Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 75/321/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjulEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 147 , 09/06/1975 s. 0024 - 0027

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0109

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 3 s. 0076

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0109

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0103

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0103RÅDETS DIREKTIV av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (75/321/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som traktorer måste uppfylla enligt nationell lagstiftning gäller bl.a. styrinrättningen.

Dessa krav skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav, antingen som tillägg till eller i stället för sina nuvarande bestämmelser, särskilt för att därmed för varje traktortyp medge det förfarande för EEG-typgodkännande som beskrivs i rådets direktiv 74/150/EEG(3) av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Med jordbruks- eller skogsbrukstraktor avses varje motorfordon som är försett med hjul eller band och har minst två axlar, vars huvuduppgift grundas på dess dragkraft och som är särskilt konstruerat för att dra, skjuta, bära eller driva vissa redskap, maskiner eller släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk. Fordonet kan vara utrustat för transport av gods och passagerare.

2. Detta direktiv skall endast tillämpas på sådana traktorer som avses i punkt 1 och som är försedda med luftfyllda däck och har två axlar och är konstruerade för en hastighet mellan 6 och 25 km/tim.

Artikel 2

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en traktor av skäl som hänför sig till styrinrättningen, om denna uppfyller de krav som anges i bilagan.

Artikel 3

Ingen medlemsstat får vägra att registrera traktorer eller förbjuda att de saluförs, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till styrinrättningen, om denna uppfyller de krav som anges i bilagan.

Artikel 4

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagan till den tekniska utvecklingen skall beslutas enligt förfarandet i artikel 13 i direktiv 74/150/EEG.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 1975.

På rådets vägnar

R. RYAN

Ordförande

(1) EGT nr C 160, 18.12.1969, s. 29.

(2) EGT nr C 48, 16.4.1969, s. 21.

(3) EGT nr L 84, 28.3.1974, s. 10.

BILAGA

1. DEFINITIONER

1.1 Styrinrättning

Med styrinrättning avses all utrustning som har till uppgift att ändra traktorns färdriktning.

Styrinrättningen kan anses omfatta

- styrorganet,

- styrväxeln,

- de styrda hjulen,

- där så är tillämpligt, särskild utrustning för att alstra tilläggsenergi eller oberoende energi.

1.1.1 Styrorgan

Med styrorgan avses den del som manövreras direkt av föraren för att styra traktorn.

1.1.2 Styrväxel

Med styrväxel avses alla delar mellan styrorganet och de styrda hjulen, med undantag av den särskilda utrustning som anges i 1.1.4. Styrväxeln kan vara mekanisk, hydraulisk, pneumatisk, elektrisk eller en kombination av några av dessa.

1.1.3 Styrda hjul

Med styrda hjul avses

- de hjul vars riktning kan ändras direkt eller indirekt i förhållande till traktorns riktning för att åstadkomma en ändring av traktorns färdriktning,

- alla hjul på ledade traktorer,

- hjul på samma axel, vilkas hastighet kan varieras för att åstadkomma en ändring av traktorns färdriktning.

Medlöpande hjul är inte styrda hjul.

1.1.4 Särskild utrustning

Med särskild utrustning avses den del av styrinrättningen med vilken tilläggsenergi eller oberoende energi alstras. Tilläggsenergi eller oberoende energi kan alstras med valfritt mekaniskt, hydrauliskt, pneumatiskt eller elektriskt system, eller med någon kombination av dessa (till exempel med en oljepump, en luftpump eller ett batteri osv.).

1.2 Olika typer av styrinrättningar

1.2.1 Beroende på vilken energikälla som behövs för att ändra riktningen på de styrda hjulen kan följande typer av styrinrättningar urskiljas:

1.2.1.1 Manuell styrinrättning i vilken styrkraften erhålls helt av förarens muskelkraft.

1.2.1.2 Partiell servostyrinrättning i vilken styrkraften erhålls både av förarens muskelkraft och av kraft från den särskilda utrustning som anges i 1.1.4. En styrinrättning där styrkraften normalt erhålls helt från den särskilda utrustning som anges i 1.1.4, men vilken i händelse av fel på den särskilda utrustningen medger att förarens muskelkraft används för styrning, skall anses vara en "partiell servostyrinrättning".

1.2.1.3 Servostyrinrättning i vilken styrkraften erhålls helt från den särskilda utrustning som anges i 1.1.4.

1.3 Manöverkraft

Med manöverkraft avses den kraft som föraren utövar på styrorganet för att styra traktorn.

2. KRAV FÖR UPPBYGGNAD, MONTERING OCH KONTROLL

2.1 Allmänna krav

2.1.1 Styrinrättningen skall säkerställa lätt och säker manövrering av traktorn och skall uppfylla de detaljerade kraven i 2.2.

2.2 Detaljerade krav

2.2.1 Styrorgan

2.2.1.1 Styrorganet skall vara lätt att använda och manövrera. Det skall vara konstruerat på ett sådant sätt att det medger steglös styrning. Styrorganets rörelseriktning skall överensstämma med önskad ändring av traktorns färdriktning.

