Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 73/146/EEG av den 21 maj 1973 om ändring av direktivet av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 25/06/1973 s. 0001 - 0128

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 3 s. 0003

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 2 s. 0084

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 3 s. 0003

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 2 s. 0208

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 2 s. 0208RÅDETS DIREKTIV av den 21 maj 1973 om ändring av direktivet av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (73/146/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

I artikel 2 i rådets direktiv av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(1), senast ändrat genom direktivet av den 22 mars 1971(2), klassificeras lättantändliga vätskor enligt flampunkten. Eftersom det för närvarande saknas en beskrivning av de metoder som används för att fastställa flampunkten, verkar det lämpligt att tillämpa samma analysmetoder som de som redan tillämpas i internationella överenskommelser om transport av farliga varor.

Den tekniska utvecklingen nödvändiggör en snabb anpassning av de tekniska krav som fastställs i direktiven om farliga ämnen och preparat. För att underlätta beslut om de nödvändiga åtgärderna bör ett system fastställas som möjliggör ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom en kommitté för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

Bilaga 1 till rådets direktiv av den 27 juni 1967 innehåller en förteckning över farliga ämnen, vilka är klassificerade enligt atomnumret för det grundämne som är mest utmärkande för deras egenskaper, samt bestämmelser om märkning för varje ämne i form av hänvisningar till bilagorna 2, 3 och 4.

En genomgång av förteckningen över farliga ämnen har visat att en anpassning är nödvändig med hänsyn till den senaste utvecklingen inom vetenskap och teknik. Dessutom har det påpekats att den kemiska formeln eller beteckningen för en rad farliga ämnen inte är exakt. Denna förteckning bör därför korrigeras.

Det framstår som nödvändigt att bifoga en förteckning som beskriver riskerna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Rådets direktiv av den 27 juni 1967 skall ändras enligt artiklarna nedan.

Artikel 2

I den italienska texten skall orden "punto di scintilla" ersättas med "punto di infiammibilità".

Artikel 3

Artikel 2 skall kompletteras med följande punkt:

"3. Flampunkten för de brandfarliga vätskor och preparat som avses i punkt 2 c och d skall fastställas enligt de metoder och med utrustning som avses i bilaga 5."

Artikel 4

Artikel 6 skall kompletteras med följande punkt:

"4. Under tre år räknat från anmälan av detta direktiv och med avvikelse från bestämmelserna i denna artikel får Danmark, Irland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland tillåta saluförande på sitt territorium av farliga ämnen vilkas förpackning och märkning överensstämmer med de krav som gällde på deras territorium vid dagen för anslutningen."

Artikel 5

Följande artiklar skall läggas till efter artikel 8:

"Artikel 8a

De ändringar som är nödvändiga för att bilagorna skall anpassas till tekniska framsteg skall antas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 8c.

Artikel 8b

1. En kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 8c

1. När förfarandet som föreskrivs i denna artikel skall tilllämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med 41 rösters majoritet, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande, eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att ärendet mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas."

Artikel 6

Bilagorna 1 P4 skall ersättas med de nya bilagorna 1 P4, vilka bifogas detta direktiv.

Artikel 7

En bilaga 5 skall införas, vilken bifogas till detta direktiv.

De normer och metoder som denna bilaga skall hänvisa till skall vara de som är i kraft vid dagen för anmälan av detta direktiv till medlemsstaterna.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall införa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom sex månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 maj 1973.

På rådets vägnar

E. GLINNE

Ordförande

(1) EGT nr 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT nr L 74, 29.3.1971, s. 15.

BILAG I Liste over farlige stoffer klassificeret efter atomtallet for den bestanddel, der er mest karakteristisk for stoffernes egenksaber ANLAGE I Liste der gefährlichen Stoffe, geordnet nach der Ordnungszahl des Elements, das für ihre Eigenschaften charakteristisch ist ANNEX I List of dangerous substances classified in the order of the atomic number of the element most characteristic of their properties ANNEXE I Liste des substances dangereuses classées en fonction du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés ALLEGATO I Elenco delle sostanze pericolose classificate in base al numero atomico dell'elemento più caratteristico delle loro proprietà BIJLAGE I Lijst van gevaarlijke stoffen gerangschikt volgens het atoomnummer van het element dat het meest karakteristiek is voor de eigenschappen van de stof

HYDROGEN - WASSERSTOFF - HYDROGEN - HYDROGÈNE - IDROGENO - WATERSTOF 1.

>Hänvisning till >

1. Hydrogen

Wasserstoff

Hydrogen

Hydrogène

Idrogeno

Waterstof

F R : 23-34

S : 16-22-32-33-37-104

>Hänvisning till >

2. Lithiumaluminiumhydrid

Lithium-Aluminiumhydrid

Aluminium lithium hydride

Hydrure d'aluminium-lithium

Idruro di litio-alluminio

Lithiumaluminiumhydride

F R : 29

S : 12-37-65-103

>Hänvisning till >

3. Natriumhydrid

Natriumhydrid

Sodium hydride

Hydrure de sodium

Idruro di sodio

Natriumhydride

F R : 29

S : 12-37-65-103

>Hänvisning till >

4. Calciumhydrid

Calciumhydrid

Calcium hydride

Hydrure de calcium

Idruro di calcio

Calciumhydride

F R : 29

S : 12-37-65-103

BERYLIUM - BERYLLIUM - BERYLLIUM - GLUCINIUM - BERILLIO - BERYLLIUM 4.

1. Beryliumforbindelser

Berylliumverbindungen

Beryllium compounds

Composés du glucinium (Composés du beryllium)

Composti del berillio

Berylliumverbindingen

T R : 52

S : 12-21-51-63-72-78-91-108

BOR - BOR - BORON - BORE - BORO - BOOR 5.

1. Borhalogenforbindelser

Borhalogenverbindungen

Boron halides

Composés halogénés du bore

Composti alogenati del boro

Boorhalogeenverbindingen

T R : 61-84

S : 15-34-63-76-108

KULSTOF - KOHLENSTOFF - CARBON - CARBONE - CARBONIO - KOOLSTOF 6.

>Hänvisning till >

1. Carbon-monoxid

Kohlenmonoxid

Carbon monoxide

Oxyde de carbone

Ossido di carbonio

Koolstofmonoxide

F + T R : 23-34-63

S : 16-22-32-33-37-76-104-108

>Hänvisning till >

2. Carbonylklorid, (fosgen)

Carbonylchlorid (Phosgen)

Carbonyl chloride (Phosgene)

Oxychlorure de carbone (Phosgène)

Ossicloruro di carbonio (Fosgene)

Koolstofoxychloride (fosgeen)

T R : 61

S : 15-34-63-74-108

>Hänvisning till >

3. Carbondisulfid, (svovlkulstof)

Kohlendisulfid (Schwefelkohlenstoff)

Carbon disulphide

Sulfure de carbone

Solfuro di carbonio

Koolstofdisulfide (zwavelkoolstof)

F + T R : 23-33-67

S : 3-14-21-23-27-36-71-76-101-104-108

>Hänvisning till >

4. Calciumkarbid

Calciumcarbid

Calcium carbide

Carbure de calcium

Carburo di calcio

Calciumcarbide

F R : 29

S : 12-35-65-103

>Hänvisning till >

5. thiram

(tetramethylthiuramdisulfid)

bis (Dimethyl-thiocarbamoyl)-disulfid

(Tetramethyl-thiuram-disulfid)

Tetramethylthiuram disulphide

Disulfure de tétraméthylthiourame (thirame)

Disolfuro di tetrametiltiourame

Tetramethylthiuramdisulfide

Xn R : 55-84

S : 2-11-21-31-51-63-74-91

>Hänvisning till >

6. Cyanbrinte, (hydrogencyanid, blåsyre)

Cyanwasserstoff (Blausäure)

Hydrogen cyanide (Hydrocyanic acid)

Acide cyanhydrique

Acido cianidrico

Cyaanwaterstof (blauwzuur)

F + T R : 22-33-67

S : 15-21-31-32-36-65-74-104-108

7. Cyanider, undtagen komplekse salte som ferrocyanider og ferricyanider

Salze der Blausäure mit Ausnahme der komplexen Cyanide, z. B. Cyanoferrate (II)und (III)

Salts of hydrogen cyanide, excluding complex cyanides such as ferrocyanides andferricyanides

Acide cyanhydrique (sels de l'), à l'exclusion des cyanures complexes tels que ferrocy-anures et ferricyanures

Sali dell'acido cianidrico, ad esclusione dei cianuri complessi come ferrocianuri eferricianuri

Zouten van cyaanwaterstof met uitzondering van complexe cyaniden zoals ferro- enferricyaniden

T R : 58-71

S : 3-12-21-31-35-52-63-91-93-108

>Hänvisning till >

8. antu

(1-napthylthiourinstof)

1-Naphthyl-thioharnstoff

1-Naphthylthiourea

1-Naphtyl-thiourée

1-Naftil-tiourea

1-Naphtylthioureum

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

9. isolan

(1-isopropyl-3-methylpyrazolyl-(5)-N,N-dimethylcarbamat)

(1-Isopropyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyl-carbamat

1-Isopropyl-3-methyl-pyrazol-5-yl dimethylcarbamate

N,N-Diméthylcarbamate d'1-isopropyl-3-méthyl-5-pyrazolyle (isolane)

(1-Isopropil-3-metil-1H-pirazol-5-il)-N,N-dimetil-carbammato

(1-isopropyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyl-carbamaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

10. dimetan

5,5-dimethyl-3-oxo-1-cyclohexenyl-N,N-dimethylcarbamat

(5,5-Dimethyl-3-oxo-cyclohex-1-en-yl)-N,N-dimethyl-carbamat

5,5-Dimethyl-3-oxocyclohex-1-enyl dimethylcarbamate

N,N-Diméthylcarbamate de 5,5-diméthyl-3-oxo-cyclohex-l-ényle

(5,5-Dimetil-3-oxo-cicloes-1-en-il)-N,N-dimetil-carbammato

(5,5-Dimethyl-3-oxo-cyclohex-1-en-yl)-N,N-dimethyl-carbamaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

11. carbaryl

(1-naphthyl-N-methylcarbamat)

N-Methyl-1-naphthyl-carbamat

1-Naphthyl methylcarbamate

N-Méthylcarbamate de 1-naphtyle

N-Metil-1-naftil-carbammato

N-Methyl-1-naphtyl-carbamaat

Xn R : 54-84

S : 2-11-21-31-51-63-74-91

>Hänvisning till >

12. ziram

(zink-bis(N,N-dimethyldithiocarbamat))

Zink-bis(N,N-dimethyl-dithiocarbamat)

Zinc dimethyldithiocarbamate

Bis (diméthyldithiocarbamate) de zinc (zirame)

bis(N,N-dimetil-ditiocarbammato) di zinco

Zink-bis(N,N-dimethyldithiocarbamaat)

Xn R : 54-84

S : 2-11-21-31-51-63-74-91

>Hänvisning till >

13. métam-sodium (metam-natrium)

(natrium-N-methyldithiocarbamat)

Natrium-N-methyl-dithiocarbamat

Sodium methyldithiocarbamate

N-Méthyldithiocarbamate de sodium

N-Metil-ditiocarbammato di sodio

Natrium-N-methyldithiocarbamaat

Xn R : 54-84

S : 2-11-21-31-51-63-74-91

>Hänvisning till >

14. nabam

(dinatrium-N,N'-ethylen-bis-(dithiocarbamat))

Dinatrium-[N,N'-äthylen-bis(dithiocarbamat)]

Disodium ethylenebisdithiocarbamate

N,N-Ethylène bis (dithiocarbamate de sodium) (nabame)

N,N'-etilen-bis(ditiocarbammato di sodio)

Dinatrium[N,N'-ethyleen-bis(dithiocarbamaat)]

Xn R : 54-84

S : 2-11-21-31-51-63-74-91

>Hänvisning till >

15. diuron

(N'-(3,4-diklorphenyl)-N,N-dimethylurinstof)

3-(3,4-Dichlor-phenyl)-1,1-dimethyl-harnstoff

3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea

3-(3,4-Dichlorophényl)-1,1-diméthylurée

3-(3,4-dicloro-fenil)-1,1-dimetil-urea

3-(3,4-Dichloorfenyl)-1,1-dimethylureum

Xi R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

16. monuron

(N'-(4-klorphenyl)-N,N-dimethylurinstof)

3-(4-Chlor-phenyl)-1,1-dimethyl-harnstoff

3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea

3-(4-Chlorophényl)-1,1-diméthylurée

3-(4-cloro-fenil)-1,1-dimetil-urea

3-(4-Chloorfenyl)-1,1-dimethylureum

Xi R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

17. chlorpropham

(isopropyl-N-(3-klorphenyl)-carbamat)

N-(3-Chlor-phenyl)-isopropyl-carbamat

Isopropyl 3-chlorophenylcarbamate

N-(3-Chlorophényl) carbamate d'isopropyle (chlorprophame)

N-(3-cloro-fenil)-isopropil-carbammato

N-(3-Chloorfenyl)-isopropylcarbamaat

Xn R : 54

S : 2-11-57-91

>Hänvisning till >

18. propham

(isopropyl-N-phenylcarbamat)

Isopropyl-N-phenyl-carbamat

Isopropyl phenylcarbamate

N-Phénylcarbamate d'isopropyle (prophame)

isopropil-N-fenil-carbammato

Isopropyl-N-fenylcarbamaat (profam)

Xn R : 54

S : 2-11-57-91

>Hänvisning till >

19. diallat

di-allat, (S-(2,3-diklorallyl)-N,N-diisopropylthiocarbamat)

S-(2,3-Dichlor-allyl)-N,N-diisopropyl-monothio-carbamat

di-allate S-2,3-dichloroallyl di-isopropylthiocarbamate

N,N-Di-isopropylthiocarbamate de S-(2,3-dichlorallyle) (diallate)

S-(2,3-Dicloro-allil)-N,N-diisopropil-monotiocarbammato

S-(2,3-Dichloorallyl)-N,N-diisopropyl-monothio-carbamaat (diallaat)

Xn R : 54-83

S : 2-11-21-31-63-73-91

>Hänvisning till >

20. barban

(4-klor-2-butynyl-N-(3-klorphenyl)-carbamat))

(4-Chlor-but-2-in-yl)-N-(3-chlor-phenyl)-carbamat

4-Chlorobut-2-ynyl 3-chlorophenylcarbamate

N-(3-Chlorophényl)carbamate de 4-chloro-2-butynyle (barbane)

(4-Chloro-but-2-in-il)-N-(3-cloro-fenil)-carbammato

(4-Chloor-but-2-yn-yl)-N-(3-chloorfenyl)-carbamaat

Xn R : 54-83

S : 2-11-21-31-63-73-91

>Hänvisning till >

21. linuron

(N'-(3,4-diklorphenyl)-N-methylurinstof)

3-(3,4-Dichlor-phenyl)-1-methoxy-1-methyl-harnstoff

3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea

1-(3,4-Dichlorophényl)-3-méthoxy-3-méthylurée

3-(3,4-Dicloro-fenil)-1-metossi-1-metil-urea

3-(3,4-Dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylureum

Xn R : 54

S : 2-11-57-91

>Hänvisning till >

22. chloroxuron

(N'-4-(4-klorphenoxy)phenyl-N,N-dimethylurinstof)

3-[4-(4-Chlor-phenoxy)-phenyl]-1,1-dimethyl-harnstoff

3-[4-(4-Chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea

1-[4-(4-Chlorophénoxy)phényl]-3,3-diméthylurée

3-[4-(4-cloro-fenossi)-fenil]-1,1-dimetil-urea

3-[4-(4-Chloorfenoxy fenyl]-1,1-dimethylureum

Xn R : 54

S : 2-11-31-91

>Hänvisning till >

23. mercaptodimetur, (3,5-dimethyl-4-methylthiophenyl-N-methylcarbamat)

(3,5-Dimethyl-4-methylthio-phenyl)-N-methyl-carbamat (mercaptodimethur, methiocarb)

3,5-Dimethyl-4-methylthiophenyl methylcarbamate (methiocarb)

N-Méthylcarbamate de 3,5-diméthyl-4-méthylthiophényle (mercaptodiméthur)

(3,5-Dimetil-4-metiltio-fenil)-N-metil-carbammato (mercaptodimethur)

(3,5-Dimethyl-4-methylthiofenyl)-N-methylcarbamaat (methiocarb)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

24. proxan-Na, (natrium-isopropyl-xanthogenat)

Natrium-O-isopropyl-dithiocarbonat (proxan-Natrium)

Sodium isopropylxanthate (proxan-sodium)

O-isopropyl-dithiocarbonate de sodium (proxane-sodium)

O-isopropil-ditiocarbonato di sodio (proxan-sodio)

Natrium-O-isopropyl-dithiocarbonaat

Xn R : 54

S : 2-11-31-35-57-91

>Hänvisning till >

25. Methylisothiocyanat

Methyl-isothiocyanat

Methyl isothiocyanate

Isothiocyanate de méthyle

Isotiocianato di metile

Methylisothiocyanaat

Xn R : 21-54-84

S : 2-11-21-31-37-51-63-74-91

NITROGEN - STICKSTOFF - NITROGEN - AZOTE - AZOTO - STIKSTOF 7.

>Hänvisning till >

1. Ammoniak

Ammoniak wasserfrei

Anhydrous ammonia

Ammoniac anhydre

Ammoniaca anidra

Watervrije ammoniak

T R : 60-84

S : 15-32-33-34-63-76-108

>Hänvisning till >

2. Ammoniakvand indeholdende mere end 35 % NH3

Ammoniaklösungen mit mehr als 35 % NH3

Ammonia solution containing more than 35 per cent NH3

Ammoniaque contenant plus de 35 % de NH3

Ammoniaca in soluzioni di concentrazione superiore al 35 % di NH3

Ammoniakoplossingen met meer dan 35 % NH3

C R : 81-84

S : 11-35-53-65-67

>Hänvisning till >

3. Ammoniakvand indeholdende 10 P35 % NH3

Ammoniaklösungen mit 10 % bis 35 % NH3

Ammonia solution containing 10 P35 per cent NH3

Ammoniaque contenant de 10 à 35 % de NH3

Ammoniaca in soluzioni di concentrazione dal 10 % al 35 % di NH3

Ammoniakoplossingen met 10 % tot ten hoogste 35 % NH3

Xi R : 84

S : 2-11-35-53-63-67

>Hänvisning till >

4. Nitrogendioxid

Stickstoffdioxid (Distickstofftetroxid)

Nitrogen dioxide

Peroxyde d'azote

Ipoazotide

Stikstofdioxide (distikstoftetroxide)

T R : 61-84

S : 15-34-54-63-76-108

>Hänvisning till >

5. Salpetersyre indeholdende mere end 70 % HNO3

Salpetersäure mit mehr als 70 % HNO3

Nitric acid solution containing more than 70 per cent HNO3

Acide nitrique en solutions contenant plus de 70 % de HNO3

Acido nitrico in soluzioni con oltre il 70 % HNO3

Salpeterzuuroplossingen met meer dan 70 % HNO3

O + C R : 12-82

S : 15-22-32-38-65-71-76-94-109

>Hänvisning till >

6. Salpetersyre indeholdende 20 P70 % HNO3

Salpetersäure mit mehr als 20 bis höchstens 70 % HNO3

Nitric acid solution containing 20 to a maximum of 70 per cent HNO3

Acide nitrique en solutions contenant de 20 à 70 % au maximum de HNO3

Acido nitrico in soluzioni con oltre il 20 % e fino al 70 % di HNO3

Salpeterzuuroplossingen met meer dan 20 tot ten hoogste 70 % HNO3

C R : 82

S : 16-32-53-65-71-109

>Hänvisning till >

7. Blandinger af salpetersyre og svovlsyre med mere end 30 % HNO3

Mischungen von Salpetersäure und Schwefelsäure mit mehr als 30 % HNO3

Mixtures of nitric and sulphuric acids containing more than 30 per cent HNO3

Mélanges sulfo-nitriques contenant plus de 30 % de HNO3

Miscela solfonitrica con più del 30 % di HNO3

Nitreermengsels (zwavelzuur en salpeterzuur) met meer dan 30 % HNO3

O + C R : 12-82

S : 11-22-24-32-38-65-71-76-94

OXYGEN - SAUERSTOFF - OXYGEN - OXYGÈNE - OSSIGENO - ZUURSTOF 8.

>Hänvisning till >

1. Flydende ilt

Flüssiger Sauerstoff

Liquid oxygen

Oxygène liquide

Ossigeno liquido

Vloeibare zuurstof

O R : 12

S : 5-22-32-38-65

2. Flydende luft

Flüssige Luft

Liquid air

Air liquide

Aria liquida

Vloeibare lucht

O R : 12

S : 5-22-32-38-65

>Hänvisning till >

3. Hydrogenperoxid i opløsninger med over 60 % H2O2

Wasserstoffperoxid in Lösungen mit mehr als 60 % H2O2

Hydrogen peroxide solutions containing more than 60 per cent H2O2

Peroxyde d'hydrogène (Eau oxygénée) en solutions contenant plus de 60 % de H2O2

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) in soluzioni con oltre il 60 % di H2O2

Waterstofperoxide in oplossingen met meer dan 60 % H2O2

O + C R : 12-81

S : 5-22-38-41-63-71-73-77

>Hänvisning till >

4. Hydrogenperoxid i opløsninger med 20 P60 % H2O2

Wasserstoffperoxid in Lösungen von 20 bis 60 % H2O2

Hydrogen peroxide solutions containing 20 P60 per cent H2O2

Peroxyde d'hydrogène (Eau oxygénée) en solutions contenant de 20 à 60 % de H2O2

Perossido di idrogeno in soluzioni contenenti dal 20 al 60 % di H2O2

Waterstofperoxide in oplossingen van 20 tot 60 % H2O2

C R : 81

S : 5-63-71-73-77

>Hänvisning till >

5. Di-tertiær-butylperoxid

Di-tert.-Butylperoxid

Ditertbutyl peroxide

Peroxyde de butyle tertiaire

Perossido di butile terziario

Di-tert.-butylperoxyde

F + Xi R : 5-28-84

S : 15-21-29-35-36-65-67-77-104

>Hänvisning till >

6. a-hydroperoxicumen

Cumolhydroperoxid

aa-Dimethylbenzyl hydroperoxide (Cumyl hydroperoxide)

Hydroperoxyde de cumène

Idroperossido di cumene (idroperossido di cumolo)

Cumeenhydroperoxide

F + C R : 5-28-82

S : 15-21-29-35-36-42-53-65-67-77-104

>Hänvisning till >

7. Dilauroylperoxid

Dilauroylperoxid

Dilauroyl peroxide

Peroxyde de lauroyle

Perossido di lauroile

Dilaureylperoxide

F + Xi R : 22-84

S : 15-21-29-35-36-77-104

>Hänvisning till >

8. 1-hydroperoxitetralin

Tetralinhydroperoxid

Tetralin hydroperoxide

Hydroperoxyde de tétraline

Idroperossido di tetralina

Tetralinehydroperoxide

F + C R : 5-28-82

S : 15-21-29-35-36-42-53-65-67-77-104

>Hänvisning till >

9. 8-hydroperoximenthan

p-Menthanhydroperoxid

p-Menthane hydroperoxide

Hydroperoxyde de p-menthyle

Idroperossido di p-mentano

p-menthaanhydroperoxide

F + C R : 5-28-82

S : 15-21-29-35-36-42-65-67-77-104

>Hänvisning till >

10. 2-hydroperoxipinan

Pinanhydroperoxid

Pinane hydroperoxide

Hydroperoxyde de pinanyle

Idroperossido di pinano

Pinaanhydroperoxide

F + C R : 5-28-64-82

S : 15-21-29-35-36-42-65-67-77-104

>Hänvisning till >

11. Di-a-cumylperoxid

Dicumylperoxid

Di(aa-dimethylbenzyl) peroxide (Dicumyl peroxide)

Peroxyde de cumyle

Perossido di cumile

Dicumylperoxide

F + Xi R : 22-84

S : 15-21-29-35-36-42-77-104

>Hänvisning till >

12. Tertiær-butyl-cumylperoxid

Tert.-Butyl-cumylperoxid

Tertbutyl aa-dimethylbenzyl peroxide

Peroxyde de butyle (tert.) et de cumyle

Perossido di cumile e di butile terziario

Tert.-butyl-cumylperoxide

F + C R : 5-28-64-82

S : 15-21-29-35-36-42-65-67-77-104

>Hänvisning till >

13. Dibenzoylperoxid

Benzoylperoxid (Dibenzoylperoxid)

Benzoyl peroxide

Peroxyde de benzoyle

Perossido di benzoile

Benzoylpedoxyde (dibenzoylperoxide)

E R : 3-84

S : 15-21-25-26-28-29-32-35-36-65-77-104

>Hänvisning till >

14. 1-hydroxy-1-hydroperoxi-dicyclohexylperoxid og bis-(1-hydroxycyclohexyl)-peroxid

Cyclohexanonperoxide und -hydroperoxide [1-Hydroxy-1'hydroperoxy-dicyclohexyl-peroxid und bis(1-Hydroxy-cyclohexyl)-peroxid]

Cyclohexanone peroxides and hydroperoxides

Peroxydes et hydroperoxydes de cyclohexanone [peroxyde de 1-hydroxy-1'-hydro-peroxy-dicyclohexyle et peroxyde de bis(1-hydroxy-cyclohexyle)]

Perossidi e idroperossidi di cicloesanone [perossido di 1-idrossi-1'-idroperossi-dicicloesile e perossido di bis(1-idrossi-cicloesile)]

Cyclohexanon peroxiden en hydroperoxiden[1-hydroxy-1'-hydroperoxy-dicyclohexyl-peroxyde en bis(1-hydroxy-cyclohexyl)-peroxyde]

E + C R : 3-82

S : 15-21-25-26-28-29-32-35-36-42-65-77-104

>Hänvisning till >

15. p,p'-diklorbenzoylperoxid

p,p'-Dichlorbenzoylperoxid[bis(4-Chlorbenzoyl)]-peroxid

4-Chlorobenzoyl peroxide

Peroxyde de p-chlorobenzoyle

Perossido di paraclorobenzoile

p,p'-dichloorbenzoylperoxyde[bis(4-chloorbenzoyl)]-peroxide

E R : 3-84

S: 15-21-25-26-28-29-32-35-36-42-65-77-107

FLUOR - FLUOR - FLUORINE - FLUOR - FLUORO - FLUOR 9.

>Hänvisning till >

1. Fluor

Fluor

Fluorine

Fluor

Fluoro

Fluor

T R : 11-61-84

S : 5-32-38-65-76-108

>Hänvisning till >

2. Hydrogenfluorid, vandfri

Fluorwasserstoff, wasserfrei

Hydrogen fluoride anhydrous

Acide fluorhydrique anhydre

Acido fluoridrico anidro

Fluorwaterstof, watervrij

T R : 67-82

S : 15-34-65-67-73-76-108

>Hänvisning till >

3. Hydrogenfluorid i opløsning, (flussyre)

Fluorwasserstoff in Lösung (Flußsäure)

Hydrofluoric acid solutions

Acide fluorhydrique en solution

Acido fluoridrico in soluzione

Fluorwaterstof in oplossing

C R : 58-82

S : 15-31-65-67-73-76-91-94-108

4. Opløselige fluorider

Fluoride, lösliche

Soluble fluorides

Fluorures solubles

Fluoruri solubili

Fluoriden, oplosbaar

T R : 55

S : 3-11-21-31-51-63-67-72-91-108

5. Sure fluorider

Hydrogenfluoride (saure Fluoride)

Bifluorides

Fluorures acides

Fluoruri acidi

Bifluoriden

C R : 58-81

S : 12-21-31-51-63-67-73-91-94

>Hänvisning till >

6. Hydrogenborfluorid (Tetrafluorborsyre) i opløsninger med mere end 25 % HBF4

Tetrafluoroborsäure in Lösungen mit mehr als 25 % HBF4 (Borfluorwasserstoffsäure)

FLuoroboric acid solutions containing more than 25 per cent HBF4

Acide fluoborique en solutions contenant plus de 25 % de HBF4

Acido fluoborico in soluzioni con oltre il 25 % di HBF4

Tetrafluorboorzuur (boorfluorwaterstof in oplossingen met meer dan 25 % HBF4

C R : 81

S : 11-32-53-65-67-94

>Hänvisning till >

7. Hydrogensiliciumfluorid (fluskiselsyre) i opløsninger med mere end 25 % H2SiF6

Hexafluorokieselsäure in Lösungen mit mehr als 25 % H2SiF6 (Kieselfluorwasserstoff-säure)

Fluorosilicic acid solutions containing more than 25 per cent H2SiF6

Acide fluosilicique en solutions contenant plus de 25 % de H2SiF6

Acido fluosilicio in soluzioni con oltre il 25 % di H2SiF6

Hexafluorokiezelzuur (kiezelfluorwaterstof) in oplossingen met meer dan 25 % H2SiF6

C R : 81

S : 13-32-53-65-67-94

8. Siliciumfluorider

Fluorosilikate

Fluorosilicates

Fluosilicates

Fluosilicati

Hexafluorokiezelzuur (zouten van), silicofluoriden

Xn R : 54

S : 12-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

9. Monofluoreddikesyre og dens opløselige salte

Monofluoressigsäure und ihre löslichen Salze

Monofluoroacetic acid and its soluble salts

Acide fluoracétique et ses sels solubles

Acido monofluoroacetico e suoi sali solubili

Monofluorazijnzuur en oplosbare zouten

T R : 55

S : 3-14-21-31-51-63-72-91-108

>Hänvisning till >

10. Monofluoracetamid

Monofluor-acetamid

Monofluoroacetamide

Fluoracétamide

Monofluoracetammide

Monofluoraceetamide

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

NATRIUM - NATRIUM - SODIUM - SODIUM - SODIO - NATRIUM 11.

