Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 72/427/EEG av den 19 december 1972 om ändring av rådets direktiv av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 291 , 28/12/1972 s. 0156 - 0157

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 2 s. 0162

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1972(28.12) s. 0023

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 2 s. 0162

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1972(28-30.12) s. 0071

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 2 s. 0056

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 2 s. 0177

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 2 s. 0177RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1972 om ändring av rådets direktiv av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (72/427/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om anslutning av nya medlemsstater till Europeiska ekonomiska gemenskapen och till Europeiska atomenergigemenskapen, undertecknat den 22 januari 1972, särskilt artikel 153 i den akt som är en bilaga till fördraget,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

På grund av utökningen av gemenskapen är det nödvändigt att göra tekniska justeringar i bilaga 2 till rådets direktiv av den 26 juli 1971(1) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder.

Av artikel 30 i anslutningsakten följer att det nämnda direktivet måste ändras i enlighet med de riktlinjer som lagts fast i anslutningsaktens bilaga 2.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De figurer som det hänvisas till i bilaga 2 punkt 3.2.1 till rådets direktiv av den 26 juli 1971 skall kompletteras med bokstavsbeteckningarna UK, IR och DK enligt förebilderna nedan:

>Hänvisning till >

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna och skall träda i kraft den dag då anslutningen sker.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1972.

På rådets vägnar

T. WESTERTERP

Ordförande

>Hänvisning till >

(1) EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 1.