Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 077 , 26/03/1973 s. 0029 - 0033

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 2 s. 0167

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 2 s. 0058

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 2 s. 0167

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 2 s. 0182

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 2 s. 0182RÅDETS DIREKTIV av den 19 februari 1973 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (73/23/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Gällande bestämmelser i medlemsstaterna, avsedda att garantera säkerhet vid användning av elektrisk utrustning, som används inom vissa spänningsgränser, kan variera och på så sätt utgöra handelshinder.

Säkerhetslagstiftningen i vissa medlemsländer i fråga om viss elektrisk utrustning, tar sig uttryck i form av förebyggande och repressiva åtgärder genom bindande föreskrifter.

Säkerhetslagstiftningen avsedd att uppnå samma mål i andra medlemsstater, bygger på hänvisning till tekniska standarder, utarbetade av standardiseringsorgan. Ett sådant system erbjuder fördelen av snabb anpassning till tekniska framsteg utan att säkerhetskraven försummas.

Vissa medlemsstater har ett administrativt system för att godkänna standarder. Sådant godkännande påverkar varken standardernas tekniska innehåll på något sätt eller begränsar deras användningsvillkor. Sådant godkännande kan därför inte ur gemenskapens synvinkel ändra verkningarna av harmoniserade och publicerade standarder.

Fri handel med elektrisk utrustning inom gemenskapen bör kunna genomföras, när denna utrustning överensstämmer med vissa säkerhetskrav som erkänns av alla medlemsstater. Utan hinder för någon annan form av bevis, kan beviset på överensstämmelse med dessa krav fastställas genom hänvisning till harmoniserade standarder, som innefattar dessa villkor. Dessa harmoniserade standarder bör upprättas genom gemensam överenskommelse mellan organisationer som skall meddelas av varje medlemsstat till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen och bör offentliggöras i så vida kretsar som möjligt. Sådan harmonisering bör för handelsändamål eliminera de olägenheter som olikheter i nationella standarder medför.

Utan att det påverkar möjligheterna att föra bevisning på annat sätt kan elektrisk utrustnings överensstämmelse med harmoniserade standarder förutsättas genom att behöriga organ sätter på eller utfärdar märken eller intyg eller, i avsaknad av detta, genom att tillverkaren avger en försäkran om överensstämmelse. För att förenkla borttagandet av handelshinder bör medlemsstaterna erkänna sådana märken eller intyg eller en sådan försäkran som bevis. Med detta mål i sikte, bör nämnda märken eller intyg offentliggöras, särskilt genom publicering i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Som en övergångsåtgärd kan den fria handeln med elektrisk utrustning för vilken harmoniserade standarder ännu inte finns, åstadkommas genom tillämpning av de säkerhetsbestämmelser eller standarder som redan fastställts av andra internationella organ eller av ett av de organ som upprättar harmoniserade standarder.

Det är möjligt att elektrisk utrustning fritt kan marknadsföras, även om den inte överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna, och det är därför önskvärt att fastställa lämpliga bestämmelser för att minimera denna risk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med elektrisk utrustning all utrustning konstruerad för användning vid en märkspänning mellan 50 och 1 000 V för växelström och mellan 75 och 1 500 V för likström med undantag för utrustning och fenomen som anges i bilaga 2.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta alla skäliga åtgärder för att säkerställa att elektrisk utrustning endast får marknadsföras om den, efter att ha tillverkats i enlighet med inom gemenskapen gällande god säkerhetsteknisk praxis, inte riskerar säkerheten för människor, husdjur eller egendom, då den är korrekt installerad och underhållen och används för de ändamål den är avsedd för.

2. De viktigaste säkerhetskraven som avses i punkt 1 anges i bilaga 1.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta alla skäliga åtgärder för att säkerställa att om elektrisk utrustning är så utförd, att den uppfyller bestämmelserna i artikel 2 under de villkor som fastställts i artiklarna 5, 6, 7 och 8, skall den fria handeln med sådan utrustning inom gemenskapen inte hämmas av säkerhetsskäl.

Artikel 4

När det gäller elektrisk utrustning skall medlemsstaterna se till att strängare säkerhetskrav än de som anges i artikel 2 inte införs av elleverantörer för anslutning till ledningsnät, eller för elleverans till användare av elektrisk utrustning.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall vidta alla skäliga åtgärder för att säkerställa att, särskilt elektrisk utrustning, som överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna eller harmoniserade standarder, skall av sina behöriga administrativa myndigheter anses som överensstämmande med bestämmelserna i artikel 2 för marknadsföringsändamål och för den fria handel som avses i artikel 2 respektive 3.

