Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31973L0361.pdf

31973L0361

Rådets direktiv 73/361/EEG av den 19 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om certifiering och märkning av stållinor, kätting och krokarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 335 , 05/12/1973 s. 0051 - 0055

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 3 s. 0168

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 2 s. 0140

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 3 s. 0168

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0093

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0093RÅDETS DIREKTIV av den 19 november 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om certifiering och märkning av stållinor, kätting och krokar (73/361/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

I flera av medlemsstaterna finns bestämmelser om certifiering och märkning av vissa stållinor, kätting och krokar avsedda att användas för lyft och hantering. Dessa bestämmelser skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. På grund av att de skiljer sig åt utgör de hinder för handeln inom Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Dessa hinder för upprättandet av en väl fungerande gemensam marknad kan minskas och t.o.m. undanröjas om samma bestämmelser om certifiering och märkning av stållinor, kätting och krokar antas i samtliga medlemsstater, antingen såsom tillägg till eller i stället för de nationella bestämmelser som gäller för närvarande.

Detta direktiv är begränsat till bestämmelser om certifiering och märkning av stållinor, kätting och krokar. Certifiering och märkning gör det möjligt för tillverkare och användare av lyftanordningar att få kännedom bl.a. om egenskaperna hos stållinor, kätting och krokar. Direktiv som kommer att antas senare om konstruktionskrav för vissa lyftanordningar kommer dessutom att innehålla bestämmelser om särskild användning av stållinor, kätting och krokar.

Den tekniska utvecklingen kräver snabb anpassning av de tekniska bestämmelserna för lyftanordningar och lyftutrustning. För att underlätta genomförandet av de åtgärder som krävs för detta ändamål bör rutiner fastställas som upprättar ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen, i form av en kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiv om undanröjande av tekniska hinder för handeln inom gemenskapen inom sektorn lyftanordningar och lyftutrustning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv avser lyftutrustning, med undantag av

- lyftutrustning som inte är ny,

- lyftutrustning som används ombord på fartyg och för järnvägar, bergbanor och linbanor.

Med lyftutrustning avses i detta direktiv stållinor, lyftkätting och krokar avsedda för utrustning för lyft och mekaniserad hantering.

Artikel 2

1. Ingen medlemsstat får av skäl som rör certifiering och märkning förbjuda eller begränsa att sådan lyftutrustning som åsyftas i artikel 1 släpps ut på marknaden, om denna är försedd med intyg och märkning som följer bestämmelserna i bilagan.

2. Om en medlemsstat konstaterar att en lyftutrustningsegenskaper, i synnerhet dess minimiegenskaper, inte motsvarar de som anges i intyget får den vänta med att låta ifrågavarande utrustning släppas ut på marknaden. Den skall omedelbart informera övriga medlemsstater och kommissionen om detta samt ange skälen för beslutet.

Om en medlemsstat ifrågasätter skälen för de åtgärder som åsyftas ovan skall ifrågavarande medlemsstat söka ett avgörande av tvisten.

Kommissionen skall hållas informerad. Den skall, i den mån det är nödvändigt, inleda lämpliga överläggningar för att nå en lösning.

Artikel 3

Vid utbjudande och försäljning till den slutliga kunden i medlemsstaternas egna territorier får medlemsstaterna kräva att den certifiering och märkning som detta direktiv innehåller bestämmelser om skall uttryckas i form av internationellt överenskomna symboler eller på landets språk.

Artikel 4

1. En kommitté (nedan kallad "kommittén") inrättas härmed för att anpassa direktiven för avveckling av tekniska handelshinder inom området anordningar för lyft och lyftutrustning till den tekniska utvecklingen. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

3. De ändringar som behöver göras för att anpassa bestämmelserna i bilagan till den tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med det förfarande som fastslås i artikel 5.

Artikel 5

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 november 1973.

På rådets vägnar

Ib FREDERIKSEN

Ordförande

BILAGA

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Varje längd av stållina och kätting och alla krokar skall vara försedda med märkning eller, om märkning inte kan utföras, en liten plåt eller ring som är ordentligt fästad och som skall innehålla uppgifter om tillverkaren eller om den som representerar honom och är etablerad i Europeiska ekonomiska gemenskapen samt nummer på relevanta intyg (se punkterna 2.1, 3.1 och 4.1).

1.2 Tillverkaren eller den som representerar honom och är etablerad i Europeiska ekonomiska gemenskapen skall se till att alla längder av stållina och kätting och alla krokar är i överensstämmelse med de egenskaper som anges i intyget (se punkterna 2.1, 3.1 och 4.1).

2. Bestämmelser rörande stållinor

2.1 Tillverkaren eller den som representerar honom och är etablerad i Europeiska ekonomiska gemenskapen skall för varje stållina utfärda ett intyg med minst följande uppgifter:

a) Obligatoriska uppgifter:

- Namn och adress för tillverkaren eller den som representerar honom och är etablerad i Europeiska ekonomiska gemenskapen.

