonets alla egenskaper vid normala driftsförhållanden. Under sådana förhållanden skall kraven i fråga om mätegenskaper vara uppfyllda.

2.3 Inriktningen och omfattningen av undersökningen enligt punkt 2.1 ovan kan specificeras i särdirektiv.

2.4 Kontrollorganet kan kräva att sökanden ställer normaler och nödvändiga resurser i form av utrustning och personal till förfogande för genomförande av godkännandeprovningen.

3. Intyg och märke för EEG-godkännande

3.1 I intyget skall resultaten av undersökningen av typen redovisas och de andra krav förtecknas som skall uppfyllas. Till intyget skall fogas de beskrivningar, ritningar och diagram som krävs för att identifiera typen och för att förklara hur den fungerar. Godkännandemärket enligt artikel 4 i detta direktiv skall ha formen av ett stiliserat "å" som

- i sin övre del innehåller bokstavsbeteckningen för den stat som utfärdat godkännandet (B för Belgien, D för Förbundsrepubliken Tyskland, F för Frankrike, I för Italien, L för Luxemburg, NL för Nederländerna) samt de sista två siffrorna i årtalet för godkännandet,

- i sin nedre del innehåller en beteckning som bestämts av det kontrollorgan som utfärdat godkännandet (ett identifikationsnummer).

- I punkt 6.1 nedan visas ett exempel på detta godkännandemärke.

3.2 Om ett begränsat EEG-godkännande utfärdats skall bokstaven P med samma storlek som den stiliserade bokstaven å placeras framför denna.

I punkt 6.2 nedan visas ett exempel på detta märke för begränsat godkännande.

3.3 Märket enligt artikel 6 i detta direktiv är detsamma som märket för EEG-godkännande, med den skillnaden att den stiliserade bokstaven å är spegelvänd kring en lodrät axel.

I punkt 6.3 nedan visas ett exempel på detta märke.

3.4 Märket enligt artikel 11 i detta direktiv är EEG-godkännandemärket inskrivet i en sexhörning.

I punkt 6.4 nedan visas ett exempel på detta märke.

3.5. De märken som tillverkaren anbringar enligt bestämmelserna i detta direktiv skall anbringas på en synlig plats på varje mätdon och varje tillsatsutrustning. Märkningen skall vara läslig och beständig. Om det är tekniskt svårt att anbringa märkningen, kan undantag göras enligt särdirektiv eller efter överenskommelse mellan medlemsstaternas metrologiska kontrollorgan.

4. Deponering av typexemplar

Kontrollorgan som beviljat godkännande kan, i de fall som anges i särdirektiv och om så bedöms nödvändigt, begära att ett provexemplar för vilket godkännande utfärdats skall deponeras. Kontrollorganet kan tillåta att delar, skalmodeller eller ritningar av mätdonet deponeras i stället för ett provexemplar. Detta skall i så fall anges på typgodkännandeintyget.

5. Offentliggörande av godkännanden

5.1. EEG-typgodkännanden och begränsade EEG-typgodkännanden skall offentliggöras i en särskild bilaga till Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Detta gäller också typgodkännanden av tillsatsutrustning.

5.2. Samtidigt som underrättelse lämnas till den berörda parten skall kopior av EEG-godkännandeintyget sändas till kommissionen och till övriga medlemsstater. Medlemsstaterna kan också efter begäran få kopior av de metrologiska undersökningsrapporterna.

5.3. Proceduren för offentliggörande enligt punkt 5.1 och 5.2 skall gälla också vid återkallande av EEG-godkännanden och andra meddelanden som rör omfattningen och giltigheten av EEG-typgodkännanden.

5.4. En medlemsstat som avslår en ansökan om typgodkännande skall informera övriga medlemsstater och kommissionen om detta.

6. Märken för EEG-typgodkännande

6.1. EEG-typgodkännandemärke

Exempel: >Hänvisning till >

EEG-typgodkännande utfärdat av Förbundsrepubliken Tysklands metrologiska kontrollorgan år 1971 (se första strecksatsen i punkt 3.1).

Identifieringsnummer för EEG-godkännandet (se andra strecksatsen i punkt 3.1.)

6.2. Märke för begränsat EEG-typgodkännande(se punkt 3.2)

Exempel: >Hänvisning till >

Begränsat EEG-typgodkännande utfärdat av Förbundsrepubliken Tysklands metrologiska kontrollorgan år 1971.

Identifieringsnummer för det begränsade EEG-typgodkännandet.

6.3. Märke för undantag från EEG-typgodkännande(se punkt 3.3)

Exempel: >Hänvisning till >

Mätdon som konstruerats i Tyskland år 1971 och för vilket inget EEG-typgodkännande krävs.