>Hänvisning till >

1. Natrium

Natrium

Sodium

Sodium

Sodio

Natrium

F R : 29

S : 12-23-37-65-103

>Hänvisning till >

2. Natriumhydroxid

Natriumhydroxid, wasserfrei (Ätznatron)

Sodium hydroxide anhydrous (Caustic soda)

Soude caustique anhydre (Hydroxyde de sodium)

Idrossido di sodio anidro

Natriumhydroxide, watervrij

C R : 82

S : 2-12-35-63-67-71-73-77-109

>Hänvisning till >

3. Natriumhydroxidopløsning indeholdende mere end 10 %, NaOH

Natriumhydroxidlösungen (Natronlauge) mit einem Gehalt von mehr als 10 % NaOH

Sodium hydroxide solutions containing more than 10 per cent NaOH

Soude caustique (Hydroxyde de sodium) en solutions contenant plus de 10 % de NaOH

Idrossido di sodio in soluzioni con oltre il 10 % NaOH

Natriumhydroxideoplossingen met meer dan 10 % NaOH

C R : 82

S : 2-12-35-63-67-71-73-77-109

>Hänvisning till >

4. Natriumperoxid

Natriumperoxid

Sodium peroxide

Peroxyde de sodium

Perossido di sodio

Natriumperoxide

O + C R : 12-82

S : 11-22-29-38-65-71-73-77-109

MAGNESIUM - MAGNESIUM - MAGNESIUM - MAGNÉSIUM - MAGNESIO - MAGNESIUM 12.

>Hänvisning till >

1. Magnesiumpulver

Magnesiumpulver

Magnesium powder

Magnésium en poudre

Polvere di magnesio

Magnesiumpoeder

F R : 29-31

S : 13-18-36-103

2. Magnesiumalkylderivater

Magnesiumalkyle

Magnesium alkyls

Dérivés alkylés du magnesium

Composti alchilici del magnesio

Magnesiumalkylen

F + C R : 29-31-81

S : 37-65-71-103

ALUMINIUM - ALUMINIUM - ALUMINIUM - ALUMINIUM - ALLUMINIO - ALUMINIUM 13.

>Hänvisning till >

1. Aluminiumpulver

Aluminiumpulver

Aluminium powder

Aluminium en poudre

Polvere di alluminio

Aluminiumpoeder

F R : 29-31

S : 13-18-36-103

>Hänvisning till >

2. Aluminiumklorid, vandfri

Aluminiumchlorid, wasserfrei

Aluminium chloride anhydrous

Chlorure d'aluminium anhydre

Cloruro di alluminio anidro

Aluminiumchloride, watervrij

Xi R : 84

S : 12-23-52-63-67-91-94

3. Aluminiumalkylderivater

Aluminiumalkyle

Aluminium alkyls

Dérivés alkylés de l'aluminium

Composti alchilici dell'alluminio

Aluminiumalkylen

F + C R : 29-31-81

S : 24-37-65-71-103

SILICIUM - SILICIUM - SILICON - SILICIUM - SILICIO - SILICIUM 14.

>Hänvisning till >

1. Triklorsilan

Trichlorsilan

Trichlorosilane

Trichlorosilane (Silicochloroforme)

Triclorosilano

Trichloorsilaan

F R : 29

S : 12-24-37-65-103

>Hänvisning till >

2. Siliciumtetraklorid

Siliciumtetrachlorid

Silicon tetrachloride

Tétrachlorure de silicium

Tetracloruro di silicio

Siliciumtetrachloride

Xi R : 84

S : 15-24-32-53-65-67-91-94

FOSFOR - PHOSPHOR - PHOSPHORUS - PHOSPHORE - FOSFORO - FOSFOR 15.

>Hänvisning till >

1. Fosfor, gult

Tetraphosphor (weißer Phosphor, gelber Phosphor)

White phosphorus

Phosphore blanc

Fosforo bianco

gele of witte fosfor

F + T R : 31-56-82

S : 4-5-40-65-66-71-102-108

>Hänvisning till >

2. Rødt fosfor

Roter Phosphor

Red phosphorus

Phosphore rouge

Fosforo rosso

Rode fosfor

F R : 22-30

S : 11-22-28-37-39-104

>Hänvisning till >

3. Calciumfosfid

Calciumphosphid

Calcium phosphide

Phosphure de calcium

Fosfuro di calcio

Calciumfosfide

F + T R : 29-69

S : 3-12-23-37-65-71-76-103-108

>Hänvisning till >

4. Aluminiumfosfid

Aluminiumphosphid

Aluminium phosphide

Phosphure d'aluminium

Fosfuro di alluminio

Aluminiumfosfide

F + T R : 29-69

S : 3-12-24-37-65-71-76-103-108

>Hänvisning till >

5. Magnesiumfosfid

Magnesiumphosphid

Magnesium phosphide

Phosphure de magnésium

Fosfuro di magnesio

Magnesiumfosfide

F + T R : 29-69

S : 3-12-24-37-65-71-76-103-108

>Hänvisning till >

6. Zinkfosfid

Zinkphosphid

Zinc phosphide

Phosphure de zinc

Fosfuro di zinco

Zinkfosfide

T R : 55-69

S : 3-12-21-31-35-65-71-76-91-103-108

>Hänvisning till >

7. Fosfortriklorid

Phosphortrichlorid

Phosphorus trichloride

Trichlorure de phosphore

Tricloruro di fosforo

Fosfortrichloride

C R : 64-81-84

S : 15-24-65-76-94

>Hänvisning till >

8. Fosforpentaklorid

Phosphorpentachlorid

Phosphorus pentachloride

Pentachlorure de phosphore

Pentacloruro di fosforo

Fosforpentachloride

C R : 64-81-84

S : 15-24-65-76-94

>Hänvisning till >

9. Fosforoxiklorid

Phosphoroxidchlorid (Phosphorylchlorid)

Phosphorus oxychloride

Oxychlorure de phosphore

Ossicloruro di fosforo

Fosforoxychloride

C R : 64-81-84

S : 15-24-65-76-94

>Hänvisning till >

10. Fosforpentaoxid

Phosphorpentoxid

Phosphorus pentoxide

Anhydride phosphorique

Anidride fosforica

Fosforpentoxide

C R : 82

S : 11-51-63-77-91-94

>Hänvisning till >

11. Fosforsyre i opløsninger med mindst 25 % H3PO4

Phosphorsäure in Lösungen mit mehr als 25 % H3PO4

Phosphoric acid solutions containing more than 25 per cent H3PO4

Acide phosphorique en solutions contenant plus de 25 % de H3PO4

Acido fosforico in soluzioni con olte il 25 % H3PO4

Fosforzuuroplossingen met meer dan 25 % H3PO4

C R : 81

S : 11-65-94-109

>Hänvisning till >

12. Tetrafosfortrisulfid, (Fosforsesquisulfid)

Tetraphosphortrisulfid (Phosphorsesquisulfid)

Phosphorus sesquisulphide

Sesquisulfure de phosphore

Trisolfuro di fosforo

Tetrafosfortrisulfide

E R : 22

S : 11-22-37-104

>Hänvisning till >

13. Triethylfosfat

Triäthylphosphat

Triethyl phosphate

Phosphate de triéthyle

Trietilfosfato

Triethylfosfaat

Xn R : 54

S : 11-63

>Hänvisning till >

14. Tributylfosfat

Tributylphosphat

Tributyl phosphate

Phosphate de tributyle

Tributilfosfato

Tributylfosfaat

Xn R : 54

S : 11-63

>Hänvisning till >

15. Trikresylfosfat (o.o.o.-o.o.m-o.o.p.-o.m.m.-o.m.p.-o.p.p.)

Trikresylphosphate (o.o.o.-o.o.m-o.o.p.-o.m.m.-o.m.p.-o.p.p.)

Tricresyl phosphates (o.o.o.-o.o.m-o.o.p.-o.m.m.-o.m.p.-o.p.p.)

Phosphates de tricrésyle (o.o.o.-o.o.m-o.o.p.-o.m.m.-o.m.p.-o.p.p.)

Tricresilfosfati (o.o.o.-o.o.m-o.o.p.-o.m.m.-o.m.p.-o.p.p.)

Tricresylfosfaten (o.o.o.-o.o.m-o.o.p.-o.m.m.-o.m.p.-o.p.p.)

T R : 58

S : 11-21-31-65-91

>Hänvisning till >

16. Trikresylfosfat (m.m.m.-m.m.p.-m.p.p.-p.p.p.)

Trikresylphosphate (m.m.m.-m.m.p.-m.p.p.-p.p.p.)

Tritolyl phosphate (m.m.m.-m.m.p.-m.p.p.-p.p.p.)

Phosphates de tricrésyle (m.m.m.-m.m.p.-m.p.p.-p.p.p.)

Tricresilfosfati (m.m.m.-m.m.p.-m.p.p.-p.p.p.)

Tricresylfosfaten (m.m.m.-m.m.p.-m.p.p.-p.p.p.)

Xn R : 57

S : 11-21-31-65-91

17. Trikresylfosfat (blandinger indeholdende mere end 3 % forestret ortho-kresol)

Trikresylphosphate (Mischungen mit mehr als 3 % verestertem Orthokresol)

Tritolyl phosphates (mixtures containing more than 3 per cent esterified o-cresol)

Phosphates de tricrésyle (mélanges contenant plus de 3 % d'orthocrésol estérifié)

Tricresilfosfati (miscele contenenti più del 3 % di ortocresolo esterificato)

Tricresylfosfaten (mengsels met meer dan 3 % orthoisomeer)

T R : 58

S : 11-21-31-65-91

18. Trikresylfosfat (blandinger indeholdende højst 3 % forestret ortho-kresol)

Trikresylphosphate (Mischungen mit höchstens 3 % verestertem Orthokresol)

Tritolyl phosphates (mixtures containing a maximum of 3 per cent esterified o-cresol)

Phosphates de tricrésyle (mélanges contenant au plus 3 % d'orthocrésol estérifié)

Tricresilfosfati (miscele contenenti non più del 3 % di ortocresolo esterificato)

Tricresylfosfaten (mengsels met maximaal 3 % orthoisomeer)

Xn R : 57

S : 11-21-31-65-91

>Hänvisning till >

19. dichlorvos (DDVP)

(0,0-dimethyl-2,2-diklorvinylfosfat)

(2,2-Dichlor-vinyl)-dimethyl-phosphat

2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate

Phosphate de diméthyle et de 2,2-dichlorovinyle

(2,2-Dicloro-vinil)-dimetil-fosfato

(2,2-Dichloorvinyl)-dimethyl-fosfaat (dichloorvos)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

20. mevinphos

(O,O-dimethyl-O-(2-methoxycarbonyl-1-methylvinyl)-fosfat

(2-Methoxycarbonyl-1-methyl-vinyl)-dimethyl-phosphat

2-Methoxycarbonyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate

Phosphate de diméthyle et de 2-méthoxycarbonyl-1-méthyl-vinyle

(2-Metossicarbonil-1-metil-vinil)-dimetil-fosfato

(2-Methoxycarbonyl-1-methylvinyl)-dimethyl-fosfaat (mevinfos)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

21. trichlorfon

(O,O-dimethyl-2,2,2-triklor-1-hydroxy-ethyl-fosfonat)

O,O-Dimethyl-(2,2,2-trichlor-1-hydroxy-äthyl)-phosphonat

Dimethyl 2,2,2-trichloro-1-hydroxyethylphosphonate

(1-Hydroxy-2,2,2-trichloréthyl)phosphonate de diméthyle

O,O-Dimetil-(2,2,2-tricloro-1-idrossi-etil)-fosfonato

O,O-Dimethyl-(2,2,2-trichloor-1-hydroxyethyl)-fosfonaat (trichloorfon)

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-53-65

>Hänvisning till >

22. phosphamidon

(O,O-dimethyl-O-(1-methyl-2-klor-2-diethyl-carbamoyl-vinyl)-fosfat)

(2-Chlor-3-diäthylamino-1-methyl-3-oxo-prop-1-en-yl)-dimethyl-phosphat

2-Chloro-2-diethylcarbamoyl-1-methylvinyl dimethyl phosphate

Phosphate de diméthyle et de 2-chloro-2-diéthylcarbamoyl-1-méthyl-vinyle

(2-Cloro-3-dietilammino-1-metil-3-oxo-prop-1-en-il)-dimetil-fosfato (fosfamidone)

(2-Chloor-3-dietilammino-1-metil-3-oxo-prop-1-en-yl)-dimethylfosfaat (fosfamidon)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

23. (O-(2,2-diklorvinyl)-O-methyl-O-(2-ethylsulfinyl-ethyl)-fosfat))

O-(2,2-Dichlor-vinyl)-O-methyl-O-(2-äthylsulfinyl-äthyl)-phosphat

2,2-Dichlorovinyl 2-ethylsulphinylethyl methyl phosphate

Phosphate de méthyle, de 2,2-dichlorovinyle et de 2-éthylsulfinyl-éthyle

O-(2,2-Dicloro-vinil)-O-metil-O-(2-etil-solfinil-etil)-fosfato

O-(2,2-Dichloorvinyl)-O-methyl-O-(2-ethylsulfinyl-ethyl)-fosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

24. (O-(2-(4-klorphenyl-thio)-ethyl)-O-(2,2-diklorvinyl)-O-methyl-fosfat))

O-[2-(4-Chlor-phenyl-thio)-äthyl]-O-(2,2-dichlor-vinyl)-O-methyl-phosphat

2-(4-Chlorophenylthio)ethyl 2,2-dichlorovinyl methyl phosphate

Phosphate de méthyle, de 2,2-dichlorovinyle et de 2-(4-chlorophénylthio)-éthyle

O-[2-(4-cloro-fenil-tio)-etil]-O-(2,2-dicloro-vinil)-O-metil-fosfato

O-[2-(4-Chloorfenylthio)ethyl]-O-(2,2-dichloor-vinyl)-O-methylfosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

25. (pyrazoxon)

O,O-diethyl-O-(3-methyl-1H-pyrasolyl-(5)-fosfat)

O,O-Diäthyl-O-(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-phosphat

Diethyl 3-methyl-pryazol-5-yl phosphate

Phosphate de diéthyle et de 3-méthyl-5-pyrazolyle

O,O-Dietil-O-(3-metil-1H-pirazol-5-il)-fosfato

O,O-Diethyl-O-(3-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-fosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

26. triamiphos

(5-amino-3-phenyl-1-bis(dimethylamino)-fosforyl-1,2,4-triazol)

5-Amino-3-phenyl-1-bis(dimethylamino)-phosphoryl-1H-1,2,4-triazol; O-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4,-triazol-1-yl)-phosphorsäure-bis(N,N-dimethylamid)

5-Amino-1-(bisdimethylaminophosphinyl)-3-phenyl-1,2,4-triazole

5-Amino-3-phényl-1-bis (diméthylamino)-phosphoryl-1,2,4-triazole

5-Ammino-3-fenil-1-bis(dimetilammino)-fosforil-1,2,4-triazolo

5-Amino-3-fenyl-1-bis(dimethyl-amino)fosforyl-1,2,4-triazool (triamfos)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

27. TEPP

(tetraethylpyrofosfat)

O,O,O,O,-Tetraäthyl-diphosphat

Tetraethyl pyrophosphate

Pyrophosphate de tétraéthyle

O,O,O,O-Tetraetil-pirofosfato

O,O,O,O-Tetraethyldifosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

28. schradan

(octamethylpyrofosforsyretetramid)

Octamethyl-diphosphorsäure-tetramid

Octamethylpyrophosphoramide

Octaméthylpyrophosphoramide (schradane)

Ottometil-pirofosforammide

Octamethyldifosforzuur-tetramide

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

29. sulfotep

(O,O,O,O-tetraethyldithiopyrofosfat)

O,O,O,O-Tetraäthyl-dithio-diphosphat

OOOO-Tetraethyl dithiopyrophosphate

Dithiopyrophosphate de O,O,O,O-tétraéthyle

O,O,O,O-Tetraetil-ditio-pirofosfato

O,O,O,O-Tetraethyl-dithiodifosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

30. demeton-O

(O,O-diethyl-O-(2-(ethylthio)-ethyl)-thiofosfat)

O,O-Diäthyl-O-(2-äthylthio-äthyl)-monothiophosphat

OO-Diethyl O-2-(ethylthio)ethyl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-(2-éthylthio-éthyle)

O,O-Dietil-O-(2-etiltio-etil)-monotiofosfato

O,O-Dietil-O(2-ethylthioethyl)-monothiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

31. demeton-S

(O,O-diethyl-S-(2-(ethylthio)-ethyl)-thiofosfat)

O,O-Diäthyl-S-(2-äthylthio-äthyl)-monothiophosphat

OO-Diethyl S-2-(ethylthio)ethyl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diéthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle)

O,O-Dietil-S-(2-etiltio-etil)-monotiofosfato

O,O-Diethyl-S-(2-ethylthioethyl)-monothiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

32. demeton-O-methyl

(O,O-dimethyl-O-(2-(ethylthio)-ethyl)-thiofosfat)

O,O-Dimethyl-O-(2-äthylthio-äthyl)-monothiophosphat

O-[2-(Ethylthio)ethyl] OO-dimethyl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-(2-éthylthio-éthyle)

O,O-Dimetil-O-(2-etiltio-etil)-monotiofosfato (demeton-O-metile)

O,O-Dimethyl-O-(2-ethylthiomethyl)-monothiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

33. demeton-S-methyl

(O,O-dimethyl-S-(2-(ethylthio)-ethyl)-thiofosfat)

O,O-Dimethyl-S-(2-äthylthio-äthyl)-monothiophosphat

S-2-(Ethylthio)ethyl OO-dimethyl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diméthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle)

O,O-Dimetil-S-(2-etiltio-etil)-monotiofosfato (demeton-S-metile)

O,O-Dimethyl-S-(2-ethylthioethyl)-monothiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

34. prothoate

(O,O-diethyl-S-(N-isopropylcarbamoylmethyl)-dithiofosfat)

O,O-Diäthyl-S-(4-methyl-2-oxo-3-aza-pentyl)-dithiophosphat

OO-Diethyl S-(N-isopropylcarbamoylmethyl) phosphorodiothioate

Dithiophosphate de O,O-diéthyle et de S-(N-isopropylcarbamoyl-méthyle)

O,O-Dietil-S-(N-isopropil-carbamoil-metil)-ditiofosfato (prothoate)

O,O-Diethyl-S-(4-methyl-2-oxo-3-aza-pentyl)-dithiofosfaat (prothoaat)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

35. phorate

(O,O-diethyl-S-(ethylthiomethyl)-dithiofosfat)

O,O-Diäthyl-S-(äthylthio-methyl)-dithiophosphat

OO-Diethyl S-(ethylthiomethyl) phosphorodithioate

Dithiophosphate de O,O-diéthyle et de S-(éthylthio-méthyle)

O,O-Dietil-S-(etiltio-metil)-ditiofosfato

O,O-Diethyl-S-(ethylghiomethyl)-dithiofosfaat (foraat)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

36. parathion-methyl

(O,O-dimethyl-O-(4-nitrophenyl)-thiofosfat)

O,O-Dimethyl-O-(4-nitro-phenyl)-monothiophosphat

OO-Dimethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-(4-nitrophényle)

O,O-Dimetil-O-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato (parathion-metile)

O,O-Dimethyl-O-(4-nitrofenyl)-monothiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

37. parathion

(O,O-diethyl-O-(4-nitrophenyl)-thiofosfat)

O,O-Diäthyl-O-(4-nitro-phenyl)-monothiophosphat

OO-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-(4-nitrophényle)

O,O-Dietil-O-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato

O,O-Diethyl-O-(4-nitrofenyl)-monothiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

38. (EPN)

(O-ethyl-O-(4-nitrophenyl)-phenylthiofosfonat)

O-Äthyl-O-(4-nitro-phenyl)-phenyl-monothio-phosphonat

O-Ethyl O-4-nitrophenyl phenylphosphonothioate

Phénylthiophosphonate de O-éthyle et de O-(4-nitrophényle)

O-Etil-O-[(4-nitro-fenil)-fenil]-monotio-fosfonato

O-Ethyl-O-[(4-nitrofenyl)-fenyl]-monothio-fosfonaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

39. phenkapton

(O,O-diethyl-S-(2,5-diklorphenylthiomethyl)-dithiofosfat)

O,O-Diäthyl-S-[(2,5-dichlor-phenyl-thio)methyl]-dithiophosphat

S-(2,5-Dichlorophenylthiomethyl) OO-diethyl phoshorodithioate

Dithiophosphate de O,O-diéthyle et de S-(2,5-dichlorophénylthio-méthyle)

O,O-Dietil-S-[(2,5-dicloro-fenil-tio)-metil]-ditiofosfato

O,O-Diethyl-S-[2,5-dichloorfenylthio)-methyl]-dithiofosfaat (fenkapton)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

40. O,O-diethyl-O-(4-methyl-7-coumarinyl)-thiofosfat

O,O-Diäthyl-O-(4-methyl-cumarin-7-yl)-monothiophosphat

OO-Diethyl O-4-methylcoumarin-7-yl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-(4-méthyl-7-coumarinyle)

O,O-Dietil-O-(4-metilcumarin-7-il)-monotio-fosfato

O,O-Diethyl-O-(4-methylcumarin-7-yl)monothio-fosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

41. coumaphos

(O,O-diethyl-O-(4-klor-4-methyl-7-coumarinyl)-thiofosfat)

O,O-Diäthyl-O-(3-chlor-4-methylcumarin-7-yl)-monothiophosphat

O-3-Chloro-4-methylcoumarin-7-yl OO-diethyl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-(3-chloro-4-méthyl-7-coumarinyle)

O,O-Dietil-O-(3-cloro-4-metil-cumarin-4-il)monotiofosfato

O,O-Diethyl-O-(3-chloor-methylcumarin-7-yl)-monothiofosfaat (cumafos)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

42. azinphos-méthyl

(O,O-dimethyl-S-(3,4-dihydro-4-oxobenzol[d]-[1,2,3]-triazin-3-yl)-methyl-dithio-fosfat)

O,O-Dimethyl-S-[4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-yl)methyl]-dithiophosphat

S-(3,4-Dihydro-4-oxobenzol[1,2,3]triazin-3-ylmethyl OO-dimethyl phosphoro-dithioate

Dithiophosphate de O,O-diéthyle et de S-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotria-zine-3-yl)méthyle

O,O-Dimetil-S-[(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-il)-metil]-ditiofosfato(azinphos metile)

O,O-Dimethyl-S-[(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-methyl]-dithiofosfaat(azinfos-methyl)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

43. diazinon

(O,O-diethyl-O-(2-isopropyl-6'-methyl-4-pyrimidinyl)-thiofosfat)

O,O-Diäthyl-O-(2-isopropyl-4-methyl-pyrimidin-6-yl)-monothiophosphat

OO-Diethyl O-(2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl) phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diéthyle et de O-(2-isopropyl-4-méthyl-6-pyri-midyle)

O,O-Dietil-O-(2-isopropil-4-metil-pirimidin-6-il)-monotiofosfato (diazinone)

O,O-Diethyl-O-(2-isopropyl-4-methyl-pyrimidin-6-yl)monothiofosfaat

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-53-65

>Hänvisning till >

44. malathion

(O,O-dimethyl-S-(1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl)-dithiofosfat)

S-[1,2-bis(Äthoxy-carbonyl)äthyl]-O,O-dimethyl-dithiophosphat

S-[1,2-Di(ethoxycarbonyl)ethyl] OO-dimethyl phosphorodithioate

Dithiophosphate de O,O-diméthyle et de S-(1,2-diéthoxycarbonyl-éthyle)

S-[1,2-bis(etossi-carbonil)-etil]-O,O-dimetil-ditiofosfato

S-[1,2-bis(ethoxycarbonyl)-ethyl]-O,O-dimethyl-dithiofosfaat

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-53-65

>Hänvisning till >

45. methylklorthion, (O,O-dimethyl-O-(3-klor-4-nitrophenyl)-thiofosfat)

O-(3-Chlor-4-nitro-phenyl)-O,O-dimethyl-monothiophosphat (chlorthion)

O-3-Chloro-4-nitrophenyl OO-dimethyl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-(3-chloro-4-nitrophényle) (chlortion)

O-(3-Cloro-4-nitro-fenil)-O,O-dimetil-monotiofosfato

O-(3-Chloor-4-nitrofenyl)-O,O-dimethyl-monothiofosfaat (chloorthion)

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-53-65

>Hänvisning till >

46. phosniklor, (O,O-dimethyl-O-(4-klor-3-nitrophenyl)-thiofosfat)

O-(4-Chlor-3-nitro-phenyl)-O,O-dimethyl-monothiophosphat

O-4-Chloro-3-nitrophenyl OO-dimethyl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-(4-chloro-3-nitrophényle) (nichlorfos)

O-(4-cloro-3-nitro-fenil)-O,O-dimetil-monotiofosfato

O-(4-Chloor-3-nitrofenyl)-O,O-dimethyl-monothiofosfaat (isochloorthion)

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-53-65

>Hänvisning till >

47. carbophenothion

(O,O-diethyl-S-(4-klorphenylthiomethyl)-dithiofosfat)

O,O-Diäthyl-S-[(4-chlor-phenyl-thio)-methyl]-dithiophosphat

S-(4-Chlorophenylthiomethyl) OO-diethyl phosphorodithioate

Dithiophosphate de O,O-diéthyle et de S-(4-chlorophénylthio-méthyle)

O,O-Dietil-S-[(4-cloro-fenil-tio)-metil]-ditiofosfato

O,O-Diethyl-S-[(4-chloorfenyl-thio)-methyl]-dithiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

48. mecarbam

(O,O-diethyl-S-(N-ethoxycarbonyl-N-methyl-carbamoyl-methyl)-dithiofosfat)

O,O-Diäthyl-S-(3-methyl-2,4-dioxo-5-oxa-3-aza-heptyl)-dithiophosphat

S-(N-Ethoxycarbonyl-N-methylcarbamoylmethyl) OO-diethyl phosphorodithioate

Dithiophosphate de O,O-diéthyle et de S-(N-méthyl N-éthoxycarbonyl-carbamoyl-méthyle) (mécarbame))

O,O-Dietil-S-(N-etossi-carbonil-N-metil-carbamoil-metil)-ditiofosfato

O,O-Diethyl-S-(3-methyl-2,4-dioxo-5-oxa-3-aza-heptyl)-dithiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

9. oxydemeton-methyl

(O,O-dimethyl-S-(2-(ethylsulfinyl)-ethyl)-thiofosfat)

O,O-Dimethyl-S-(2-äthylsulfinyl-äthyl)-monothiophosphat

S-[2-(Ethylsulphinyl)ethyl] OO-dimethyl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diméthyle et de S-(2-ethylsulfinyl-éthyle)

O,O-Dimetil-S-(2-etil-solfinil-etil)-monotio-fosfato (oxydemeton-metile)

O,O-Dimethyl-S-(2-ethylsulfinylethyl)-monothiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

50. dioxathion

(S,S'-(1,4-dioxan-2,3-diyl)-bis-(O,O-diethyl-dithiofosfat))

1,4-Dioxan-2,3-diyl-bis-(O,O-diäthyl-dithiophosphat)

1,4-Dioxan-2,3-diyl SS-bis-(OO-diethyl phosphorodithioate)

