Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 73/173/EEG av den 4 juni 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (lösningsmedel)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 189 , 11/07/1973 s. 0007 - 0029

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 3 s. 0131

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 3 s. 0131

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0003

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0003RÅDETS DIREKTIV av den 4 juni 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (lösningsmedel) (73/173/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Farliga ämnen och preparat omfattas av nationella bestämmelser i medlemsstaterna. Det finns betydande skillnader mellan dessa nationella bestämmelser, särskilt i fråga om märkning men även i fråga om klassificering efter graden av risk. Sådana skillnader utgör handelshinder och påverkar direkt upprättandet av en fungerande gemensam marknad.

Bestämmelser för farliga ämnen har redan fastställts genom rådets direktiv(1) av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen, senast ändrat genom rådets direktiv av den 21 maj 1973(2). I fråga om farliga preparat är det dock nödvändigt att tillnärma lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning.

Med hänsyn till omfattningen av detta område och den mängd tillämpningsföreskrifter som kommer att krävas för en tillnärmning av samtliga bestämmelser om farliga preparat är det lämpligt att först genomföra en tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av en klass farliga preparat, nämligen lösningsmedel.

Dessa preparat kännetecknas särskilt av risken för toxicitet och hälsoskadlighet hos sina beståndsdelar.

Preparat, som innehåller ett eller flera av dessa farliga ämnen, används ofta inom industri, jordbruk och hantverk samt i hemmet, antingen i sin egenskap av lösningsmedel eller som förtunningsmedel, rengöringsmedel, avfettningsmedel och liknande.

Dessutom kommer det, med hänsyn till de många användningsområdena för lösningsmedel som beståndsdel i andra preparat, att vara nödvändigt att i andra direktiv beakta de påtagliga faror som har samband med användningsbetingelserna, t.ex. långvarig eller tillfällig exponering, mängden av de farliga preparaten och förpackningarnas storlek och samtliga övriga faktorer i detta sammanhang som kan förvärra eller minska riskerna. Sådana direktiv bör bl.a. omfatta bekämpningsmedel, lim, tryckfärger, färger och lacker.

Med hänsyn till de särskilda egenskaperna hos preparat som uteslutande består av lösningsmedel och betingelserna för deras användning är det även nödvändigt att, oavsett övriga faktorer, beakta kända uppgifter om förgiftningsrisker vid långvarig exponering.

Den tekniska utvecklingen kräver en snabb anpassning av de tekniska föreskrifter som fastställs i detta direktiv. För att underlätta genomförandet av de åtgärder som krävs i detta syfte bör ett nära samarbete upprättas mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat som upprättades genom rådets direktiv av den 27 juni 1967.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv omfattar

- klassificering,

- förpackning,

- märkning,

av farliga preparat som uteslutande består av lösningsmedel och som är avsedda att användas som sådana. Ämnen som är avsedda att användas som lösningsmedel och som innehåller orenheter som upptas i bilagan till detta direktiv i mängder som överstiger gränsvärdena i artikel 2.5 skall också betraktas som farliga preparat.

2. Detta direktiv skall tillämpas på preparat, som släpps ut på marknaden i medlemsstaterna och som innehåller ett eller flera av ämnena i förteckningen i bilagan.

3. Detta direktiv skall inte tillämpas på

a) läkemedel, narkotiska preparat, radioaktiva ämnen och bränsle,

b) transport av farliga preparat på järnväg, väg eller inre vattenväg, till havs eller med flyg,

c) ammunition eller föremål som innehåller sådana preparat i form av tändsatser eller bränsle,

d) farliga preparat som exporteras till tredje land,

e) preparat under transitering som är föremål för tullkontroll, förutsatt att de inte förändras på något sätt.

4. Definitionerna i artikel 2 i rådets direktiv av den 27 juni 1967 skall gälla i detta direktiv.

Artikel 2

1. Giftiga eller hälsoskadliga ämnen enligt definitionen i rådets direktiv av den 27 juni 1967 som används som lösningsmedel skall indelas i klasser och underklasser enligt bilagan till detta direktiv.

