Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjulEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 084 , 28/03/1974 s. 0010 - 0024

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 3 s. 0227

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 2 s. 0209

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 3 s. 0227

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0183

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 3 s. 0183RÅDETS DIREKTIV av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (74/150/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1)

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

I varje medlemsstat måste traktorer uppfylla vissa obligatoriska tekniska krav. Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna och hindrar därför handel inom Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Sådana hinder mot att upprätta en väl fungerande gemensam marknad kan minskas och även undanröjas om alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sin nuvarande lagstiftning.

Kraven i detta direktiv gäller traktorer försedda med luftfyllda däck och som är konstruerade för en hastighet mellan 6 och 25 km/tim. Dessa krav är främst avsedda att förbättra säkerheten på vägen och i arbetet i den utsträckning som fordonets konstruktion har betydelse. Däremot kommer andra traktorer och särskilt de som är konstruerade för en hastighet som överstiger 25 km/tim att bli föremål för särskilda krav om detta är nödvändigt.

Medlemsstaterna brukar vanligtvis kontrollera att traktorer uppfyller gällande tekniska krav innan de släpps ut på marknaden. Denna kontroll utförs på traktortyper.

De harmoniserade tekniska krav som gäller för enskilda traktordelar och egenskaper skall anges i särdirektiv.

På gemenskapsnivå är det nödvändigt att införa ett förfarande för typgodkännande som gäller för varje traktortyp så att överensstämmelse med ovannämnda krav kan kontrolleras och så att varje medlemsstat kan godta kontroller som utförts av andra medlemsstater.

Det nämnda förfarandet skall tillåta varje medlemsstat att säkerställa att en traktortyp har genomgått de kontroller som fastställs i särdirektiv och anges i ett typgodkännandeintyg. Förfarandet skall tillåta att tillverkarna utfärdar ett intyg om överensstämmelse för alla traktorer som överensstämmer med en godkänd typ. En traktor som åtföljs av ett sådant intyg skall av alla medlemsstater anses överensstämma med deras egen lagstiftning. Varje medlemsstat skall underrätta de andra medlemsstaterna om sina resultat genom att översända en kopia av det typgodkännandeintyg som utfärdats för varje traktortyp som har godkänts.

I ett övergångsskede skall det vara möjligt att bevilja typgodkännande som grundas på gemenskapens krav allteftersom särdirektiv om de olika traktordelarna eller egenskaperna träder i kraft, varvid nationella krav förblir gällande för delar och egenskaper som fortfarande inte omfattas av sådana direktiv.

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 169 och 170 i fördraget är det lämpligt att inom ramen för samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter fastställa bestämmelser i syfte att lösa tvister av teknisk art om de serietillverkade exemplarens överensstämmelse med en godkänd typ.

En traktor kan överensstämma med en godkänd typ men ändå ha vissa egenskaper som utgör säkerhetsrisker på vägen och i arbetet. Det är därför lämpligt att föreskriva ett förfarande för att utesluta sådana risker.

Den tekniska utvecklingen kräver snabb anpassning av de tekniska krav som anges i särdirektiven. För att underlätta att de åtgärder som krävs för detta ändamål genomförs skall ett förfarande införas som upprättar ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiven om att avskaffa tekniska handelshinder inom sektorn för jordbruks- och skogsbrukstraktorer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1 Definitioner

Artikel 1

1. Med "jordbruks- eller skogsbrukstraktor" avses varje motorfordon som är försett med hjul eller band, med minst två axlar, vars huvuduppgift grundas på dess dragkraft och som är särskilt konstruerat att dra, skjuta, bära eller driva vissa redskap, maskiner eller släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk. Fordonet kan vara utrustat för transport av gods och passagerare.

2. Detta direktiv skall endast tillämpas på sådana traktorer som avses i punkt 1 och som är försedda med luftfyllda däck och har två axlar och är konstruerade för en hastighet mellan 6 och 25 km/tim.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) "nationellt typgodkännande": det administrativa förfarande som kallas

- "agréation par type och aanneming" i belgisk lag,

- "standardtypegodkendelse" i dansk lag,

- "allgemeine Betriebserlaubnis" i tysk lag,

- "réception par type" i fransk lag,

- "type-approval" i irländsk lag,

- "omologazione" eller "approvazione del tipo" i italiensk lag,

- "agréation" i luxemburgsk lag,

- "typegoedkeuring" i nederländsk lag,

- "type-approval" i brittisk lag,

b) "EEG-typgodkännande": det förfarande varmed en med-lemsstat intygar att en traktortyp uppfyller de tekniska kraven enligt särdirektiven och de kontroller som anges i EEG-typgodkännandeintyget (en mall för detta visas i bilaga 2).