Bis(dithiophosphate de O,O-diéthyle) de S,S'-(1,4 dioxane-2,3-diyle)

1,4-Diossan-2,3-diil-bis(O,O-dietil-ditiofosfato)

1,4-Dioxaan-2,3-diyl-bis(O,O-diethyldithiofosfaat)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

51. ethion

(methylenbis-(O,O-diethyldithiofosfat))

Methylen-S,S'-bis(O,O-diäthyl-dithiophosphat)

OOO'O'-Tetraethyl SS'-methylene di(phosphorodithioate)

Bis(dithiophosphate de O,O-diéthyle) de S,S'-méthylène (diéthion)

Metilen-S,S'-bis(O,O-dietil-ditiofosfato)

Methyleen-S,S'-bis(O,O-diethyldithiofosfaat)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

52. fenthion

(O,O-dimethyl-O-(3-methyl-4-methylthiophenyl)-thiofosfat)

O,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-methylthio-phenyl)-monothiophosphat

OO-Dimethyl O-(3-methyl-4-methylthiophenyl) phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-(3-méthyl-4-méthylthio-phényle)

O,O-Dimetil-O-(3-metil-4-metiltio-fenil)-monotiofosfato

O,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-methylthiofenyl)-monothiofosfat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

53. endothion

(O,O-dimethyl-S-(5-methoxy-4-pyron-2-ylmethyl)-thiofosfat)

S-[(5-Methoxy-4H-pyron-2-yl)-methyl]-O,O-dimethyl-monothiophosphat

S-(5-Methoxy-4-pyron-2-ylmethyl) OO-dimethyl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diméthyle et de S-(5-méthoxy-4-pyron-2-yl)-méthyle

S-[(5-metossi-4H-piron-2-il)-metil]-O,O-dimetil-monotiofosfato

S-[(5-Methoxy-4H-paron-2-yl)-methyl]-O,O-dimethylmonothiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

54. thiometon

(O,O-dimethyl-S-(2-(ethylthio)-ethyl)-dithiofosfat)

O,O-Dimethyl-S-(2-äthylthio-äthyl)-dithiophosphat

S-[2-(Ethylthio)ethyl] OO-dimethyl phosphorodithioate

Dithiophosphate de O,O-diméthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle) (dithiométon)

O,O-Dimetil-S-(2-etiltio-etil)-ditiofosfato

O,O-Dimethyl-S-(2-ethylthioethyl)-dithiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

55. dimethoat

(O,O-dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl)-dithiofosfat)

O,O-Dimethyl-S-(N-methyl-carbamoyl)-methyl-dithiophosphat

OO-dimethyl S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate

Dithiophosphate de O,O-diméthyle et de S-(N-méthylcarbamoylméthyle) (diméthoate)

O,O-Dimetil-S-(N-metil-carbamoil-metil)-ditiofosfato (dimethoate)

O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoyl)-methyl-dithiofosfaat (dimethoaat)

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-53-65

>Hänvisning till >

56. fenchlorphos

(O,O-dimethyl-O-(2,4,5-triklorphenyl)-thiofosfat)

O-(2,4,5-Trichlor-phenyl)-O,O-dimethyl-monothiophosphat

OO-Dimethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-(2,4,5-trichlorophényle)

O-(2,4,5-Tricloro-fenil)-O,O-dimetil-monotiofosfato

O-(2,4,5-Trichloorfenyl)-O,O-dimethyl-monothiofosfaat (fenchloorfos)

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-53-65

>Hänvisning till >

57. menazon

(O,O-dimethyl-S-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl-methyl)-dithiofosfat)

S-[(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)-methyl]-O,O-dimethyl-dithiophosphat

S-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-ylmethyl) OO-dimethyl phosphorodithioate

Dithiophosphate de O,O-diméthyle et de S-(4,6-diamino-1,3,5-triazine-2-yl)-méthyle (azidithion)

S-[(4,6-diammino-1,3,5-triazin-2-il)-metil]-O,O-dimetil-ditiofosfato (menazone)

S-[(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)-methyl]-O,O-dimethyldithiofosfaat

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-53-65

>Hänvisning till >

58. fenitrothion

(O,O-dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrophenyl)-thiofosfat)

O,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-nitro-phenyl)-monothiophosphat

OO-Dimethyl O-(methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-(3-méthyl-4-nitrophényle)

O,O-Dimetil-O-(3-metil-4-nitro-fenil)-monotiofosfato

O,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrofenyl)-monothiofosfaat

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-53-65

>Hänvisning till >

59. naled

(O,O-(dimethyl-O-(1,2-dibrom-2,2-diklorethyl)-fosfat)

O-(1,2-Dibrom-2,2-dichlor-äthyl)-O,O-dimethyl-phosphat

1,2-Dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl phosphate

Phosphate de O,O-diméthyle et de O-(1,2-dibromo-2,2-dichloréthyle)

O-(1,2-Dibromo-2,2-dicloro-etil)-O,O-dimetil-fosfato

O-(1,2-Dibroom-2,2-dichloorethyl)-O,O-dimethylfosfaat

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-53-65

>Hänvisning till >

60. azinphos-ethyl

(O,O-diethyl-S-(3,4-dihydro-4-oxobenzo[d]-[1,2,3]-triazin-3-yl)-methyl-dithiofosfat)

O,O-Diäthyl-S-[(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-methyl]-dithio-phosphat (azin-phos-äthyl)

S-(3,4-Dihydro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3-ylmethyl) O,O-diethyl phosphorodi-thioate

Dithiophosphate de O,O-diéthyle et de S-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine-3-yl)méthyle

O,O-Dietil-S-[(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-il)-metil]-ditiofosfato (azinphos-etile)

O,O-Diethyl-S-[(4-oxo-3H-1,2,3-benzotriazin-3-yl)methyl]-dithiofosfaat (azinfos-ethyl)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

61. formothion

(O,O-dimethyl-S-(N-formyl-N-methyl-carbamoyl-methyl)-dithiofosfat)

O,O-Dimethyl-S-(3-methyl-2,4-dioxo-3-aza-butyl)-dithiophosphat

S-(N-Formyl-N-methylcarbamoylmethyl) O,O-dimethyl phosphorodithioate

Dithiophosphate de O,O-diméthyle et de S-(N-formyl-N-méthyl-carbamoyl-méthyle)

O,O-Dimetil-S-(N-formil-N-metil-carbamoil-metil)-ditiofosfato

O,O-Dimethyl-S-(3-methyl-2,4-dioxo-3-aza-butyl)-dithiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

62. morphothion

(O,O-dimethyl-S-(morpholinocarbonylmethyl)-dithiofosfat)

O,O-Dimethyl-S-[(morpholino-carbonyl)-methyl]-dithiophosphat

O,O-Dimethyl S-(morpholinocarbonylmethyl) phosphorodithioate

Dithiophosphate de O,O-diméthyle et de S-(morpholinocarbonyl) méthyle

O,O-Dimetil-S-[(morfolino-carbonil)-metil]-ditiofosfato

O,O-Dimethyl-S-[(morfolino-carbonyl)-methyl]-dithiofosfaat (morfothion)

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

63. vamidothion

(O,O-dimethyl-S-(4-methyl-4-(methylcarbomyl)-3-thiabutyl)-thiofosfat)

O,O-Dimethyl-S-5-[N-methyl-(2-methyl-3-thia-valeramid)]-monothiophosphat

OO-Dimethyl S-[2-(1-methylcarbamoylethylthio)ethyl] phosphorothioate

N-Méthyl-5-(diméthoxy-oxo-phohosphoranylthio)-2-méthyl-3-thia-valéramide

O,O-Dimetil-S-2-(1-metil-carbamoil-etil-tio)-etil-monotiofosfato

O,O-Dimethyl-S-5-[N-methyl-(2-methyl-3-thia-valeramid)]-monothiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

64. disulfoton

(O,O-diethyl-S-(2-(ethylthio)-ethyl)-dithiofosfat)

O,O-Diäthyl-S-(2-äthylthio-äthyl)-dithiophosphat

OO-Diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl]phosphorodithioate

Dithiophosphate de O,O-diéthyle et de S-(2-éthylthio-éthyle)

O,O-Dietil-S-(2-etiltio-etil)-ditiofosfato

O,O-Diethyl-S-(2-ethylthioethyl)-dithiofosfaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

65. bromophos

(O,O-dimethyl-O-(4-brom-2,5-diklorphenyl)-thiofosfat)

O-(4-Brom-2,5-dichlor-phenyl)-O,O-dimethyl-monothiophosphat

O-(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl) OO-dimethyl phosphorothioate

Thiophosphate de O,O-diméthyle et de O-(4-bromo-2,5-dichlorophényle)

O-(4-bromo-2,5-dicloro-fenil)-O,O-dimetil-monotiofosfato

O-(4-Broom-2,5-dichloorfenyl)-O,O-dimethyl-monothiofosfaat (bromofos)

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-53-65

>Hänvisning till >

66. dimefox

(N,N,N',N'-tetramethylfosforsyrediamid-fluorid)

N,N,N',N'-Tetramethyl-diamido-phosphorsäure-fluorid

N,N,N'N'-Tetramethylphosphorodiamidic fluoride

Fluorure de N,N,N',N'-tétraméthylphosphoro-diamide

N,N,N',N'-Tetrametil-fosforodiammido-fluoruro

N,N,N',N'-Tetramethyldiamidofosforzuur-fluoride

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

>Hänvisning till >

67. mipafox

(N,N'-diisopropylfosforsyrediamid-fluorid

N,N'-Diisopropyl-diamido-phosphorsäure-fluorid

N,N'-Di-isopropylphosphorodiamidic fluoride

Fluorure de N,N'-diisopropylphosphoro-diamide

N,N'-Diisopropil-fosforodiammido-fluoruro

N,N'-Diisopropyldiamidofosforzuur-fluoride

T R : 58

S : 3-11-21-31-53-63-71-72-75-77-92-93-108

SVOVL - SCHWEFEL - SULPHUR - SOUFRE - ZOLFO - ZWAVEL 16.

>Hänvisning till >

1. Hydrogensulfid

Schwefelwasserstoff

Hydrogen sulphide

Hydrogène sulfuré

Idrogeno solforato

Zwavelwaterstof (waterstofsulfide)

F + T R : 26-34-61

S : 15-21-34-36-62-76-104-108

>Hänvisning till >

2. Bariumsulfid og bariumpolysulfid

Bariumsulfid und Bariumpolysulfide

Barium sulphide and polysulphides

Sulfure et polysulfures de baryum

Solfuro e polisolfuri di bario

Bariumsulfide en bariumpolysulfiden

Xi R : 70-83

S : 15-21-23-35-63-71-73-91

>Hänvisning till >

3. Calciumsulfid og calciumpolysulfid

Calciumsulfid und Calciumpolysulfide

Calcium sulphide and polysulphides

Sulfure et polysulfures de calcium

Solfuro e polisolfuri di calcio

Calciumsulfide en calciumpolysulfiden

Xi R : 70-83

S : 15-21-23-35-63-71-73-91

>Hänvisning till >

4. Kaliumsulfid og kaliumpolysulfid

Kaliumsulfid und Kaliumpolysulfide

Potassium sulphide and polysulphides

Sulfure et polysulfures de potassium

Solfuro e polisolfuro di potassio

Kaliumsulfide en kaliumpolysulfiden

C R : 70-81

S : 15-21-23-35-63-71-73-91

>Hänvisning till >

5. Amoniumpolysulfid

Ammoniumpolysulfide

Ammonium polysulphide

Sulfures d'ammonium

Solfuri di ammonio

Ammoniumpolysulfiden

C R : 70-81

S : 15-21-23-35-63-71-73-91

>Hänvisning till >

6. Natriumsulfid og natriumpolysulfid

Natriumsulfid und Natriumpolysulfide

Sodium sulphide and polysulphides

Sulfure et polysulfures de sodium

Solfuro e polisolfuri di sodio

Natriumsulfide en natriumpolysulfiden

C R : 70-81

S : 15-21-23-35-63-71-73-91

>Hänvisning till >

7. Svovldioxid

Schwefeldioxid

Sulphur dioxide

Anyhdride sulfureux

Anidride solforosa

Zwaveldioxide

T R : 60-84

S : 15-34-63-76-108

>Hänvisning till >

8. Svovlklorider

Schwefelchloride

Disulphur dichloride, Sulphur dichloride, Sulphur tetrachloride

Chlorures de soufre (mono, di et tétra)

Cloruri di zolfo

Zwavelchloriden

C R : 81-84

S : 15-24-32-53-65-67-71-77-91-94

>Hänvisning till >

9. Thionylklorid

Thionylchlorid

Thionylchloride

Chlorure de thionyle

Cloruro di tionile

Thionylchloride

C R : 82-84

S : 15-24-32-53-65-67-71-77-94

>Hänvisning till >

10. Sulfurylklorid

Sulfurychlorid

Sulphuryl chloride

Chlorure de sulfuryle

Cloruro di solforile

Sulfurylchloride

C R : 82-84

S : 15-24-32-53-65-67-71-77-94

>Hänvisning till >

11. Klorsulfonsyre

Chlorschwefelsäure (Chlorsulfonsäure)

Chlorosulphonic acid

Chlorhydrine sulfurique (Acide chlorosulfonique)

Cloridrina solforica

Chloorsulfonzuur

C R : 82-84

S : 15-24-32-53-65-67-71-77-94

>Hänvisning till >

12. Pyrosvovlsyre

Oleum

Oleum 65 per cent SO3, Oleum 20/25 per cent SO3

Oléum

Oleum

Oleum

C R : 82-84

S : 11-23-24-32-63-71-73-77-94-109

>Hänvisning till >

13. Svovlsyre indeholdende mere end 20 % af H2SO4

Schwefelsäure mit mehr als 20 % H2SO4

Sulphuric acid containing more than 20 per cent H2SO4

Acide sulfurique en solutions contenant plus de 20 % H2SO4

Acido solforico in soluzioni con oltre il 20 % di H2SO4

Zwavelzuuroplossingen met meer dan 20 % H2SO4

C R : 82

S : 2-11-23-24-32-63-71-73-77-94-109

>Hänvisning till >

14. Methanthiol, (methylmercaptan)

Methanthiol (Methylmercaptan)

Methanethiol (Methyl mercaptan)

Méthylmercaptan

Metantiolo (Metilmercaptano)

Methaanthiol (methylmercaptaan)

F R : 25-34-59

S : 15-22-34-36-62-76-104

>Hänvisning till >

15. Ethanthiol, (ethylmercaptan)

Äthanthiol (Äthylmercaptan)

Ethanethiol (Ethyl mercaptan)

Éthylmercaptan

Etilmercaptano (Etantiolo)

Ethaanthiol (ethylmercaptaan)

F R : 22-33-64

S : 16-22-36-76-104

KLOR - CHLOR - CHLORINE - CHLORE - CLORO - CHLOOR 17.

>Hänvisning till >

1. Klor

Chlor

Chlorine

Chlore

Cloro

Chloor

T R : 61-84

S : 15-34-63-76-108

>Hänvisning till >

2. Hydrogenklorid

Chlorwasserstoff

Hydrogen chloride anhydrous

Acide chlorhydrique anhydre

Acido cloridrico anidro

Chloorwaterstof, watervrij

T R : 60-84

S : 15-34-63-76-108

>Hänvisning till >

3. Saltsyre indeholdende mere end 25 % HCl

Salzsäure mit mehr als 25 % HCl

Hydrochloric acid solutions containing more than 25 per cent HCl

Acide chlorhydrique en solutions contenant plus de 25 % d'HCl

Acido cloridrico in soluzioni con oltre il 25 % di HCl

Zoutzuur met meer dan 25 % HCl

C R : 81

S : 2-13-32-53-65-67-94

>Hänvisning till >

4. Bariumklorat

Bariumchlorat

Barium chlorate

Chlorate de baryum

Clorato di bario

Bariumchloraat

O + Xn R : 13-54

S : 2-12-21-29-31-35-38-51-65-71-91-93

>Hänvisning till >

5. Kaliumklorat

Kaliumchlorat

Potassium chlorate

Chlorate de potassium

Clorato di potassio

Kaliumchloraat

O + Xn R : 13-54

S : 2-12-21-29-31-35-38-51-65-71-91-93

>Hänvisning till >

6. Natriumklorat

Natriumchlorat

Sodium chlorate

Chlorate de sodium

Clorato di sodio

Natriumchloraat

O + Xn R : 13-54

S : 2-12-21-29-31-35-38-51-65-71-91-93

>Hänvisning till >

7. Perklorsyre i opløsninger med mere end 50 % af HClO4

Perchlorsäure in Lösungen mit mehr als 50 % HClO4

Perchloric acid solutions containing more than 50 per cent HClO4

Acide perchlorique en solutions contenant plus de 50 % d'HClO4

Acido perclorico in soluzioni con oltre il 50 % di HClO4

Perchloorzuur in oplossingen met meer dan 50 % HClO4

O + C R : 12-81

S : 11-22-32-38-65-71-91-93

>Hänvisning till >

8. Perklorsyre i opløsninger med 10-50 % HClO4

Perchlorsäure in Lösungen von 10 % bis 50 % HClO4

Perchloric acid solutions containing between 10 and 50 per cent HClO4

Acide perchlorique en solutions contenant de 10 à 50 % d'HClO4

Acido perclorico in soluzioni dal 10 al 50 % di HClO4

Perchloorzuur in oplossingen met 10 % tot ten hoogste 50 % HClO4

C R : 81

S : 11-32-65-94

>Hänvisning till >

9. Bariumperklorat

Bariumperchlorat

Barium perchlorate

Perchlorate de baryum

Perclorato di bario

Bariumperchloraat

O + Xn R : 13-54

S : 11-22-29-35-38

>Hänvisning till >

10. Kaliumperklorat

Kaliumperchlorat

Potassium perchlorate

Perchlorate de potassium

Perclorato di potassio

Kaliumperchlorat

O R : 13

S : 11-22-29-35-38

>Hänvisning till >

11. Ammoniumperklorat

Ammoniumperchlorat

Ammonium perchlorate

Perchlorate d'ammonium

Perclorato di ammonio

Ammoniumperchloraat

E R : 1-13

S : 6-11-22-28-29-35-36-38-41

>Hänvisning till >

12. Natriumperklorat

Natriumperchlorat

Sodium perchlorate

Perchlorate de sodium

Perclorato di sodio

Natriumperchloraat

O R : 13

S : 11-22-29-35-38

KALIUM - KALIUM - POTASSIUM - POTASSIUM - POTASSIO - KALIUM 19.

1. Kalium

Kalium

Potassium metal

Potassium

Potassio

Kalium

F R : 29

S : 12-24-37-65-103

>Hänvisning till >

2. Kaliumhydroxid

Kaliumhydroxid, wasserfrei (Ätzkali)

Potassium hydroxide anhydrous (Caustic potash)

Potasse caustique anhydre (Hydroxyde de potassium)

Idrossido di potassio anidro

Kaliumhydroxide, watervrij

C R : 82

S : 2-12-35-63-67-71-73-77-109

>Hänvisning till >

3. Kaliumhydroxidopløsninger med mere end 10 % KOH

Kaliumhydroxidlösungen mit mehr als 10 % KOH

Potassium hydroxide solutions containing more than 10 per cent KOH

Potasse caustique (Hydroxyde de potassium) en solutions contenant plus de 10 % de KOH

Idrossido di potassio in soluzioni con oltre il 10 % di KOH

Kaliumhydroxide in oplossingen met meer dan 10 % KOH

C R : 82

S : 2-12-35-63-67-71-73-77-109

CALCIUM - CALCIUM - CALCIUM - CALCIUM - CALCIO - CALCIUM 20.

>Hänvisning till >

1. Calcium

Calcium

Calcium metal

Calcium

Calcio

Calcium

F R : 29

S : 12-24-37-65-103

TITAN - TITAN - TITANIUM - TITANE - TITANIO - TITAAN 22.

>Hänvisning till >

1. Titantetraklorid

Titantetrachlorid

Titanium tetrachloride

Tétrachlorure de titane

Tetracloruro di titanio

Titaantetrachloride

C R : 81-84

S : 15-24-32-53-65-67-91-94

KROM - CHROM - CHROMIUM - CHROME - CROMO - CHROOM 24.

>Hänvisning till >

1. Kromtrioxid (kromsyreanhydrid)

Chromtrioxid (Chromsäureanhydrid)

Chromium trioxide

Anhydride chromique

Anidride cromica

Chroomtrioxide

O + C R : 12-82

S : 11-22-29-38-65-91-93

>Hänvisning till >

2. Kaliumdikromat

Kaliumdichromat

Potassium dichromate

Bichromate de potassium

Bicromato di potassio

Kaliumdichromaat

Xi R : 12-54

S : 11-21-29-51-65

>Hänvisning till >

3. Ammoniumdikromat

Ammoniumdichromat

Ammonium dichromate

Bichromate d'ammonium

Bicromato d'ammonio

Ammoniumdichromaat

E + Xi R : 1-12-54

S : 6-11-21-28-29-36-41-51-65

>Hänvisning till >

4. Natriumdikromat

Natriumdichromat

Sodium dichromate

Bichromate de sodium

Bicromato di sodio

Natriumdichromaat

Xi R : 12-54

S : 11-21-29-51-65

MANGAN - MANGAN - MANGANESE - MANGANÈSE - MANGANESE - MANGAN 25.

>Hänvisning till >

1. Mangandioxid, (brunsten)

Mangandioxid (Braunstein)

Manganese dioxide

Bioxyde di manganèse

Biossido di manganese

Mangaandioxide (bruinsteen)

Xn R : 51

S : 11-51-63

>Hänvisning till >

2. Kaliumpermanganat

Kaliumpermanganat

Potassium permanganate

Permanganate de potassium

Permanganato di potassio

Kaliumpermanganaat

O R : 12-54

S : 11-29-35-38

NIKKEL - NICKEL - NICKEL - NICKEL - NICHEL - NIKKEL 28.

>Hänvisning till >

1. Nikkeltetracarbonyl

Nickeltetracarbonyl

Nickel tetracarbonyl

Nickel carbonyle

Nichel carbonile

Nikkeltetracarbonyl

F + T R : 22-33-67

S : 15-21-23-36-55-65-71-76-104-108

ZINK - ZINK - ZINC - ZINC - ZINCO - ZINK 30.

>Hänvisning till >

1. Zinkpulver

Zinkpulver

Zinc powder

Zinc en poudre

Polvere di zinco

Zinkpoeder

F R : 29-31

S : 13-18-36-103

>Hänvisning till >

2. Zinkklorid

Zinkchlorid

Zinc chloride

Chlorure de zinc

Chloruro di zinco

Zinkchloride

C R : 81

S : 12-65-91

3. Zinkalkylderivater

Zinkalkyle

Zinc alkyls

Dérivés alkylés du zinc

Zincoalchili

Zinkalkylen

F + C R : 31-81

S : 37-65-71-103

ARSEN - ARSEN - ARSENIC - ARSENIC - ARSENICO - ARSEEN 33.

1. Arsen og dets forbindelser

Arsen und seine Verbindungen

Arsenic and its compounds

Arsenic et ses composés

Arsenico e suoi composti

Arseen en zijn verbindingen

T R : 56-84

S : 3-12-21-31-53-63-72-91-108

BROM - BROM - BROMINE - BROME - BROMO - BROOM 35.

>Hänvisning till >

1. Brom

Brom

Bromine

Brome

Bromo

Broom

C R : 67-82

S : 15-32-65-75-94-108

>Hänvisning till >

2. Hydrogenbromid

Bromwasserstoff

Hydrogen bromide anhydrous

Acide bromhydrique anhydre

Acido bromidrico anidro

Broomwaterstof, watervrij

T R : 60-84

S : 15-34-63-76-108

>Hänvisning till >

3. Hydrogenbromid i opløsninger indeholdende mere end 40 % HBr

Bromwasserstoff in Lösungen mit mehr als 40 % HBr

Hydrobromic acid solutions containing more than 40 per cent HBr

Acide bromhydrique en solutions contenant plus de 40 % de HBr

Acido bromidrico in soluzioni con oltre il 40 % di HBr

Broomwaterstof in oplossingen met meer dan 40 % HBr

C R : 81

S : 13-32-53-65-67-94-109

>Hänvisning till >

4. Kaliumbromat

Kaliumbromat

Potassium bromate

Bromate de potassium

Bromato di potassio

Kaliumbromaat

O R : 13-54

S : 12-21-29-35-38-65-71-93

ZIRKONIUM - ZIRKON - ZIRCONIUM - ZIRCONIUM - ZIRCONIO - ZIRKONIUM 40.

>Hänvisning till >

1. Zirkoniumpulver

Zirkoniumpulver

Zirconium powder

Zirconium en poudre

Polvere di zirconio

Zirkoniumpoeder

F R: 29-31

S : 13-18-36-103

SØLV - SILBER - SILVER - ARGENT - ARGENTO - ZILVER 47.

>Hänvisning till >

1. Sølvnitrat

Silbernitrat

Silver nitrate

Nitrate d'argent

Nitrato d'argento

Zilvernitraat

C R : 83

S : 11-31-65-67

TIN - ZINN - TIN - ÉTAIN - STAGNO - TIN 50.

>Hänvisning till >

1. Stanniklorid

Zinntetrachlorid

Stannic chloride

Tétrachlorure d'étain

Tetracloruro di stagno

Tintetrachloride

C R : 81-84

S : 15-24-32-53-65-67-91-94

>Hänvisning till >

2. fentin-hydroxid, (triphenyltin-hydroxid)

Triphenyl-zinn-hydroxid (fentin hydroxid)

Triphenyltin hydroxide (Fentin hydroxide)

Hydroxyde de triphényl-étain (fentine hydroxyde)

Idrossido di stagno trifenile (fentin idrossido)

Trifenyl-tinhydroxide (fentin hydroxide)

T R : 52

S : 3-11-21-31-51-63-91-93-108

>Hänvisning till >

3. fentin-acetat, (triphenyltin-acetat)

Triphenyl-zinn-acetet (fentin acetat)

Triphenyltin acetate (Fentin acetate)

Acétate de triphényl-étain (fentine-acétate)

Acetato di stagno trifenile (fentin acetato)

Trifenyl-tinacetaat (fentin acetaat)

T R : 52

S : 3-11-21-31-51-63-91-93-108

ANTIMON - ANTIMON - ANTIMONY - ANTIMOINE - ANTIMONIO - ANTIMOON 51.

>Hänvisning till >

1. Antimontriklorid

Antimontrichlorid

Antimony trichloride

Trichlorure d'antimoine

Tricloruro di antimonio

Antimoontrichloride

Xi R : 84

S : 15-52-63-67-91-94

>Hänvisning till >

2. Antimonpentaklorid

Antimonpentachlorid

Antimony pentachloride

Pentachlorure d'antimoine

Pentacloruro di antimonio

Antimoonpentachloride

C R : 81-84

S : 15-24-32-53-63-67-91-94

JOD - JOD - IODINE - IODE - IODIO - JOOD 53.

>Hänvisning till >

1. Jod

Jod

Iodine

Iode

Iodio

Jood

Xn R : 64

S : 31-53-63

>Hänvisning till >

2. Hydrogeniodid

Jodwasserstoff, wasserfrei

Hydrogen iodide anhydrous

Acide iodhydrique anhydre

Acido iodidrico anidro

Joodwaterstof, watervrij

T R : 60-84

S : 15-34-63-76-108

>Hänvisning till >

3. Hydrogeniodid i opløsninger indeholdende over 25 % HJ

Jodwasserstoff in Lösungen mit einem Gehalt von mehr als 25 % HI

Hydriodic acid solution containing more than 25 per cent HI

Acide iodhydrique en solutions contenant plus de 25 % de HI

Acido iodidrico in soluzioni con oltre il 25 % di HI

Joodwaterstof in oplossingen met meer dan 25 % HI

C R : 81

S : 13-32-53-65-67-94

>Hänvisning till >

4. Jodylbenzen

Jodylbenzol

Iodoxybenzene

Iodoxybenzène

Iodiossibenzolo

Jodylbenzeen

E R : 1

S : 6-11-22-28-29-36-41

>Hänvisning till >

5. Calciumjodylbenzoat

Calcium-jodylbenzoat

Calcium iodoxybenzoate

Iodoxybenzoate de calcium

Iodiossibenzoato di calcio

Calciumjodylbenzoaat

E R : 1

S : 6-11-22-28-29-36-41

BARIUM - BARIUM - BARIUM - BARYUM - BARIO - BARIUM 56.