Giftiga ämnen ingår i klass I och hälsoskadliga ämnen i klass II. Varje underklass tilldelas ett indextal för klassificering, I1 och ett indextal för befrielse, I2, enligt nedanstående tabell:

>Plats för tabell>

2. Preparat som innehåller ett eller flera av ämnena i förteckningen i bilagan skall betraktas som giftiga, om den summa av produkterna som erhålls genom multiplikation av viktprocenten för varje giftigt eller hälsoskadligt ämne som ingår i preparatet med respektive indextal I1 överstiger 500, dvs.:

Ó [P × I1] > 500,

där

P är viktprocenten för varje ämne som ingår i preparatet, och

I1 är indextalet för den aktuella ämnesgruppen.

3. Preparat som innehåller ett eller flera av ämnena i förteckningen i bilagan skall betraktas som hälsoskadliga, om

a) den summa för produkterna som avses i punkt 2 inte överstiger 500, dvs.:

Ó [P × I1] ≤ 500

och

b) den summa för produkterna som erhålls genom multi- plikation av viktprocenten för varje giftigt eller hälso- skadligt ämne som ingår i preparatet med respektive indextal I2 överstiger 100, dvs.:

Ó [P × I2] > 100

där

P är viktprocenten för varje ämne som ingår i preparatet, och

I1 och I2 är indextalen för den aktuella ämnesklassen.

4. Preparat som innehåller ett eller flera av ämnena i förteckningen i bilagan skall inte betraktas som giftiga eller hälsoskadliga, om den summa för produkterna som erhålls genom multiplikation av viktprocenten för varje giftigt eller hälsoskadligt ämne som ingår i preparatet med respektive indextal I2 inte överstiger 100, dvs.:

Ó [P × I2] ≤ 100

där

P är viktprocenten för varje ämne som ingår i beredningen, och

I2 är indextalet för den aktuella ämnesgruppen.

5. Hänsyn skall inte tas till ämnen som ingår i preparat som omfattas av detta direktiv i lägre individuella koncentrationer än 0,2 viktprocent för ämnen inom klass I och 1 viktprocent för ämnen inom klass II, vare sig det rör sig om orenheter eller tillsatser.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast sådana farliga preparat (lösningsmedel) som uppfyller kraven i detta direktiv och dess bilaga kan släppas ut på marknaden.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att farliga preparat (lösningsmedel) endast kan släppas ut på marknaden om deras förpackningar uppfyller följande krav:

a) Förpackningarna skall vara så utformade och förslutna att varje läckage förhindras. Detta krav gäller inte när särskilda säkerhetsanordningar föreskrivs.

b) Förpackningsmaterialet och förslutningen får inte kunna angripas av förpackningens innehåll eller kunna bilda skadliga eller farliga föreningar med detta.

c) Förpackningarna och förslutningarna skall genomgående vara starka och stadiga så att de inte lossnar och så att de motstår de påfrestningar som uppstår vid normal hantering.

Förpackningar som uppfyller dessa krav skall betraktas som godtagbara.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att farliga preparat (lösningsmedel) inte släpps ut på marknaden om inte märkningen på förpackningen uppfyller följande krav.

2. Varje förpackning skall vara tydligt och outplånligt märkt med följande:

a) Namn på den eller de giftiga beståndsdelarna i det farliga preparatet.

Namn på hälsoskadliga beståndsdelar som ingår i en koncentration som:

- för ämnen inom klass IIa överstiger 3 viktprocent

- för ämnen inom klass IIb överstiger 6 viktprocent

- för ämnen inom klass IIc överstiger 10 viktprocent

- för toluen och xylen överstiger 5 viktprocent

- för ämnen inom klass IId överstiger 20 viktprocent

Namnet skall vara en av de beteckningar som anges i bilaga 1 till rådets direktiv av den 27 juni 1967.

b) Namn och adress för tillverkaren eller den person som släpper ut preparatet på marknaden.

c) Symboler och farobeteckningar för giftiga, hälsoskadliga eller mycket brandfarliga preparat enligt artikel 6.2 c i rådets direktiv av den 27 juni 1967 och dess bilaga 5.

d) Uppgift om de särskilda risker som är förbundna med dessa faror. I fråga om icke-giftiga preparat behöver dessa risker inte anges om förpackningsvolymen inte överstiger 100 ml.

