Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 76/116/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 024 , 30/01/1976 s. 0021 - 0044

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0193

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 3 s. 0164

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0193

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0204

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0204RÅDETS DIREKTIV av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel (76/116/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

I varje medlemsstat finns obligatoriska bestämmelser som kräver att gödselmedel skall ha vissa tekniska egenskaper. Dessa bestämmelser skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna, framför allt i fråga om sammansättningen och definitionen av olika typer av gödselmedel, beteckningarna av dessa typer och deras identifiering och förpackning. Olikheterna medför hinder för handeln inom Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Dessa hinder mot genomförandet av en väl fungerande gemensam marknad kan minskas eller till och med undanröjas om samtliga medlemsstater antar samma bestämmelser antingen som tillägg till eller som ersättning för sina nuvarande författningar.

Det är därför nödvändigt att på gemenskapsnivå enas om beteckning, definition och sammansättning av de viktigaste enkla och sammansatta gödselmedlen inom gemenskapen, varvid de gödselmedel som uppfyller kriterierna i detta direktiv skall markeras "EEG-gödselmedel".

Vidare skall gemenskapen fastställa regler för hur dessa gödselmedel skall identifieras och märkas samt för hur förpackningar skall förslutas.

Tillverkningen av gödselmedel kan i viss mån variera beroende på tillverkningsteknik eller råvaror. Metoderna för provtagning och analys kan också variera. Det är därför nödvändigt att fastslå vissa toleransgränser för halterna av angivna näringsämnen. I jordbrukarnas intresse bör sådana toleransgränser vara ganska snäva.

Detta direktiv gäller endast enkla och sammansatta gödselmedel, medan senare direktiv kommer att fastställa bestämmelser om bland annat flytande gödselmedel, sekundära växtnäringsämnen och spårämnen.

Fastställandet av metoder för provtagning och analys samt eventuella ändringar och tillägg till dessa metoder på grund av tekniska framsteg utgör tillämpningsföreskrifter av teknisk natur. Sådana föreskrifter bör lämpligen antas av kommissionen för att förenkla och påskynda proceduren.

De tekniska framstegen gör det nödvändigt att snabbt anpassa tekniska krav som ställs upp i olika direktiv om gödselmedel. För att underlätta sådan anpassning av direktiven är det lämpligt att införa en procedur som möjliggör nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av tekniska hinder för handel med gödselmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall gälla produkter som släpps ut på marknaden som gödselmedel och betecknas "EEG-gödselmedel".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att beteckningen "EEG-gödselmedel" endast får användas för gödselmedel som tillhör någon av de typer av gödselmedel i fast form som anges i bilaga 1 och som uppfyller kraven i detta direktiv jämte dess bilagor 1-3.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de gödselmedel som anges i artikel 1 förses med identifieringsmärkning. Bestämmelser om märkningens innehåll finns i punkt 1 i bilaga 2 och villkoren för hur märkningen skall anbringas anges i punkt 2 i samma bilaga.

Om gödselmedlen är förpackade skall märkningen finnas på förpackningarna eller på etiketter. För behållare som innehåller mer än 100 kg gödselmedel behöver märkningen endast finnas på medföljande dokument. För gödselmedel i lös vikt måste samma märkning finnas på de medföljande dokumenten.

För att uppfylla kraven i punkt 1 b och 1 c i bilaga 2, får medlemsstaterna i fråga om gödselmedel som släpps ut på marknaden inom deras territorier föreskriva att förekomst av fosfor, kalium och magnesium skall uttryckas

- enbart i oxidformen (P2O5, K2O, MgO),

- eller enbart som grundämne (P, K, Mg),

- eller samtidigt i båda dessa former.

Om en medlemsstat utnyttjar möjligheten att föreskriva att förekomst av fosfor, kalium och magnesium skall uttryckas i grundämnesformen, skall alla hänvisningar till oxidformen som förekommer i bilagorna uttryckas som grundämne varvid de numeriska värdena skall omvandlas enligt följande faktorer:

Fosforpentoxid (P2O5) × 0,436 = fosfor (P)

Kaliumoxid (K2O) × 0,83 = kalium (K)

Magnesiumoxid (MgO) × 0,6 = magnesium (Mg)

Medlemsstater som har utnyttjat denna möjlighet skall anpassa bestämmelserna i bilagorna till detta direktiv i den mån det är nödvändigt.