>Hänvisning till >

1. Bariumperoxid

Bariumperoxid

Barium peroxide

Peroxyde de baryum (Bioxyde de baryum)

Perossido di bario

Bariumperoxide

O R : 12

S : 11-22-29-38-65

2. Bariumsalte, fraset bariumsulfat

Bariumsalze, mit Ausnahme des Bariumsulfats und der namentlich in dieser Anlage bezeichneten Salze

Barium salts, with the exception of barium sulphate and of salts specified elsewhere in this Annex

Sels de baryum, à l'exclusion du sulfate de baryum et des sels nommément désignés dans cette annexe

Sali di bario escluso il solfato di bario e i sali espressamente indicati in questo allegato

Bariumzouten, met uitzondering van bariumsulfaat in deze bijlage met name genoemde zouten

Xn R : 54

S : 21-31-51-91

KVIKSØLV - QUECKSILBER - MERCURY - MERCURE - MERCURIO - KWIK 80.

1. Kviksølv og dets forbindelser, fraset mercuroklorid (kalomel), mercurisulfid (cinnober), mercurioxycyanid og mercurifulminat

Quecksilber und seine Verbindungen, mit Ausnahme von Quecksilber(I)-chlorid (Kalo-mel), Quecksilber(II)-sulfid (Zinnober), Quecksilberoxiddicyanid und von Knall-quecksilber

Mercury and its compounds, with the exception of mercurous chloride (Calomel),mercuric suphide, mercuric oxycyanide and mercuric fulminate

Mercure et ses composés, à l'exception du chlorure mercureux (Calomel), du sulfure de mercure, de l'oxycyanure de mercure et du fulminate de mercure

Mercurio e suoi composti, il cloruro mercuroso (calomelano), il solfuro di mercurio, l'ossicianuro di mercurio ed il fulminato di mercurio

Kwik en zijn verbindingen, uitgezonderd mercurochloride (Calomel), mercurisulfide, kwikoxycyanide en mercurifulminaat (knalkwik)

T R : 52-58-83

S : 3-12-21-31-63-72-74-91-108

>Hänvisning till >

2. Mercuroklorid, (kalomel)

Quecksilber(I)-chlorid (Kalomel)

Mercurous chloride (Calomel)

Chlorure mercureux (Calomel)

Cloruro mercuroso (Calomelano)

Mercurochloride (Calomel)

Xn R : 54

S : 11-31

>Hänvisning till >

3. Mercurioxycyanid

Quecksilber(II)-oxiddicyanid

Mercuric oxycyanide

Oxycyanure de mercure

Ossicianuro di mercurio

Kwikoxycyanide

E + T R : 1-52

S : 6-11-21-28-29-31-32-36-63-76-91-108

>Hänvisning till >

4. Mercurifulminat, (mercuricyanat)

Quecksilberfulminat (Knallquecksilber)

Mercuric fulminate

Fulminate de mercure

Fulminato di mercurio

Mercurifulminaat (Knalkwik)

E + T R : 3-52

S : 6-11-21-25-28-29-36-41-51-59-72-108

THALLIUM - THALLIUM - THALLIUM - THALLIUM - TALLIO - THALLIUM 81.

1. Thalliumforbindelser

Thalliumverbindungen

Thallium compounds

Composés du thallium

Composti del tallio

Thalliumverbindingen

T R : 52-56

S : 3-11-21-31-51-65-91-108

BLY - BLEI - LEAD - PLOMB - PIOMBO - LOOD 82.

1. Blyforbindelser, fraset blyalkyl, blyazid og blytrinitroresorcinat

Bleiverbindungen, mit Ausnahme der Bleialkyle, von Bleiazid und Bleitrinitroresorcinat

Lead coumpounds, with the exception of lead alkyls, lead azide and lead styphnate

Composés du plomb, à l'exception des dérivés alkylés du plomb, de l'azoture et dutrinitrorésorcinate de plomb

Composti del piombo, esclusi i composti alchilici del piombo, l'azoturo e il trinitrore-sorcinato di piombo

Loodverbindingen met uitzondering van loodalkylen, loodazide en loodtrinitroresorci-naat

Xn R : 54

S : 11-21-31-51-91

2. Blyalkylderivater

Bleialkyle

Lead alkyls

Dérivés alkylés du plomb

Piomboalchili

Loodalkylen

T R : 58

S : 11-21-31-63-71-73-74-92-108

>Hänvisning till >

3. Blyazid

Bleiazid

Lead azide

Azoture de plomb

Azoturo di piombo

Loodazide

E R : 3-54

S : 6-11-21-25-27-28-29-36-41-51-59-72

KULBRINTER - KOHLENWASSERSTOFFE - HYDROCARBONS - HYDROCARBURES - IDROCARBURI - KOOLWATERSTOFFEN 601.

>Hänvisning till >

1. Methan

Methan

Methane

Méthane

Metano

Methaan

F R : 22-34

S : 16-22-32-33-37-104

>Hänvisning till >

2. Ethan

Äthan

Ethane

Éthane

Etano

Ethaan

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

3. Propan

Propan

Propane

Propane

Propano

Propaan

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

4. Butan

Butane

Butanes

Butanes

Butano

Butaan

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

5. Dimethylpropan

Dimethylpropan (Neopentan)

2,2-Dimethylpropane (Neopentane)

Diméthylpropane (Néopentane)

Dimetilpropano

Dimethylpropaan

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

6. n-Pentan og iso-pentan (methylbutan)

n-Pentan und i-Pentan (Methylbutan)

n-Pentane and isopentane

n-Pentane et Isopentane (Méthylbutane)

n-Pentano ed isopentano (metil-butano)

n-Pentaan en iso-pentaan (methyl-butaan)

F R : 22

S : 15-23-27

>Hänvisning till >

7. Hexan

Hexane

Hexanes

Hexanes

Esani

Hexanen

F R : 22

S : 16-23-27

>Hänvisning till >

8. Heptan

Heptane

Heptanes

Heptanes

Eptani

Heptanen

F R : 22

S : 16-23-27

>Hänvisning till >

9. Octan

Octane

Octanes

Octanes

Ottani

Octanen

F R : 22

S : 16-23-27

>Hänvisning till >

9.1 n-Decan

n-Decan

n-Decane

n-Décane

n-Decano

n-Decaan

R: 21

S : 13-37

>Hänvisning till >

10. Ethen, (ethylen)

Äthen (Äthylen)

Ethylene

Éthylène

Etilene

Etheen (Ethyleen)

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

11. Propen, (propylen)

Propen (Propylen)

Propene (Propylene)

Propène (Propylène)

Propilene

Propeen (Propyleen)

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

12. Buten, (butylen)

Butene (Butylene)

Butenes (Butylenes)

Butènes (Butylènes)

Buteni (Butileni)

Butenen (Butylenen)

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

13. Butadien-1,3

1,3-Butadien

Buta-1,3-diene (1,3-Butadiene)

1,3-Butadiène

1,3-Butadiene

1,3-Butadieen

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

14. 2-methylbutadien-1,3, (isopren)

2-Methyl-butadien-1,3 (Isopren)

Isoprene (2-Methylbuta-1,3-diene)

Isoprène (2-Méthyl-1,3-butadiène)

Isoprene

Isopreen (2-methyl-butadieen-1,3)

F R : 22

S : 15-23-27

>Hänvisning till >

15. Acetylen

Acetylen

Acetylene

Acétylène

Acetilene

Acetyleen

F R : 4-23-32

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

16. Cyclopropan

Cyclopropan

Cyclopropane

Cyclopropane

Ciclopropano

Cyclopropaan

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

17. Cyclohexan

Cyclohexan

Cyclohexane

Cyclohexane

Cicloesano

Cyclohexaan

F R : 22

S : 16-23-27-36

>Hänvisning till >

17.1 Methylcyclohexan

Methyl-cyclohexan

Methylcyclohexane

Méthylcyclohexane

Metilcicloesano

Methylcyclohexaan

F R : 22

S : 16-23-27-36

>Hänvisning till >

17.2 1,4-Dimethylcyclohexan

1,4-Dimethylcyclohexan

1,4-Dimethylcyclohexane

1,4-Diméthylcyclohexane

1,4-Dimetilcicloesano

1,4-Dimethylcyclohexaan

F R : 22

S : 16-23-27-36

>Hänvisning till >

18. Benzen

Benzol

Benzene

Benzène

Benzene (Benzolo)

Benzeen

F + T R : 22-46

S : 3-16-21-23-27-36-71-76-108

>Hänvisning till >

19. Toluen

Toluol

Toluene

Toluène

Toluene (Toluolo)

Tolueen

F + Xn R : 22-57.1

S : 15-21-23-27-65-71

>Hänvisning till >

20. Xylen

Xylole

Xylenes

Xylènes

Xileni (Xiloli)

Xylenen

Xn R : 21-57.1

S : 15-21-23-27-65-71

>Hänvisning till >

20.1 Ethylbenzen

Äthyl-benzol

Ethybenzene

Éthylbenzène

Etilbenzene

Ethylbenzeen

F + Xi R : 22-84

S : 15-21-23-27-65-71

>Hänvisning till >

20.2 Propylbenzen

Propyl-benzole

Propylbenzene and Isopropylbenzene (Cumene)

Propylbenzènes

Propilbenzeni

Propylbenzeene

Xi R : 21-84

S : 15-21-23-65-71

>Hänvisning till >

20.3 Mesitylen

1,3,5-Trimethyl-benzol

Mesitylene

Mésitylène

Mesitilene

Mesityleen

Xi R : 21-84

S : 15-21-23-65-71

>Hänvisning till >

21. Styren og á-methylstyren

Styrol und á-Methylstyrol

Styrene and á-Methylstyrene

Styrène et á-Méthylstyrène

Stirene (Stirolo) e á-metilstirene (d-metilstirolo)

Styreen en á-methylstyreen

Xi R : 21-84

S : 15-21-23-27-65-71

>Hänvisning till >

22. 2-Vinyltoluen

o-Vinyl-toluol

2-Vinyltoluene

o-Vinyltoluène

Viniltoluene

Vinyltolueen

Xi R : 84

S : 15-21-23-65-71

>Hänvisning till >

23. 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen

Tetrahydronaphthalin (Tetralin)

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene (Tetralin)

Tétrahydronaphthalène (Tétraline)

Tetraidronaftalina (Tetralina)

Tetralien

Xn R : 57.1

S : 23-65-71-108

>Hänvisning till >

24. 1,4-Menthandien-(1,9)

Dipenten (d,1-Limonen)i-p-Menthadien-1,8(9)

Dipentene

Dipentène

Dipentene

Dipenteen

R : 21

S : 13-37-65

HALOGENSUBSTITUEREDE KULBRINTER - HALOGENKOHLENWASSERSTOFFE - HALOGENATED HYDROCARBONS - DÉRIVÉS HALOGÉNÉS DES HYDROCARBURES - DERIVATI ALOGENATI DEGLI IDROCARBURI - GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 602.

>Hänvisning till >

1. Methylklorid, (klormetyl)

Chlor-methan (Methylchlorid)

Chloromethane (Methyl chloride)

Chlorure de méthyle (Chlorométhane)

Cloruro di metile (monoclorometano)

Methylchloride (monochloormethaan)

F + Xn R : 25-34-62

S : 15-22-34-36-55-76-104

>Hänvisning till >

2. Methylbromid

Crom-methan (Methylbromid)

Bromomethane (Methyl bromide)

Bromure de méthyle (Bromométhane)

Bromuro di metile (monobromometano)

Methylbromide (monobroommethaan)

T R : 61

S : 14-34-63-74-108

>Hänvisning till >

2.1 Dibrommethan (methylenbromid)

Dibrom-methan (Methylenbromid)

Dibromomethane (Methylene dibromide)

Bromure de méthylène (Dibromométhane)

Dibromometano

Dibroommethaan

Xn R : 57.1

S : 11-63-108

>Hänvisning till >

2.2 Diklormethan (methylenklorid)

Dichlor-methan (Methylenchlorid)

Dichloromethane (Methylene dichloride)

Chlorure de méthylène (Dichlorométhane)

Diclorometano (Cloruro di metilene)

Methyleenchloride

Xn R : 33-64

S : 15-65-71

>Hänvisning till >

3. Triklormethan, (kloroform)

Trichlor-methan (Chloroform)

Chloroform (Trichloromethane)

Chloroforme (Trichlorométhane)

Cloroformio (triclorometano)

Chloroform (trichloormethaan)

Xn R : 57.1

S : 13-53

>Hänvisning till >

4. Tetraklormethan, (tetraklorkulstof)

Tetrachlor-methan (Tetrachlorkohlenstoff)

Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane)

Tétrachlorure de carbone (Tétrachlorométhane)

Tetracloruro di carbonio (tetraclorometano)

Tetrachloorkoolstof (tetrachloormethaan)

T R : 58

S : 3-15-65-71-76-108

>Hänvisning till >

5. Klorethan, (ethylklorid)

Monochlor-äthan (Äthylchlorid)

Chloroethane (Ethyl chloride)

Chlorure d'éthyle (Chloréthane)

Cloruro di etile (monocloroetano)

Ethylchloride (monochloorethaan)

F R : 26-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

6. 1,2-dibromethan

1,2-Dibrom-äthan (Äthylenbromid)

1,2-Dibromoethane (Ethylene dibromide)

1,2-Dibromoéthane (Bromure d'éthylène)

1,2-Dibromo-etano

1,2-Dibroomethaan

Xn R : 64

S : 14-34-63-74-108

>Hänvisning till >

7. 1,1-diklorethan, (ethylidenklorid)

1,1-Dichlor-äthan (Äthylidenchlorid)

1,1-Dichloroethane (Ethylidene chloride)

1,1-Dichloréthane (Chlorure d'éthylidène)

1,1-Dicloro-etano

1,1-Dichloorethaan

F + Xn R : 22-57.1

S : 15-23-65-71-108

>Hänvisning till >

7.1 1,2-Diklorethan (ethylendiklorid)

1,2-Dichlor-äthan (Äthylenchlorid)

1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride)

1,2-Dichloréthane (Chlorure d'éthylène)

1,2-Dicloro-etano

1,2-Dichloorethaan (ethyleendichloride)

F + Xn R : 22-57.1

S : 15-23-27-53-71-108

>Hänvisning till >

8. 1,1,1-triklorethan, (methylkloroform)

1,1,1-Trichlor-äthan (Methylchloroform)

1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform)

1,1,1-Trichloréthane

1,1,1-Tricloroetano

1,1,1-Trichloorethaan

Xn S : 15-65-71

>Hänvisning till >

8.1 1,1,2-Triklorethan

1,1,2-Trichlor-äthan

1,1,2-Trichloroethane

1,1,2-Trichloréthane

1,1,2-Tricloro-etano

1,1,2-Trichloorethaan

T R : 58

S : 15-65-71-76-108

>Hänvisning till >

9. 1,1,2,2-tetraklorethan

1,1,2,2-Tetrachlor-äthan

1,1,2,2-Tetrachloroethane

1,1,2,2-Tétrachloréthane

1,1,2,2-Tetracloro-etano

1,1,2,2-Tetrachloorethaan

T R : 58

S : 15-65-71-76-108

>Hänvisning till >

10. Pentaklorethan

Pentachlor-äthan

Pentachloroethane

Pentachloréthane

Pentacloro-etano

Pentachloorethaan

T R : 58

S : 15-65-71-76-108

>Hänvisning till >

10.1 Monoklorpropan, (propylklorid)

Monochlor-propane

Chloropropanes (Propyl chlorides)

Chlorures de propyle (Chloropropanes)

Cloruri di propile (Monocloro-propani)

Monochlorpropanen (Propylchloriden

F + Xn R : 22-57.1

S : 15-23-65-71-108

>Hänvisning till >

10.2 Monobrompropan, (1-Propylbromid)

1-Brom-propan (Propylbromid)

1-Bromopropane

Bromure de n-propyle

1-Bromuro di Propile (Monobromopropano)

1-Propylbromide

F + T R : 22-58

S : 15-22-23-65-71-76-108

>Hänvisning till >

11. Diklorpropan

Dichlor-propane

Dichloropropanes

Dichloropropanes

Dicloropropani

Dichloorpropanen

Xn R : 22-57.1

S : 15-23-36-65-71-108

>Hänvisning till >

12. 1,2-dibrom-3-klorpropan

1,2-Dibrom-3-chlor-propan

1,2-Dibromo-3-chloropropane

1,2-Dibromo-3-chloropropane

1,2-Dibromo-3-cloro-propano

1,2-Dibroom-3-chloor-propaan

T R : 66-83

S : 3-11-21-31-51-65-71-76-91-108

>Hänvisning till >

12.1 Klorpentan, (Pentylklorid)

Monochlor-pentane (Amylchloride)

Chloropentanes

Chlorures d'amyle (Chloropentanes)

Cloropentani (cloruri di amile)

Monochloorpentanen (Amylchloriden)

F + Xn R : 22-57.1

S : 15-23-65-71-108

>Hänvisning till >

13. Vinylklorid

Vinyl-Chlorid

Vinyl chloride

Chlorure de vinyle (Chloréthylène)

Cloruro di vinile

Vinylchloride

F R : 26-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

14. Vinylbromid

Vinyl-bromid

Vinyl bromide

Romure de vinyle (Bromoéthylène)

Bromuro di vinile

Vinylbromide

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

15. Diklorethylen

Dichlor-äthene (Dichloräthylene)

Dichloroethylenes

Dichloréthylènes

Dicloroetileni

Dichloorethenen (dichloorethylenen)

F + Xn R : 22-57.1

S : 15-23-27-36-65-71-76-108

>Hänvisning till >

16. Triklorethylen

Trichlor-äthen (Trichloräthylen, Tri)

Trichloroethylene

Trichloréthylène

Tricloroetilene (trielina)

Trichlooretheen (Tri)

Xn R : 57.1

S : 2-11-76-108

>Hänvisning till >

17. Tetraklorethylen, (perkloræthylen)

Tetrachlor-äthen (Perchloräthylen, Per)

Tetrachloroethylene (Perchloroethylene)

Tétrachloréthylène (Perchloréthylène)

Tetracloroetilene (Percloroetilene)

Tetrachlooretheen (Perchloorethyleen)

Xn R : 57.1

S : 2-11-76-108

>Hänvisning till >

18. Allylklorid, (3-klor-1-propen)

3-Chlor-propen (Allyl-chlorid)

Allyl chloride

Chlorure d'allyle (3-Chloropropène)

Cloruro di allile

Allychloride

F + T R : 22-33-67

S : 15-21-23-27-36-65-71-76-104-108

>Hänvisning till >

19. Diklorpropen

Dichlor-propene

Dichloropropenes

Dichloropropènes

Dicloropropeni

Dichloorpropenen

F + T R : 22-33-67

S : 3-15-22-27-36-65-71-76-108

>Hänvisning till >

20. 2-methylallylklorid, (3-klor-2-methyl-1-propen)

3-Chlor-2-methyl-propen (2-Methyl-allylchlorid)

3-Chloro-2-methylpropene (Methallyl chloride)

Chlorure de méthallyle (3-Chloro-2-méthyl-1-propène)

Cloruro di metallile

Methallylchloride (2-methylallylchloride)

F + Xn R : 22-33-64-84

S : 15-22-23-27-36-65-71-76-104

>Hänvisning till >

20.1 Klorbenzen

Monochlor-benzol

Chlorobenzene

Chlorobenzène

Monoclorobenzene

Monochloorbenzeen

Xn R : 21-57.1

S : 11-23-65-71-108

>Hänvisning till >

20.2 1,2-Diklorbenzen

1,2-Dichlorbenzol (o-Dichlorbenzol)

1,2-Dichlorobenzene

1,2-Dichlorobenzène

1,2-Diclorobenzene

1,2-Dichloorbenzeen

Xn R : 57.1

S : 65-71-108

>Hänvisning till >

21. Benzylklorid

Chlor-toluol (Benzylchlorid)

Benzyl chloride

Chlorure de benzyle (á-Chlorotoluène)

Cloruro di benzile

Benzylchloride

Xi R : 84

S : 16-21-53-65-77-91

>Hänvisning till >

22. HCH

(1,2,3,4,5,6-hexaklorcyclohexan, alle isomere)

1,2,3,4,5,6-Hexachlor-cyclohexan, alle Isomere (BHC)

BHC 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (mixed stereoisomers)

1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (mélange des stéréoisomères)

1,2,3,4,5,6-Esacloro-cicloesano

1,2,3,4,5,6-Hexachloorcyclohexaan, alle isomeren (BHC)

T R : 56-83

S : 3-11-21-31-52-63-72-75-77-91-93-108

23. gamma HCH

lindan, (gamma-1,2,3,4,5,6-hexaklorcycolohexan)

ã-1,2,3,4,5,6,-Hexachlor-cyclohexan (lindan)

gamma-BHC, Lindane ã-1,2,3,4,5,6,-Hexachlorocyclohexane

ã-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (lindane)

ã-1,2,3,4,5,6-Esacloro-cicloesano (lindano)

ã-1,2,3,4,5,6-Hexachloorcyclohexaan (lindan)

T R : 56-83

S : 3-11-21-31-52-63-72-75-77-91-93-108

24. camphenklor, (reaktionsblanding af kloreret camphenisomereindeholdende 67-69 % klor)

Chlorierte Camphene (67-69 % Chlor) (toxaphen)

Chlorinated camphene (67-69 per cent chlorine) (camphechlor)

Camphène chloré (67-69 % de chlore) (toxaphène)

Canfene clorurato (67-69 % di cloro)

Gechloreerde camfenen (67-69 % chloor) (toxafeen)

T R : 58-83

S : 3-11-21-31-52-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

25. TDE

(1,1-diklor-2,2-di-(4-klorphenyl)-ethan)

1,1,-Dichlor-2,2-bis(4-chlor-phenyl)-äthan)

1,1-Dichloro-2,2-di-(4-chlorophenyl)ethane

1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane

1,1-Dicloro-2,2-bis(4-cloro-fenil)-etano

1,1-Dichloor-2,2-bis(4-chloorfenyl)-ethaan

Xn R : 65-83

S : 2-12-21-31-52-63-91

>Hänvisning till >

26. (DDT)

(1,1,1-triklor-2,2-di-(4-klorphenyl)-ethan)

1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlor-phenyl)-äthan

pp'-DDT 1,1,1-Trichloro-2,2-di-(4-chlorophenyl)ethane

1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane (pp' zeidane)

1,1,1-Tricloro-2,2-bis(4-cloro-fenil)-etano

1,1,1-Trichloor-2,2-bis(4-chloorfenyl)-ethaan

Xn R : 65-83

S : 2-12-21-31-52-63-91

>Hänvisning till >

27. heptachlore

heptaklor, (1,4,5,6,7,8,8-heptaklor-3a,4,7,7,a-tetrahydro-4,7-methano-inden)

1,4,5,6,7,8,8-Heptachlor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methano-inden (heptachlor)

heptachlor 1,4,5,6,7,8,8-Heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methanoindene

1,4,5,6,7,8,8-Heptachlore-3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-endomethano-indène

1,4,5,6,7,8,8-eptacloro-3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-endo-metano-indene (eptacloro)

1,4,5,6,7,8,8-Heptachloor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methano-indeen (hepta-chloor)

T R : 58-83

S : 3-11-21-31-52-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

28. chlordane

klordan, (1,2,4,5,6,7,8,8-octaklor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan)

1,2,4,5,6,7,8,8-Octachlor--3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methano-indan (chlordan)

1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-endo-methanoindene

1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloro-3a,4,,7,7,a-tétrahydro-4,7-endométhano-indane

1,2,4,5,6,7,8,8-Ottocloro-3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-endo-metano-indano (clordano)

1,2,4,5,6,7,8,8-Octachloor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7, endo-methanoindaan (chloor-daan)

Xn R : 65-83

S : 2-12-21-31-52-63-91

>Hänvisning till >

29. aldrin (HHDN 95 %)

(1,2,3,4,10,10-hexaklor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-1,4-exo-5,8-dimethanonapht-halen)

1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-naphtalin

1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-1,4-endo-5,8 dimethanonapht-halene

1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-diméthano-naphtalène 95 % (aldrine)

1,2,3,4,10,10-Esacloro-1,4,4a,5,8,8a-esaidro-1,4-endo-5,8-exo-dimetanonaftalina

1,2,3,4,10,10-Hexachloor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-naftaleen

T R : 58

S : 3-11-21-31-52-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

30. dieldrin (HEOD 85 %)

(1,2,3,4,10,10-hexaklor-6,7,epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-acta-hydro-exo-1,4-endo-5,8-dimethanonaphthalen)

1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-naphthalin

1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-endo-5,8-dimethanonaphthalene

1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exodiméthano-naphthalène 85 % (dieldrine)

1,2,3,4,10,10-Esacloro-6,7-epossi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-ottoidro-1,4-endo-5,8-exo-dim-tano-naftalina

1,2,3,4,10,10-Hexachloor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethano-naftaleen

T R : 58

S : 3-11-21-31-52-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

31. (isodrin)

1,2,3,4,10,10-hexaklor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethanonnapht-halen

1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethano-naphthalin

1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-exo-1,4-exo-5,8-dimethanonapht-halene

1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-diméthano-naphtalène (isodrine)

1,2,3,4,10,10-Esacloro-1,4,4a,5,8,8a-esaidro-1,4-endo-5,8-endo-dimetano naftalina

1,2,3,4,10,10-Hexachloor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethano-naftaleen

T R : 58

S : 3-11-21-31-52-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

32. endrin

(1,2,3,4,10,10-hexaklor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-exo-5,8-dimethanonaphthalen)

1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethano-naphthalin

1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-exo-1,4-exo-5,8-dimethanonaphthalene

1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-endo-diméthano-naphtalène (endrine)

1,2,3,4,10,10-Esacloro-6,7-epossi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-ottoidro-1,4-endo-5,8-endo-dime-tano-naftalina

1,2,3,4,10,10-Hexachloor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethano-naftaleen

T R : 58

S : 3-11-21-31-52-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

33. endosulfan

(6,7,8,9,10,10-hexaklor-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzoe[e]-dio-xathiepin-3-oxid)

6,7,8,9,10,10-Hexachlor-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,3,4-benzoe[e]-dio-xathiepin-3-oxid

6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzoe[e]-dio-xathiepin-3-oxide

6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-méthano-3-oxo-2,3,4-benzo-dioxathiépine

6,7,8,9,10,10-Esacloro-1,5,5a,6,9,9a-esaidro-6,9-metano-2,3,4-benzoe[e]-diossatie-pina-3-ossido

6,7,8,9,10,10-Hexachloor-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,3,4-benzoe[e]-dio-xathiepin-3-oxide

T R : 58-70-83

S : 3-11-21-31-51-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

34. isobenzan

(1,3,4,5,6,7,8,8-octaklor-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methanoisobenzofuran)

1,3,4,5,6,7,8,8-Octachlor-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-endo-methanoisobenzofuran

1,3,4,5,6,7,8,8-Octachloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-endo-methanoisobenzofuran

1,3,4,5,6,7,8,8-Octachloro-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-endo-méthanoisobenzofurane

1,3,4,5,6,7,8,8-Ottocloro-1,3,3a,4,7,7a-esaidro-4,7-endo-methanoisobenzofurano

1,3,4,5,6,7,8,8-Octachloor-1,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-endo-methanoisobenzofuraan

T R : 58-70-83

S : 3-11-21-31-51-63-72-75-77-91-93-108

ALKOHOL OG DETS DERIVATER - ALKOHOLE UND IHRE DERIVATE - ALCOHOLS AND THEIR DERIVATIVES - ALCOOLS ET DÉRIVÉS - ALCOLI E DERIVATI - ALKOHOLEN EN DERIVATEN 603.