3. Uppgiften om de särskilda riskerna skall lämnas av tillverkaren eller den person som släpper ut preparatet på marknaden under hänsyn till omfattningen av de huvudsakliga riskerna.

Denna uppgift skall följa angivelserna i bilaga 3 till rådets direktiv av den 27 juni 1967.

Högst fyra standardfraser behöver anges. Uppgifter om hälsorisker skall ha företräde framför uppgifter om explosions- eller brandrisker.

4. Förpackningen skall vara försedd med skyddsanvisningar om hur de huvudsakliga riskerna med preparatet kan undvikas. Tillverkaren eller den person som släpper ut preparatet på marknaden skall välja dessa varningstexter bland de standardfraser som ingår i bilagorna 1 och 4 till rådets direktiv av den 27 juni 1967.

5. Bestämmelserna i artikel 2.5 i detta direktiv skall efter nödvändig anpassning även tillämpas på märkningen.

Artikel 6

1. När märkning enligt artikel 5 görs på en etikett, skall etiketten fästas på en eller flera av förpackningens sidor så att den kan läsas vågrätt när förpackningen placeras normalt. Etiketten skall ha följande storlek:

Förpackningsvolym Storlek

- högst 3 liter om möjligt minst 52 × 74 mm

- över 3 liter men högst 50 liter minst 74 × 105 mm

- över 50 liter men högst 500 liter minst 105 × 148 mm

- över 500 liter minst 148 × 210 mm

Varje symbol skall täcka minst en tiondel av etikettens yta. Hela etikettens yta skall fästa direkt på preparatets förpackning.

2. Etikett krävs inte om uppgifterna klart anges på själva förpackningen enligt punkt 1.

3. Medlemsstaterna får föreskriva att märkning av farliga preparat som släpps ut på marknaden inom deras territorier skall ske på landets eget eller egna språk.

4. Vid tillämpning av detta direktiv skall kraven på märkning anses uppfyllda i följande fall:

a) I fråga om ytterförpackningar med en eller flera innerförpackningar, om ytterförpackningen är märkt enligt reglerna för transport av farliga ämnen och innerförpackningen (-förpackningarna) märkts enligt detta direktiv.

b) I fråga om enkla förpackningar, om förpackningen märkts enligt reglerna för transport av farliga ämnen och enligt artikel 5.2 a, 5.2 b, 5.2 d och 5.3 i detta direktiv.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna får

a) tillåta att märkning enligt artikel 5 fästs på annat lämpligt sätt, om förpackningen är för liten för att kunna märkas enligt artikel 6.1 och 6.2.

b) trots artiklarna 5 och 6 tillåta att förpackningar med icke-giftiga preparat, som innehåller så små kvantiteter att ingen fara för anställda eller andra personer föreligger, inte etiketteras eller etiketteras på något annat sätt.

2. En medlemsstat som utnyttjar bestämmelserna i punkt 1 skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

Artikel 8

Medlemsstaterna får inte med åberopande av sådan klassificering, förpackning eller märkning som avses i detta direktiv förbjuda, begränsa eller hindra utsläppande på marknaden av farliga preparat som uppfyller kraven i detta direktiv och dess bilaga.

Artikel 9

1. Om en medlemsstat konstaterar att ett farligt preparat, trots att det uppfyller kraven i detta direktiv, utgör en fara för hälsa eller säkerhet och därför kräver en annan klassificering eller märkning än vad som föreskrivs i detta direktiv, får denna medlemsstat under högst sex månader förbjuda att detta preparat distribueras, säljs eller används inom dess territorium. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta och ange skälen till sitt beslut.

2. Kommissionen skall inom sex veckor samråda med berörda medlemsstater och utan dröjsmål avge sitt yttrande samt vidta lämpliga åtgärder. Om kommissionen finner att en ändring enligt artikel 10 är nödvändig, skall den tid som avses i punkt 1 utsträckas till dess att förfarandet i artikel 8c i direktivet av den 27 juni 1967 har avslutats.

Artikel 10

De ändringar som krävs för att anpassa bilagan med hänsyn till teknisk utveckling skall antas i enlighet med proceduren i artikel 8c i direktivet av den 27 juni 1967.