Artikel 4

1. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsregler skall endast följande märkningar som gäller gödselmedel tillåtas på förpackningar, etiketter och följedokument enligt artikel 3:

a) Den obligatoriska identifieringsmärkningen som anges i punkt 1 i bilaga 2.

b) Valfria data enligt bilaga 1.

c) Tillverkarens eget märke, produktens varumärke och dess handelsnamn.

d) Speciella anvisningar om användning, förvaring och hantering av gödselmedlet.

De kännetecken som anges i c och d får inte strida mot dem som anges i a och b och skall vara klart skilda från dessa.

2. Alla märkningar enligt punkt 1 skall vara klart skilda från varje annat meddelande på förpackningar, etiketter och följedokument.

Artikel 5

En medlemsstat får kräva att inom dess territorium åtminstone dess nationella språk används på etiketter och vid märkningar på förpackningar och följedokument.

Artikel 6

I fråga om förpackade gödselmedel skall gälla att förpackningen måste vara försluten på ett sådant sätt eller med en sådan anordning att förslutningen eller själva förpackningen förstörs utan att kunna återställas när förpackningen öppnas.

Ventilsäckar får användas.

Artikel 7

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i andra gemenskapsdirektiv får medlemsstaterna inte förbjuda, begränsa eller hindra marknadsföring av gödselmedel märkta som "EEG-gödselmedel" på grund av deras sammansättning, identifiering, etikettering eller förpackning, förutsatt att de uppfyller bestämmelserna i detta direktiv och dess bilagor.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att gödselmedel som marknadsförs med märkningen "EEG-gödselmedel" blir föremål för officiella kontrollåtgärder avsedda att fastställa att detta direktiv jämte dess bilagor 1 och 2 efterlevs.

2. Vid officiella inspektioner för att kontrollera efterlevnaden av detta direktiv och dess bilagor 1 och 2 i fråga om överensstämmelsen med olika typer av gödselmedel och i fråga om överensstämmelsen med det deklarerade innehållet av näringsämne och det deklarerade innehållet uttryckt som former och/eller lösligheter av dessa näringsämnen, får endast sådana provtagnings- och analysmetoder användas som utformats i enlighet med detta direktiv och som beaktar toleransgränserna i bilaga 3.

3. Medlemsstaterna får vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att ingen systematiskt drar fördel av de toleransgränser som gäller enligt bilaga 3.

Artikel 9

1. Varje ändring som krävs för att anpassa spalterna 4, 5 och 6 i del A och spalterna 8, 9 och 10 i del B av bilagorna 1 och 3 till den tekniska utvecklingen skall beslutas enligt den ordning som gäller enligt artikel 11.

2. Metoder för provtagning och analys skall också fastställas enligt denna ordning.

Artikel 10

1. En kommitté för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av tekniska hinder för handel med gödselmedel, (nedan kallad "kommittén") inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 11

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två månader. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3 a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det har tillstyrkts av kommittén.

b) Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 24 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 1975.

På rådets vägnar

M. TOROS

Ordförande

(1) EGT nr C 49, 28.6.1973, s. 42.,

(2) EGT nr C 123, 27.11.1972, s. 34.

BILAGA 1

A. ENKLA GÖDSELMEDEL

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

B. LISTA ÖVER SAMMANSATTA GÖDSELMEDEL

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 2

BESTÄMMELSER OM IDENTIFIERING OCH ETIKETTERING

1. Obligatorisk identifieringsmärkning

a) Ordet "EEG-GÖDSELMEDEL" med versaler.

b) Beteckningen på gödselmedelstypen enligt bilaga 1 jämte siffror som anger näringsinnehållet, vilka för sammansatta gödselmedel skall vara i den ordningsföljd som fastställts genom beteckningen.

c) Angiven halt av varje näringsämne, och uttryckt som form och/eller löslighet då dessa föreskrivs i bilaga 1.

Halten av näringsämne för enkla och sammansatta gödselmedel skall anges som viktprocent, som heltal eller när så är nödvändigt med en decimal, och för sammansatta gödselmedel i följande ordningsföljd: N, P2O5 och/eller P, K2O och/eller K.

Näringsämnenas former och lösligheter skall också uttryckas som viktprocent av gödselmedlet, utom i de fall det uttryckligen föreskrivs i bilaga 1 att halten skall uttryckas på annat sätt.