>Hänvisning till >

1. Methanol, (methylalkohol)

Methanol (Methylalkohol)

Methanol (Methyl alcohol)

Alcool méthylique (Méthanol)

Alcool metilico (Metanolo)

Methanol (methylalcohol)

F + T R : 22-55

S : 3-15-21-53-108

>Hänvisning till >

2. Ethanol, (ethylalkohol)

Äthanol (Äthylalkohol)

Ethanol (Ethyl alcohol)

Alcool éthylique (Éthanol)

Alcool etilico

Ethanol (ethylalcohol)

F R : 22

S : 15-23

>Hänvisning till >

3. Propanol, (Propylalkohol)

Propanole (Propylalkohole)

Propanols (Propyl alcohols)

Alcools propyliques

Alcoli propilici

Propanolen (propylalcoholen)

F R : 22

S : 15-23

>Hänvisning till >

4. Butanol, (butylalkohol)

Butanole (Butylalkohole)

Butanols (Butyl alcohols)

Alcools butyliques

Alcoli butilici

Butanolen (butylalcoholen)

Xn R : 21-64

S : 15-65

>Hänvisning till >

4.1 tert.-butylalkohol

tert.-Butanol (tert. Butylalkohol)

tertButyl alcohol (2-Methylpropan-2-ol)

Alcool ter.-butylique

Alcool terz.-butilico

tert.-Butylalcohol

F + Xn R : 22-64

S: 15-23-65

>Hänvisning till >

4.2 Pentylalkohol

Amylalkohole

Amyl alcohols (mixed isomers)

Alcools amyliques

Alcooli amilici

Amylalcoholen

Xn R : 21-83

S : 11-65

>Hänvisning till >

4.3 1,4-Dimethylpentylalkohol

Methylamylalkohol

4-Methylpentan-2-ol

Alcool méthylamylique (Méthylisobutylcarbinol)

Metilisobutilcarbinolo

Methylamylalcohol

Xi R : 21-57.1

S : 13-23-65-71

>Hänvisning till >

4.4 Cyclohexanol

Cyclohexanol

Cyclohexanol

Cyclohexanol

Cicloesanolo

Cyclohexanol

Xi R : 83

S : 11-65

>Hänvisning till >

4.5 2-Methylcyclohexanol

o-Methyl-cyclohexanol

2-Methylcyclohexanol

2-Méthylcyclohexanol

Metilcicloesanolo

Methylcyclohexanol

Xi R : 83

S : 11-65

>Hänvisning till >

4.6 2-Methoxyethylalkohol

Äthylenglykol-monomethyläther (Methylglykol)

2-Methoxyethanol (Ethylene glycol monomethyl ether)

Éther monométhylique d'éthylène-glycol (Méthylglycol)

Etilenglicol-monometiletere (Metilglicole)

Glycolmonomethylether (Methylglycol)

Xi R : 21-83

S : 23-65-71-108

>Hänvisning till >

4.7 2-Ethoxyethylalkohol

Äthylenglykol-monoäthyläther (Äthylglykol)

2-Ethoxyethanol (Ethylene glycol monoethyl ether)

Éther monoéthylique d'éthylène-glycol (Ethylglycol)

Etilenglicol-monoetiletere (Etilglicole)

Glycolmono-ethylether (Ethylglycol)

Xi R : 21-83

S : 23-65-71-108

>Hänvisning till >

4.8 2-Isopropoxyethylalkohol

Äthylenglykol-monoisopropyläther (Isopropylglykol)

2-Isopropoxyethanol (Ethylene glycol monoisopropyl ether)

Éther monoisopropylique d'éthylène-glycol (Isopropylglycol)

Etilenglicol-isopropiletere (Isopropilglicole)

Glycolisopropylether (Isopropylglycol)

Xi R : 83

S : 23-65-71-108

>Hänvisning till >

4.9 2-Butoxyethylalkohol

Äthylenglykol-monobutyläther (Butylglykol)

2-Butoxyethanol (Ethylene glycol monobutyl ether)

Éther monobutylique d'éthylène-glycol (Butylglycol)

Etilenglicol-monobutiletere (Butilglicole)

Glycolmonobutylether (Butylglycol)

Xi R : 83

S : 23-65-71-108

>Hänvisning till >

5. Allylalkohol

Allylalkohol

Allyl alcohol

Alcool allylique

Alcool allilico

Allylalcohol

F + T R : 22-33-67-84

S : 16-21-36-71-76-77-104-108

>Hänvisning till >

5.1 Furfurylalkohol

Furfurylalkohol

Furfuryl alcohol

Alcool furfurylique

Alcool furfurilico

Furfurylalcohol

T R : 58

S : 11-23-63-108

>Hänvisning till >

6. Dimethylether

Dimethyläther

Dimethyl ether

Oxyde de méthyle

Dimetiletere

Dimethylether

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104>

>Hänvisning till >

7. Methylethylether

Äthylmethyläther

Ethyl methyl ether

Oxyde de méthyle et d'éthyle

Metil-etil-etere

Ethylmethylether

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

8. Methylvinylether

Methylvinyläther

Methyl vinyl ether

Oxyde de méthyle et de vinyle

Metil-vinil-etere

Methylvinylether

F R : 25-34

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

9. Diethylether, (ether)

Diäthyläther (Äther)

Diethyl ether

Oxyde d'éthyle (Éther éthylique)

Etere etilico

Diethylether

F R : 23-33-35

S : 15-23-27-36-53

>Hänvisning till >

10. Ethylenoxid

Äthylenoxid (Oxiran)

Ethylene oxide (Oxiran)

Oxyde d'éthylène (Époxyéthane)

Ossido di etilene

Ethyleenoxide (oxiraan)

F + T R : 26-34-60

S : 15-22-34-36-76-104-108

>Hänvisning till >

11. 1,4-dioxan, (diætylendioxid)

1,4-Dioxan

1,4-Dioxan

1,4-Dioxanne

1,4-Diossano

1,4-Dioxaan

F + Xn R : 22-35-57.1

S : 15-27-71-108

>Hänvisning till >

12. Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran

Tétrahydrofurane

Tetraidrofurano

Tetrahydrofuraan

F R : 22-35

S : 15-27-65-71

>Hänvisning till >

12.1 Ethylenglucol

Äthylenglykol, Äthandiol (Glykol)

Ethanediol (Ethylene glycol)

Éthylène-glycol

Glicol etilenico

Glycol

Xn R : 54

S : 3

>Hänvisning till >

13. 2-klorethanol, (ætylenklorhydrin)

2-Chlor-äthanol (Äthylenchlorhydrin)

2-Chloroethanol (Ethylene chlorhydrin)

Éthylène-chlorhydrine (Alcool 2-chloréthylique)

Cloridrina etilenica (Cloridrina del glicol)

Glycolmonochloorhydrine (ethyleen-chloorhydrine)

T R : 67

S : 15-21-31-65-71-75-91-108

>Hänvisning till >

13.1 2,2'-Diklorethylether

2,2'-Dichloräthyläther

Di-(2-chloroethyl) ether

Oxyde de chloréthyle (Éther 2,2-dichloréthylique)

2,2'-Dicloroetiletere

2,2'-Dichloorethylether

T R : 21-58

S : 15-65-71-76-108

>Hänvisning till >

14. Dimethylsulfat

Dimethylsulfat

Dimethyl sulphate

Sulfate de diméthyle

Dimetilsolfato

Dimethylsulfaat

T R : 67

S : 15-21-31-65-71-75-108

>Hänvisning till >

15. Ethylnitrit

Äthylnitrit

Ethyl nitrite

Nitrite d'éthyle

Nitrito di etile

Ethylnitriet

E R : 2-32

S : 6-15-22-32-36-53-65-91-103

>Hänvisning till >

16. Ethylnitrat

Äthylnitrat

Ethyl nitrate

Nitrate d'éthyle

Nitrato di etile

Ethylnitraat

E R : 2-32

S : 6-15-22-32-36-53-65-91-103

>Hänvisning till >

17. O,O-dinitroethylenglycol

Glykoldinitrat (Nitroglykol)

Ethanediol dinitrate (Ethylene glycol dinitrate)

Dinitrate de glycol (Dinitroglycol)

Dinitroglicol

Glycoldinitraat (dinitroglycol)

E + T R : 3-58-66

S : 6-11-22-25-28-36-41-53-59-72

>Hänvisning till >

18. di-(2-nitrooxyethyl)ether

bis(Hydroxy-äthyl)-äther-dinitrat (Diäthylenglykoldinitrat)

Digol dinitrate (Diethylene glycol dinitrate)

Dinitrate de diglycol

Dinitrodiglicol

Diglycoldinitraat

E + T R : 3-58-66

S : 6-11-22-25-28-36-41-53-59-72

>Hänvisning till >

19. Glyceryltrinitrat, (nitroglycerin)

Glycerintrinitrat (Nitroglycerin)

Glycerol trinitrate (Nitroglycerine)

Trinitrate de glycérol (Nitroglycérine)

Nitroglicerina

Glyceroltrinitraat (nitroglycerine)

E + T R : 3-58-66

S : 6-11-22-25-28-36-41-53-59-72

>Hänvisning till >

20. Pentaerythroltetranitrat

Pentaerythrittetranitrat (Nitropenta, Pentrit)

Pentaerythritol tetranitrate

Tétranitrate de pentaérythrite (Penthrite)

Tetranitrato di pentaeritrite

Pentaerythrittetranitraat

E R : 3

S : 6-11-22-26-28-29-32-36-59-72

>Hänvisning till >

21. Mannitolhexanitrat

Mannithexanitrat

Mannitol hexanitrate

Hexanitrate de mannite (Nitromannite)

Mannitol-esanitrato

Manniethexanitraat

E R : 3

S : 6-11-22-26-28-29-32-36-59-72

22. Nitrocellulose

Nitrozellulose

Cellulose nitrate

Nitrates de cellulose (Nitrocelluloses)

Nitrocellulose

Nitrocellulosen

E R : 1

S : 5-6-11-22-26-28-29-32-36-72

>Hänvisning till >

23. Alkalimethylæter

Alkalimethylate

Alkali methoxides

Méthylates alcalins

Metilati alcalini

Alkalimethylaten

F R : 22

S : 11-22-37-104

>Hänvisning till >

24. Alkaliethylæter

Alkaliäthylate

Alkali ethoxides

Éthylates alcalins

Etilati alcalini

Alkaliethylaten

F R : 22

S : 11-22-37-104

>Hänvisning till >

25. Aluminiumisopropylat

Aluminium-triisopropylat

Aluminium tri-isopropoxide

Isopropylate d'aluminium

Isopropilato di alluminio

Aluminiumisopropylaat (aluminium tri-iso-propoxide)

F R : 22

S : 11-22-37-104

>Hänvisning till >

26. dicofol

(2,2,2-triklor-1,1-di(4-klorphenyl)ethanol)

2,2,2 PTrichlor-1,1-bis(4-chlor-phenyl)-äthanol

2,2,2-Trichloro-1,1-di-(4-chlorophenyl)ethanol

2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-chlorophényl)éthanol

2,2,2-Tricloro-1,1-bis(4-cloro-fenil)-etanolo

2,2,2-Trichloor-1,1-bis(4-chloorfenyl)-ethanol

Xn R : 65-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

FENOL OG DETS DERIVATER - PHENOLE UND IHRE DERIVATE - PHENOL AND ITS DERIVATIVES - PHÉNOLS ET DÉRIVÉS - FENOLI E DERIVATI - FENOLEN EN DERIVATEN 604.

>Hänvisning till >

1. Phenol

Phenol

Phenol

Phénol

Fenolo

Fenol

T R : 58-81

S : 3-11-31-65-71-92-108

>Hänvisning till >

2. Pentachlorphenol og dets alkalisalte

Pentachlorphenol und seine Alkalisalze

Pentachlorophenol and its alkali salts

Pentachlorophénol et ses alcalins

Pentaclorofenolo e suoi sali alcalini

Pentachloorfenol en zijn alkalizouten

T R : 58-83

S : 3-11-21-31-52-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

3. Kresoler

Hydroxy-toluole (Kresole)

Cresols

Crésols

Cresoli

Kresolen

T R : 58-81

S : 3-11-31-65-71-92-108

>Hänvisning till >

4. Betanaphthol, (2-naphthol)

2-Naphthol (Betanaphthol)

2-Naphthol (Beta-naphthol)

â-naphtol

Betanaftolo

2-Naftol (Betanaftol)

Xn R : 54-83

S : 11-21-31-51-63-91

ALDEHYDER OG ALDEHYDDERIVATER - ALDEHYDE UND IHRE DERIVATE - ALDEHYDES AND THEIR DERIVATIVES - ALDÉHYDES ET DÉRIVÉS - ALDEIDI E DERIVATI - ALDEHYDEN EN DERIVATEN 605.

>Hänvisning till >

1. Formaldehyd, (methanal), opløsning: formalin

Formaldehyd (Formalin) (Lösungen)

Formaldehyde solutions (Formalin)

Aldéhyde formique (solutions) (Formol) Méthanal)

Aldeide formica (soluzioni)

Formaldehyde (Oplossingen) (Formaline, Formol)

T R : 56-81-84

S : 3-13-21-31-54-65-77-91-108

>Hänvisning till >

2. Trioxymethylen, (1,3,5-trioxan)

1,3,5-Trioxan (Trioxymethylen)

1,3,5-Trioxan (Trioxymethylene)

Trioxymethylène

Triossimetilene

Trioxymethyleen (1,3,5-trioxaan)

Xn R : 54

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

3. Acetaldehyd

Acetaldehyd

Acetaldehyde

Aldéhyde acétique

Aldeide acetica

Aceetaldehyde

F R : 23-33-35

S : 15-22-53-65

>Hänvisning till >

4. Paraldehyd

2,4,6-Trimethyl-1,3,5-trioxan (Paraldehyd)

Paraldehyde

Paraldéhyde (Triacétaldéhyde)

Paraldeide

Paraldehyde

F R : 22

S : 16-22-27-53-65

>Hänvisning till >

5. Metaldehyd

Metaldehyd

Metaldehyde

Métaldéhyde

Metaldeide

Metaldehyde

T R : 56-84

S : 3-13-21-31-54-65-77-91-108

>Hänvisning till >

6. Butyraldehyd (butanal)

Butyraldehyd

Butyraldehyde

Aldéhyde butyrique

Aldeide butirrica

Butyraldehyde

F R : 22

S : 15-22-23-53-65

>Hänvisning till >

6.1 1,1-Dimethoxyethan

Dimethylacetal

1,1-Dimethoxyethane (Dimethyl acetal)

Diméthylacétal

Dimetilacetale

Dimethylacetal

F R : 22

S : 16-23-53

>Hänvisning till >

7. Acrolein, (2-propenal)

Acrylaldehyd (Acrolein)

Acrylaldehyde (Acrolein)

Acroléine (Aldéhyde acrylique)

Acroleina

Acrylaldehyde (Acroleine)

F + T R : 22-33-66-84

S : 15-21-23-35-61-71-76-104-108

KETONER OG KETONDERIVATER - KETONE UND IHRE DERIVATE - KETONES AND THEIR DERIVATIVES - CÉTONES ET DÉRIVÉS - CHETONI E DERIVATI - KETONEN EN DERIVATEN 606.

>Hänvisning till >

1. Acetone

Aceton

Acetone

Acétone (Diméthylcétone)

Acetone

Aceton

F R : 22

S : 16-23

>Hänvisning till >

2. Methylethylketon

Äthylmethylketon (Butanon-2)

Butanone (Ethyl methyl ketone)

Méthyléthylcétone

Metiletilchetone

Ethylmethylketon

F R : 22

S : 16-23

>Hänvisning till >

2.1 Diethylketon

Diäthylketon

Pentan-3-one (Diethyl ketone)

Diéthylcétone

Dietilchetone

Diethylketon

F R : 22

S : 16-23

>Hänvisning till >

2.2 Methylisopropylketon

Methylisopropylketon (Pentanon-2)

3-Methylbutan-2-one (Methyl isopropyl ketone)

Méthylisopropylcétone

Metilisopropilchetone

Methylisopropylketon

F R : 22

S : 16-23

>Hänvisning till >

2.3 1,3-Cyclobutandion

Cyclobutandion-1,3

Cyclobutane-1,3-dione

1,3-Cyclobutanedione

Ciclobutandione

Cyclobutaandion

F R : 22

S : 16-23

>Hänvisning till >

2.4 Methylisobutylketon

Methylisobutylketon

4-Methylpentan-2-one (Isobutyl methyl ketone)

Méthylisobutylcétone

Metilisobutilchetone

Methylisobutylketon

F R : 22

S : 13-23-37

>Hänvisning till >

2.5 Methyl(2-methylpropen-(1)-yl)keton

(Mesityloxid) 4-Methyl-penten-3-on-2

(Mesityl oxide) 4-Methylpent-3-en-2-one

Oxyde de mésityle

Ossido di mesitile

Mesityloxide

T R : 21-58

S : 23-63-75-108

>Hänvisning till >

2.6 Cyclohexanon

Cyclohexanon

Cyclohexanone

Cyclohexanone

Cicloesanone

Cyclohexanon

Xi R : 21-83

S : 11-65

>Hänvisning till >

2.7 2-Methylcyclohexanon

o-Methyl-cyclohexanon

2-Methylcyclohexanone

2-Méthylcyclohexanone

Metilicicloesanone

Methylcyclohexanon

Xi R : 21-83

S : 11-65

>Hänvisning till >

2.8 (3,5,5-Trimethylcyclohexen-(2)-on(1))

(Isophoron) 3,5,5-Trimethyl-cyclohexen-2-on-1

Isophorone

Isophorone

Isoforone

Isoforon

T R : 58

S : 11-23-65-71-75-108

>Hänvisning till >

3. chlorophacinone

(2-(2-(4-klorphenyl)-2-phenylacetyl indan-1,3-dion)

2[2-(4-Chlor-phenyl-2-phenyl)-acetyl]-indan-1,3-dion

2-(2-p-Chlorophenyl-2-phenylacetyl)indane-1,3-dione

2[2-(4-chlorophényl)-2-phénylacétyl]-1,3-indanedione

2[2-(4-cloro-fenil-2-fenil)-acetil]-indan-1,3-dione

2[2-(4-chloorfenyl-2-fenyl)acetyl]-indaan-1,3-dion

T R : 58

S : 3-11-21-31-52-63-72-91-93-108

>Hänvisning till >

4. naphtylindandion

2-(1-naphtyl)indan-1,3-dion

2-(1-Naphthyl)-indan-1,3-dion

2-(1-Naphthyl)indane-1,3-dione

2-(1-Naphtyl)-1,3-indanedione (naphtylindanedione)

2-(1-Naftil)-indan-1,3-dione

2-(1-Naftyl)-indaan-1,3-dion

T R : 55

S : 3-11-21-31-63-74-91-108

>Hänvisning till >

5. pindone

(2-pivaloylidan-1,3-dion)

2-Pivaloyl-indan-1,3-dion

2-Pivaloylindane-1,3-dione

2-Pivaloyl-1,3-indanedione (pivaldione)

2-(Trimetil-acetil)-indan-1,3-dione (pivaldion)

2-pivaloylindaan-1,3-dion

T R : 55

S : 3-11-21-31-51-72-75-108

ORGANISKE SYRER OG DERES DERIVATER - ORGANISCHE SÄUREN UND IHRE DERIVATE - ORGANIC ACIDS AND THEIR DERIVATIVES - ACIDES ORGANIQUES ET DÉRIVÉS - ACIDI ORGANICI E DERIVATI - ORGANISCHE ZUREN EN DERIVATEN 607.

>Hänvisning till >

1. Myresyre og opløsninger indeholdende mere end 25 % HCOOH

Ameisensäure und ihre Lösungen mit mehr als 25 % HCOOH

Formic acid

Acide formique et solutions contenant plus de 25 % de HCOOH

Acido formico e soluzioni con oltre il 25 % di HCOOH

Mierenzuur en oplossingen met meer dan 25 % HCOOH

C R : 81

S : 11-32-53-65-67-94-109

>Hänvisning till >

2. Eddikesyre og opløsninger indeholdende mere end 25 % CH3COOH

Essigsäure und ihre Lösungen mit mehr als 25 % CH3COOH

Acetic acid and solutions containing more than 25 per cent CH3COOH

Acide acétique et solutions contenant plus de 25 % de CH3COOH

Acido acetico e soluzioni con oltre il 25 % di CH3COOH

Azijnzuur en oplossingen met meer dan 25 % CH3COOH

C R : 81

S : 2-12-31-32-65-94

>Hänvisning till >

3. Monokloreddikesyre

Monochloressigsäure

Chloroacetic acid

Acide chloracétique

Acido monocloroacetico

Monochloorazijnzuur

T R: 58-82

S : 3-11-21-31-52-65-72-75-77-91-108

>Hänvisning till >

4. Trikloreddikesyre

Trichloressigsäure

Trichloroacetic acid

Acide trichloracétique

Acido tricloroacetico

Trichloorazijnzuur (TCA)

C R : 58-82

S : 3-11-21-31-52-65-72-75-77-91-109

>Hänvisning till >

5. TCA, (natrium-trichloracetat)

Natriumtrichloracetat

Sodium trichloroacetate

Trichloracétate de sodium

Tricloroacetato di sodio

Natriumtrichlooracetaat

Xn R : 54

S : 12-31-63-93

>Hänvisning till >

6. Oxalsyre og dets salte

Oxalsäure und ihre Salze

Oxalic acid and its salts

Acide oxalique et ses sels

Acido ossalico e suoi sali

Oxaalzuur en zijn zouten

Xn R : 54

S : 11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

7. Eddikesyreanhydrid

Essigsäureanhydrid (Acetanhydrid)

Acetic anhydride

Anhydride acétique

Anidride acetica

Azijnzuuranhydride

C R : 81

S : 15-23-53-63-67-108

>Hänvisning till >

7.1 Propionsyreanhydrid

Propionsäureanhydrid

Propionic anhydride

Anhydride propionique

Anidride proponica

Propionzuuranhydride

C R : 81

S : 15-23-53-63-67-108

>Hänvisning till >

8. Acetylklorid

Acetylchlorid

Acetyl chloride

Chlorure d'acétyle

Cloruro di acetile

Acetylchloride

F + C R : 21-81

S : 15-23-27-53-65-71-108

>Hänvisning till >

9. Benzoylklorid

Benzoylchlorid

Benzoyl chloride

Chlorure de benzoyle

Cloruro di benzoile

Benzoylchloride

C R : 81

S : 11-32-53-63-93

>Hänvisning till >

9.1 Dimethylcarbonat

Dimethylcarbonat

Dimethyl carbonate

Carbonate de diméthyle

Carbonato di dimetile

Dimethylcarbonaat

F + Xn R : 22-57.1

S : 15-23-71

>Hänvisning till >

9.2 N,N-Dimethylformamid

N,N-Dimethyl-formamid

Dimethylformamide

N,N-Diméthylformamide

N,N-Dimetilformammide

N,N-Dimethylformamide

Xn R : 57.1

S : 23-65-71-108

>Hänvisning till >

10. Methylformiat

Ameisensäuremethylester (Methylformiat)

Methyl formate

Formiate de méthyle

Formiato di metile

Methylformiaat

F R : 22

S : 15-23

>Hänvisning till >

11. Ethylformiat

Ameisensäureäthylester (Äthylformiat)

Ethyl formate

Formiate d'éthyle

Formiato di etile

Ethylformiaat

F R : 22

S : 15-23

>Hänvisning till >

11.1 Propylformiat

Ameisensäurepropylester (Propylformiate)

Propyl formates

Formiates de propyle

Formiati di propile

Propylformiaten

F R : 22

S : 15-23

>Hänvisning till >

11.2 Butylformiat

Ameisensäurebutylester (Butylformiate)

Butyl formates

Formiates de butyle

Formiati di butile

Butylformiaten

F R : 22

S : 15-23

>Hänvisning till >

11.3. Pentylformiat

Ameisensäureamylester (Amylformiate)

Amyl formates

Formiates d'amyle

Formiati di amile

Amylformiaten

R : 21

S : 15-23

>Hänvisning till >

12. Methylacetat

Essigsäuremethylester (Methylacetat)

Methyl acetate

Acétate de méthyle

Acetato di metile

Methylacetaat

F R : 22

S : 16-23

>Hänvisning till >

13. Ethylacetat

Essigsäureäthylester (Äthylacetat)

Ethyl acetate

Acétate d'éthyle

Acetato di etile

Ehtylacetaat

F R : 22

S : 16-23

>Hänvisning till >

14. Vinylacetat

Essigsäurevinylester (Vinylacetat)

Vinyl acetate

Acétate de vinyle

Acetato di vinile

Vinylacetaat

F R : 22

S : 16-23-53

>Hänvisning till >

15. Isopropylacetat

Essigsäurepropylester (Propylacetate)

Propyl acetates

Acétates de propyle

Acetati di probile

Propylacetaten

F R : 22

S : 16-23

>Hänvisning till >

16. Butylacetat

Essigsäurebutylester (Butylacetate)

Butyl acetates

Acétates de butyle

Acetati di butile

Butylacetaten

F R : 22

S : 16-23

>Hänvisning till >

16.1 Methylpropionat

Propionsäuremethylester

Methyl propionate

Propionate de méthyle

Propionato di metile

Methylpropionaat

F R : 23

S : 16-23

>Hänvisning till >

16.2 Ethylpropionat

Propionsäureäthylester

Ethyl propionate

Propionate d'éthyle

Propionato di etile

Ethylpropionaat

F R : 22

S : 16-23

>Hänvisning till >

16.3 Propylpropionat

Propionsäurepropylester

Propyl propionates

Propionates de propyle

Propionati di propile

Propylpropionaat

R : 21

S : 13-37

>Hänvisning till >

16.4 Butylpropionat

Propionsäurebutylester

Butyl propionates

Propionates de butyle

Propionati di butile

Butylpropionaat

R : 21

S : 13-37

>Hänvisning till >

16.5 Butylbutyrat

Buttersäurebutylester

Butyl butyrates

Butyrates de butyle

Butirrati di butile

Butylbutyraat

R : 21

S : 13-37

>Hänvisning till >

16.6 Methylmethacrylat

Methylacrylsäuremethylester (Methylmethacrylat)

Methyl methacrylate

Méthacrylate de méthyle

Metacrilato di metile

Methylmethacrylaat

F + Xi R : 22-57.1

S : 15-23-65-71-108

>Hänvisning till >

16.7 2-Methoxyethylacetat

Äthylenglykol-monomethylätheracetat (Methylglykolacetat)

2-Methoxyethyl acetate (Methylglycol acetate)

Acétate d'éther monométhylique d'éthylène-glycol (Acétate de méthylglycol)

Acetato di etilenglicolmonometiletere (Acetat di metilglicole)

Glycolmonomethyletheracetaat (Methylglycolacetaat)

Xi R : 21-83

S : 63

>Hänvisning till >

16.8 2-Ethoxyethylacetat

Äthylenglykol-monoäthylätheracetat (Äthylglykolacetat)

2-Ethoxyethyl acetate (Ethylglycol acetate)

Acétate d'éther monoéthylique d'éthylène-glycol (Acétate d'éthylglycol)

Acetato di etilenglicolmonoetiletere (Acetato di etilglicole)

Clycolmono-ethyletheracetaat (Ethylglycolacetaat)

Xi R : 21-83

S : 63

>Hänvisning till >

16.9 2-Butoxyethylacetat

Äthylenglykol-monobutylätheracetat (Butylglykolacetat)

2-Butoxyethyl acetate (Butyl glycol acetate)

Acétate d'éther monobutylique d'éthylène-glycol (Acétate de butyglycol)

Acetato di etilenglicolmonobutiletere (Acetato di butilglicole)

Clycolmonobutyletheracetaat (Butylglycolacetaat)

Xi R : 21-83

S : 63

>Hänvisning till >

17. 2,4-D

(2,4-diklorphenoxyeddikesyre)

(2,4-Dichlor-phenoxy)-essigsäure

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique

Acido (2,4-dicloro-fenossi)-acetico

(2,4-Dichloor-fenoxy)-azijnzuur

Xn R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

18. Salte og estere af 2,4-D

Salze und Ester der 2,4-D

Salts and esters of 2,4-D

Sels et esters de 2,4-D

Sali ed esteri del 2,4-D

Zouten en esters van 2,4-D

Xn R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

19. 2,4,5-T

(2,4,5-triklorphenoxyeddikesyre)

(2,4,5-Trichlor-phenoxy)-essigsäure

2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid

Acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique

Acido (2,4,5-tricloro-fenossi)-acetico

(2,4,5-Trichloor-fenoxy)azijnzuur

Xn R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

20. Salte og estere af 2,4,5-T

Salze und Ester der 2,4,5-T

Salts and esters of 2,4,5-T

Sels et esters de 2,4,5-T

Sali ed esteri del 2,4,5-T

Zouten en esters van 2,4,5-T

Xn R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

21. folpet

(N-(triklormethylthio)phthalimid)

N-(Trichlor-methylthio)-phthalimid

N-(Trichloromethylthio)phthalimide

N-Trichlorométhylthiophtalimide

N-(Tricloro-metiltio)-ftalimmide

N-(Trichloormethylthio)ftaalimide

Xi R : 84

S : 2-11-21-31-63-91

>Hänvisning till >

22. dicamba

(3,6-diklor-2-methoxybenzoesyre)

3,6-Dichlor-2-methoxy-benzoesäure

3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid (Dicamba)

Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque

Acido(3,6-dicloro-2-metossi)-benzoico

3,6-Dichloor-2-methoxybenzoezuur

Xn R : 57-83

S : 2-11-21-31-51-63-91

23. Salte af dicamba

Salze der 3,6-Dichlor-2-methoxy-benzoesäure

Salts of 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid

Sels de dicamba

Sali dell'acido(3,6-dicloro-2-metossi)-benzoico

Zouten van 3,6-Dichloor-2-methoxybenzoezuur

Xn R : 57-83

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

24. dichlorprop

(2-(2,4-diklorphenoxy)propionsyre)

2-(2,4-Dichlor-phenoxy)-propionsäure

2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid

Acide 2-(2,4-dichlorophénoxy)propionique

Acido 2-(2,4-dicloro-fenossi)-propionico)

2-(2,4-Dichloorfenoxy)-propionzuur (dichloorprop)

Xn R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

25. fenoprop

(2-(2,4,5-triklorphenoxy)propionsyre)

2-(2,4,5-Trichlor-phenoxy)-propionsäure

2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid

Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)propionique (2,4,5-TP)

Acido 2-(2,4,5-tricloro-fenossi)-propionico

2-(2,4,5-Trichloorfenoxy)-propionzuur

Xn R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

26. mecoprop

(2-(4-klor-2-methylphenoxy)propionsyre)

2-(4-Chlor-2-methyl-phenoxy)-propionsäure

2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid

Acide 2-(4-chloro-2-méthylphénoxy)propionique

Acido 2-(4-cloro-2-metil-fenossi)-propionico

2-(4-Chloor-2-methylfenoxy)-propionzuur

Xn R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

27. Salte af meklorprop

Salze der mecoprop

Salts of mecoprop

Sels de mécoprop

Sali del mecoprop

Zouten van mecoprop

Xn R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

28. MCPA

(4-klor-2-methylphenoxyeddikesyre)

(4-Chlor-2-methyl-phenoxy)-essigsäure

4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid

Acide (4-chloro-2-méthylphénoxy)acétique (2,4-MCPA)

Acido(4-cloro-2-metil-fenossi)-acetico

(4-Chloor-2-methylfenoxy)-azijnzuur

Xn R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

29. Salte og estere af MCPA

Salze und Ester der MCPA

Salts and esters of MCPA

Sels et esters de MCPA

Sali ed esteri del MCPA

Zouten en esters van MCPA

Xn R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

30. MCPB

(4-(4-klor-2-methylphenoxy)smørsyre)

4-(4-Chlor-2-methyl-phenoxy)-buttersäure

4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyric acid

Acide 4-(4-chloro-2-méthylphénoxy)butyrique (2,4-MCPB)

Acido 4-(4-cloro-2-metil-fenossi)-butirrico

4-(4-Chloor-2-methylfenoxy)-boterzuur

Xn R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

31. Salte og estere af MCPB

Salze und Ester der MCPB

Salts and esters of MCPB

Sels et esters de MCPB

Sali ed esteri del MCPB

Zouten en esters van MCPB

Xn R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

32. endothal-Na

(dinatrium-3,6-epoxy-cyklohexan-1,2-dicarboxylat)

Dinatrium-(3,6-epoxy-cyclohexan, 1,2-dicarboxylat)

endothal-sodium 3,6-Epoxycyclohexane-1,2-dicarboxylic acid disodium salt

3,6-Époxy-cyclohexane 1,2-dicarboxylate disodique

(3,6-epossi-cicloesan-1,2-dicarbossilato) disodico

Dinatrium-(3,6-epoxyciclohexaan-1,2-dicarboxylaat)

T R : 58-84

S : 3-6-11-21-30-31-51-57-65-73-77-78-92-108

>Hänvisning till >

33. warfarin (1)

(4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin)

4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenyl)-butyl-cumarin

4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin

3-(1-Phényl-3-oxo-butyl)-4-hydroxycoumarine (coumafène)

4-Idrossi-3-(3-oxo-1-fenil-butil)-cumarina

4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)-cumarine

T R : 55

S : 3-11-21-31-63-74-91-108

>Hänvisning till >

34. coumachlor

(4-hydroxy-3-(3-oxo-1-(4-klorphenyl)butyl)-coumarin

3-[1-(4-Chlor-phenyl)-3-oxo-butyl]-4-hydroxy-cumarin (cumachlor)

4-Hydroxy-3-[3-oxo-1-(4-chlorophenyl)butyl]coumarin

3-[1-(4-Chlorophényl)-3-oxo-butyl]-4-hydroxycoumarine (coumachlore)

3-[1-(4-cloro-fenil)-3-oxo-butil]-4-idrossi-cumarina

3-[1-(4-Chloorfenyl)-3-oxo-butyl]-4-hydroxycumarine (cumachloor)

T R : 55

S : 3-11-21-31-63-74-91-108

>Hänvisning till >

35. coumafuryl

(4-hydroxy-3-(3-oxo-1-(2-furyl)butyl)-coumarin)

3-[1-(2-Furyl)-3-oxo-butyl]-4-hydroxy-cumarin (cumafuryl)

4-Hydroxy-3-[3-oxo-1-(2-furyl)butyl]coumarin (Fumarin)

3-[1-(2-Furyl)-3-oxo-butyl]-4-hydroxycoumarine

3-[1-(2-furil)-3-oxo-butil]-4-idrossi-cumarina

3-[1-(2-furyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxycumarine (cumafuryl)

T R : 55

S : 3-11-21-31-51-72-75-108

>Hänvisning till >

36. coumatetralyl

(4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin)

4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-cumarin (cumatetralyl)

4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin

3-(1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphtyl)-4-hydroxycoumarine

4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-cumarina

4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-cumarine (cumatetralyl)

T R : 55

S : 3-11-21-31-51-63-91-93-108

>Hänvisning till >

37. dicoumarin

3,3'-methylen-bis(4-hydroxycoumarin)

3,3'-Methylen-bis(4-hydroxy-cumarin)

(bis-(4-hydroxy di coumarin-3-yl)t-methan)

3,3'-Methylenedi (4-hydroxycoumarin)

3,3'-Méthylène-bis(4-hydroxycoumarine)

3,3'-Metilen-bis(4-idrossi-cumarina)

3,3'-Methyleen-bis(4-hydroxycumarine)

T R : 55

S : 3-11-21-31-63-74-91-108

NITRILLER - NITRILE - NITRILES - NITRILES - NITRILI - NITRILLEN 608.

>Hänvisning till >

1. Acetonitril

Acetonitril

Acetonitrile

Acétonitrile

Acetonitrile

Acetonitril

F + T R : 22-58

S : 15-22-27-71-108

>Hänvisning till >

2. Trikloracetonitril

Trichloroacetonitril

Trichloroacetonitrile

Nitrile trichloracétique (Trichloracétonitrile)

Tricloroacetonitrile

Trichlooracetonitril

T R : 56-66

S : 11-53-64-91-93-108

>Hänvisning till >

3. Acrylsyrenitril (propensyrenitril)

Acrylnitril

Acrylonitrile

Acrylonitrile (Cyanure de vinyle)

Nitrile acrilico (cianuro di vinile)

Acrylnitril (vinylcyanide)

F + T R : 22-33-56-66

S : 1-16-21-23-36-65-71-76-93-104-108

>Hänvisning till >

4. Acetonecyanhydrin

Acetoncyanhydrin

2-Cyanopropan-2-ol (Aceotne cyanohydrin)

Acétonecyanhydrine

Acetoncianidrina

Acetoncyaanhydrine

T R : 56-66

S : 11-53-64-91-93-108

NITROFORBINDELSER - NITROVERBINDUNGEN - NITRO COMPOUNDS - DÉRIVÉS NITRÉS - NITRODERIVATI - NITROVERBINDINGEN 609.

>Hänvisning till >

0.1 1-Nitropropan

1-Nitro-propan

1-Nitropropane

1-Nitropropane

1-Nitropropano

1-Nitropropaan

Xn R : 21-57.1

S : 15-23-65-71-108

>Hänvisning till >

0.2 2-Nitropropan

2-Nitropropan

2-Nitropropane

2-Nitropropane

2-Nitropropano

2-Nitropropaan

Xn R : 21-57.1

S : 15-23-65-71-108

>Hänvisning till >

1. Nitrobenzen

Nitrobenzol

Nitrobenzene

Nitrobenzène

Nitrobenzene

Nitrobenzeen

T R : 58

S : 11-23-63-73-91-108

>Hänvisning till >

2. Dinitrobenzen

Dinitrobenzole

Dinitrobenzenes

Dinitrobenzènes

Dinitrobenzeni

Dinitrobenzenen

T R : 55

S : 6-11-21-52-63-72-91-108

>Hänvisning till >

3. Trinitrobenzen

Trinitrobenzole

Trinitrobenzenes

Trinitrobenzènes

Trinitrobenzeni

Trinitrobenzenen

E + T R : 2-55

S : 6-11-21-26-28-29-32-36-52-63-72-91-108

>Hänvisning till >

4. Nitrotoluen (o og p)

2- und 4-nitrotoluol

2-and 4-Nitrotoluenes

Nitrotoluènes (o et p)

Nitrotolueni (o e p)

Nitrotoluenen (o en p)

T R : 58

S : 6-11-21-53-63-72-91-108

>Hänvisning till >

5. Dinitrotoluen

Dinitrotoluole

Dinitrotoluenes

Dinitrotoluènes

Dinitrotolueni

Dinitrotoluenen

T R : 55

S : 6-11-21-52-63-72-91-108

>Hänvisning till >

6. Trinitrotoluen (TNT)

Trinitrotoluol (TNT)

2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)

Trinitrotoluène (TNT)

Trinitrotoluene (TNT)

Trinitrotolueen (TNT)

E + T R : 2-55

S : 6-11-21-26-28-29-32-36-52-63-72-91-108

>Hänvisning till >

7. Trinitroxylen

Trinitroxylole

Trinitroxylenes

Trinitroxylènes

Trinitroxiloli

Trinitroxylenen

E R : 2-54

S : 6-11-21-26-28-29-32-36-52-63-71-91

>Hänvisning till >

8. Tetranitronaphthalen

Tetranitronaphthaline

Tetranitronaphthalenes

Tétranitronaphtalènes

Tetranitronaftaline

Tetranitronaftaline

E R : 2-54

S : 6-11-21-26-28-29-32-36-52-63-72-91

>Hänvisning till >

9. Paranitrophenol

4-Nitrophenol (Paranitrophenol)

4-Nitrophenol

p-Nitrophénol

Paranitrofenolo

Paranitrofenol

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

10. Dinitrophenoler og deres salte

Dinitrophenole und ihre Salze

Dinitrophenols and their salts

Dinitrophénols et leurs sels

Dinitrofenoli e loro sali

Dinitrofenolen en hun zouten

T R : 58

S : 3-11-21-31-51-64-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

11. DNOC, (2-methyl-4,6-dinitrophenol)

4,6-Dinitro-o-kresol

4,6-Dinitro-o-cresol (DNOC)

4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC)

4,6-Dinitro-o-cresolo

4,6-Dinitro-o-kresol

T R : 58

S : 3-11-21-31-51-64-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

12. Kalium- og natriumsalte af DNOC

Kalium- und Natrium-dinitro-o-kresylat

Sodium and potassium salts of 4,6-dinitro-o-cresol

Dinitro-o-crésylates de sodium et de potassium

Dinitro-ocresilato di sodio e di potassio

Dinitro-o-kresolkalium en -natrium

E + T R : 1-58

S : 3-6-11-21-28-29-32-36-63-73-76-91-93-108

>Hänvisning till >

13. Ammoniumsalt af DNOC

Ammonium-dinitro-o-kresylat (Dinitro-o-kresol-ammonium)

4,6-Dinitro-o-cresol ammonium salt

Dinitro-o-crésylate d'ammonium

Dinitro-o-cresilato d'ammonio

Dinitro-o-Kresol-ammonium (DNC ammoniumzout)

T R : 58

S : 3-11-21-31-41-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

14. 2,4,6-trinitrophenol, (pikrinsyre)

2,4,6-Trinitrophenol (Pikrinsäure)

Picric acid (2,4,6-Trinitrophenol)

2,4,6-Trinitrophénol (Acide picrique)

2,4,6-Trinitrofenolo (acido picrico)

2,4,6-Trinitrofenol (pikrinezuur)

E + T R : 2-4-58

S : 6-11-21-26-28-29-32-36-42-52-63-72-92-108

>Hänvisning till >

15. Alkalipikrater

Alkali- und Ammoniumpikrate

Alkali salts of picric acid

Picrates alcalins

Picrati alcalini

Pikrinezuur, alkalizouten van

E R : 3

S : 6-11-21-26-28-29-32-36-52-63-72-92

>Hänvisning till >

16. Trinitroanisol

Trinitoanisole

2,4,6-Trinitroanisole

Trinitroanisol (Picrate de méthyle)

Trinitroanisolo

Trinitroanisool

E R : 2-54

S : 6-11-21-26-28-29-32-36-52-63-72-91

>Hänvisning till >

17. Trinitrokresol

Trinitrokresole

Trinitrocresols

Trinitrocrésols

Trinitrocresoli

Trinitrokresol

E R : 2-4-54

S : 6-11-21-26-28-29-32-36-42-52-63-72-91

>Hänvisning till >

18. 2,4,6-trinitroresorcinol, (styphninsyre)

2,4,6-Trinitroresorcin (Styphninsäure)

2,4,6-Trinitroresorcinol (Styphnic acid)

2,4,6-Trinitrorésorcinol (Acide styphnique)

2,4,6-Trinitroresorcinolo (Acido stifnico)

Trinitroresorcinol

E R : 2-4-54

S : 6-11-21-26-28-29-32-36-42-52-63-72-91

>Hänvisning till >

19. Bly-2,4,6-trinitroresorcinat

Blei-2,4,6-trinitroresorcinat (Trizinat)

Lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide (Lead styphnate)

2,4,6-Trinitrorésorcinate de plomb (Tricinate)

2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo

Loodtrinitroresorcinaat

E R : 3-56

S : 6-11-21-25-27-28-29-36-41-51-59-72

>Hänvisning till >

20. dinocap

(6-(1-methylheptyl)-2,4-dinitrophenylcrotonat)

[6-(1-Methyl-heptyl)-2,4-dinitro-phenyl]-crotonat

2,4-Dinitro-6-(1-methylheptyl)phenyl crotonate (Dinocap 6)

Crotonate de 2,4-dinitro-6-(1-méthylheptyl)phényle

[6-(1-Metil-eptil)-2,4-dinitro-fenil]-crotonato

[6-(1-Methylheptyl)-2,4-dinitrofenyl]-crotonaat)

Xn R : 57

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

21. binapacryl

(2-(1-methyl-n-propyl)-4,6-dinitrophenyl-3-methylcrotonat)

[6-(1-Methyl-propyl)2,4-dinitro-phenyl]-3,3-dimethyl-acrylat

2-secButyl-4,6-dinitrophenyl 3-methylcrotonate

3,3-Diméthylacrylate de 2,4-dinitro-6-(1-méthylpropyl)phényle

[6-(1-metil-propil)-2,4-dinitro-fenil]-3,3-dimetil-acrilato

[6-(1-Methylpropyl)-2,4-dinitrofenyl]-3,3-dimethylacrylaat

T R : 58

S : 3-11-21-31-51-64-72-75-77-93-108

>Hänvisning till >

22. 2,4-dinitro-phenyl-thiocyanat

2,4-Dinitro-phenyl-thiocyanat

1,3-Dinitro-4-thiocyanatobenzene (2,4-Dinitrophenyl thiocyanate)

Thiocyanate de 2,4-dinitrophényle

2,4-Dinitro-fenil-tiocianato

2,4-Dinitrofenylthiocyanaat

Xn R : 54-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

23. dinoseb

(2-(1-methyl-n-propyl)-4,6-dinitrophenol)

6-(1-Methyl-propyl)-2,4-dinitro-phenol

6-secButyl-2,4-dinitrophenol

2,4-Dinitro-6-(1-méthylpropyl)phénol(dinosèbe)

6-(1-Metil-propil)-2,4-dinitro-fenolo

6-(1-Methylpropyl)-2,4-dinitrofenol

T R : 58

S : 3-11-21-31-51-63-72-75-77-91-93-108

24. Salte og estere af dinoseb

Salze und Ester des dinoseb

Salts and esters of dinoseb

Sels et esters de dinosèbe

Sali ed esteri del dinoseb

Zouten en esters van dinoseb

T R : 58

S : 3-11-21-31-51-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

25. dinosam

(2-(1-methyl-n-butyl)-4,6-dinitrophenol)

6-(1-Methyl-butyl)-2,4-dinitro-phenol

2-(1-Methylbutyl)-4,6-dinitrophenol

6-(1-Méthylbutyl)-2,4-dinitrophénol (dinosame)

6-(1-Metil-butil)-2,4-dinitro-fenolo

6-(1-Methylbutyl)2,4-dinitrofenol

T R : 58

S : 3-11-21-31-51-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

26. dinex

(2-cyclohexyl-4,6-dinitrophenol)

6-Cyclohexyl-2,4-dinitro-phenol

2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol

6-Cyclohexyl-2,4-dinitrophénol (pédinex)

6-Cicloesil-2,4-dinitro-fenolo

6-Cyclohexyl-2,4-dinitrofenol

T R : 58

S : 3-11-21-31-51-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

27. 2,6-dinitro-4-nonylphenylbutyrat

(2,6-Dinitro-4-nonyl-phenyl)-butyrat

2,6-Dinitro-4-nonylphenyl butyrate

Butyrate de 2,6-dinitro-4-nonyl-phényle

(2,6-Dinitro-4-nonil-fenil)-butirrato

(2,6-Dinitro-4-nonylfenyl)-butyraat

Xn R : 54

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

28. dinoseb-acetat

2-(1-methyl-n-propyl)-4,6-dinitrophenylacetat, (dinosebacetat)

[6-(1-Methyl-propyl)-2,4-dinitro-phenyl]-acetat

dinoseb-acetate 2-secButyl-4,6-dinitrophenyl acetate

Acétate de 6-(1-méthylpropyl)-2,4-dinitrophényle (dinosèbe-acétate)

[6-(1-Metil-propil)-2,4-dinitro-fenil]-acetato (Dinoseb-acetato)

[6-(1-Methylpropyl)-2,4-dinitrofenyl]acetaat (Dinoseb-acetaat, Dinitri-butylfenyl-acetaat)

T R : 58

S : 3-11-21-31-51-64-72-75-77-91-93-108

CHLORNITRODERIVATER - CHLORNITROVERBINDUNGEN - CHLORONITRO COMPOUNDS - DÉRIVÉS CHLORONITRÉS - CLORONITRO DERIVATI - CHLOOR-NITROVERBINDINGEN 610.

>Hänvisning till >

1. Triklornitromethan, (klorpicrin)

Trichlor-nitro-methan (Chlorpikrin)

Trichloronitromethane (Chloropicrin)

Trichloronitrométhane (Chloropicrine)

Tricloro-nitro-metano (cloropicrina)

Chloorpikrine

T R : 58-67-84

S : 3-15-21-31-63-71-72-75-91-93-108

>Hänvisning till >

2. 1,1-diklor-1-nitroethan

1,1-Dichlor-1-nitroäthan

1,1-Dichloro-1-nitroethane

1,1-Dichloro-1-nitroéthane

1,1-Dicloro-nitroetano

1,1-Dichloor-1-nitroethaan

T R : 66

S : 16-53-64-91-93-108

>Hänvisning till >

3. Klordinitrobenzen

Dinitrochlorbenzole

Chlorodinitrobenzenes

Chlorodinitrobenzènes

Dinitroclorobenzeni

Dinitrochloorbenzenen

T R : 58

S : 3-11-21-31-51-64-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

4. Klortrinitrobenzen

Trinitrochlorbenzole

Chlorotrinitrobenzenes

Trinitrochlorobenzènes

Trinitroclorobenzeni

Trinitrochloorbenzenen

E + T R : 2-55

S : 6-11-21-26-28-29-32-36-52-63-72-91-109

AZOXY- OG AZOFORBINDELSER - AZOXY- UND AZOVERBINDUNGEN - AZOXY AND AZO COMPOUNDS - DÉRIVÉS AZOXY ET AZOÏQUES - AZOSSI- E AZODERIVATI - AZOXY- EN AZIOVERBÏNDINGEN 611.

>Hänvisning till >

1. Azobenzen

Azobenzol

Azobenzene

Azobenzène

Azobenzene

Azobenzeen

Xn R : 65

S : 2-11-58

>Hänvisning till >

2. Azoxybenzen

Azoxybenzol

Azoxybenzene

Azoxybenzène

Azossibenzene

Azoxybenzeen

Xn R : 65

S : 2-11-58

>Hänvisning till >

3. (3,4-diklorphenyl-azo)-thiourinstof

(3,4-Dichlor-phenyl-azo)-thioharnstoff

3,4-Dichlorophenylazothiourea

3,4-Dichlorophénylazothiourée

(3,4-Dicloro-fenil-azo)-tiourea

(3,4-Dichloorfenyl-azo)-thioureum

T R : 58-70

S : 3-11-21-31-51-64-72-75-77-91-93-108

AMINER - AMINOVERBINDUNGEN - AMINE COMPOUNDS - DÉRIVES AMINÉS - AMINODERIVATI - AMINOVERBINDINGEN 612.

>Hänvisning till >

1. Methylaminer

Methlyamine

Methylamines (mono, di and tri)

Méthylamines (mono, di et tri)

Metilamine

Methylaminen

F R : 25-34-84

S : 15-22-34-36-104

>Hänvisning till >

2. Ethylamin

Äthylamin

Ethylamine

Ethylamine

Etilamina

Ethylamine

F R : 25-34-84

S : 15-22-34-36-77-104

>Hänvisning till >

3. Diethylamin

Diäthylamin

Diethylamine

Diéthylamine

Dietilamina

Diethylamine

F R : 22-33-84

S : 15-22-36-53-65-71-104

>Hänvisning till >

4. Triethylamin

Triäthylamin

Triethylamine

Triéthylamine

Trietilamina

Triethylamine

F R : 22-33-84

S : 16-22-36-53-65-71-104

>Hänvisning till >

5. Anilin

Anilin

Aniline

Aniline

Anilina

Aniline

T R : 58

S : 11-23-63-71-73-91-108

>Hänvisning till >

6. Aniliniumchlorid, (Anilinklorhydrat)

Anilin-hydrochlorid

Aniline hydrochloride

Chlorhydrate d'aniline

Cloridrato di anilina

Aniliniumchloride (Anilinechloorhydraat)

T R : 52

S : 11-21-31-51-63-71-71-91-93-108

>Hänvisning till >

7. Kloranilin (mono, di- og tri-)

Chloraniline (mono-, di- und tri-)

Chloroanilines (mono, di and tri)

Chloroanilines (mono, di et tri)

Cloroaniline (mono-, di- en tri-)

Chlooranilinen (mono-, di- en tri-)

T R : 53-66

S : 11-21-31-53-63-71-72-91-93-108

>Hänvisning till >

8. 4-nitrosoanilin

4-Nitrosoanilin

4-N,Nitrosoaniline

p-Nitrosoaniline

Paranitrosoanilina

4-Nitrosoaniline

Xn R : 57

S : 11-21-31-53-63-72-91-93

>Hänvisning till >

9. Nitroanilin (o.m. og p.)

Nitroaniline

Nitroanilines (2-3- and 4-)

Nitranilines (o,m et p)

Nitroaniline (o. m. e p.)

Nitroanilinen (o. m. en p.)

T R : 53-66

S : 11-21-31-51-63-71-72-91-93-108

>Hänvisning till >

10. 3-aminobenzensulfonsyre, (metanilsyre)

3-Amino-benzolsulfonsäure (Metanilsäure)

Metanilic acid

Acide métanilique

Acido 3-ammino-benzolsolfonico (Acido metanilico)

Anilinesulfonzuur

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-72-91-93

>Hänvisning till >

11. 4-aminobenzensulfonsyre, (sulfanilsyre)

4-Amino-benzolsulfonsäure (Sulfanilsäure)

Sulphanilic acid

Acide sulfanilique

Acido-4-ammino-benzolsolfonico (Acido solfanilico)

Sulfanilzuur

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-72-91-93

>Hänvisning till >

12. N-methylanilin og N,N-dimethylanilin

N-Methyl-anilin und N,N-Dimethyl-anilin

N-methylaniline and NN-dimethylaniline

Méthylanilines (mono et di)

Metilaniline (mono- e di-)

Methylanilinien (mono- en di-)

T R : 53-66

S : 11-21-31-53-63-71-72-91-93-108

>Hänvisning till >

13. N-ethylanilin og N,N-diethylanilin

N-Äthyl-anilin und N,N-Diäthyl-anilin

N-ethylaniline and NN-diethylaniline

Éthylanilines (mono et di)

Etilaniline (mono- e di-)

Ethylanilinen (mono- en di-)

T R : 53-66

S : 11-21-31-53-63-71-72-91-93-108

>Hänvisning till >

14. N-methyl-2,4,6,N-tetranitroanilin

2,4,6-Trinitro-phenyl-methyl-nitramin (Tetryl)

2,4,6-Trinitrophenylmethylnitramine (Tetryl)

2,4,6-Trinitrophényl-méthyl-nitramine (Tétryl)

Trinitrofenilmetilnitramina

Trinitrofenylmethylnitramine (tetryl)

E + T R : 2-52

S : 6-11-21-26-28-29-32-36-52-63-72-108

>Hänvisning till >

15. bis (2,4,6-trinitrophenyl)amin

bis(2,4,6-Trinitro-phenyl)-amin (Hexyl)

Di-(2,4,6-trinitrophenyl)amine (Hexyl)

Hexanitrodiphénylamine (Hexyl)

Esanitrodifenilamina

Hexanitrodifenylamine (Hexyl)

E + T R : 2-58

S : 6-11-21-26-28-29-32-36-52-63-72-76-92-109

>Hänvisning till >

16. Hexanitrodiphenylaminoammoniumsalt

Hexanitrodiphenylamin-Ammonium

Hexanitrodiphenylamine ammonium salt

Sel d'ammonium de l'hexanitrodiphénylamine (Aurantia)

Sale d'ammonio dell'esanitrodifenilamina

Hexanitrodifenylamine, ammoniumzout

E + T R : 1-58

S : 6-11-21-28-29-32-36-63-73-76-91-93-109

>Hänvisning till >

17. Phenthiazin, (thiodiphenylamin)

Phenothiazin

Phenothiazine

Thiodiphénylamine (Phénothiazine)

Fenotiazina

Thiodifenylamine (Phenothiazine)

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-72-91-93

>Hänvisning till >

18. Phenylhydrazin

Phenylhydrazin

Phenylhydrazine

Phénylhydrazine

Fenilidrazina

Fenylhydrazine

Xn R : 57

S : 11-21-31-53-63-71-72-91-93

>Hänvisning till >

19. Toluidiner

Toluidine

Toluidines

Toluidines

Toluidine

Toluidinen

T R : 53-66

S : 11-21-31-53-63-71-72-91-93-108

>Hänvisning till >

20. Nitrotoluidiner

Nitrotoluidine

Nitrotoluidines

Nitrotoluidines

Nitrotoluidine

Nitrotoluidinen

T R : 53-66

S : 11-21-31-53-63-71-72-91-93-108

>Hänvisning till >

21. N-methyltoluidin og N,Ndimethyltoluidin

N-Methyl-toluidine und N,N-Dimethyl-toluidine

N-methyltoluidines and NN-dimethyltoluidines

Méthyltoluidines (mono et di)

Metiltoluidine

Methyltoluidinen

T R : 53-66

S : 11-21-31-53-63-71-71-91-93-108

>Hänvisning till >

22. Xylidiner

Xylidine

Xylidines

Xylidines

Xylidine

Xylidinen

T R : 53-66

S : 11-21-31-53-63-71-72-91-93-108

>Hänvisning till >

23. Phenylendiamin (o. m. og p.)

Phenylendiamine

Phenylenediamines (o, m and p)

Phénylènediamines (o, m et p)

Fenilendiamine o, m e p)

Fenyleendiaminen (o, m en p)

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-71-72-91-93

>Hänvisning till >

24. m- og p- phenylendiaminchlorid

1,3 und 1,4-Phenylendiamin und ihre Hydrochloride

m- and p-Phenylenediamine dithydrochlorides

Chlorhydrates des m et p-phénylènediamines

Cloridrati di m.- e p.-fenilendiamine

m. en p.-fenyleendiaminechloorhydraten

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-72-91-93

>Hänvisning till >

25. 2,4- og 2,5- toluylendiaminosulfat

2,4- und 2,5-Diaminotoluolmonosulfat

m- and p-Phenylenediamine sulphates

Sulfates des m et p-toluylènediamines

Solfati di m.- e p.-toluidendiamine

2,4- en 2,5-toluyleendiaminesulfaten

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-72-91-93

>Hänvisning till >

26. N,N-dimethylphenylendiamin (o. m. og p.)

N,N-Dimethyl-phenylendiamine

NN-Dimethylphenylenediamines (o, m and p)

N,N-Diméthylphénylènediamines (o, m et p)

N,N dimetilfenilendiamine (o, m e p)

N,N dimethylfenyleendiaminen (o, m en p)

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-71-72-91-93

>Hänvisning till >

27. N,N,N',-,N'tetramethyl-p-phenylendiamin

N,N,N'N'-Tetramethyl-p-phenylendiamine

NNN'N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine

N,N,N'N'-Tétraméthyl-p-phénylènediamine

N,N,N'N' tetrametil-p-fenilendiamina

N,N,N'N' tetramethyl-p-fenyleendiamine

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-72-91-93

>Hänvisning till >

28. Aminophenoler

Aminophenole

Aminophenols

Aminophénols

Aminofenoli

Aminofenolen

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-71-72-91-93

>Hänvisning till >

9. 2-amino-4,6-dinitrophenol, (pikraminsyre)

2-Amino-4,6-dinitrophenol (Pikraminsäure)

Picramic acid

4,6-Dinitro-2-aminophénol (Acide picramique)

2-ammino-4,6-dinitrofenolo (Acido picrammico)

Pikraminezuur

E R : 1-54

S : 6-11-21-28-29-32-36-42-52-63-72-92

>Hänvisning till >

30. Benzidin

Benzidin

Benzidine

Benzidine

Benzidina

Benzidine

T R : 52-53

S : 11-21-31-51-63-71-72-91-93-108

>Hänvisning till >

31. o-tolidin

o-Tolidin

o-Tolidine

o-Tolidine

o-tolidina

o-tolidine

Xn R : 57

S : 11-21-41-51-63-71-72-91-93

>Hänvisning till >

32. N,N'-dimethylbenzidin

N,N'-Dimethyl-benzidin

NN'-dimethylbenzidine

N,N'-Diméthylbenzidine

N-N' dimetilbenzidina

N-N' dimethylbenzidine

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-72-91-93

>Hänvisning till >

33. N,N'-diacetylbenzidin

N,N'-Diacetyl-benzidin

NN'-Diacetylbenzidine

N,N'-Diacétylbenzidine

N-N' diacetilbenzidina

N-N' diacetylbenzidine

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-72-91-93

>Hänvisning till >

34. 2-aminobenzidin

2,2,4'-Triamino-biphenyl (2-Aminobenzidin)

2-Aminobenzidine

2-Aminobenzidine

2.Aminobenzidina

2.Aminobenzidine

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-71-72-91-93

>Hänvisning till >

35. 1-naphthylamin (ren)

á-Naphthylamin, rein (Alpha-Naphthylamin)

1-Naphthylamine, pure

á-Naphthylamine, pur

Alfanaftilamina pura

1-Naftylamine, zuiver

Xn R : 57

S : 11-21-31-51-63-71-72-91-93

36. 1-naphthylamin (teknisk)

á-Naphthylamin, technisch (Alpha-Naphthylamin)

1-Naphthylamine, technical

á-Naphthylamine, technique

Alfanaftilamina commerciale

1-Naftylamine, technisch

T R : 52-53

S : 11-21-31-51-63-71-72-91-93-108

>Hänvisning till >

37. 2-naphthylamin

â-Naphthylamin (Beta-Naphtylamin)

2-Naphthylamine

â-Naphthylamine

Beta-naftilamina

2-Naftylamine

T R : 52-53

S : 11-21-31-51-63-71-72-92-93-108

HETEROCYKLISKE BASER OG DERES DERIVATER - HETEROCYCLISCHE BASEN UND IHRE DERIVATE - HETEROCYCLIC BASES AND THEIR DERIVATIVES - BASES HÉTÉROCYCLIQUES ET DERIVES - BASI ETEROCICLICHE E DERIVATI - HETEROCYCLISCHE BASEN EN HUN DERIVATEN 613.

