Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31976L0117.pdf

31976L0117

Rådets direktiv 76/117/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 024 , 30/01/1976 s. 0045 - 0048

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0217

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 3 s. 0188

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 4 s. 0217

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0228

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 4 s. 0228RÅDETS DIREKTIV av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar (76/117/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Gällande nationell lagstiftning i medlemsstaterna, avsedd att garantera säkerheten hos elektrisk utrustning som används i explosionsfarliga omgivningar, kan variera från en medlemsstat till en annan och på så sätt utgöra ett handelshinder.

Sådana skillnader kan avlägsnas om krav ställs på att elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar skall överensstämma med harmoniserade tekniska standarder.

Det bör emellertid beaktas att vissa typer av utrustning i vissa fall kan erbjuda en säkerhetsgrad likvärdig med den som anges i de harmoniserade standarderna utan att överensstämma med dessa.

Föreskrifter bör utfärdas om att ett godkänt organ skall kontrollera att en sådan utrustning överensstämmer med de harmoniserade standarderna eller erbjuder en säkerhetsgrad som är minst likvärdig. Kontrollerna måste förutom dokumentationen även omfatta konstruktion och montering av utrustningen.

Intyg och märken erkända i alla medlemsländer måste användas för att intyga att utrustningen har klarat dessa kontroller. De tekniska specifikationer som föreskrivs i direktiven om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar, måste omedelbart anpassas i takt med de tekniska framstegen. För att underlätta genomförandet av lämpliga, erforderliga åtgärder bör en procedur fastställas inom en kommitté för ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen för anpassning till tekniska framsteg av direktiven om avlägsnande av tekniska handelshinder för elektrisk utrustning, avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar.

Det kan inträffa att utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar utgör en säkerhetsrisk trots att den har godkänts och märkts för fri handel. En procedur bör därför fastställas för att undanröja denna risk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall tillämpas på elektrisk utrustning som lämpar sig för användning i explosionsfarlig omgivning med undantag för utrustning konstruerad för arbete under jord i gruvor med lättantändlig gruvgas, och med undantag för medicinsk utrustning.

Artikel 2

I detta direktiv avses med elektrisk utrustning varje i en elektrisk installation ingående del eller varje annan elektrisk anordning.

Artikel 3

"Explosionsfarlig omgivning" föreligger i utrymmen i vilka farliga mängder av brandfarliga ämnen kan uppträda i form av gas, ånga, rök eller damm som i kombination med luft kan bilda explosionsfarliga blandningar.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna får inte, med hänvisning till säkerhetskrav som berör konstruktion eller tillverkning av elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarlig omgivning förbjuda försäljning eller fri handel eller användning för rätt ändamål av elektrisk utrustning som avses i artikel 1 och 2

- om dess överensstämmelse med harmoniserade standarder intygas genom det intyg om överensstämmelse som avses i artikel 8 och bekräftas genom att ett särskiljande märke enligt artikel 10 är påsatt,

- om den avviker från harmoniserade standarder, men en speciell kontroll av dess tillverkning har fastställt att den erbjuder en säkerhetsgrad som minst är likvärdig med den som anges i motsvarande standarder och detta har styrkts genom ett kontrollintyg utfärdat enligt villkoren i artikel 9 och bekräftat genom att ett särskiljande märke enligt artikel 10 är påsatt.

2. I denna artikel betyder användning för rätt ändamål användning av utrustning i närvaro av gaser, ångor, rök eller damm som i kombination med luft kan bilda explosionsfarliga blandningar, enligt bestämmelserna i de harmoniserade standarderna för tillverkning och såsom antecknats i överensstämmelse- eller kontrollintygen.

Nationella lagar och andra författningar som reglerar installationsvillkoren får inte leda till begränsningar i användningen av elektrisk utrustning som omfattas av detta direktiv och är tillverkad i andra medlemsstater.

3. Installationsvillkoren skall förbli föremål för lagar och andra författningar i användarlandet, om dessa villkor inte är föremål för andra gemenskapsbestämmelser.

4. I detta direktiv avses med harmoniserade standarder sådana som i det följande kommer att anges i särskilda rådsdirektiv.

5. De särskilda direktiven som avses i punkt 4 kan i de fall en viss utrustning med förenklat skydd är konstruerad för användning uteslutande i utrymmen där risken är begränsad, föreskriva att överensstämmelse med motsvarande harmoniserade standarder kan bestyrkas genom en mindre komplicerad procedur, som helt enkelt kan bestå i att tillverkaren utfärdar ett intyg om överensstämmelse (tillverkarintyg).

Artikel 5

1. Alla ändringar som behövs för anpassning av bestämmelser i de särskilda direktiven till tekniska framsteg, bestämmelser som uttryckligen kommer att anges i vart och ett av dessa direktiv, skall antas i enlighet med proceduren i artikel 7.

2. Varje fråga som berör de kontrollintyg som avses i andra strecksatsen i artikel 4.1 och utfärdas enligt villkoren i artikel 9, kan också undersökas enligt denna procedur.

