Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31975L0324.pdf

31975L0324

Rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 147 , 09/06/1975 s. 0040 - 0047

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0125

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 3 s. 0092

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0125

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0119

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0119RÅDETS DIREKTIV av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare (75/324/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

I vissa medlemsstater är det ett obligatoriskt krav att aerosolbehållare motsvarar vissa tekniska specifikationer. Sådana specifikationer varierar från medlemsstat till medlemsstat, vilket hindrar handeln inom gemenskapen.

Dessa hinder för upprättandet av en väl fungerande gemensam marknad kan avlägsnas, om alla medlemsstater antar samma specifikationer, antingen utöver eller i stället för dem som fastlagts i deras nuvarande lagstiftning, och dessa specifikationer speciellt avser tillverkning och fyllning av aerosolbehållare och den volym de får anges ha.

Med hänsyn till det tekniska kunnande som för närvarande har uppnåtts skall tillämpningsområdet för detta direktiv begränsas till aerosolbehållare av metall, glas och plast.

De tekniska specifikationer som anges i bilagan till detta direktiv kommer inom kort att behöva anpassas till tekniska framsteg. För att underlätta att nödvändiga åtgärder genomförs på ett effektivt sätt skall former fastställas för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för en kommitté för anpassning av direktivet om aerosolbehållare till teknisk utveckling.

Det är möjligt att vissa aerosolbehållare som finns på marknaden kan innebära en säkerhetsrisk, trots att de uppfyller kraven i detta direktiv och dess bilaga. Ett förfarande måste därför fastläggas för att motverka denna risk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall gälla aerosolbehållare enligt definitionen i artikel 2 med undantag av sådana som har mindre volym än maximalt 50 ml och sådana som har större volym än vad som anges i punkt 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 och 5.2 i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

I detta direktiv avses med aerosolbehållare varje behållare som inte kan återanvändas, är tillverkad av metall, glas eller plast, innehåller gas som komprimerats, kondenserats eller lösts under tryck, med eller utan vätska, pasta eller pulver, och som är försedd med en utlösningsanordning för att spruta ut innehållet som en suspension av fasta eller flytande partiklar i gas, som lödder, pasta eller pulver eller i flytande tillstånd.

Artikel 3

Den som svarar för att aerosolbehållare släpps ut på marknaden skall förse dessa med symbolen "3" (omvänt epsilon) som bevis för att de uppfyller kraven i detta direktiv och dess bilaga.

Artikel 4

Medlemsstaterna får inte, av skäl som sammanhänger med kraven i detta direktiv och dess bilaga, begränsa, hindra eller förbjuda att sådana aerosolbehållare släpps ut på marknaden som uppfyller kraven i detta direktiv och dess bilaga.

Artikel 5

De ändringar som krävs för att anpassa bilagan till detta direktiv till utvecklingen på det tekniska området skall antas med det förfarande som anges i artikel 7.

Artikel 6

1. En kommitté för anpassning av direktivet om aerosolbehållare till teknisk utveckling, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 7

1. När det förfarande som anges i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två månader. Yttranden skall antas med 41 rösters majoritet, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt förslagets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget, om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet åtgärder. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen anta förslaget till åtgärder.

Artikel 8

1. Varje aerosolbehållare skall vara försedd med följande uppgifter i väl synlig, läslig och varaktig skrift som, om förpackningen är av liten volym (högst 150 ml), kan anbringas på en vidfäst etikett; denna bestämmelse gäller utöver krav i andra av gemenskapens direktiv, särskilt direktiven om farliga ämnen och beredningar:

a) Namn och adress eller varumärke för den person som svarar för utsläppandet på marknaden av aerosolbehållaren.

b) Symbolen "3" (omvänt epsilon) som bevis för att produkten motsvarar kraven i detta direktiv.

c) Kodbeteckningar som gör det möjligt att identifiera varuparti.

d) De uppgifter som anges i punkt 2.2 i bilagan.

e) Innehållets nettovikt och -volym.

2. Medlemsstaterna kan ställa som villkor för försäljning inom sitt territorium att nationalspråket eller -språken används för förpackningstexten.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att märken eller påskrift som kan förväxlas med symbolen "3" (omvänt epsilon) används på aerosolbehållare.

Artikel 10

1. Om någon medlemsstat uppmärksammar att en eller flera aerosolbehållare på goda grunder kan antas medföra fara för hälsa och säkerhet, trots att den eller de motsvarar kraven i detta direktiv, har denna stat rätt att provisoriskt förbjuda försäljning av dessa behållare inom sina nationsgränser eller förena försäljningen med särskilda villkor. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om detta och ange skälen till sitt beslut.

2. Kommissionen skall inom sex veckor rådfråga berörda medlemsstater och därefter utan dröjsmål avge sitt yttrande och vidta lämpliga åtgärder.

3. Om kommissionen anser att direktivet behöver bearbetas i tekniskt avseende, skall sådana bearbetningar godkännas av antingen kommissionen eller rådet i enlighet med det förfarande som anges i artikel 7. Om så är fallet kan den medlemsstat som infört säkerhetsåtgärder behålla dessa, tills de nya bestämmelserna trätt i kraft.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 1975.