>Hänvisning till >

1. Ethylenimin, (Aziridin)

Aziridin (Äthylenimin)

Aziridine (Ethyleneimine)

Ethylène imine (Aziridine)

Etilenimina

Ethyleenimine (aziridine)

F + T R : 22-33-58-67

S : 15-22-36-53-65-71-104-108

>Hänvisning till >

2. Pyridin

Pyridin

Pyridine

Pyridine

Piridina

Pyridine

F + T R : 22-58

S : 15-22-65-71-91-108

>Hänvisning till >

3. 1,2,3,4-tetranitrocarbazol

1,2,3,4-Tetranitrocarbazol

1,2,3,4-Tetranitrocarbazole

1,2,3,4-Tétranitrocarbazole

1,2,3,4 Tetranitrocarbazolo

1,2,3,4 Tetranitrocarbozol

E R : 1-54

S : 6-11-21-28-29-32-36-52-72

>Hänvisning till >

4. Nicotin og dets salte

Nikotin und seine Salze

Nicotine and its salts

Nicotine et ses sels

Nicotina e suoi sali

Nicotine en zijn zouten

T R : 58

S : 3-13-21-31-53-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

5. Stryknin og dets salte

Strychnin und seine Salze

Strychnine and its salts

Strychnine et ses sels

Stricnina e suoi sali

Strychnine en zijn zouten

T R : 58

S : 12-21-31-51-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

6. Kolkicin

Colchicin

Colchicine and its salts

Colchicine

Colchicina

Colchicine

T R : 58

S : 3-12-21-31-51-63-72-91-108

>Hänvisning till >

7. Brucin og dets salte

Brucin und seine Salze

Brucine and its salts

Brucine et ses sels

Brucina e suoi sali

Brucine en zijn zouten

T R : 58

S : 3-12-21-31-51-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

8. crimidine

(2-chlor-4-dimethylamino-6-methylpyrimidin)

2-Chlor-4-dimethylamino-6-methyl-pyrimidin (crimidin)

Crimidene 2-Chloro-4-dimethylamino-6-methylpyrimidine

2-Chloro-4-diméthylamino-6-méthylpyrimidine

2-Chloro-4-dimetilammino-6-metil-pirimidina (crimidina)

2-Chloor-4-dimethylamino-6-methylppyrimidine

T R : 58

S : 3-11-21-31-51-63-72-74-91-108

>Hänvisning till >

9. diquat

(9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphenantren og salte heraf)

1,1'-Äthylen-2,2'-bipyridinium und seine Salze

1,1'-Ethylene-2,2'-bipyridylium salts

1,1'-Ethylène-2,2-dipyridinium et ses sels

1,1-Etilen-2,2'-dipridinio-dibromuro/monoidrato e suoi sali

1,1'-Ethyleen-2,2`-dipyridniumdibromide/monohydraat en zijn zouten

T R : 54

S : 2-11-21-31-51-64-91

>Hänvisning till >

10. paraquat

(1,1'-dimethyl-4,4'-dipyridinium og salte heraf)

1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium und seine Salze

1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridylium salts

1,1'-Diméthyl-4,4`-dipyridinium et ses sels

1,1'-Dimetil-4,4'-dipiridinio-metilsofato e suoi sali

1,1'-Dimethyl-4,4'-dipyridiniummethylsulfaat en zijn zouten

T R : 58

S : 3-11-21-51-63-72-91-93-108

>Hänvisning till >

11. isocil

(5-brom-3-isopropyl-6-methyluracil)

5-Brom-3-isopropyl-6-methyl-uracil

5-Bromo-3-isopropyl-6-methyluracil

5-Bromo-3-isopropyl-6-méthyl 1H,3H-2,4-pyrimidinedione (isoprocil)

5-Bromo-3-isopropil-6-metil-uracile

5-Brom-3-isopropyl-6-methyluracil

Xi R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-64-91

>Hänvisning till >

12. desmetryne

desmetryn, (2-isopropylamino-4-methylamino-6-methyl-thio-1,3,5-triazin)

2-Isopropylamino-4-methylamino-6-methylthio-1,3,5-triazin

2-Isopropylamino-4-methylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine

2-Isopropylamino-4-méthylamino-6-méthylthio-1,3,5-triazine

2-Isopropilammino-4-metilammino-6-metiltio-1,3,5-triazina (desmetryne)

2-Isopropylamino-4-methylamino-6-methylthio-1,3,5-triazine

Xn R : 54

S : 2-11-21-31-51-63-91

>Hänvisning till >

13. dazomet

(tetrahydro-3,5-dimethyl-2H-1,3,5-thiadiazin-2-thion)

3,5-Dimethyl-perhydro-1,3,5-thiadiazin-2-thion

Tetrahydro-3,5-dimethyl-2H-1,3,5-thiadiazine-2-thione

3,5-Diméthyl-1,3,5-tétrahydrothiadizine-2-thione

3,5-Dimetil-peridro-1,3,5-tiadiazin-2-tione

3,5-Dimethyl-perhydro-1,3,5-thiadiazine-2-thion

Xi R : 51-84

S : 2-11-21-31-51-63-91

DIVERSE STOFFER - VERSCHIEDENE STOFFE - MISCELLANEOUS SUBSTANCES - SUBSTANCES DIVERSES - SOSTANZE DIVERSE - DIVERSEN 620.

>Hänvisning till >

1. Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin

Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (Hexogen) (Trimethylentrinitramin)

Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (Trimethylene trinitramine) (Hexogen)

1,3,5-Trinitro-hexahydro-1,3,5-triazine

Esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina

Trimethyleentrinitramine

E R : 3-83

S : 6-11-22-26-28-29-32-36-52-72

>Hänvisning till >

2. Tetracen(2), (4-amidino-1-(2,3,4,5-tetraaza-1,3-cyclopenta-dien- -1-yl)-1-tetrazen)

Tetrazen(3) [4(Amidino-1-(5-(1H)-tetrazolyl)-1-tetrazen]

4-Amidino-1-[5-(1H)-tetrazolyl]-1-tetrazene(4)

Tétrazène(5) [Hydrate de 4-amidino-1-(5-1H-tétrazolyl)-1-tétrazène-]

Tetrazene(6)

Tetraceen(7)

E R : 3

S : 6-11-21-25-28-29-36-41-51-72

>Hänvisning till >

3. fenson

(4-klorphenyl-benzensulfonat)

(4-Chlor-phenyl)-benzol-sulfonat (PCPBS)

4-Chlorophenyl benzenesulphonate

Benzènesulfonate de 4-chlorophényle (fénizon)

(4-Cloro-fenil)-benzol-solfonato

(4-Chloorfenyl)-benzeensulfonaat (PCPBS)

Xn R : 57

S : 2-11-31-61-91

>Hänvisning till >

4. chlorfenson

(4-klorphenyl-4-klorbenzensulfonat)

(4-Chlor-phenyl)-4-chlor-benzol-sulfonat

4-Chlorophenyl 4-chlorobenzenesulphonate

4-Chlorobenzènesulfonate de 4-chlorophényle (chlorofénzion)

(4-Cloro-fenil)-4-cloro-benzol-solfonato (clorofenson)

(4-Chloorfenyl)-4-chloorbenzeensulfonaat (chloorfenson)

Xn R : 57

S : 2-11-31-61-91

>Hänvisning till >

5. tetradifon

(2,4,5,4'-tetraklordiphenylsulfon)

2,4,4',5-Tetrachlor-diphenyl-sulfon

2,4,4',5-Tetrachlorodiphenyl sulphone

2,4,4',5-Tétrachloro-diphénylsulfone

2,4,4',5-Tetracloro-difenil-solfone

2,4,4',5-Tetrachloor-difenyl-sulfon

Xn R : 54

S : 2-11-31-61-91

>Hänvisning till >

6. chlorbensid

(4-klorbenzyl-4-klorphenylsulfid)

(4-Chlor-benzyl)-(4-chlor-phenyl)-sulfid

chlorbenside 4-Chlorobenzyl 4-chlorophenyl sulphide

Sulfure de 4-chlorobenzyle et de 4-chlorophényle (chlorbenside)

(4-Cloro-benzil)-(4-cloro-fenil)-solfuro (chlorbenside)

(4-Chloorbenzyl)-(4-chloorfenyl)-sulfide

Xn R : 54

S : 2-11-31-61-91

>Hänvisning till >

7. fluorbensid

(4-klorbenzyl-4-fluorphenylsulfid)

(4-Chlor-benzyl)-(4-fluor-phenyl)-sulfid

fluorbenside 4-Chlorobenzyl 4-fluorophenyl sulphide

Sulfure de 4-fluorophényle et de 4-chlorobenzyle (fluorbenside)

(4-Cloro-benzil)-(4-fluoro-fenil)-solfuro (fluorbenside)

(4-Chloorbenzyl)-(4-fluorfenyl)-sulfide

T R : 58-83

S : 3-11-21-31-52-63-72-75-77-91-93-108

>Hänvisning till >

8. tris (1-dodecyl-3-methyl-2-phenyl-4,5-benz-2-imidazolinium)-ferrihexacyanid

tris(1-Dodecyl-3-methyl-2-phenyl-1,3-benzimidazolium)-hexacyanoferrat(III)

Tri-(1-dodecyl-3-methyl-2-phenyl-1,3-benzimidazolium) ferricyanide

Ferricyanure de tris(1-dodécyl-2-phényl-3-méthyl-1,3-benzimidazolium)

tris(1-docedil-3-metil-2-fenil-1,3-benzimidazolio)-ferricianuro

tris(1-Dodecyl-3-methyl-2-fenyl-1,3-benzimidazolium)-hexacyanoferraat(III)

Xi R : 84

S : 6-12-21-31-57-64-71

9. Terpentinolie

Terpentinöl

Turpentine

Essence de térébenthine

Olio di trementina

Terpentijnolie

Xi R : 21-84

S : 23-65-71-108

10. Jordoliedestillater (undtagen de, der anvendes som brændstof)

Erdöldestillate (Benzine) (ausgenommen Vergaserkraftstoffe)

Petroleum distillates (excluding those used as motor fules)

Distillats de pétrole (Essences de pétrole)(à l'exception de ceux quis ont utilisés comme carburant)

Prodotti di distillazione del petrolio (Benzine)(ad esclusione di quelli destinati alla motorizzazione)

Aardoliedestillaten (uitgezonderd benzines voor voertuigen)

Når flammepunkter er under 21° C

Wenn Flammpunkt unter 21 °C

When flash point is below 21°C

Si le point d'éclair est inférieur à 21 °C

Con punto di infiammabilità inferiore a 21 °C

Indien het vlampunt beneden de 21 °C ligt

F R : 22

S : 16-23

Når flammepunktet er mellem 21° C og 55° C

Wenn Flammpunkt zwischen 21 °C und 55 °C

When flash point is between 21°C and 55°C

Si le point d'éclair est situé entre 21 °C et 55 °C

Con punto di infiammabilità compreso tra 21 °C e 55 °C

Indien het vlampunt tussen 21°C en 55°C ligt

R : 21

S : 16-23>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

>Hänvisning till >

(1) Navnet »warfarin« er ikke autoriseret i Frankrig.

Die Bezeichnung "warfárin" ist in Frankreich nicht zugelassen.

The name 'warfarin` is not recognized in France.

L`appelation "warfarin" n`est pas autorisée en France.

La denominazione "warfarin" non e autorizzata in Francia.

De naam "warfarin" is in Frankrijk niet toegelaten.

(2) Må ikke forveksles med 2,3-benzanthracen, der også kaldes tetracen.

Nicht verwechseln mit 2,3 Benzanthracen, das auch Tetrazen genannt wird.

Do not confuse this substance with 2,3 benzanthracene, which also appears sometimes under the name of tetracene.

Ne pas confondre ce composé avec le 2,3 benzanthracène parfois désigné aussi sous le nom de tétracène.

Non confondere questo composto con il 2,3 benzo-antracene, talvolta indicato anche sotto il nome di tetracene.

Niet verwisselen met 2,3 benzantraceen dat ook tetraceen genoemd wordt.

BILAG II - ANLAGE II - ANNEX II - ANNEXE I - ALLEGATO II - BIJLAGE II

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAG III Arten af de særlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer ANLAGE III Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen ANNEX III Nature of the special risks attaching to dangerous substances ANNEXE III Nature des risques particuliers attribués aux substances dangereuses ALLEGATO III Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze pericolose BIJLAGE III Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen

R 1 Eksplosiv i tør tilstand.

In trockenem Zustand explosionsfähig.

Explosive when dry.

Explosif à l'état sec.

Esplosivo allo stato secco.

In droge toestand ontplofbaar.

R 2 Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsfähig.

Risk of explosion by shock, friction, flame or other sources of ignition.

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d'ignition.

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

R 3 Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen leicht explosionsfähig.

Extreme risk of explosion by shock, friction, flame or other sources of ignition.

Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d'ignition.

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

Groot ontploffingsgevar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

R 4 Danner meget følsomme eksplosive metalsalte.

Bildet hochempfindliche explosionsfähige Metallsalze.

Forms very sensitive explosive metallic salts.

Forme des sels métalliques explosifs très sensibles.

Forma sali metallici molto sensibili.

Vormt zeer gevoelige ontplofbare metaalzouten.

R 5 Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

Beim Erwärmen explosionsfähig.

Heating may cause an explosion.

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

Ontploffingsgevaar door verwarming.

R 11 Kan forårsage brand.

Kann Brand verursachen.

May cause fire.

Peut provoquer un incendie.

Può provocare un incendio.

Kan brand veroorzaken.

R 12 Brandfarlig ved kontakt med brændbare stoffer.

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

Contact with combustible material may cause fire.

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

R 13 Eksplosionsfarlig ved blanding med brændbare stoffer.

Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

Explosive when mixed with combustible material.

Explosif in mélange avec des matières combustibles.

Esplosivo in mescolanza con materie combustili.

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

R 21 Antændelig.

Brennbar.

Flammable.

Inflammable.

Infiammabile.

Ontvlambaar.

R 22 Letantændelig.

Leicht entzündlich.

Very flammable.

Très inflammable.

Molto infiammabile.

Licht ontvlambaar.

R 23 Meget letantændelig.

Hochentzündlich.

Highly flammable.

Extrêmement inflammable.

Altamente infiammabile.

Zeer licht ontvlambaar.

R 24 Antændelig flydende gas.

Brennbares Flüssiggas.

Flammable liquefied gas.

Gaz liquiéfié inflammable.

Gas liquefatto infiammabile.

Ontvlambaar vloeibaar gas.

R 25 Letantændelig flydende gas.

Leicht entzündliches Flüssiggas.

Very flammable liquefied gas.

Gaz liquéfié très inflammable.

Gas liquefatto molto infiammabile.

Licht ontvlambaar vloeibaar gas.

R 26 Meget letantændelig flydende gas.

Hochentzündliches Flüssiggas.

Highly flammable liquefied gas.

Gaz liquéfié extrêmement inflammable.

Gas liquefatto altamente infiammabile.

Zeer licht ontvlambaar vloeibaar gas.

R 27 Antændelig væske blandbar med vand.

Brennbare Flüssigkeit mischbar mit Wasser.

Flammable liquid miscible with water.

Liquide inflammable miscible avec l'eau.

Liquido infiammabile miscibile con l'acqua.

Ontvlambare vloeistof mengbaar met water.

R 28 Antændelig væske ikke blandbar med vand.

Brennbare Flüssigkeit nicht mit Wasser mischbar.

Flammable liquid immiscible with water.

Liquide inflammable non miscible avec l'eau.

Liquido infiammabile non miscibile con l'acqua.

Ontvlambare vloeistof niet mengbaar met water.

R 29 Reagerer voldsomt ved kontakt med vand under udvikling af antændelige gasarter.

Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung brennbarer Gase.

Reacts violently with water liberating flammable gases.

Réagit violemment en contact avec l'eau en dégageant des gaz inflammables.

Reagisce violentemente a contatto con l'acqua liberando gas infiammabile.

Reageert heftig met water onder vorming van brandbare gassen.

R 30 Eksplosionsfarlig ved blanding med brandnærende stoffer.

Explosionsfähig in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

Explosive when mixed with oxidizing substances.

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

R 31 Selvantændelig i luft.

Selbstentzündlich an der Luft.

Spontaneously flammable in air.

Spontanément inflammable dans l'air.

Spontaneamente infiammabile all'aria.

Ontbrandt vanzelf in de lucht.

R 32 Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

Explosive with or without contact with air.

Explosif en contact ou sans contact avec l'air.

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

Ontplofbaar met en zonder lucht.

R 33 Damp-luftblanding er eksplosiv.

Dampf-Luftgemisch explosionsfähig.

Vapour-air mixture explosive.

Mélange vapeur-air explosif.

Miscela vapore-aria esplosiva.

Damp-luchtmengsel is ontplofbaar.

R 34 Gas-luftblanding er eksplosiv.

Gas-Luftgemisch explosionsfähig.

Gas-air mixture explosive.

Mélange gaz-air explosif.

Miscela gas-aria esplosiva.

Gas-luchtmengsel is ontplofbaar.

R 35 Kan danne eksplosive peroxider.

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

May form explosive peroxides.

Susceptible de former des peroxides explosifs.

Suscettibile di formare perossidi esplosivi.

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

R 51 Sundhedsfarligt støv.(1)

Gesundheitsschädlicher Staub.

Harmful dust.

Poussières nocives.

Polveri nocive.

Schadelijk stof.

R 52 Giftigt støv.(2)

Giftiger Staub.

Poisonous dust.

Poussières toxiques.

Polveri tossiche.

Giftig stof.

R 53 Giftig ved berøring med huden.

Giftig bei Berührung mit der Haut.

Poisonous by skin contact.

Toxique par contact avec la peau.

Tossico a contatto con la pelle.

Giftig bij aanraking met de huid.

R 54 Sundhedsfarlig ved indtagelse.

Gesundheitsschädlich, besonders beim Verschlucken.

Harmful substance if taken internally.

Substance nocive par ingestion.

Sostanza nociva per ingestione.

Schadelijk bij opname in de maag.

R 55 Meget giftig ved indtagelse.

Ernste Vergiftungsgefahr beim Verschlucken.

Serious risk of poisoning if taken internally.

Risque d'empoisonnement grave en cas d'ingestion.

Rischio grave di avvelenamento in caso di ingestione.

Ernstig vergiftingsgevaar bij opname in de maag.

R 56 Meget giftig ved indånding eller indtagelse.

Ernste Vergiftungsgefahr beim Einatmen oder Verschlucken.

Serious risk of poisoning by inhalation or swallowing.

Risque d'empoisonnement grave par inhallation ou ingestion.

Rischio di avvelenamento grave per inalazione o ingestione.

Ernstig vergiftingsgevaar bij opname in de maag of bij inademing.

R 57 Sundhedsfarlig ved indtagelse eller i berøring med huden.

Gesundheitsschädlich, besonders beim Verschlucken und bei Berührung mit der Haut.

Harmful substance if taken internally and if in contact with the skin.

Substance nocive par ingestion et par contact avec la peau.

Sostanza nociva per ingestione ed a contatto con la pelle.

Schadelijk bij opname in de maag en bij aanraking met de huid.

R 57.1 Sundhedsfarlig ved indånding, ved indtagelse eller i berøring med huden.

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken oder bei Berührung mit der Haut.

Harmful if inhaled, taken internally, or in contact with the skin.

Nocif par inhalation, par ingestion our par contact avec la peau.

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle.

Schadelijk bij inademing, opname in de maag of aanraking met de huid.

R 58 Stor forgiftningsfare ved indånding, indtagelse eller ved berøring med huden.

Ernste Vergiftungsgefahr beim Einatmen, Verschlucken oder bei Berührung mit der Haut.

Serious risk of poisoning by inhalation, swallowing or skin contact.

Risque d'empoisonnement grave par inhalation, par ingestion ou par contact avec la peau.

Rischio di avvelenamento grave per inalazione, ingestione o per contatto con la pelle.

Ernstig vergiftingsgevaar bij opname in de maag, bij inademing of bij aanraking met de huid.

R 59 Sundhedsfarlig gas.

Gesundheitsschädliches Gas.

Harmful gas.

Gaz nocif.

Gas nocivo.

Schadelijk gas.

R 60 Giftgas.

Giftiges Gas.

Poisonous gas.

Gaz toxique.

Gas tossico.

Giftig gas.

R 61 Meget giftig gas.

Hochgiftiges Gas.

Highly poisonous gas.

Gaz très toxique.

Gas molto tossico.

Zeer giftig gas.

R 62 Lugtfri sundhedsfarlig gas.

Gesundheitsschädliches geruchloses Gas.

Harmful odourless gas.

Gaz inodore nocif.

Gas nocivo inodore.

Schadelijk reukloos gas.

R 63 Meget giftig lugtfri gas.

Hochgiftiges geruchloses Gas.

Highly poisonous odourless gas.

Gas inodore très toxique.

Gas inodore molto tossico.

Zeer giftig reukloos gas.

R 64 Sundhedsfarlige dampe.

Gesundheitsschädliche Dämpfe.

Harmful vapour.

Vapeurs nocives.

Vapori nocivi.

Schadelijke dampen.

R 65 Sundhedsfarlig damp og støv.(3)

Gesundheitsschädlicher Dampf und Staub.

Harmful vapour and dust.

Vapeurs et poussières nocives.

Vapori e polvere nocivi.

Schadelijke dampen en schadelijk stof.

R 66 Afgiver giftige dampe.

Giftige Dämpfe.

Gives off poisonous vapours.

Emet des vapeurs toxiques.

Emette vapori tossici.

Geeft giftige damp af.

R 67 Afgiver meget giftige dampe.

Hochgiftige Dämpfe.

Gives off very poisonous vapours.

Émet des vapeurs très toxiques.

Diffonde vapori molto tossici.

Geeft zeer giftige damp af.

R 68 Udvikler giftgas ved kontakt med vand.

Entwickelt in Berührung mit Wasser giftige Gase.

Contact with water liberates a poisonous gas.

En contact avec l'eau, dégage un gaz toxique.

A contatto con acqua, libera un gas tossico.

Geeft bij aanraking met water een giftig gas af.

R 69 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med vand.

Entwickelt in Berührung mit Wasser hochgiftige Gase.

Contact with water liberates a highly poisonous gas.

En contact avec l'eau, dégage un gaz très toxique.

A contatto con acqua, libera un gas molto tossico.

Geeft bij aanraking met water een zeer giftig gas af.

R 70 Udvikler giftgas ved kontakt med syre.

Entwickelt in Berührung mit Säure giftige Gase.

Contact with acid liberates a poisonous gas.

En contact avec un acide, dégage un gaz toxique.

A contatto con acido, libera un gas tossico.

Geeft bij aanraking met zuur een giftig gas af.

R 71 Udvikler en meget giftig gas ved kontakt med syre.

Entwickelt in Berührung mit Säure hochgiftige Gase.

Contact with acid liberates a highly poisonous gas.

En contact avec un acide dégage un gaz très toxique.

A contatto con acido, libera un gas molto tossico.

Geeft bij aanraking met zuur een zeer giftig gas af.

R 81 Forårsager forbrændinger.

Verursacht Verbrennungen/Verätzungen.

Causes burns.

Provoque des brûlures.

Provoca ustioni.

Geeft brandwonden.

R 82 Forårsager alvorlige forbrændinger.

Verursacht schwere Verbrennungen/Verätzungen.

Causes severe burns.

Provoque de graves brûlures.

Provoca gravi ustioni.

Geeft ernstige brandwonden.

R 83 Lokalirriterende for hud og øjne.

Reizt Haut und Augen.

Causes irritation of skin and eyes.

Irritant pour la peau et les yeux.

Irritante per la pelle e gli occhi.

Prikkelt huid en ogen.

R 84 Lokalirriterende for hud, øjne og luftveje.

Reizt Haut, Augen und Atemwege.

Irritating to skin, eyes and respiratory system.

Irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.

Irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie.

Prikkelt huid, ogen en ademhalingsorganen.

(1) Se R 65 - Siehe R 65 - See R 65 - Voir R 65 - Vedi R 65 - Zie R 65.

(2) Denne risiko skal kun anføres, hvis støffet har tilbøjelighed til forstøvning.

Diese Gefahr muß nur dann bezeichnet werden, wenn der Stoff zum Verstäuben neigt.

This risk need be indicated only in cases where the physical state of the substance is such as to give rise to dust.

Ce risque ne doit être indiqué qu'au cas où l'état physique de la substance peut donner lieu à des émanations de poussières.

Questo rischio deve essere indicato nel caso in cui lo stato fisico della sostanza potrebbe dar luogo a delle emanazioni di polveri.

Dit gevaar moet alleen worden vermeld, indien de stof neiging tot stuiven geeft.