Artikel 11

Medlemsstaterns skall se till att inom 18 månader efter anmälan till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Under en tid av tre år från anmälan av detta direktiv får dock Danmark, Irland och Förenade kungariket med avvikelse från bestämmelserna i denna artikel tillåta utsläppande på marknaden av farliga preparat (lösningsmedel), vilkas förpackning och märkning uppfyller gällande krav i deras territorier vid tiden för anslutningen.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 4 juni 1973.

På rådets vägnar

R. VAN ELSLANDE

Ordförande

(1) EGT nr 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT nr L 167, 25.6.1973, s. 1.

ANNEXE Liste concernant la classification des substances dangereuses (solvants) ANLAGE Liste für die Einleitung der gefährlichen Stoffe (Lösemittel) ALLEGATO Elenco relativo alla classificazione delle sostanze pericolose (solventi) BIJLAGE Lijst betreffende de classificatie van de gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen) ANNEX Classification of dangerous substances (solvents) BILAG Liste vedrørende klassificering af farlige stoffer (opløsningsmidler) ANEXO Lista relativa a la clasificación de las sustancias peligrosas (disolventes)

CLASSE I/a KLASSE I/a CLASE I/a

Substances toxiques Giftige Stoffe

Sostanze tossiche Giftige stoffen

Toxic substances Giftige stoffer

Sustancias tóxicas

(Symbole: «Tête de mort») (Symbol: "Totenkopf")

(Simbolo: «Teschio») (Symbool: "Doodskop")

(Symbol: 'Death's head and crossbones`) (Symbol: »Dødningshoved«

(Símbolo: «Calavera»

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

Sustancia

6,3 Sulfure de carbone

Kohlendisulfid (Schwefelkohlenstoff)

Solfuro di carbonio

Koolstofdisulfide (zwavelkoolstof)

Carbon disulphide

Carbondissulfid

Sulfuro de carbono

601,18 Benzène

Benzol

Benzene (Benzolo)

Benzeen

Benzene

Benzen

Benceno

602,4 Tétrachlorure de carbone (Tétrachlorométhane)

Tetrachlor-methan (Tetrachlorkohlenstoff)

Tetracloruro di carbonio (tetracloromentano)

Tetrachloorkoolstof (tetrachloormethaan)

Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane)

Tetraklormethan

Tetracloruro de carbono (Tetraclorometano)

602,9 1,1,2,2-Tétrachloréthane

1,1,2,2-Tetrachlor-äthan

1,1,2,2-Tetracloro-etano

1,1,2,2-Tetrachloorethaan

1,1,2,2-Tetrachloroethane

1,1,2,2-Tetraklorethan

1,1,2,2-Tetracloroetano

602,10 Pentachloréthane

Pentachlor-äthan

Pentacloro-etano

Pentachloorethaan

Pentachloroethane

Pentaklorethan

Pentacloroetano

609,1 Nitrobenzène

Nitrobenzol

Nitrobenzene

Nitrobenzeen

Nitrobenzene

Nitrobenzen

Nitrobenceno

612,5 Aniline

Anilin

Anilina

Aniline

Aniline

Anilin

Anilina

CLASSE I/b KLASSE I/b CLASE I/b

Substances toxiques Giftige Stoffe

Sostanze tossiche Giftige stoffen

Toxic substances Giftige stoffer

Sustancias tóxicas

(Symbole: «Tête de mort») (Symbol: "Totenkopf")

(Simbolo: «Teschio») (Symbol: "Doodskop")

(Symbol: 'Death's head and crossbones`) (Symbol: »Dødningshoved«

(Símbolo: «Calavera»

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

Sustancia

602,8.1 1,1,2-Trichloréthane

1,1,2-Trichlor-äthan

1,1,2-Tricloro-etano

1,1,2-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloroethane

1,1,2-Triklorethan

1,1,2-Tricloroetano

603,13.1 Oxyde de chloréthyle (Éther 2,2-dichloréthylique)

2,2'-Dichloräthyläther

2,2'-Dicloroetiletere

2,2'-Dichloorethylether

Di-(2-chloroethyl) ether

2,2'-Diklorethylether

2,2'-Dicloretileter

604,1 Phénol

Phenol

Fenolo

Fenol

Phenol

Phenol

Fenol

604,3 Crésols

Hydroxy-toluole (Kresole)