Näringsämnena skall anges både med ord och med de rätta kemiska symbolerna [t.ex. kväve (N), fosfor (P), fosforpentoxid (P2O5), kalium (K), kaliumoxid (K2O), magnesium (Mg), magnesiumoxid (MgO)].

d) Garanterad netto- eller bruttovikt.

Om bruttovikten anges skall tareringsvikten anges bredvid denna.

e) Namn, handelsbeteckning eller varumärke och adressen för den person etablerad inom gemenskapen som ansvarar för marknadsföring av gödselmedlet.

2. Krav för etikettering

a) De etiketter eller den märkning som trycks på förpackningen och innehåller upplysningar enligt punkt 1 skall vara anbringade på framträdande plats. Anbringade etiketter skall hållas på plats med hjälp av det system som används för att försegla förpackningen. Om detta system består av blyförsegling eller försegling av annan typ, skall förseglingen vara försedd med namn eller märke som identifierar den ansvariga personen enligt punkt 1 e.

b) Märkning enligt punkt 1 skall vara tydligt läsbar och outplånlig.

c) I de fall som nämns i artikel 3 skall en kopia av de handlingar som innehåller identifieringsmärkning bifogas varorna och hållas tillgängliga för kontroll.

BILAGA 3

TOLERANSER

a) De toleransgränser som anges i denna bilaga anger den marginal inom vilken det uppmätta värdet av ett näringsämne får avvika från det deklarerade värdet.

b) Toleranserna är avsedda att medge vissa variationsmåner vid tillverkning, provtagning och analys.

c) Inga toleranser medges vad beträffar minimi- och maximihalter enligt bilaga 1.

d) Om ingen maximumhalt anges får halten av näringsämnet utan begränsningar överskrida den angivna mängden.

e) Som avvikelse från angiven halt av näringsämne i de olika typerna av gödselmedel tillåts följande toleranser:

A. ENKLA GÖDSELMEDEL Absolut värde i

viktprocent,

uttryckt som N, P2O5, K2O, MgO, Cl

I. Kvävegödselmedel

kalciumnitrat 0,4

kalcium - magnesiumnitrat 0,4

natriumnitrat 0,4

chilesalpeter 0,4

kalciumcyanamid 1,0

kvävehaltig kalciumcyanamid 1,0

ammoniumsulfat 0,3

ammoniumnitrat eller kalciumammoniumnitrat:

- t.o.m. 32 % 0,8

- mer än 32 % 0,6

ammoniumsulfatnitrat 0,8

magnesiumsulfatnitrat 0,8

magnesiumammoniumnitrat 0,8

urea 0,4

II. Fosforgödselmedel

Thomasfosfat:

- halten angiven med ett

område av 2-viktprocent 0

- halten angiven med ett

enda heltal 1,0

Övriga fosforgödselmedel

P2O5-löslighet i:

(gödselmedlets nummer enligt bilaga 1)

- mineralsyra (3, 6, 7) 0,8

- myrsyra (7) 0,8

- neutralt

ammoniumcitrat (2a, 2b, 2c) 0,8

- alkaliskt

ammoniumcitrat (4, 5, 6) 0,8

- vatten (2a, 2b, 3) 0,9

(2c) 1,3

III. Kaliumgödselmedel

kainit 1,5

anrikat kainitsalt 1,0

kaliumklorid

- t.o.m. 55 % 1,0

- mer än 55 % 0,5

kaliumklorid innehållande magnesiumsalt 1,5

kaliumsulfat 0,5

kaliumsulfat innehållande magnesiumsalt

(kalimagnesia) 1,5

Övriga beståndsdelar

magnesiumoxid 0,9

klor 0,2

B. SAMMANSATTA GÖDSELMEDEL

1. Näringsämnen

- N 1,1

- P2O5 1,1

- K2O 1,1

2. Totala negativa avvikelser från det uppgivna värdet

- gödselmedel med två växtnäringsämnen 1,5

- gödselmedel med tre växtnäringsämnen 1,9

f) Den avvikelse som medges från uppgiven halt av olika former av kväve eller uppgivna lösligheter av fosforpentoxid är en tiondel av hela halten av det berörda näringsämnet med maximum 2 viktprocent, förutsatt att hela halten av näringsämnet håller sig inom de gränser som angivits i bilaga 1 och toleranserna enligt punkt e ovan.