KAPITEL 2 EEG-traktortypgodkännande

Artikel 3

En ansökan om EEG-typgodkännande skall lämnas in till en medlemsstat av tillverkaren eller dennes representant. Ansökan skall åtföljas av ett informationsdokument enligt mallen i bilaga 1 och av de handlingar som anges där. En ansökan för en och samma traktortyp får inte lämnas in till mer än en medlemsstat.

Artikel 4

1. En medlemsstat skall godkänna alla traktortyper som uppfyller följande krav:

a) Traktortypen skall överensstämma med uppgifterna i informationsdokumentet.

b) Traktortypen skall uppfylla de kontrollkrav som anges i mallen för typgodkännandeintyget enligt artikel 2 b.

2. Den medlemsstat som beviljat typgodkännande skall vidta nödvändiga åtgärder för att, i den utsträckning det behövs och vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna, kontrollera att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen. Denna kontroll skall begränsas till stickprov.

Medlemsstaten skall utfärda ett fullständigt ifyllt typgodkännandeintyg för varje traktortyp som den godkänner.

Artikel 5

1. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall inom en månad till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna översända en kopia av informationsdokumentet och godkännandeintyget för varje traktortyp som de godkänner eller vägrar att godkänna.

2. Tillverkaren eller dennes representant i registreringslandet skall utfärda ett intyg om överensstämmelse enligt mallen i bilaga 3 för varje traktor som tillverkas i överensstämmelse med den godkända prototypen.

3. Medlemsstaterna kan dock av traktorbeskattningsskäl eller för att framställa registreringshandlingarna, begära att uppgifter som inte ingår i bilaga 3 redovisas i intyget om överensstämmelse, under förutsättning att dessa uppgifter är uttryckligen angivna i informationsdokumentet eller kan härledas därifrån genom en enkel beräkning.

Artikel 6

1. Den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännande skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den underrättas om varje avbrott i produktionen och om varje ändring av uppgifterna i informationsdokumentet.

2. Om staten i fråga anser att en sådan ändring inte kräver någon ändring av det befintliga typgodkännandeintyget, eller att ett nytt typgodkännandeintyg utfärdas, skall de behöriga myndigheterna i denna stat underrätta tillverkaren om detta och i regelbundna försändelser till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna översända kopior av ändringarna i de informationsdokument som redan har distribuerats.

3. Om staten i fråga finner att en ändring i ett informationsdokument föranleder nya kontroller eller provningar och att det därför är nödvändigt att ändra det befintliga typgodkännandeintyget eller att utfärda ett nytt typgodkännandeintyg, skall de behöriga myndigheterna i denna stat underrätta tillverkaren om detta och inom en månad efter det att de nya handlingarna har utfärdats översända dessa till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna.

4. Om ett typgodkännandeintyg ändras eller byts ut, eller produktionen av den godkända traktortypen upphör, skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som har beviljat typgodkännandet inom en månad till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna översända tillverkningsnumret för den sista traktor som tillverkats i överensstämmelse med det gamla intyget och, ifall detta är tillämpligt, tillverkningsnumret för den första traktor som tillverkas i överensstämmelse med det nya eller ändrade intyget.

Artikel 7

1. Ingen medlemsstat får vägra att registrera en ny traktor eller förbjuda att den saluförs, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till dess konstruktion eller egenskaper om denna traktor åtföljs av ett intyg om överensstämmelse.

2. Detta intyg får dock inte hindra en medlemsstat att vidta sådana åtgärder med traktorer som inte överensstämmer med den godkända prototypen.

Bristande överensstämmelse med den godkända prototypen skall anses föreligga när avvikelser från uppgifterna i informationsdokumentet upptäcks och om dessa avvikelser inte har godkänts enligt artikel 6.2 eller 6.3 av den medlemsstat som har beviljat typgodkännandet. En traktor skall inte anses avvika från den godkända typen om avvikelser som tillåts i särdirektiv inte har överskridits.