Standarder skall anses vara harmoniserade så snart de upprättats genom gemensam överenskommelse mellan de organ som meddelats av medlemsstaterna i enlighet med den procedur som anges i artikel 11 och de offentliggjorts enligt nationella föreskrifter. Standarderna skall hållas aktuella mot bakgrund av tekniska framsteg och god säkerhetsteknisk praxis.

För informationsändamål skall förteckningen över harmoniserade standarder och deras referenser publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

1. När harmoniserade standarder, såsom de definierats i artikel 5, ännu inte har upprättats och offentliggjorts, skall medlemsstaterna vidta alla vederbörliga åtgärder för att, för marknadsföringsändamål eller för den fria handel som avses i artikel 2 respektive 3, säkerställa att deras behöriga administrativa myndigheter, såsom överensstämmande med bestämmelserna i artikel 2, också skall betrakta elektrisk utrustning som överensstämmer med Internationella kommissionen för regler för godkännande av elektrisk utrustning, CEEs eller Internationella elektrotekniska kommissionen, IECs säkerhetsbestämmelser för vilka publikationsproceduren enligt punkterna 2 och 3 har tillämpats.

2. De säkerhetsbestämmelser som avses i punkt 1 skall meddelas medlemsstaterna av kommissionen från och med att detta direktiv träder i kraft, och därefter i och med att de offentliggörs. Kommissionen skall, efter samråd med medlemsstaterna, ange de bestämmelser och särskilt de varianter som den rekommenderar skall offentliggöras.

3. Medlemsstaterna skall inom tre månader underrätta kommissionen om sådana invändningar som de kan ha mot de bestämmelser, som sålunda har meddelats, med angivande av de säkerhetsskäl enligt vilka bestämmelserna inte bör godtas.

I informationssyfte skall de säkerhetsbestämmelser, mot vilka ingen invändning gjorts, publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

När harmoniserade standarder, i enlighet med innebörden i artikel 5 eller säkerhetsbestämmelser publicerade enligt artikel 6 ännu inte finns, skall medlemsstaterna vidta alla skäliga åtgärder för att säkerställa, att deras behöriga administrativa myndigheter, för marknadsföringsändamål och för fri handel som anges i artikel 2 respektive 3, också skall anse elektrisk utrustning vara i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 2 om den är tillverkad i överensstämmelse med säkerhetsbestämmelserna i gällande standarder i tillverkarens medlemsland och om den uppfyller en säkerhetsnivå som motsvarar den som krävs i deras eget land.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall vidta alla skäliga åtgärder för att garantera, att deras behöriga administrativa myndigheter också skall tillåta marknadsföring och fri handel, enligt vad som anges i artikel 2 respektive 3, av elektrisk utrustning som, även om den inte överensstämmer med de harmoniserade standarder som anges i artikel 5 eller bestämmelserna i artiklarna 6 och 7, dock uppfyller bestämmelserna i artikel 2.

2. I händelse av invändningar kan tillverkaren eller importören framlägga en rapport från ett organ, som anmälts i enlighet med den procedur som anges i artikel 11, vilken visar att den elektriska utrustningen överensstämmer med bestämmelserna i artikel 2.

Artikel 9

1. Om en medlemsstat av säkerhetsskäl förbjuder marknadsföring av någon elektrisk utrustning eller hindrar fri handel med denna skall medlemsstaten i fråga omedelbart underrätta övriga berörda medlemsstater och kommissionen med angivande av orsakerna till beslutet och speciellt ange följande:

- Om dess bristande överensstämmelse med artikel 2 är att hänföra till brister i de harmoniserade standarder som anges i artikel 5, bestämmelserna i artikel 6 eller standarderna som anges i artikel 7.- Om dess bristande överensstämmelse är att hänföra till felaktig tillämpning av sådana standarder eller publikationer eller att god säkerhetsteknisk praxis ej har följts, såsom anges i artikel 2.

2. Om andra medlemsstater gör invändningar mot det beslut som avses i punkt 1, skall kommissionen omedelbart samråda med berörda medlemsstater.

3. Om en överenskommelse inte har träffats inom tre månader efter dagen för anmälan som avses i punkt 1, skall kommissionen inhämta yttrande från ett av de organ som mottagit anmälan enligt den procedur som anges i artikel 11 och som har sitt registrerade säte utanför de berörda medlemsstaternas område, och som inte har varit delaktigt i den procedur som anges i artikel 8. I yttrandet skall anges i vilken utsträckning bestämmelserna i artikel 2 inte har uppfyllts.

4. Kommissionen skall överlämna detta organs yttrande till alla medlemsstaterna, vilka inom en månad kan meddela kommissionen sina kommentarer. Kommissionen skall samtidigt notera de berörda parternas kommentarer med anledning av ovannämnda yttrande.

5. Efter att ha tagit del av dessa kommentarer skall kommissionen, om så erfordras, formulera lämpliga rekommendationer eller yttranden.