2.2.1.2 Den manöverkraft som behövs för att åstadkomma en vändcirkel med radien 12 m, med början från riktningen rakt fram, får inte överstiga 25 daN. I fråga om partiell servostyrinrättning får den manöverkraft som behövs om den kompletterande kraftförsörjningen slutar fungera inte överstiga 60 daN.

2.2.1.3 För kontroll av överensstämmelsen med kravet i 2.2.1.2 skall traktorn köras längs en spirallinje med en hastighet på 10 km/tim, med början från riktningen rakt fram, på en torr och plan vägyta som ger gott fäste för däcken. Manöverkraften på styrorganet skall iakttas tills detta når det läge som medför att traktorn går in i en vändcirkel med radien 12 m. Manöverns varaktighet (tiden mellan det ögonblick då styrorganet börjar manövreras och det ögonblick då det når det läge där mätningen utförs) får inte överstiga fem sekunder i normala fall och åtta sekunder om den särskilda utrustningen slutar fungera. En manöver skall utföras åt vänster och en åt höger.

För provningen skall traktorn lastas till den tekniskt tillåtna totalvikten. Däcktrycken och viktfördelningen mellan axlarna skall överensstämma med tillverkarens anvisningar.

2.2.2 Styrväxel

2.2.2.1 Styrinrättningen får inte innehålla vare sig elektrisk eller helt pneumatisk styrväxel.

2.2.2.2 Styrväxeln skall vara konstruerad så att den uppfyller samtliga driftkrav. Den skall vara lätt åtkomlig för underhåll och kontroll.

2.2.2.3 I fråga om en styrväxel som inte är helt hydraulisk skall det vara möjligt att köra traktorn även vid fel på de hydrauliska eller pneumatiska delarna i styrväxeln.

2.2.2.4 En styrväxel som manövreras helt hydrauliskt och den särskilda utrustning som anges i 1.1.4 skall uppfylla följande krav:

2.2.2.4.1 En eller flera anordningar för tryckbegränsning skall skydda hela eller en del av kretsen mot övertryck.

2.2.2.4.2 Anordningarna för tryckbegränsning skall vara inställda så att ett tryck T som motsvarar det högsta drifttrycket enligt tillverkaren inte överskrids.

2.2.2.4.3 Rörsystemets egenskaper och mått skall vara sådana att rören kan motstå fyra gånger så högt tryck som trycket T (som medges av anordningarna för tryckbegränsning), och systemet skall vara skyddat och anlagt på sådant sätt att riskerna för skador till följd av kollision eller stötar minskas så mycket som möjligt och så att det går att bortse från riskerna för skador till följd av nötning.

2.2.3 Styrda hjul

2.2.3.1 Alla hjul kan vara styrda hjul.

2.2.4 Särskild utrustning

2.2.4.1 Den särskilda utrustning som definieras i 1.1.4 och som används i de typer av styrinrättningar som definieras i 1.2.1.2 och 1.2.1.3 skall godtas under följande förhållanden:

2.2.4.1.1 Om traktorn är försedd med partiell servostyrinrättning enligt 1.2.1.2 skall den vara möjlig att köra även vid fel på den särskilda utrustningen enligt vad som redan angetts i 2.2.1.2. Om den partiella servostyrinrättningen inte har en egen energikälla skall den vara försedd med en energibehållare. Denna energibehållare får ersättas med en självförsörjande anordning som åstadkommer energiförsörjning till styrinrättningen med prioritet över andra system som är anslutna till samma energikälla. Styrinrättningen och bromsutrustningen får inte ha gemensam energikälla. Om energikällan utgörs av tryckluft skall luftbehållaren vara skyddad med en backventil.

När manöverkraften normalt erhålls helt från den särskilda utrustning som anges i 1.1.4 skall den partiella servostyrinrättningen vara försedd med en anordning som medför att en visuell eller akustisk felsignal avges om manöverkraften överstiger 25 daN vid fel på den särskilda utrustningen.

2.2.4.1.2 Om traktorn är försedd med en servostyrinrättning enligt 1.2.1.3, och förutsatt att denna inrättning har en helt hydraulisk styrväxel, skall det vid fel på den särskilda utrustningen vara möjligt att utföra de två manövrer som anges i 2.2.1.3 med hjälp av en särskild tilläggsutrustning. Den särskilda tilläggsutrustningen kan vara en behållare för tryckluft eller gas. En oljepump eller kompressor får användas som särskild tilläggsutrustning om denna anordning drivs av rotationen hos traktorns hjul och inte kan kopplas bort ifrån dessa. Vid fel på den särskilda utrustningen skall en visuell eller akustisk felsignal avges.

2.2.4.1.2.1 Om den särskilda utrustningen är pneumatisk skall den vara försedd med en tryckluftsbehållare som skyddas med en backventil. Tryckluftsbehållarens kapacitet skall beräknas så att minst sju kompletta varv (från låsning till låsning) är möjliga innan behållarens tryck sjunker till hälften av dess drifttryck. Provningen skall utföras med de styrda hjulen fria från marken.