Cresoli

Kresolen

Cresols

Kresol

Cresoles

606,2.8 Isophorone

(Isophoron) 3,5,5-Trimethyl-cyclohexen 2-on-1

Isoforone

Isoforon

Isophorone

Isoforon

Isoforón

CLASSE I/c KLASSE I/c CLASE I/c

Substances toxiques Giftige Stoffe

Sostanze tossiche Giftige stoffen

Toxic substances Giftige stoffer

Sustancias tóxicas

(Symbole: «Tête de mort») (Symbol: "Totenkopf")

(Simbolo: «Teschio») (Symbool: "Doodskop")

(Symbol: 'Death's head and crossbones`) (Symbol: »Dødningshoved«

(Símbolo: «Calavera»

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

Sustancia

602,10.2 Bromure de n-propyle

1-Brom-propan (Propylbromid)

1-Bromuro di propile (Monobromopropano)

1-Propylbromide

1-Bromopropane

1-Brompropan

Bromuro de n-propilo (Monobromopropano)

603,1 Alcool méthylique (Méthanol)

Methanol (Methylalkohol)

Alcool metilico (Metanolo)

Methanol (methylalcohol)

Methanol

Methanol

Alcohol metílico (Metanol)

603,5.1 Alcool furfurylique

Furfurylalkohol

Alcool furfurilico

Furfurylalcohol

Furfuryl alcohol

Furfurylalkohol

Alcohol furfurílico

606,2.5 Oxyde de mésityle

(Mesityloxid) 4-Methyl-penten-3-on-2

Ossido di mesitile

Mesityloxide

4-Methylpent-3-en-2-one (Mesityl oxide)

2-Methylpenten-(2)-on-(4)-

Óxido de mesitilo

608,1 Acétonitrile

Acetonitril

Acetonitrile

Acetonitril

Acetonitrile

Acetonitril

Acetonitrilo

613,2 Pyridine

Pyridin

Piridina

Pyridine

Pyridine

Pyridin

Piridina

CLASSE II/a KLASSE II/a CLASE II/a

Substances nocives (c'est-à-dire ayant une toxicité moindre) Gesundheitsschädliche (mindergiftige) Stoffe

Sostanze nocive (meno tossiche) Schadelijke (minder giftige) stoffen

Harmful substances Sundhedsfarlige (mindre giftige) stoffer

Sustancias nocivas (es decir, menos tóxicas)

(Symbole: «Croix de Saint-André») (Symbol: "Andreaskreuz")

(Simbolo: «Croce di S. Andrea» (Symbool: "Andreaskruis")

(Symbol: 'St Andrew's Cross`) (Symbol: »Andreaskors«)

(Símbolo: «Cruz de San Andrés»)

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

Sustancia

602,3 Chloroforme (Trichlorométhane)

Trichlor-methan (Chloroform)

Cloroformi (triclorometano)

Chloroform (trichloormethaan)

Chloroform (Trichloromethane)

Triklormethan

Cloroformo (Triclorometano)

602,20.2 1,2-Dichlorobenzène

1,2-Dichlorbenzol (o-Dichlorbenzol)

1,2-Diclorobenzene

1,2-Dichloorbenzeen

1,2-Dichlorobenzene

1,2-Diklorbenzen

1,2-Diclorobenceno

609,0.1 1-Nitropropane

1-Nitro-propan

1-Nitropropano

1-Nitropropaan

1-Nitropropane

1-Nitropropan

1-Nitropropano

609,0.2 2-Nitropropane

2-Nitropropan

2-Nitropropano

2-Nitropropaan

2-Nitropropane

2-Nitropropan

2-Nitropropano

602,7.1 1,2-Dichloréthane (Chlorure d'éthylène)

1,2-Dichlor-äthan (Äthylenchlorid)

1,2-Dicloro-etano

1,2-Dichloorethaan (ethyleendichloride)

1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride)

1,2-Diklorethan

1,2-Dicloroetano (Cloruro de etileno)

602,20.1 Chlorobenzène

Monochlor-benzol

Monoclorobenzene

Monochloorbenzeen

Chlorobenzene

Monoklorbenzen

Clorobenceno (Monoclorobenceno)