Artikel 8

1. Om den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännandet finner att ett antal traktorer som åtföljs av ett intyg om överensstämmelse för en särskild typ inte överensstämmer med den typ som godkänts, skall denna stat vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna stat skall underrätta motsvarande myndigheter i de andra medlemsstaterna om de åtgärder som vidtagits, vilka om det visar sig nödvändigt kan utvidgas till återkallelse av EEG-typgodkännandet. De nämnda myndigheterna skall vidta motsvarande åtgärder om de underrättas av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat om en sådan bristande överenstämmelse.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad underrätta varandra om varje återkallelse av ett EEG-typgodkännande och om skälen till en sådan åtgärd.

3. Om den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännande ifrågasätter en bristande överensstämmelse som meddelats den, skall de berörda medlemsstaterna sträva efter att lösa tvisten.

Kommissionen skall hållas underrättad och skall vid behov anordna lämpliga samråd i syfte att nå en lösning.

Artikel 9

1. Om en medlemsstat finner att traktorer av en särskild typ kan utgöra en säkerhetsrisk på vägen eller i arbetet, trots att de åtföljs av ett i behörig ordning utfärdat intyg om överensstämmelse, får denna stat för en tid av högst sex månader vägra att registrera nya traktorer av ifrågavarande typ eller förbjuda att de säljs, tas i bruk eller används inom dess territorium. Medlemsstaten skall genast underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om detta och ange skälen för sitt beslut.

2. Kommissionen skall inom sex veckor samråda med de berörda medlemsstaterna. Den skall utan dröjsmål avge ett yttrande och vidta lämpliga åtgärder. När kommissionen anser att en ändring enligt artikel 11 är nödvändig skall den tid som anges i första stycket i den här artikeln utökas tills det förfarande som fastställs i artikel 13 har slutförts.

KAPITEL 3 Övergångsbestämmelser

Artikel 10

1. När detta direktiv trätt i kraft och i takt med att de särdirektiv som behövs för att bevilja EEG-typgodkännande blir tillämpliga gäller följande:

- Medlemsstater där traktorer eller en traktorkategori genomgår nationellt typgodkännande skall grunda detta på de harmoniserade tekniska kraven i stället för på motsvarande nationella krav om den sökande begär detta.

- Medlemsstater där traktorer eller en traktorkategori inte genomgår nationellt typgodkännande får inte vägra att registrera sådana traktorer eller förbjuda att de saluförs, tas i bruk eller används av det skälet att de uppfyller de harmoniserade tekniska kraven i stället för motsvarande nationella krav, förutsatt att tillverkaren eller dennes representant underrättar de behöriga myndigheterna i dessa stater om detta.

- Vid ansökan av en tillverkare eller dennes representant och när det informationsdokument som anges i artikel 3 överlämnas skall den berörda medlemsstaten fylla i det typgodkännandeintyg som anges i artikel 2 b. En kopia av detta intyg skall utfärdas till den sökande. Övriga medlemsstater skall godta denna handling som bevis på att de nödvändiga kontrollerna har utförts på samma typ av traktor.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall upphävas när alla föreskrifter som behövs för att bevilja EEG-typgodkännande har blivit tillämpliga.

KAPITEL 4 Allmänna och avslutande bestämmelser

Artikel 11

Varje ändring som är nödvändig för att anpassa

- bilagorna 1, 2 och 3 till detta direktiv, eller

- de närmare bestämmelserna i vart och ett av de särdirektiv som anges i bilaga 2,

till den tekniska utvecklingen skall beslutas enligt det förfarande som anges i artikel 13.

Artikel 12

1. En kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiven om att avskaffa tekniska handelshinder inom sektorn för jordbruks- och skogsbrukstraktorer, i fortsättningen kallad "kommittén" inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 13

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tilllämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 14

Varje beslut som fattas enligt de bestämmelser som meddelats för tillämpningen av detta direktiv och som innebär att typgodkännande vägras eller återkallas eller att registrering vägras eller att försäljning eller användning förbjuds, skall i detalj ange de skäl på vilka beslutet grundas. Den berörda parten skall underrättas om beslutet och samtidigt upplysas om de möjligheter till prövning som står till buds inom ramen för gällande lagstiftning och inom vilken tid sådan prövning skall begäras.

Artikel 15

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 1974.

På rådets vägnar

W. SCHEEL

Ordförande

(1) EGT nr C 160, 18.12.1969, s. 29.

(2) EGT nr C 48, 16.4.1969, s. 17.