BILAG IV Forsigtighedsregler med hensyn til farlige stoffer ANLAGE IV Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe ANNEX IV Safety advice concerning dangerous chemical substances ANNEXE IV Conseils de prudence concernant les substances dangereuses ALLEGATO IV Consigli di prudenza riguardanti le sostanze pericolose BIJLAGE IV Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot de gevaarlijke stoffen

A. - Opbevaring

Aufbewahrung

Warehousing

Conservation

Conservazione

Bewaring

S 1 Skal opbevares aflåset.

Unter Verschluß aufbewahren.

Keep this material locked up.

Conserver ce produit sous clé.

Conservare questo prodotto rinchiuso sotto chiave.

Achter slot bewaren.

S 2 Skal opbevares utilgængeligt for børn.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Keep this material out of reach of children.

Conserver ce produit hors de la portée des enfants.

Conservare questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

S 3 Skal opbevares aflåset utilgængeligt for børn.

Unter Verschluß aufbewahren und nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

Keep this material locked up and out of reach of children.

Conserver ce produit sous clé, hors de la portée des enfants.

Conservare questo prodotto rinchiuso sotto chiave fuori dalla portata dei bambini.

Achter slot bewaren, buiten bereik van kinderen.

S 4 Antændeligt i luft; skal opbevares under vand.

Entzündet sich an der Luft, deshalb unter Wasser aufbewahren.

Keep contents under water; ignites immediately in air.

Conserver ce produit sous l'eau; il s'enflamme immédiatement à l'air.

Conservare questo prodotto sotto acqua; s'inflamma subito all'aria.

Ontvlamt onmiddellijk in de lucht, daarom onder water bewaren.

S 5 Skal opbevares køligt.

Kühl aufbewahren.

Store in a cool place.

Conserver dans un endroit frais.

Conservare in luogo fresco.

Op een koele plaats bewaren.

S 6 Må ikke opbevares i nærheden af menneskebolig.

Von Wohnplätzen fernhalten.

Store away from living quarters.

Tenir à l'écart de tout local d'habitation.

Conservare in luogo lontano da locali di abitazione.

Verwijderd van woonruimten opbergen.

S 7 Skal opbevares under vand.

Inhalt unter Wasser aufbewahren.

Keep contents under water.

Conserver ce produit sous l'eau.

Conservare questo prodotto sotto acqua.

Onder water bewaren.

S 8 Undgå at øge temperaturen.

Temperaturerhöhung vermeiden.

Prevent overheating.

Éviter toute élévation de température.

Evitare ogni aumento di temperatura.

Temperatuurverhoging vermijden.

B. - Emballage

Behälter

Containers

Récipients

Recipienti

Verpakking

S 11 Emballagen skal holdes tæt lukket.

Behälter dicht geschlossen halten.

Keep container tightly closed.

Tenir l'emballage bien fermé.

Mantenere l'imballaggio ben chiuso.

In goed gesloten verpakking bewaren.

S 12 Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

Keep container dry and tightly closed.

Tenir l'emballage bien fermé et dans un endroit sec.

Mantenere l'imballaggio ben chiuso e in luogo asciutto.

Droog en in goed gesloten verpakking bewaren.

S 13 Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares køligt.

Behälter dicht geschlossen und kühl halten.

Keep container tightly closed and in a cool place.

Tenir l'emballage bien fermé et dans un endroit frais.

Mantenere l'imbailaggio ben chiuso e in luogo fresco.

Koel en in goed gesloten verpakking bewaren.

S 14 Emballagen skal holdes hermetisk lukket og opbevares køligt og fjernt fra menneskeboliger.

Behälter dicht geschlossen halten und kühl und fern von Wohnplätzen aufbewahren.

Keep container properly closed, in a cool place, away from living quarters.

Tenir le récipient hermétiquement fermé, dans un endroit frais et à l'écart de tout local d'habitation.

Mantenere il recipiente ben chiuso, in luogo fresco e lontano da locali di abitazione.

In hermetisch gesloten verpakking en koel bewaren, verwijderd van woonruimten.

S 15 Emballagen skal holdes hermetisk lukket og opbevares på et køligt og godt ventileret sted.

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Keep container properly closed and in a cool, well-ventilated place.

Tenir le récipient hermétiquement fermé et dans un endroit frais et bien ventilé.

Mantenere il recipiente ermeticamente chiuso e in luogo fresco e ben ventilato.

In hermetisch gesloten verpakking, koel en op een goed geventileerde plaats bewaren.

S 16 Emballagen skal holdes hermetisk lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

Behälter dicht geschlossen halten und an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

Keep container properly closed and in a well-ventilated place.

Tenir le récipient hermétiquement fermé et dans un endroit bien ventilé.

Mantenere il recipiente ermeticamente chiuso e in luogo ben ventilato.

In hermetisch gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

S 17 Emballagen skal holdes tæt lukket, og varen skal opbevares på et fugtigt og køligt sted.

Behälter dicht geschlossen, Behälterinhalt feucht und kühl halten.

Keep contents wet in a cool place und keep container properly closed.

Maintenir le produit humide, dans un endroit frais et tenir l`emballage bien fermé.

Mantenere il prodotto umido, in luogo fresco, con l'imballaggio ben chiuso.

Deze stof niet laten uitdrogen, koel en in goed gesloten verpakking bewaren.

S 18 Undgå kontakt med luft og fugtighed.

Zutritt von Luft und Feuchtigkeit verhindern.

Keep air and moisture out.

Éviter l'accès de l'air et de l'humidité.

Evitare il contatto con l'aria e l'umidità.

Toetreding van lucht en vocht vermijden.

S 19 Emballagen må ikke lukkes hermetisk.

Behälter nicht gasdicht verschließen.

Do not keep the container sealed.

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

De verpakking niet hermetisch sluiten.

C. - Sikkerhedsforanstaltninger

Vorsichtsmaßnahmen

Precautions

Précautions

Precauzioni

Voorzorgsmaatregelen

S 21 Der må ikke spises eller ryges under arbejdet.

Bei der Arbeit nicht essen oder rauchen.

When using do not eat or smoke.

Ne pas manger et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Non fumare e non mangiare durante l'impiego.

Niet eten en niet roken onder het werk.

S 22 Der må ikke ryges under arbejdet.

Bei der Arbeit nicht rauchen.

When using do not smoke.

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

Non fumare durante l'impiego.

Niet roken onder het werk.

S 23 Affald må ikke kommes i kloaken.

Nicht in das Abwasser gelangen lassen.

Do not empty into drains.

Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

Non gettare i residui negli scarichi.

Afval niet in de gootsteen werpen.

S 24 Hæld aldrig vand på denne vare.

Niemals Wasser hinzugießen.

Never add water to this product.

Ne jamais verser de l'eau sur ce produit.

Non versare mai acqua su questo prodotto.

Nooit water op deze stof gieten.

S 25 Må ikke opbevares eller transporteres sammen med andre eksplosive stoffer.

Von anderen Explosivstoffen fernhalten.

Store and transport separately from other explosives.

Ne pas conserver ni transporter avec d'autres explosifs.

Non conservare né trasportare con altri esplosivi.

Van andere springstoffen verwijderd houden.

S 26 Må ikke opbevares eller transporteres sammen med sprængstoffer eller tændladninger.

Von Zündsprengstoffen fernhalten.

Do not store or transport with detonators.

Ne pas conserver ni transporter avec des explosifs d'amorçage.

Non conservare né trasportare insieme con detonatori.

Van inleidingsspringstoffen verwijderd houden.

S 27 Der skal iagttages forholdsregler mod elektrostatiske udladninger.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Take precautionary measures against static discharges.

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques.

Adottare provvedimenti contro le scariche elettrostatiche.

Maatregelen nemen tegen elektrostatische ontladingen.

S 28 Undgå stød og gnidning.

Schlag und Reibung vermeiden.

Avoid shock and friction.

Éviter le choc et le frottement.

Evitare l'urto e lo sfregamento.

Schok en wrijving vermijden.

S 29 Fjern forsigtigt indholdet i den beskadigede emballage.

Inhalt zerstörter Packungen sorgfältig beseitigen.

Carefully remove contents from damaged containers.

Enlever avec précaution le contenu d'emballages endommagés.

Togliere con precauzione il contenuto da imballaggi danneggiati.

De inhoud van beschadigde verpakking voorzichtig eruit nemen.

S 30 Grav forsigtigt affaldet ned fjernt fra alle beplantninger.

Abfälle fern von Nutzpflanzen vergraben.

Residues must be disposed of away from vegetation.

Évacuer soigneusement les résidus à l'écart des plantations.

Eliminare i rifiuti lontane dalle coltivazioni.

Afval zorgvuldig begraven, ver van alle beplantingen.

D. - Oplagring

Lagerung

Storage

Emmagasinage

Immagazzinaggio

Opslag

S 31 Må ikke opbevares sammen med næringsmidler.

Von Nahrungsmitteln fernhalten.

Keep away from foodstuffs and beverages.

Tenir à l'écart des aliments et des boissons.

Mantenere lontano da alimenti e bevande.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

S 32 Emballagen skal behandles forsigtigt.

Behälter vorsichtig behandeln.

Handle container with care.

Manipuler le récipient avec prudence.

Maneggiare il recipiente con cautela.

De verpakking voorzichtig behandeln.

S 33 Ventilen må ikke åbnes med magt.

Ventil nicht mit Gewalt öffnen.

Do not strain the valve.

Ne pas forcer la soupape.

Non sforzare la valvola.

Het ventiel niet met geweld openen.

S 34 Flasken anbringes på højkant og åbnes forsigtigt.

Flasche aufrecht halten und vorsichtig öffnen.

Place the cylinder upright and open with care.

Placer la bouteille debout et l'ouvrir avec prudence.

Metter la bombola in piedi ed aprirla con cautela.

Fles rechtop zetten en voorzichtig openen.

S 35 Må ikke opbevares sammen med syrer.

Nicht mit Säuren zusammenbringen.

Keep away from acids.

Tenir à l'écart des acides.

Mantenere lontano dagli acidi.

Verwijderd houden van zuren.

S 36 Må ikke opbevares i nærheden af varme, åben ild og gnister.

Von offenen Flammen, Wärmequellen und Funken fernhalten.

Keep away from heat and sources of ignition.

Tenir à l'abri de la chaleur, des flammes et des étincelles.

Tenere lontano dal calore, dalle fiamme e dalle scintille.

Verwijderd houden van warmte, open vuur of vonken.

S 37 Må ikke opbevares i nærheden af åben ild og gnister.

Von offenen Flammen und Funken fernhalten.

Keep away from sources of ignition.

Tenir à l'écart des flammes et des étincelles.

Tenere lontano dall fiamme e dalle scintille.

Verwijderd houden van open vuur en vonken.

S 38 Må ikke opbevares i nærheden af brændbare stoffer.

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

Keep away from combustible material.

Tenir à l'écart des matières combustibles.

Tenere lontano dalle materie combustibili.

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

S 39 Må ikke opbevares i nærheden af brandbærende oxyderende stoffer.

Von brandfördernden Stoffen fernhalten.

Store away from oxidizing substances.

Tenir à l'écart des matières comburantes.

Tenere lontano dalle materie comburenti.

Verwijderd houden van oxyderende stoffen.

S 40 Drag omsorg for, at vandet i emballagen ikke fryser om vinteren.

Im Winter Einfrieren des Wassers im Behälter verhüten.

In winter prevent the water in the container from freezing.

En hiver, éviter que l'eau des récipients ne gèle.

D'inverno evitare che l'acqua dei recipienti geli.

In de winter zorgen dat het water in de verpakking niet bevriest.

S 41 Emballagen skal behandles med største forsigtighed.

Behälter mit äußerster Vorsicht behandeln.

Handle container with extreme care.

Manipuler le récipient avec extrême prudence.

Manipolare il recipiente con estrema cautela.

De verpakking met uiterste voorzichtigheid behandelen.

S 42 Må ikke opbevares sammen med metaller og metalsalte.

Von Metall und Metallsalzen fernhalten.

Store separately from metals and metallic salts.

Tenir à l'écart des métaux et des sels métalliques.

Mantenere lontano dai metalli e dai sali metallici.

Verwijderd houden van metaal en metallzouten.

E. - Indånding

Atemschutz

Inhalation

Inhalation

Inalazione

Inademing

S 51 Undgå at indånde støv.

Staub nicht einatmen.

Avoid breathing dust.

Éviter de respirer les poussières.

Evitarer di respirare le polveri.

Inademen van stof vermijden.

S 52 Undgå at indånde støv og dampe.

Staub und Dämpfe nicht einatmen.

Avoid breathing dust and fumes/vapour.

Éviter de respirer les poussières et les émanations.

Evitare di respirare le polveri e le emanazioni.

Inademen van stof en dampen vermijden.

S 53 Undgå at indånde dampe.

Dämpfe nicht einatmen.

Avoid breathing fumes/vapour.

Éviter de respirer les émanations.

Evitare di respirare le emanazioni.

Inademen van dampen vermijden.

S 54 Undgå at indånde gas.

Gas nicht einatmen.

Avoid breathing gas.

Éviter de respirer les gaz.

Evitare di respirare i gas.

Inademen van gas vermijden.

S 55 Undgå at indånde dampe, også når de ikke kan lugtes.

Dämpfe nicht einatmen, auch wenn kein Geruch wahrnehmbar.

Avoid breathing vapour even if the smell is not perceptible.

Éviter de respirer les vapeurs, même si l'odeur n'en est pas perceptible.

Evitare di respirare i vapori anche se nessun odore è avvertito.

Inademen van dampen vermijden, zelfs wanneer geen reuk wordt waargenomen.

S 56 Undgå at indånde gas, også når den ikke kan lugtes.

Gas nicht einatmen, auch wenn kein Geruch wahrnehmbar.

Avoid breathing gas even if the smell is not perceptible.

Éviter de respirer les gaz même si l'odeur n'en est pas perceptible.

Evitare di respirare i gas anche se nessun odore è avvertito.

Inademen van gas vermijden, zelfs wanneer geen reuk wordt waargenomen.

S 57 Undgå at indånde støv og forstøvningståger.

Staub und Sprühnebel nicht einatmen.

Avoid breathing dust and spray-mist.

Éviter de respirer les poussières et les brouillards de pulvérisation.

Evitare di respirare le polveri e le nebbi.

Inademen van stof en spuitnevel vermijden.

S 58 Ved forstøvning undgå at indånde dampene.

Beim Versprühen (Vernebeln) die Dämpfe (Nebel) nicht einatmen.

During fumigation avoid breathing fumes.

Pendant les fumigations, éviter de respirer les fumées.

Durante le fumigazioni, evitare di respirare i fumi.

Bij vernevelen, inademen van de nevel vermijden.

S 59 I tilfælde af eksplosion undgå at indånde røgen.

Nach einer Explosion Schwaden nicht einatmen.

Avoid breathing the fumes if an explosion occurs.

En cas d'explosion, éviter de respirer les fumées.

In caso di esplosione evitare di respirare i fumi.

Na een ontploffing inademen van de rook vermijden.

F. - Berøring

Berührung

Contact

Contact

Contatto

Aanraking

S 61 Undgå berøring med huden.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Avoid contact with skin.

Éviter le contact avec la peau.

Evitare il contatto con la pelle.

Aanraking met de huid vermijden.

S 62 Undgå at få stof i øjnene.

Berührung mit den Augen vermeiden.

Avoid contact with eyes.

Éviter le contact avec les yeux.

Evitare il contatto con gli occhi.

Aanraking met de ogen vermijden.

S 63 Undgå berøring med huden og øjnene.

Berührung mit Haut und Augen vermeiden.

Avoid contact with skin or eyes.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

Aanraking met huid en ogen vermijden.

S 64 Undgå berøring med huden og ojnene, særlig når det drejer sig om olieholdige oplosninger.

Berührung mit Haut und Augen vermeiden, besonders bei Verwendung ölhaltiger Lösungen.

Avoid contact with skin or eyes, especially when using solutions in oil.

Éviter le contact avec la peau et les yeux surtout lorsqu'il s'agit de solutions huilenses.

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi soprattuto quando trattasi di soluzioni oleose.

Aanraking met huid en ogen vermijden, vooral van oplossing in olie.

S 65 Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Avoid contact with skin, eyes and clothing.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.

Aanraking met huid, ogen en kleding vermijden.

S 66 I tilfælde af berøring med huden skylles med vand, allerhelst med en kobbersulfatopløsning, og de fastepartikler fjernes.

Bei Berührung mit der Haut: mit Wasser oder Kupfersulfatlösung spülen und feste Teilchen entfernen.

In case of contact with skin, drench with water or preferably with copper sulphate solution. Remove solid particles.

En cas de contact avec la peau, arroser avec de l'eau et de préférence avec une solution de sulfate de cuivre et enlever les particules solides.

In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e, preferibilmente, con una soluzione di solfato di rame, allontanando le particelle solide.

Bij aanraking met de huid, spoelen met water of liever met een kopersulfaatoplossing en de vaste deeltjes die op de huid kleven verwijderen.

S 67 I tilfælde af brøring med huden eller øjnene skylles grundigt med vand.

Spritzer auf die Haut oder in die Augen gründlich mit Wasser abspülen.

In case of contact with skin or eyes, rinse with plenty of water.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, arroser abondamment avec de l'eau.

In caso di contatto con la pelle e con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua.

Bij aanraking met huid of ogen, grondig met water afspoelen.

S 68 Undgå berøring med metaller eller uorganiske salte.

Berührung mit Metallen oder anorganischen Salzen vermeiden.

Avoid contact with metals or inorganic salts.

Éviter le contact avec les métaux ou les sels minéraux.

Evitare il contatto con i metalli e con i sali minerali.

Aanraking met metalen of anorganische zouten vermijden.

G. - Personlig beskyttelse

Persönliche Schutzmaßnahmen

Personal protection

Protection individuelle

Protezione individuale

Persoonlijke bescherming

S 71 Tilsmudset tøj tages straks af.

Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen.

Take off immediately all contaminated clothing.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé.

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti imbrattati.

Vuile kleding dadelijk uittrekken.

S 72 Under arbejdet bæres en beskyttelsesdragt.

Bei der Arbeit Schutzkleidung tragen.

When using wear protective clothing.

Lors de l'utilisation, porter un vêtement de protection.

Indossare un abito protettivo durante l'impiego.

Gedurende het werk beschermende kleding dragen.

S 73 Under arbejdet bæres beskyttelsesdragt og uigennemtrængelige handsker.

Bei der Arbeit Schutzkleidung und undurchlässige Handschuhe tragen.

When using wear protective clothing and impermeable gloves.

Lors de l'utilisation, porter un vêtement de protection et des gants imperméables.

Indossare un abito protettivo e i guanti impermeabili durante l'impiego.

Gedurende het werk beschermende kleding en ondoordringbare handschoenen dragen.

S 74 Under arbejdet bæres en effektiv maske.

Bei der Arbeit wirksames Atemschutzgerät tragen.

When using wear an efficient respiratory protection.

Lors de l'utilisation, se protéger au moyen d'un masque efficace.

Usare maschera protettiva efficace durante l'impiego.

Gedurende het werk een doelmatig masker dragen.

S 75 Under arbejdet bæres en effektiv maske og uigennemtrængelige handsker.

Bei der Arbeit wirksames Atemschutzgerät und undurchlässige Handschuhe tragen.

When using wear an efficient respiratory protection and impermeable gloves.

Lors de l'utilisation, porter un masque efficace et des gants imperméables.

Usare maschera protettiva efficace e i guanti impermeabili durante l'impiego.

Gedurende het werk een doelmatig masker en ondoordringbare handschoenen dragen.

S 76 Der ventileres godt eller bæres en effektiv maske.

Ausreichende Lüftung anwenden oder wirksames Atemschutzgerät tragen.

When this material is used effective ventilation must be provided or an efficient respiratory protection must be worn.

Lors de l'utilisation bien ventiler le local ou se protéger au moyen d'un masque efficace.

Ventilare il locale, e proteggersi con una maschera efficace durante l'impiego.

Gedurende het werk zorgen voor een goede ventilatie van de werkplaats of een doelmatig masker dragen.

S 77 Under arbejdet bæres der beskyttelsesbriller.

Schutzbrille tragen.

When using wear safety goggles.

Lors de l'utilisation, porter des lunettes de protection.

Portare occhiali di protezione durante l'impiego.

Draag bij het werk een veiligheidsbril.

S 78 I tilfælde af støvudvikling bæres en effektiv maske.

Bei Staubentwicklung wirksames Atemschutzgerät tragen.

If dust escapes wear an efficient respiratory protection.

En cas de dégagement de poussière, se protéger au moyen d'un masque efficace.

Se si liberano polveri durante l'impiego proteggersi con una maschera efficace.

Een doelmatig masker dragen als bij het gebruik stof ontwijkt.

H. - Afvaskning

Reinigung

Cleaning

Nettoyage

Pulizia

Reiniging

S 91 Efter arbejdet vaskes hænderne straks.

Nach der Arbeit sofort Hände waschen.

Wash hands immediately after handling.

Se laver immédiatement les mains après manipulation.

Lavarsi immediatamente le mani dopo la manipolazione.

Na het werk direct de handen wassen.

S 92 Efter arbejdet vaskes hænderne og ansigtet straks med sæbe.

Nach der Arbeit sofort Gesicht und Hände mit Seife waschen.

Wash face and hands with soap and water immediately after handling.

Se laver immédiatement les mains et le visage à l'eau savonneuse après manipulation.

Lavarsi immediatamente le mani e il viso con acqua e sapone dopo la manipolazione.

Na het werk direct gezicht en handen wassen met water en zeep.

S 93 Tilsmudsede genstande og gulvet vaskes grundigt med vand.

Verschmutzte Gegenstände und Fußboden gründlich mit Wasser abwaschen.

Wash thoroughly with water the floor and all objects contaminated by this material.

Laver abondamment à l'eau le sol et les objets souillès par ce produit.

Lavare accuratamente con acqua il pavimento e gli oggetti imbrattati da questo prodotto.

Verontreinigde voorwerpen en vloeren met veel water afspoelen.

S 94 Gulvet og tilsmudsede genstande renses med de foreskrevne midler.

Fußboden und verschmutzte Gegenstände mit den vorgesehenen Mitteln reinigen.

Use the means provided to clean the floor and all objects contaminated by this material.

Employer les moyens prescrits pour nettoyer le sol et les objets souillés par ce produit.

Usare i mezzi predisposti per pulire il pavimento e gli oggetti imbrattati da questo prodotto.

Gebruik de voorgeschreven middelen voor het schoonmaken van vloeren en verontreinigde voorwerpen.

I. - Brand

Verhalten bei Bränden

First Aid

Indencie

Incendio

Brand

S 101 I tilfælde af brand undgå at indånde røgen.

Im Brandfall keinen Rauch einatmen.

In case of fire, avoid breathing fumes.

En cas d'incendie, éviter d'inhaler les fumées.

In caso d'incendio evitare di inalare i fumi.

In geval van brand inademen van rook vermijden.

S 102 Brændende fosfor slukkes med vand; undgå at indånde røgen. Når ilden er slukket, dækkes til med fugtigt sand eller fugtig jord.

Brennenden Phosphor mit Wasser löschen, die Dämpfe nicht einatmen; nach dem Löschen des Feuers mit feuchtem Sand oder feuchter Erde abdecken.

Drench burning phosphorus with water and avoid breathing fumes; when fire is extinguished, cover with wet sand or earth.

Si le phosphore brûle, arroser avec de l'éau et éviter de respirer les fumées. Une fois le feu éteint, couvrir de sable ou de terre mouillés.

Se il fosforo brucia, inondare con acqua ed evitare di respirare i fumi. Spento il fuoco, coprire con sabbia e con terra bagnata.

Brandende fosfor met water blussen en inademen van rook vermijden. Daarna afdekken met nat zand of natte aarde.

S 103 I tilfælde af brand slukkes ilden med de foreskrevne hjælpemidler. Brug aldrig vand.

Im Brandfall mit dem dafür vorgesehenen Feuerlöscher löschen. Kein Wasser verwenden.

In case of fire, use appropriate equipment. Never use water.

En cas d'incendie, éteindre avec les moyens appropriés. Ne jamais utiliser de l'eau.

In caso d'incendio, spegnere con mezzi adatti. Non usare mai acqua.

Bij brand nimmer water gebruiken; blusssen met de geschikte blusmiddelen.

S 104 I tilfælde af brand slukkes ilden med de foreskrevne hjælpemidler.

Im Brandfall mit den dafür vorgesehenen Feuerlöschmitteln löschen.

In case of fire, use appropriate equipment.

En cas d'incendie, éteindre avec les moyens appropriés.

In caso d'incendio spegnere con mezzi adatti.

Bij brand blussen met de geschikte blusmiddelen.

L. - Lægehjælp

Ärztliche Maßnahmen

First Aid

Secours médical

Ricorso al medico

Dokter's hulp

S 108 I tilfælde af ildebefindende tilkaldes en læge, som forevises denne påskrift.

Bei Unwohlsein den Arzt aufsuchen und ihm diesen Warnzettel zeigen.

If you feel unwell call a doctor and show him this label.

En cas de malaise faire appel au médecin et lui montrer cette étiquette.

In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli questa etichetta.

Raadpleeg de doktor als men zich onwel voelt en laat hem dit etiket zien.

S 109 I ulykkestilfælde tilkaldes straks en læge, som forevises denne påskrift.

Bei Unfällen sofort den Arzt rufen und ihm diesen Warnzettel zeigen.

In case of accident, call a doctor immediately and show him this label.

En cas d'accident, faire appel d'urgence au médecin et lui montrer cette étiquette.

In caso di infortunio ricorrere immediatamente al medico mostrandogli questa etichetta.

Bij ongeval onmiddellijk de doktor laten komen en hem dit etiket laten zien.

BILAGA 5

Utrusting och metoder för bestämning av flampunkten för flytande ämnen och preparat

1. Flampunkten skall bestämmas med hjälp av en följande apparater:

a) För användning vid temperaturer som inte överstiger 50 °C:

Abel-apparat, Abel-Pensky-apparat, Luchaire-Finances-apparat, Tag-apparat.

b) För användning vid temperaturer som överstiger 50° C:

Pensky-Martens-apparat, Luchaire-Finances-apparat.

c) I saknad av ovan nämnda utrustning, varje annan apparat med öppen degel som ger ett resultat som inte avviker med mer än 2 °C från det resultat som någon av ovan nämnda utrustning skulle ge.

2. Vid bestämning av flampunkten för färger, lim och liknande viskösa produkter som innehåller lösningsmedel, får endast utrustningar och metoder som lämpar sig för bestämning av flampunkten för viskösa vätskor användas, t.ex.

metod A i IP-standard(1) 170/59,

de tyska standarderna DIN 53 213 s. 1, juli 1970-utgåvan, och TGL 14 301 s. 2.

Tesförfarandet för mätning skall vara enligt följande:

a) För Abel-apparaten: IP-standarden(2) 33/44. Denna standard kan även användas för Abel-Pensky-apparaten.

b) För Pensky-Martens-apparaten: IP-standarden(3) 34/64 eller ASTM-standarden(4) D 93/66.

c) För Tag-apparaten: ASTM-standarden(5) D 56/70.

d) För Luchaire-apparaten: den standard som finns som bilaga till Franska handels- och inrikesministeriets kungörelse av den 26 oktober 1925, offentliggjord i "Journal officiel" den 29 oktober 1925.

När annan utrustning används måste testförfarandet inkludera följande försiktighetsåtgärder:

1. Bestämningen skall utföras på en dragfri plats.

2. Hastigheten för uppvärmning av den vätska som testas får aldrig överstiga 5 °C i minuten.

3. Den flamlängd som används måste vara 5 mm (± 0,5 mm).

4. Flamman skall närmas behållarens öppning varje gång vätskans temperatur har stigit med 1 °C.

Vid meningsskiljaktighet vad gäller klassificeringen av en lättantändlig vätska skall det klassificeringsnummer som fabrikanten, eller den som saluför produkten, har föreslagit antas, förutsatt att en upprepad bestämning av flampunkten som utförs på den ifrågavarande vätskan resulterar i ett värde som inte avviker mer än 2 °C från de angivna gränserna (21 °C respektive 55 °C). Om bestämningen vid en upprepad kontroll resultarar i ett väre som avviker mer än 2 °C från dessa gränser skall en andra upprepning av bestämningen utföras och det högsta av de värden som noteras slutligen antas.

(1) The Institute of Petroleum, 61 New Cavendish Street, London W 1.

(2) American Society for Testing Materials, 1916 Race Str., Philadelphia 3 (Pa).