Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens beslut nr 1870/75/EKSG av den 17 juli 1975 om krav på företag inom stålindustrin att tillhandahålla vissa upplysningar om sysselsättningenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 190 , 23/07/1975 s. 0026 - 0027

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0155

Spansk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0059

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0155

Portugisisk specialutgåva: Område 05 Volym 2 s. 0059KOMMISSIONENS BESLUT Nr 1870/75/EKSG av den 17 juli 1975 om krav på företag inom stålindustrin att tillhandahålla vissa upplysningar om sysselsättningen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt artikel 47 i detta, och

med beaktande av följande:

Marknaden för stålprodukter befinner sig för närvarande i en allvarlig konjunktursvacka.

Under dessa förhållanden är det viktigt att kommissionen mycket noga följer vilka återverkningar denna konjunkturnedgång får på sysselsättningsnivån för att vid behov kunna vidta nödvändiga åtgärder.

För att utföra denna uppgift måste kommissionen ha tillgång till de senaste uppgifterna om sysselsättningen och information om dess förväntade utveckling.

Så länge omständigheterna kräver det bör företagen inom stålindustrin ha rapporteringsskyldighet angående sysselsättningsnivån, uppsägningar eller vilka åtgärder som vidtagits för att minska arbetstiden.

De företag som på grund av sin produktionsvolym är befriade från avgift får också undantas från de skyldigheter som detta beslut medför.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De företag som bedriver tillverkning inom järn- och stålsektorn skall förse kommissionen med månatlig statistik om nuvarande och prognosticerad sysselsättningsnivå. Denna statistik skall i synnerhet innehålla följande uppgifter:

- Antal anställda.

- Nyanställningar.

- Uppsägningar.

- Åtgärder för att sänka arbetstiden.

Artikel 2

Statistiken skall vara kommissionen tillhanda senast den 25:e i månaden och skall innehålla uppgifter för föregående månad och en prognos för den kommande månaden. Den första rapporten skall vara kommissionen tillhanda senast den 25 augusti 1975 och skall omfatta statistik för juli 1975 och prognosen för september 1975.

Uppgifterna skall lämnas på ett formulär enligt bilagan till detta beslut.

Artikel 3

De företag som enligt beslut nr 2/52 av den 23 december 1952 och 6/65 av den 17 mars 1965 är befriade från avgift skall även vara befriade från de skyldigheter som föreskrivs i artikel 1 i detta beslut.

Detta beslut är till alla delar bindande och direkt tillämpligt i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 17 juli 1975.

På kommissionens vägnar

François-Xavier ORTOLI

Ordförande

BILAGA

Beslut nr 1870/75/EKSG

KORTFATTAD STATISTIK ÖVER SYSSELSÄTTNINGENS UTVECKLING INOM JÄRN- OCH STÅLINDUSTRIN SÅ SOM DEN DEFINIERAS I PARISFÖRDRAGET

Uppgifter för föregående månad och prognos för månaden efter svarsdatumet

(dvs. statistik för första rapporteringstillfället, som omfattar juli och september, skall skickas in i augusti)

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>