På rådets vägnar

R. RYAN

Ordförande

(1) EGT nr C 83, 11.10.1973, s. 24.

(2) EGT nr C 101, 23.11.1973, s. 28.

BILAGA

1. DEFINITIONER

1.1 Tryck

Med tryck avses inre tryck uttryckt i bar (relativt tryck).

1.2 Provtryck

Med provtryck avses det tryck som en ofylld aerosolbehållare kan utsättas för i 25 sekunder utan att något läckage uppstår eller, för metall- eller plastbehållare, någon synlig eller permanent formförändring orsakas, förutom sådan som anges i 6.1.1.2.

1.3 Sprängtryck

Med sprängtryck avses det lägsta tryck vid vilket aerosolbehållaren brister eller sprängs.

1.4 Behållarens totala volym

Med behållarens totala volym avses en öppen behållares volym i milliliter upp till brädden.

1.5 Nettovolym

Med nettovolym avses en fylld och försluten behållares volym i milliliter.

1.6 Vätskefasvolym

Med vätskefasvolym avses volymen av icke gasformiga faser i en fylld och försluten aerosolbehållare.

1.7 Provningsförhållanden

Med provningsförhållanden avses värdena för prov- och sprängtryck som utvecklas hydrauliskt vid 20°C (± 5°C).

1.8 Brandfarligt innehåll

Med brandfarligt innehåll avses

a) gaser som kan antändas i luft vid normalt tryck,

b) ämnen och beredningar i flytande form som har en antändningstemperatur under eller lika med 100°C.

Metoden för att bestämma antändningstemperaturen beskrivs i bilaga 5 till rådets direktiv 67/548/EEG(1) av den 27 juni 1967 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar gällande klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen senast ändrad genom direktiv 73/146/EEG(2).

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1 Konstruktion och utrustning

2.1.1 En fylld aerosolbehållare skall vid normal användning och lagring motsvara kraven i denna bilaga.

2.1.2 Ventilen skall möjliggöra att aerosolbehållaren hålls praktiskt taget hermetiskt tillsluten under normala lagrings- och transportförhållanden; den skall vara skyddad, till exempel med hjälp av skyddshuv, mot varje oavsiktlig öppning och mot skador.

2.1.3 Det får inte finnas någon risk att aerosolbehållarens mekaniska hållfasthetsegenskaper försämras genom påverkan av de ämnen som lagras i den, inte ens under lång lagringstid.

2.2 Märkning

Utöver vad som föreskrivs i direktiven om farliga ämnen och beredningar skall varje aerosolbehållare eller dess förpackning vara tydligt och lätt läsbart märkt med följande uppgifter:

a) "Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare."

b) "Spraya inte mot öppen låga eller glödande material", såvida inte aerosolbehållaren särskilt utformats för detta ändamål,

c) "Brandfarlig" eller symbolen öppen låga, om innehållet består av mer än 45 viktprocent eller 250 g brandfarliga ämnen.

3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR AEROSOLBEHÅLLARE AV METALL

3.1 Volym

Den totala volymen hos dessa behållare får inte överstiga 1000 ml.

3.1.1 Provtryck för behållaren

a) För behållare som fylls vid ett tryck som är lägre än 6,7 bar vid 50°C skall provtrycket vara minst 10 bar.

b) För behållare som fylls vid 6,7 bar eller högre tryck vid 50°C skall provtrycket vara 50 % högre än det inre trycket vid 50°C.

3.1.2 Fyllning

Vid 50°C får trycket i behållaren inte överstiga 12 bar oavsett vilken gas som används vid fyllningen.

3.1.3 Vätskefasvolym

Volymen i vätskefasen får vid 50°C inte överstiga 87 % av nettovolymen. Om behållarens botten är konkav och blir konvex innan behållaren sprängs får dock vätskefasvolymen uppgå till högst 95 % av nettovolymen.

4 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR AEROSOLBEHÅLLARE AV GLAS

4.1 Plastöverdragna och permanentskyddade behållare

Behållare av denna typ får fyllas med komprimerad, kondenserad eller löst gas.

4.1.1 Volym

Dessa behållares totala volym får inte överstiga 220 ml.

4.1.2 Överdrag

Överdraget skall vara en skyddsbetäckning av plast eller annat lämpligt material som skyddar mot risken för flygande glaspartiklar, om behållaren skadas vid olyckshändelse; det skall vara så beskaffat att inga glaspartiklar sprids om aerosolbehållaren vid en temperatur av 20°C släpps mot ett betonggolv från en höjd av 1,8 m.

4.1.3 Provtryck för behållaren

a) Behållare som skall fyllas med komprimerad eller löst gas måste motstå ett provtryck av minst 12 bar.

b) Behållare som skall fyllas med kondenserad gas måste motstå ett provtryck av minst 10 bar.

4.1.4 Fyllning

a) Aerosolbehållare som är fyllda med komprimerad gas behöver inte kunna motstå högre tryck än 9 bar vid 50°C.

b) Aerosolbehållare som är fyllda med löst gas behöver inte kunna motstå högre tryck än 8 bar vid 50°C.

c) Aerosolbehållare som innehåller kondenserad gas eller blandningar med kondenserad gas behöver inte motstå högre tryck vid 20°C än vad som framgår av följande tablå:

>Plats för tabell>

Tablån visar de tillåtna tryckvärdena vid 20°C vid olika procentmängder gas.

Tryckvärden för procentmängder gas som inte finns upptagna i tablån skall extrapoleras.

4.1.5 Vätskefasvolym

Vid 50°C skall vätskefasvolymen i en fylld aerosolbehållare inte överstiga 90% av nettovolymen.

4.2 Glasbehållare utan skyddshölje

Aerosolbehållare av glas utan skyddshölje får endast fyllas med kondenserade eller lösta gaser.

4.2.1 Volym

Sådana behållares totala volym får inte överstiga 150 ml.

4.2.2 Provtryck för behållaren

Provtrycket för behållaren skall vara minst 12 bar.

4.2.3 Fyllning

a) Aerosolbehållare fyllda med löst gas behöver inte motstå högre tryck än 8 bar vid 50°C.

b) Aerosolbehållare som innehåller kondenserad gas behöver vid 20°C inte motstå högre tryck än vad som framgår av följande tablå:

>Plats för tabell>

Tablån visar de tillåtna tryckvärdena vid 20°C vid olika procentmängder gas.

Tryckvärden för procentmängder gas som inte finns upptagna i tablån skall extrapoleras.

4.2.4 Vätskefasvolym

Vid 50°C får vätskefasvolymen i en aerosolbehållare som är fylld med kondenserad eller löst gas inte överstiga 90 % av nettovolymen.

5 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR AEROSOLBEHÅLLARE AV PLAST

5.1 Aerosolbehållare av plast som kan bilda splitter vid sprängning skall behandlas som aerosolbehållare av glas utan skyddshölje.

5.2 Aerosolbehållare av plast som inte kan bilda splitter vid sprängning skall behandlas som aerosolbehållare av glas med skyddshölje.

6 PROVNING

6.1 Provningskrav som den ansvarige för saluföringen skall garantera uppfylls

6.1.1 Hydraulisk provning av ofyllda behållare

6.1.1.1 Aerosolbehållare av metall, glas eller plast skall kunna motstå ett hydrauliskt tryckprov enligt 3.1.1, 4.1.3 och 4.2.2.

6.1.1.2 Behållare av metall som uppvisar asymmetrisk eller betydande formförändring eller liknande fel skall kasseras. En lättare symmetrisk formförändring av bottnen eller överdelen skall tillåtas förutsatt att behållaren klarar sprängprovet.

6.1.2 Sprängprov för ofyllda metallbehållare

Den ansvarige för saluföringen skall garantera att sprängtrycket är minst 20 % högre än fastställt provtryck.

6.1.3 Fallprov för glasbehållare med skyddshölje

Tillverkaren skall garantera att behållarna motsvarar provningskraven i punkt 4.1.2.

6.1.4 Individuell kontroll av fyllda aerosolbehållare

6.1.4.1 a) Varje fylld aerosolbehållare skall nedsänkas i vattenbad. Vattnets temperatur och provtidens längd skall möjliggöra:

- att innehållet i aerosolbehållaren når en konstant temperatur av 50°C, eller

- att trycket i behållaren är lika med det som dess innehåll utövar vid en konstant temperatur av 50°C.

b) Varje aerosolbehållare som uppvisar synlig permanent formförändring eller läckage skall kasseras.

6.1.4.2 Varje provningsmetod som möjliggör ett resultat som är likvärdigt med vattenbadsmetoden kan användas av den som svarar för utsläppandet på marknaden; detta skall ske på eget ansvar och med medgivande av den kommitté som nämns i artikel 6 i detta direktiv.

6.2 Exempel på provningar som kan genomföras vid medlemsstaternas kontroll

6.2.1 Provning av ofyllda behållare

Provtrycket anbringas under 25 sekunder på fem behållare som valts slumpvis ur ett enhetligt parti av 2500 ofyllda behållare, dvs. sådana som tillverkats av samma material vid samma kontinuerliga tillverkningsprocess, eller ur ett parti som motsvarar en timmes produktion.

Om någon av dessa behållare inte består provet, väljs ytterligare tio behållare slumpvis ur samma parti och genomgår samma provning.

Om någon av dessa aerosolbehållare inte klarar provet är hela partiet olämpligt för användning.

6.2.2 Provning av fyllda aerosolbehållare

Kontroll av luft- och vattentäthet utförs genom att ett representativt urval fyllda aerosolbehållare nedsänks i vattenbad. Vattnets temperatur och provtiden skall möjliggöra att innehållet i aerosolbehållaren når en konstant temperatur av 50°C under den tid som erfordras för att försäkra sig om att inte någon sprängning eller något brott uppstått.

Varje parti aerosolbehållare som inte klarar proven skall anses olämpligt för användning.

(1) EGT nr 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT nr L 167, 25.6.1973, s. 1.