Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31974D0234.pdf

31974D0234

74/234/EEG: Kommissionens beslut av den 16 april 1974 om inrättande av Vetenskapliga livsmedelskommitténEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 136 , 20/05/1974 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0175

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 10 s. 0218

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0175

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0219

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0219KOMMISSIONENS BESLUT av den 16 april 1974 om inrättande av Vetenskapliga livsmedelskommittén (74/234/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

Utarbetandet och ändringen av de gemensamma reglerna för sammansättning, tillverkning, förpackning och märkning av livsmedel kräver en undersökning av de problem som gäller människors hälsa och säkerhet.

Forskning för att lösa dessa problem förutsätter att kvalificerade forskare deltar, i synnerhet på områden som är relaterade till medicin, näringsfysiologi, toxikologi, biologi, kemi och liknande ämnen.

Kontakten med dessa grupper bör göras permanent genom att en kommitté med rådgivande funktion inrättas av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Vetenskapliga livsmedelskommittén, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed av kommissionen.

Artikel 2

1. Kommittén får rådfrågas av kommissionen om problem som gäller skyddet av människors hälsa och säkerhet i samband med konsumtion av livsmedel, särskilt vad gäller livsmedels sammansättning, förädlingsprocesser, bruket av tillsatser och andra hjälpmedel i produktionen samt förekomsten av föroreningar.

2. Kommittén får göra kommissionen uppmärksam på alla sådana problem.

Artikel 3

Kommittén skall bestå av högst 15 medlemmar.

Artikel 4

Kommitténs medlemmar skall utses av kommissionen bland kvalificerade forskare med kompetens inom de områden som anges i artikel 2.

Artikel 5

Kommittén skall välja en ordförande och två vice ordförande bland medlemmarna. Valet skall ske med enkel majoritet.

Artikel 6

1. Medlemmar, ordförande och vice ordförande i kommittén skall väljas för en tid av tre år. De kan återväljas. Ordförande och vice ordförande kan dock inte väljas om direkt efter att ha suttit två treårsperioder i rad. Åtagandena skall inte vara avlönade.

Efter treårsperiodens slut sitter medlemmar, ordförande och vice ordförande kvar på sina poster tills de efterträtts eller omvalts.

2. Om en medlem, ordförande eller vice ordförande inte kan fullfölja sitt uppdrag, eller om han avgår frivilligt, skall han ersättas på det sätt som anges i artikel 4 eller 5, beroende på omständigheterna.

Artikel 7

1. Kommittén kan utse arbetsgrupper bland sina medlemmar.

2. Arbetsgrupperna skall rapportera till kommittén i de ärenden kommittén överlämnat till dem.

Artikel 8

1. Kommittén och arbetsgrupperna skall sammankallas av en företrädare för kommissionen.

2. Kommissionens företrädare, liksom övriga berörda tjänstemän och anställda vid kommissionen deltar i kommitténs och arbetsgruppernas möten.

3. Kommissionens företrädare får bjuda in personer med särskild kompetens i det ämne som skall behandlas att delta i mötena.

4. Kommissionens tjänsteenheter skall fungera som sekretariat åt kommittén och dess arbetsgrupper.

Artikel 9

1. Kommitténs överväganden skall hänföra sig till yttranden som begärts av kommissionens företrädare.

När kommissionens företrädare begär ett yttrande från kommittén kan han bestämma en tidsgräns före vilken yttrandet skall avges.

2. Om kommitténs medlemmar kan avge det begärda yttrandet enhälligt, skall de dra gemensamma slutsatser. Om enighet inte kan nås, skall de olika ståndpunkter som intagits under överläggningen redovisas i en rapport som färdigställs på ansvar av kommissionens företrädare.

Artikel 10

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 214 i fördraget, skall kommitténs medlemmar vara förpliktade att inte lämna ut upplysningar som kommer till deras kännedom genom arbetet inom kommittén, i de fall då kommissionen meddelar att det yttrande som skall avges har att göra med konfidentiellt material.

I sådana fall får bara kommitténs medlemmar och kommissionens företrädare vara närvarande vid mötena.

Artikel 11

Ändringar i detta beslut kan göras av kommissionen som resultat av de erfarenheter som förvärvas.

Utfärdat i Bryssel den 16 april 1974.

På kommissionens vägnar

François-Xavier ORTOLI

Ordförande