Referensnummer för den mätdonskategori som befriats från kravet på EEG-typgodkännande, om kategorin har angetts i ett särdirektiv.

6.4. Märke för EEG-typgodkännande av mätdon som undantas från första EEG-verifikation(se punkt 3.4)

Exempel: >Hänvisning till >

EEG-typgodkännande utfärdat av Förbundsrepubliken Tysklands metrologiska kontrollorgan år 1971.

Identifieringsnummer för EEG-typgodkännandet.>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 2

FÖRSTA EEG-VERIFIKATION

1. Allmänt

1.1 Första EEG-verifikation kan omfatta ett eller flera steg (vanligen två).

1.2 Om inte annat föreskrivs i särdirektiv gäller följande:

1.2.1 Första EEG-verifikation skall utföras i ett steg för mätdon som när de lämnar fabriken utgör en enhet, dvs. som i princip kan flyttas till installationsplatsen utan att först tas isär.

1.2.2 Första EEG-verifikation skall utföras i två eller flera steg för mätdon som för att fungera korrekt är beroende av installations- eller användningsvillkor.

1.2.3 Verifikationens första steg skall särskilt säkerställa att mätdonet överensstämmer med den godkända typen eller, för ett mätdon som undantagits från typgodkännande, att det överensstämmer med tillämpliga bestämmelser.

2. Plats för första EEG-verifikation

2.1 Om ingen plats anges i särdirektiven skall verifikation av mätdon som skall verifieras i ett enda steg utföras på den plats som det berörda metrologiska kontrollorganet bestämmer.

2.2 Mätdon som kräver verifikation i två eller flera steg skall verifieras av det för det enskilda fallet territoriellt behöriga metrologiska kontrollorganet.

2.2.1 Det sista steget i en verifikation skall utföras på installationsplatsen.

2.2.2 För de övriga stegen i en verifikation gäller punkt 2.1.

2.3 Om verifikationen utförs utanför det metrologiska kontrollorganets lokaler kan kontrollorganet särskilt kräva att sökanden

- ställer normaler och resurser i form av utrustning och personal till förfogande för verifikationen,

- tillhandahåller en kopia av EEG-typgodkännandeintyget.

3. Märkning för första EEG-verifikation

3.1 Beskrivning av märkning för första EEG-verifikation.

3.1.1 Om inte annat föreskrivs i särdirektiv gäller följande för märkning för första EEG-verifikation som anbringas enligt punkt 3.3:

3.1.1.1 Slutlig märkning för första EEG-verifikation skall bestå av två märken, varav

a) det första märket skall ha formen av bokstaven "e", som

- i sin övre hälft innehåller bokstavsbeteckningen för den medlemsstat som genomför verifikationen (B för Belgien, D för Förbundsrepubliken Tyskland, F för Frankrike, I för Italien, L för Luxemburg, NL för Nederländerna), om nödvändigt tillsammans med en eller två siffergrupper som anger en geografisk region inom staten ifråga,

- i sin nedre hälft innehåller identifikationsnumret för det organ eller myndighet som genomför verifikationen.

b) Det andra märket skall bestå av de två sista siffrorna i årtalet för verifikationen, inskrivna i en sexhörning.

3.1.1.2 Märkning för partiell första EEG-verifikation skall enbart omfatta det första märket. Detta skall också fungera som försegling.

3.2 Märkenas form och storlek

3.2.1 I bifogade figurer visas form, mått och konturer för de bokstäver och siffror som ingår i märkning för första EEG-verifikation enligt punkt 3.1 ovan. De första två figurerna visar märkenas olika delar, den tredje är ett exempel på märket. De mått som anges i figurerna har enheten lika med diametern på den cirkel som omskriver bokstaven e resp sexhörningen. Dessa cirklars faktiska diameter är 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm eller 12,5 mm.

3.2.2 Medlemsstaternas metrologiska kontrollorgan skall utväxla originalritningarna över sina märken för första EEG-verifikation, vilka är utformade i enlighet med förebilderna i figurerna.

3.3 Anbringande av märkningen

3.3.1 Slutlig märkning för EEG-verifikation skall anbringas på angiven plats på mätdonet när detta genomgått fullständig verifikation och befunnits uppfylla EEG-kraven.

3.3.2 Märkning för partiell EEG-verifikation:

3.3.2.1 När verifikation utförs i flera steg på ett mätdon eller en del av ett mätdon som uppfyller de krav som inte behöver verifieras på installationsplatsen, skall märkningen anbringas på samma ställe som märkskylten eller på annan plats som anges i särdirektiven.

3.3.2.2 I samtliga fall skall märkningen anbringas som försegling på de ställen som anges i särdirektiven.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >