Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 75/36/EEG av den 17 december 1974 som kompletterar direktiv 71/307/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilierEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 014 , 20/01/1975 s. 0015 - 0015

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0200

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 3 s. 0031

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 1 s. 0200

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0053

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0053RÅDETS DIREKTIV av den 17 december 1974 som kompletterar direktiv 71/307/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilier (75/36/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Artikel 5.1 av rådets direktiv 71/307/EEG(3) av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilier måste kompletteras genom tillägg av den danska motsvarigheten till termerna i den punkten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En sjätte strecksats skall läggas till artikel 5.1 i direktiv 71/307/EEG:

"- Friskklippet uld".

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 1974.

På rådets vägnar

M. DURAFOUR

Ordförande

(1) EGT nr C 93, 7.8.1974, s. 86.

(2) EGT nr C 125, 16.10.1974, s. 52.

(3) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 16.