13

3

1995

231

1

BILAGA 1

MALL FÖR INFORMATIONSDOKUMENT (a)

0. ALLMÄNT

0.1 Fabrikat (firmabeteckning)

0.2 Typ och kommersiell beskrivning (nämn eventuella varianter)

0.3 Tillverkarens namn och adress

0.4 Namn och adress för tillverkarens representant (om sådan finns)

0.5 Läget för skyltar och märkningar samt fastsättningsmetod:

0.5.1 På traktorn

0.5.2 På motorn

0.6 Tillverkningsnummer för traktorer av denna typ börjar med nummer . . .

1. ALLMÄNNA KONSTRUKTIONSUPPGIFTER FÖR TRAKTORN

(Bifoga fotografier av traktorn sedd snett framifrån och snett bakifrån samt en måttritning för hela traktorn.)

1.1 Antal axlar och hjul

1.1.1 Antal axlar med dubbelmontage (om sådana finns)

1.2 Drivna hjul (antal, läge, anslutning till andra axlar)

1.3 Motorns läge och utförande

2. MÅTT OCH VIKTER (b) (i mm och kg)

2.1 Axelavstånd (c)

2.2 Spårvidd för varje axel (mätt mellan symmetriplanen för de enkel- eller dubbelhjul som normalt är monterade) (skall anges av tillverkaren) (d)

2.3 Största traktormått utom eventuella tillbehör men med kopplingsanordning

2.3.1 Längd (e)

2.3.2 Bredd (f)

2.3.3 Höjd (g)

2.3.4 Främre överhäng (h)

2.3.5 Bakre överhäng (i)

2.3.6 Markfrigång (j)

2.4 Vikten för olastad traktor i körklart skick, dvs. utan eventuella tillbehör men med kylvätska, oljor, bränsle, verktyg och förare (k)

2.4.1 Fördelning av denna vikt mellan axlarna

2.5 Ballastvikter (beskrivning)

2.5.1 Fördelning av dessa vikter mellan axlarna

2.6 Högsta tekniskt tillåtna vikt enligt uppgift från tillverkaren

2.6.1 Högsta vikt för lastad traktor med hänsyn till däckens egenskaper

2.6.1.1 Fördelningen av denna vikt mellan axlarna

2.6.2 Gränsvärden för fördelningen av denna vikt mellan axlarna (ange de minsta gränsvärdena i procent för framaxeln . . . och för bakaxeln . . .)

2.6.3 Högsta vikt på var och en av axlarna med hänsyn till däckens egenskaper

2.6.4 Högsta dragvikt

2.6.5 Största vertikala belastning på kopplingspunkten (krok eller särskilt trepunkts länksystem) (l)

2.6.5.1 Läget hos angreppspunkten för denna vertikala belastning

2.6.5.1.1 Höjd över marken

2.6.5.1.2 Avstånd mellan vertikalplanen genom bakaxelns centrum och kopplingspunkten

3. MOTOR

3.1 Tillverkare

3.2 Beteckning

3.3 Typ (gnisttändning, kompressionständning osv.), antal takter

3.4 Cylindrarnas antal och arrangemang

3.5 Cylindrarnas diameter, slaglängd och volym

3.6 Högsta motoreffekt (ange den standard som tillämpats, t.ex. ISO, BSI, CUNA, DIN, DGM, SAE) vid . . . . . . varv/min med varvtalsregulatorn i funktion

3.7 Högsta vridmoment vid . . . . . . varv/min (samma standard som i 3.6)

3.8 Normalt bränsle

3.9 Bränsletankar (volym och läge)

3.10 Reservbränsletankar (volym och läge)

3.11 Bränsleinsprutningssystem (typ)

3.12 Överladdare (om sådan finns) (typ, reglering, laddningstryck)

3.13 Varvtalsregulator (om sådan finns) (verkningssätt)

3.14 Elektriskt system (spänning, positiv eller negativ jordning)

3.15 Generator (typ och nominell effekt)

3.16 Tändning (system, typ av anordning för tändpunktsinställning)

3.17 Avstörningssystem (beskrivning)

3.18 Kylsystem (luft, vatten)

3.19 Yttre ljudnivå

3.20 Avgassystem (ljuddämpare) (schema)

3.21 Åtgärder som vidtagits mot luftförorening

3.22 Anordning för att slå av motorn

4. KRAFTÖVERFÖRING (schema och ritning över kraftöverföringen) (m)

4.1 Typ (mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv.)

4.2 Koppling (typ)

4.3 Växellåda (typ, verkningssätt, manövermetod)

4.4 Kraftöverföring från motorn till växellådan, bakaxlarna, överföringsväxlar eller mellanväxlar (om sådana finns)

4.5 Utväxlingsförhållande med eller utan överföringslåda (n)

>Plats för tabell>

4.6 Traktorns högsta hastighet på högsta växeln i km/tim (ange de faktorer som använts vid beräkningen) (n)

4.7 Drivhjulens förflyttning framåt för ett varv

4.8 Hastighetsmätare, varvräknare och timräknare (om sådana finns)

4.9 Differentialspärr (om sådan finns)

4.10 Kraftuttag (varv per minut och förhållandet mellan detta värde och motorns varvtal) (antal och placering)

4.10.1 - Huvudkraftuttag

4.10.2 - Övriga

4.11 Skydd för kraftuttag

4.12 Skydd för motordelar, utstickande delar och hjul

4.12.1 Enkelsidigt skydd

4.12.2 Flersidigt skydd

4.12.3 Total inneslutning

5. FJÄDRING

5.1 Normalt monterade däck (dimensioner, egenskaper, tryck för användning på väg och största tillåtna belastning)

5.2 Typ av fjädring (om sådan finns) för varje axel eller hjul

5.3 Andra anordningar (om sådana finns)

6. STYRINRÄTTNING (schema)

6.1 Typ av mekanism och kraftöverföring till hjulen, hjälpservo (om sådan finns) (verkningssätt och schema, fabrikat och typ vid behov) och styrkraft på ratten

6.2 Hjulens största vridningsvinkel

6.2.1 Åt höger ... (grader). Antal varv med ratten

6.2.2 Åt vänster ... (grader). Antal varv med ratten

6.3 Minsta vänddiameter (utan bromsning) (o)

6.3.1 Åt höger

6.3.2 Åt vänster

7. BROMSAR (översiktsschema och funktionsschema) (p)

7.1 Färdbromsanordning

7.2 Reservbromsanordning (om sådan finns)

7.3 Parkeringsbromsanordning

7.4 Ytterligare bromsanordningar (om sådana finns) (inklusive retarder)

7.5 Beräkning för bromssystemet: bestämning av förhållandet mellan de totala bromskrafterna på hjulens omkrets och den kraft som anbringas på bromsmanöverorganet

7.6 Länksystem för vänster och höger bromsmanöverorgan

7.7 Energikällor (om sådana finns) (egenskaper, energibehållarnas volym, högsta och lägsta tryck, tryckmätare och varningsanordning för lägsta tryck på instrumentpanelen, vakuumbehållare och matningsventil, kompressorer, överenstämmelse med bestämmelser om tryckbärande utrustning)

7.8 Traktorer som konstruerats för att dra en släpvagn

7.8.1 Aktiveringsanordning för släpvagnens broms

7.8.2 Anslutningar, kopplingar, säkerhetsanordningar

8. SIKTFÄLT, BACKSPEGLAR, SKYDDSANORDNINGAR VID VÄLTNING, VÄDERSKYDD, SÄTEN OCH LASTPLATTFORMAR, LJUDNIVÅ VID FÖRARENS ÖRA

8.1 Siktfält

8.2 Backspeglar

8.3 Skyddsanordningar vid vältning

8.3.1 Beskrivning (typ, löstagbara eller inte osv.)

8.3.2 Inre och yttre mått

8.3.3 Material och uppbyggnadssätt

8.4 Hytt, allmän konstruktion

8.4.1 Dörrar (antal, mått, öppningsriktning, lås och gångjärn)

8.4.2 Vindruta och andra fönster (om sådana finns, antal och läge, använda material)

8.4.3 Vindrutetorkare

8.5 Andra väderskydd

8.6 Säten och fotstöd

8.6.1 Förarsäte (läge och egenskaper)

8.6.2 Passagerarsäten (antal, mått, läge och egenskaper)

8.6.3 Fotstöd

8.7 Lastplattform

8.7.1 Mått

8.7.2 Läge

8.7.3 Tekniskt tillåten last

8.7.4 Fördelning av lasten mellan traktorns axlar

8.8 Ljudnivå vid förarens öra

8.9 Instigning till förarsätet

9. BELYSNINGS- OCH LJUSSIGNALANORDNINGAR

(Scheman över traktorns yttre som visar läget för de lysande ytorna för alla anordningar och färg på

utsänt ljus.)