- Stållinans nominella diameter.

- Levererad längd stållina.

- Genomsnittlig massa per meter.

- Typ av stållina och slagningsriktning (vänster- eller högerslagen), förformad eller ej, korsslagen eller langslagen.

- Linslagningens längd.

- Uppbyggnad (stållinans sammansättning, kärnans typ och sammansättning, antal kardeler, antal trådar). Tvärsnittsritning som anger huvudsakliga dimensioner skall bifogas.

- Stålets egenskaper (klass eller kvalitet).

- Trådmaterialets nominella dragbrottshållfasthet.

- Linans lägsta brotthållfasthet vid dragpåkänning.

- Den i praktiken minsta dragbrottshållfastheten hos linan.

- Uppgifter om typ av skydd mot inre och yttre korrosion (om galvanisering utförts skall zinkbeläggningens kvalitet anges).

- Intyg som anger att stållinan är tillverkad i ett stycke och att dess egenskaper är de samma längs hela dess längd.

- Uppgifter om typ av och metoder för dragprov, torsionsprov och böjprov, samt resultaten av dessa.

- Temperaturgränser för användning av stållinan.

- Underhålls- och kontrollinstruktion.

b) Uppgifter som skall lämnas i förekommande fall:

- Om stållinan är tillverkad i enlighet med en nationell eller internationell standard skall denna anges.

3. Bestämmelser rörande lyftkätting

3.1 Tillverkaren eller den som representerar honom och är etablerad i Europeiska ekonomiska gemenskapen skall för varje kätting utfärda ett intyg med minst följande uppgifter:

a) Obligatoriska uppgifter:

- Namn och adress för tillverkaren eller den som representerar honom och är etablerad i Europeiska ekonomiska gemenskapen.

- Kättingens egenskaper (länkarnas nominella längd och bredd, trådtjocklek, huruvida kättingen är kalibrerad eller ej). Ritning över minst två länkar med angivande av maximala toleranser skall bifogas.

- Levererad längd kätting.

- Genomsnittlig massa per meter.

- Metod för sammanfogning av länkarna (smidning eller elsvetsning).

- Värdet för den provbelastning som hela kättingen har utsatts för vid provning efter värmebehandling.

- Kättingens lägsta draghållfasthet i praktiken vid normal temperatur.

- Kättingens lägsta draghållfasthet i praktiken vid användningstemperaturen.

- Kättingens proportionella töjning vid brott under dragpåkänning.

- Kättingmaterialets egenskaper (t.ex. klass eller kvalitet).

- Typ av värmebehandling som utförts eller, om så är nödvändigt, som senare skall utföras av tillverkaren eller av ett specialföretag.

- Uppgifter om typ av och metod för dragprov och resultaten av dessa.

- Temperaturgränser för användning av kättingen.

- Underhålls- och kontrollinstruktion.

b) Uppgifter som skall lämnas i förekommande fall:

- Om kättingen är tillverkad i enlighet med en nationell eller internationell standard skall denna anges.

- Om kättingen genomgått särskild värmebehandling, informationen: "För värmebehandling, vänd er till tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant".

3.2 Var tjugonde länk eller en länk per meter, beroende på vilket avstånd som är det kortaste, skall förses med läslig och varaktig kvalitetsmärkning i enlighet med nationell eller internationell standard. Märkningen skall ha följande mått:

>Plats för tabell>

4. Bestämmelser rörande krokar

4.1 Tillverkaren eller den som representerar honom och är etablerad i Europeiska ekonomiska gemenskapen skall för varje parti krokar, eller på användarens begäran för varje krok, utfärda ett intyg med minst följande uppgifter:

a) Obligatoriska uppgifter:

- Namn och adress för tillverkaren eller den som representerar honom och är etablerad i Europeiska ekonomiska gemenskapen.

- Typ av krok.

- Dimensioner.

- Om kroken är tillverkad i enlighet med en nationell eller internationell standard skall dennas referensnummer anges.

- Om kroken inte är tillverkad i enlighet med en nationell eller internationell standard skall följande uppgifter lämnas:

- Den belastning som öppnar kroken tillräckligt för att släppa ifrågavarande belastning, alternativt brottbelastningen (tillverkaren skall ange om värdet avser öppning eller brott).

- Maximal provbelastning som kroken kan utsättas för utan att bestående deformation uppstår.

- Stålets egenskaper (klass eller kvalitet).

- Typ av värmebehandling som utförts eller, om så är nödvändigt, som senare skall utföras av tillverkaren eller av ett specialföretag.

- Uppgifter om typ av och metod för dragprov och resultaten av dessa.

- Temperaturgränser för användning av krokarna.

- Underhålls- och kontrollinstruktion.

b) Uppgifter som skall lämnas i förekommande fall:

- Om krokarna genomgått särskild värmebehandling, informationen: "För värmebehandling, vänd er till tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant".

4.2 Krokarna skall förses med läslig och varaktig kvalitetsmärkning i enlighet med en nationell eller internationell standard.