CLASSE II/b KLASSE II/b CLASE II/b

Substances nocives (c'est-à-dire ayant une toxicité moindre) Gesundheitsschädliche (mindergiftige) Stoffe

Sostanze nocive (meno tossiche) Schadelijke (minder giftige) stoffen

Harmful substances Sundhedsfarlige (mindre giftige) stoffer

Sustancias nocivas (es decir, menos tóxicas)

(Symbole: «Croix de Saint-André») (Symbol: "Andreaskreuz")

(Simbolo: «Croce di S. Andrea» (Symbool: "Andreaskruis")

(Symbol: 'St Andrew's Cross`) (Symbol: »Andreaskors«)

(Símbolo: «Cruz de San Andrés»)

Substance

Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

Sustancia

601,23 Tétrahydronaphtalène (Tétraline)

Tetrahydronophthalin (Tetralin)

Tetraidronaftalina (Tetralina)

Tetralien

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene (Tetralin)

1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen

Tetrahidronaftalina (Tetralína)

602,2.1 Bromure de méthylène (Dibromométhane)

Dibrom-methan (Methylenbromid)

Dibromometano

Dibroommethaan

Dibromomethane (Methylene dibromide)

Dibrommethan

Bromuro de metileno (Dibromometano)

602,7 1,1-Dichloréthane (Clorure d'éthylidène)

1,1-Dichlor-äthan (Äthylidenchlorid)

1,1-Dicloro-etano

1,1-Dichloorethaan

1,1-Dichloroethane (Ethylidene chloride)

1,1-Diklorethan

1,1-Dicloroetano (Cloruro de etilideno)

602,11 Dichloropropanes

Dichlor-propane

Dicloropropani

Dichloorpropanen

Dichloropropanes

Diklorpropan

Dicloropropanos

602,15 Dichloréthylènes

Dichlor-äthene (Dichloräthylene)

Dicloroetileni

Dichloorethenen (dichloorethylenen)

Dichloroethylenes

Diklorethan

Dicloroetilenos

602,16 Trichloréthylène

Trichlor-äthen (Trichloräthylen, Tri)

Tricloroetilene (Trielina)

Trichlooretheen (Tri)

Trichloroethylene

Trriklorethan

Tricloroetileno

602,17 Tétrachloréthylène (Perchloréthylène)

Tetrachlor-äthen (Perchloräthylen, Per)

Tetracloroetilene (Percloroetilene)

Tetrachlooretheen (Perchloorethyleen)

Tetrachloroethylene (Perchloroethylene)

Tetraklorethan

Tetracloroetileno (Percloroetileno)

607,9.2 N,N-Diméthylformamide

N,N-Dimethyl-formamid

N,N-Dimetilformammide

N,N-Dimethylformamide

Dimethylformamide

N,N-Dimethylformamid

N,N-Dimetilformamida

603,11 1,4-Dioxanne

1,4-Dioxan

1,4-Diossano

1,4-Dioxaan

1,4-Dioxan

Diethylendioxid

1,4-Dioxano

603,4.6 Ether monométhylique d'éthylène-glycol (Méthylglycol)

Äthylenglykol-monomethyläther (Methylglykol)

Etilenglicol-monometiletere (Metilglicole)

Glycolmonomethylether (Methylglycol)

2-Methoxyethanol (Ethylene glycol monomethyl ether)

Æhylenglycolmonomethylether

Éter monometílico de etilenglicol (Metilglicol)

603,4.8 Ether monoisopropylique d'éthylène-glycol (Isopropylglycol)

Äthylenglykol-monoisopropyläther (Isopropylglykol)

Etilenglicol-isopropiletere (Isopropilglicole)

Glycolisopropylether (Isopropylglycol)

2-Isopropoxyethanol (Ethylene glycol monoisopropyl ether)

Æthylenglycolmonoisopropylether

Éter monoisopropílico de etilenglicol (Isopropilglicol)

603,4.9 Ether monobutylique d'éthylène-glycol (Butylglycol)

Äthylenglykol-monobutyläther (Butylglykol)

Etilenglicol-monobutiletere (Butiglicole)

Glycolmonobutylether (Butyglycol)

2-Butoxyethanol (Ethylene glycol monobutyl ether)

Aethylenglycolmonobutylether

Éter monobutílico de etilenglicol (Butilglicol)