9.1 Obligatoriska anordningar

9.1.1 Huvudstrålkastare för halvljus

9.1.2 Främre positionslyktor

9.1.3 Bakre positionslyktor

9.1.4 Körriktningsvisare

9.1.5 Röda bakre reflexanordningar

9.1.6 Bakre skyltlyktor

9.2 Frivilliga anordningar

9.2.1 Huvudstrålkastare för helljus

9.2.2 Dimstrålkastare

9.2.3 Stopplyktor

9.2.4 Arbetsbelysning

9.2.5 Parkeringslyktor

10. ANDRA ANORDNINGAR

10.1 Ljudsignalanordningar

10.2 Kopplingsanordning för en största horisontell belastning på . . . kg och för en största vertikal belastning (om sådan finns) på . . . kg (q)

10.3 Hydraulisk lyftanordning, trepunkts länksystem

10.4 Anslutning för belysnings- och ljussignalanordningar på släpvagn (om sådan finns)

10.5 Manöverorganens läge och märkning

10.6 Registreringsskyltarnas läge

10.7 Främre kopplingsanordning

10.8 Varningsanordning

Anmärkningar

För varje punkt där det anges att ritningar eller fotografier skall bifogas, skall antalen för de olika bifogade handlingarna anges.

a) Om en del har typgodkänts behöver inte denna del beskrivas om hänvisning görs till ett sådant godkännande. På motsvarande sätt behöver inte en del beskrivas om dess uppbyggnad framgår klart av de scheman eller skisser som bifogas detta dokument.

b) ISO-rekommendation R. 612-1967 och R. 1176-1970.

c) ISO-rekommendation R. 789-1968 (villkor nr A.3).

d) ISO-rekommendation R. 789-1968 (villkor nr A.2).

e) ISO-rekommendation R. 789-1968 (villkor nr A.5).

f) ISO-rekommendation R. 789-1968 (villkor nr A.6).

g) ISO-rekommendation R. 789-1968 (villkor nr A.7).

h) ISO-rekommendation R. 612-1967 (villkor nr 21).

i) ISO-rekommendation R. 612-1967 (villkor nr 22).

j) ISO-rekommendation R. 612-1967 (villkor nr 8).

k) Förarens vikt fastställs till 75 kg.

l) ISO-rekommendation R. 1176-1970 (villkor nr 4.14).

m) Föreskrivna uppgifter skall anges för varje föreslagen variant.

n) En tolerans på 5 % medges.

o) ISO-rekommendation R. 789-1968 (villkor nr A.14).

p) Följande uppgifter skall anges för varje bromsanordning:

- Bromsarnas typ och egenskap (måttritning) (trummor eller skivor osv., bromsade hjul, systemets kraftöverföring, friktionsytor, deras egenskaper och effektiva ytor, radier för trummor, bromsbackar eller skivor, vikter för trummor och justeringsanordningar).

- Transmission och manöverorgan (bifoga schema) (uppbyggnad, inställning, armförhållanden, manöverorganets åtkomlighet och placering, spärrade manöverorgan vid mekanisk transmission, egenskaper hos transmissionens huvuddelar, manövercylindrar och kolvar, bromscylindrar).

q) Värden som gäller kopplingsanordningens mekaniska hållfasthet.

13

3

1995

237

1

BILAGA 2

EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

A. Allmänt

Ett typgodkännandeintyg som utfärdas med anledning av ett förfarande för EEG-typgodkännande skall fyllas i enligt följande:

1. Fyll i de tillämpliga punkterna i typgodkännandeintyget enligt B i denna bilaga med ledning av uppgifterna på informationsdokumentet efter kontroll av dessa uppgifter.

2. För in de angivna förkortningarna vid varje punkt på mallen för typgodkännandeintyget sedan tillämpliga kontroller och provningar utförts:

"CONF": Kontrollera att tillämplig del eller egenskap överensstämmer med uppgifterna i informationsdokumentet.

"SD0": Kontrollera att delen eller egenskapen i fråga överensstämmer med de harmoniserade krav som antagits vid tillämpningen av gällande särdirektiv.

"R": Sammanställ provningsrapporten som skall bifogas typgodkännandeintyget.

"S": Kontrollera att en skiss och/eller ett schema har bifogats.

B. Mall för typgodkännandeintyg för traktor

>Plats för tabell>

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

13

3

1995

241

1

BILAGA 3

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

13

3

1995

242

1