Artikel 10

1. Utan att utesluta andra bevismetoder skall medlemsstaterna vidta alla skäliga åtgärder för att säkerställa att deras behöriga administrativa myndigheter skall acceptera att det förutsätts råda överensstämmelse med bestämmelserna i artiklarna 5, 6 och 7 då ett märke har satts på den elektriska utrustningen för att ange överensstämmelse eller då ett intyg om överensstämmelse har utfärdats eller, i avsaknad av sådant, och särskilt då det gäller industriell utrustning, tillverkaren har avgett en försäkran om överensstämmelse.

2. Märkena eller intygen skall fastställas, separat eller genom gemensam överenskommelse, av de organ som underrättats enligt den procedur som anges i artikel 11. Prov på dessa märken eller intyg skall publiceras av dessa organ och i informationssyfte i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 11

Varje medlemsstat skall underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om följande:

- De organ som anges i artikel 5.

- De organ som kan fastställa märken och intyg i enlighet med bestämmelserna i artikel 10.

- De organ som kan utfärda sådan rapport som avses i artikel 8 eller avge sådant yttrande som avses i artikel 9.

- Utgivningsort för publikation som anges i artikel 5.2.

Varje medlemsstat skall underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje ändring i ovanstående.

Artikel 12

Detta direktiv skall inte gälla elektrisk utrustning som är avsedd för export till tredje land.

Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar, som är nödvändiga för att uppfylla kraven i detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När det gäller Danmark skall emellertid tidsgränsen utsträckas till fem år.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 februari 1973.

På rådets vägnar

A. LAVENS

Ordförande

BILAGA 1

DE VIKTIGASTE SÄKERHETSKRAVEN FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING KONSTRUERAD FÖR ANVÄNDNING INOM VISSA SPÄNNINGSGRÄNSER

1. Allmänna villkor

a) För att säkerställa att den elektriska utrustningen används säkert och i tillämpningar som den är avsedd för, skall de väsentliga uppgifterna anges på utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på en medföljande anvisning.

b) Tillverkarens eller fabrikatets namn eller varumärke anges klart och tydligt på den elektriska utrustningen eller, då detta inte låter sig göras, på förpackningen.

c) Den elektriska utrustningen, tillsammans med tillhörande komponenter, utförs på ett sådant sätt att det finns garantier för att den kan monteras och anslutas på ett säkert och korrekt sätt.

d) Den elektriska utrustningen konstrueras och tillverkas så att skydd mot sådana risker som anges i punkterna 2 och 3 i denna bilaga garanteras, förutsatt att utrustningen används till de ändamål den är avsedd för och underhålls på ett nöjaktigt sätt.

2. Skydd mot risker orsakade av elektrisk utrustning

Åtgärder av teknisk art föreskrivs i överensstämmelse med punkt 1 för att säkerställa:

a) att människor och husdjur är tillfredsställande skyddade mot fara för fysisk skada eller annan skada som kan orsakas av direkt eller indirekt beröring med spänningsförande delar.

b) att temperaturer, ljusbågar eller strålning, som skulle kunna orsaka fara, inte kan uppstå.

c) att människor, husdjur och egendom är tillfredsställande skyddade mot faror som inte är av elektrisk natur, vilka enligt erfarenhet kan orsakas av den elektriska utrustningen.

d) att isoleringen måste vara lämplig för de förhållanden som kan förutses.

3. Skydd mot risker som kan orsakas av yttre påverkan på den elektriska utrustningen

Tekniska åtgärder skall fastställas i överensstämmelse med punkt 1 för att säkerställa:

a) att den elektriska utrustningen uppfyller de förväntade mekaniska kraven på ett sådant sätt att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara.

b) att den elektriska utrustningen skall vara motståndskraftig mot påverkan som inte är av mekanisk natur under de förväntade miljöbetingelserna på ett sådant sätt att människor, husdjur och egendom inte utsätts för fara.

c) att den elektriska utrustningen inte skall utsätta människor, husdjur och egendom för fara vid överbelastningsförhållanden som kan förutses.

BILAGA 2

UTRUSTNING OCH FENOMEN SOM LIGGER UTANFÖR RAMEN FÖR DETTA DIREKTIV

Elektrisk utrustning för användning i explosionsfarlig miljö

Elektrisk utrustning för radiologi och medicinska ändamål

Elektriska delar för varu- och personhissar

Elmätare

Stickproppar och uttag för allmänbruk

Elstängselapparater

Radiostörning

Specialiserad elektrisk utrustning för användning på fartyg, i flygplan eller på tåg, som uppfyller säkerhetsbestämmelser, utarbetade av internationella organ i vilka medlemsstaterna är representerade.