607,16.7 Acétate d'éther monométhylique d'éthylène-glycol (Acétate de méthylglycol)

Äthylenglykol-monomethylätheracetat (Methylglykolacetat)

Acetato di etilenglicolmonometiletere (Acetato di metilglicole)

Glycolmonomethyletheracetaat (Methylglycolacetaat)

2-Methoxyethyl acetate (Methylglycol acetate)

2-Methoxyethylacetat

Acetato de éter monometílico de etilenglicol (Acetato de metilglicol)

CLASSE II/c KLASSE II/c CLASE II/c

Substances nocives (c'est-à-dire ayant une toxicité moindre) Gesundheitsschädliche (mindergiftige) Stoffe

Sostanze nocive (meno tossiche) Schadelijke (minder giftige) stoffen

Harmful substances Sundhedsfarlige (mindre giftige) stoffer

Sustancias nocivas (es decir, menos tóxicas)

(Symbole: «Croix de Saint-André») (Symbol: "Andreaskreuz")

(Simbolo: «Croce di S. Andrea») (Symbol: "Andreaskruis")

(Symbol: 'St Andrew's Cross`) (Symbol: »Andreaskors«)

(Símbolo: «Cruz de San Andrés»)

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

Sustancia

601,19 Toluène

Toluol

Toluene (Toluolo)

Tolueen

Toluene

Toluen

Tolueno

601,20 Xylènes

Xylole

Xileni (Xiloli)

Xylenen

Xylenes

Xylen

Xilenos

601,21 Styrène et a-Méthylstyrène

Styrol und a-Methylstyrol

Stirene (Stirolo) e a-metilstirene (d-metilstirolo)

Styreen en a-methylstyreen

Styrene and á-Methylstyrene

Styren og á-Methylstyren

Estireno y a-metilestireno

601,22 O-Vinyltoluène

o-Vinyl-toluol

Viniltoluene

Vinyltolueen

Vinyltoluene

Methylstyren

O-viniltolueno

601,20.3 Mésitylène

1,3,5-Trimethyl-benzol

Mesitilene

Mesityleen

Mesitylene

Mesitylen

Mesitileno (1,3,5-trimetril-benzol)

601,20.1 Ethylbenzène

Äthyl-benzol

Etilbenzene

Ethylbenzeen

Ethylbenzene

Ethylbenzen

Etilbenceno

601,20,2 Propylbenzènes

Propyl-benzole

Propilbenzeni

Propylbenzeene

Propylbenzenes

Propylbenzen

Propilbencenos

602,8 1,1,1-Trichloréthane

1,1,1-Trichlor-äthan (Methylchloroform)

1,1,1-Tricloroetano

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,1-Trichloroethane

1,1,1-Triklorethan

1,1,1-tricloroetano

602,10.1 Chlorures de propyle (Chloropropanes)

Monochlor-propane

Cloruri di propile (Monocloro-propani)

Monochloorpropanen (Propylchloriden)

Chloropropanes (Propyl chlorides)

Klorpropan

Cloruros de propilo (Monocloropropanos)

602,12.1 Chlorures d'amyle (Chloropentanes)

Monochlor-pentane (Amylchloride)

Cloropentani (cloruri di amile)

Monochloorpentanen (Amylchloriden)

Chloropentanes

Klorpentan

Cloruros de amilo (Chloropentanos)

603,4.7 Éther monoéthylique d'éthylène-glycol (Éthylglycol)

Äthylenglykol-monoäthyläther (Äthylglykol)

Etilenglicol-monoetiletere (Etilglicole)

Glycolmono-ethylether (Ethylglycol)

2-Ethoxyethanol (Ethylene glycol monoethyl ether)

Æthylenglycolmonoethylether

Éter monoetílico di etilenglicol (Etilglicol)

607,9.1 Carbonate de diméthyle

Dimethylcarbonat

Carbonato di dimetile

Dimethylcarbonaat

Dimethyl carbonate

Dimethylcarbonat

Carbonato de dimetilo

607,16.6 Méthacrylate de méthyle

Methylacrylsäuremethylester (Methylmethacrylat)

Metacrilato di metile

Methylmethacrylaat

Methyl methacrylate

Methylmethacrylat

Metacrilato de metilo

620,9 Essence de térébenthine

Terpentinöl

Olio di trementina

Terpentijnolie

Oil of turpentine

Terpentinolie

Esencia de trementina

CLASSE II/d KLASSE II/d CLASE II/d

Substances nocives (c'est-à-dire ayant une toxicité moindre) Geundheitsschädliche (mindergiftige) Stoffe

Sostanze nocive (meno tossiche) Schadelijke (minder giftige) stoffen

Harmful substances Sundhedsfarlige (mindre giftige) stoffer

Sustancias nocivas (es decir, menos tóxicas)

(Symbole: «Croix de Saint-André») (Symbol: "Andreaskreuz")

(Simbolo: «Croce di S. Andrea») (Symbool: "Andreaskruis")

(Symbol: 'St Andrew's Cross`) (Symbol: »Andreaskors«)

(Símbolo: «Cruz de San Andrés»)

Substance Stoff

Sostanza Stof

Substance Stof

Sustancia

602,2.2 Chlorure de méthylène (Dichlorométhane)

Dichlor-methan (Methylenchlorid)

Diclorometano (Cloruro di metilene)

Methyleenchloride

Dichloromethane

Diklormethan

Cloruro de metileno (Diclorometano)

603,4 Alcools butyliques

Butanole (Butylalkohole)

Alcoli butilici

Butanolen (utylalcoholen)

Butyl alcohols

Butanol P (2)

Alcoholes butílicos

603,12.1 Éthylène-glycol

Äthylenglykol, Äthandiol (Glykol)

Glicol etilenico

Glycol

Ethanediol (Ethylene glycol)

Ethylenglycol

Etilenglicol

603,4.2 Alcools amyliques

Amylalkohole

Alcooli amilici

Amylalcoholen

Amyl alcohols (mixed isomers)

Pentylalkohol

Alcoholes amílicos

603,4.3 Alcool méthylamylique (Méthylisobutylcarbinol)

Methylamylalkohol

Metilisobutilcarbinolo

Methylamylalcohol

4-Methylpentan-2-o1

Methylpentyalkohol

Alcohol metilamílico (Metilisobutilcarbinol)

603,4.4 Cyclohexanol

Cyclohexanol

Cicloesanolo

Cyclohexanol

Cyclohexanol

Cyclohexanol

Ciclohexanol

603,4.5 2-Méthylcyclohexanol

o-Methyl-cyclohexanol

Metilcicloesanolo

Methylcyclohexanol

Methylcyclohexanol

Methylcyclohexanol

2-Metilciclohexanol

606,2.6 Cyclohexanone

Cyclohexanon

Cicloesanone

Cyclohexanon

Cyclohexanone

Cyclohexanon

Ciclohexanona

606,2.7 2-Méthylcyclohexanone

o-Methyl-cyclohexanon

Metilicicloesanone

Methylcyclohexanon

2-Methylcyclohexanone

Methylcyclohexanon

2-Metilciclohexanona

607,16.8 Acétate d'éther monoéthylique d`éthylène-glycol (Acétate d'éthylglycol)

Äthylenglykol-monoäthylätheracetat (Äthylglykolacetat)

Acetato di etilenglicolmonoetiletere (Acetato di etilglicole)

Glycolmono-ethyletheracetaat (Ethylglycolacetaat)

2-Ethoxyethyl acetate (Ethylglycol acetate)

2-Ethoxyethylacetat

Acetato de éter monoetílico de etilenglicol (Acetato de etilenglicol)

607,16.9 Acétate d'éther monobutylique d'éthylène-glycol (Acétate de butylglycol)

Äthylenglykol-monobutylätheracetat (Butylglykolacetat)

Acetato di etilenglicolmonobutiletere (Acetato di butilglicole)

Glycolmonobutyletheracetaat (Butylglycolacetaat)

2-Butoxyethyl acetate (Butyl glycol acetate)

2-Butoxylthylacetat

Acetato de éter monobutílico de etilenglicol (Acetato de butilglicol)

603,12 Tétrahydrofurane

Tetrahydrofuran

Tetraidrofurano

Tetrahydrofuraan

Tetrahydrofuran

Tetrahydrofuran

Tetrahidrofurano