Artikel 6

1. En kommitté för anpassning av direktiven till tekniska framsteg för borttagande av tekniska hinder för handeln med elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar, i det följande kallad "kommittén", är härmed tillsatt. Kommittén skall bestå av representanter för medlemsstaterna under ordförandeskap av en representant för kommissionen.

2. Kommittén skall själv upprätta sina procedurregler.

Artikel 7

1. När det i denna artikel bestämda tillvägagångssättet påkallas skall ärendet föredragas för kommittén av dess ordförande, på hans eget initiativ eller på begäran av en representant för en medlemsstat.

2. Kommissionens representant skall för kommittén lägga fram ett förslag till åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall avge sitt yttrande om förslaget inom en tidsperiod som kan bestämmas av ordföranden med hänsyn till frågans angelägenhet. Minst 41 jaröster behövs för att kommittén skall kunna avge sitt yttrande varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden skall inte rösta.

3. a) Kommissionen skall besluta om de föreslagna åtgärderna om dessa överensstämmer med kommitténs yttrande.

b) Om de föreslagna åtgärderna inte överensstämmer med kommitténs yttrande eller om inget yttrande har avgetts, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall vidta åtgärder vid kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har vidtagit några åtgärder inom tre månader från datum för framläggande av förslaget, skall kommissionen godkänna de föreslagna åtgärderna.

Artikel 8

1. Det intyg om överensstämmelse som avses i första strecksatsen i artikel 4.1, skall utfärdas av ett av de godkända organ som avses i artikel 14. Det skall intyga att typen av utrustning följer de harmoniserade standarderna.

En kopia av huvudpunkterna i intyget om överensstämmelse skall överlämnas till medlemsstaterna inom en månad från datum för utfärdandet av intyget.

Det godkända organ som har undersökt utrustningen skall upprätta en rapport som skall finnas tillgänglig för medlemsstaterna.

2. Det godkända organ som utfärdar intyget om överensstämmelse kan upphäva detta intyg om det finner att det inte borde ha utfärdats eller om de villkor som föreskrivits av det godkända organet inte har uppfyllts inom en rimlig, angiven tid. Dessutom kan det upphäva intyget om överensstämmelse om tillverkaren distribuerar elektrisk utrustning som inte överensstämmer med den godkända prototypen.

Artikel 9

1. Det kontrollintyg som avses i andra strecksatsen i artikel 4.1 skall utfärdas av ett av de godkända organ som avses i artikel 14. Det skall intyga att en viss typ av utrustning erbjuder en säkerhetsgrad som minst är likvärdig med den säkerhetsgrad som anges i de harmoniserade standarderna.

2. Innan kontrollintyget utfärdas skall det godkända organ som har kontrollerat utrustningen skicka utrustningens specifikationer, kontrollanteckningarna och förslagen till kontrollintyget till de andra medlemsstaterna, och/eller till deras godkända tillsynsorgan vilka inom fyra månader efter mottagandet av denna information kan inkomma med synpunkter, begära ytterligare kontroller och då så är lämpligt hänskjuta ärendet till kommittén i överensstämmelse med artikel 7. Denna korrespondens skall vara konfidentiell.

3. Om ingen medlemsstat före den fastställda periodens utgång begär att ärendet skall hänskjutas till kommittén skall det godkända organet, efter att ha granskat de kommentarer som framlagts enligt proceduren i punkt 2, utfärda kontrollintyget, om resultatet av alla ytterligare kontroller är tillfredsställande.

4. Om ärendet hänskjuts till kommittén i enlighet med den procedur som anges i artikel 7 och om kommitténs yttrande är positivt skall det godkända organet utfärda kontrollintyget.

5. En kopia av huvudpunkterna i kontrollintyget skall överlämnas till medlemsstaterna inom en månad efter utfärdandet av certifikatet.

6. Det godkända organ som utfärdar intyget om överensstämmelse kan upphäva detta intyg om organet finner att det inte borde ha utfärdats eller om de villkor som fastställts av det godkända organet inte har uppfyllts inom en rimlig, angiven tid. Dessutom kan det upphäva intyget om överensstämmelse om tillverkaren distribuerar elektrisk utrustning som inte överensstämmer med den godkända prototypen.

Artikel 10

1. Det av tillverkaren påsatta, särskiljande märket på utrustningen skall anses innebära att sådan utrustning överensstämmer med den typ av utrustning, som erhållit ett intyg om överensstämmelse eller ett kontrollintyg, att den har underkastats individuella provningar föreskrivna i de harmoniserade standarderna och uppfyller de villkor som anges i artikel 8.2 och 9.6.

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ovannämnda märken sätts på av tillverkaren endast om denne förfogar över ett överensstämmelse- eller kontrollintyg.

2. Då så krävs enligt överensstämmelse- eller kontrollintyget måste utrustningen åtföljas av anvisningar, som anger de speciella villkor som gäller för dess användning.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för att säkerställa en tillräcklig övervakning av tillverkningen av utrustning som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

1. Om en medlemsstat på grundval av vederhäftigt underlag beslutar att en utrustning, trots att den uppfyller kraven enligt det därför relevanta direktivet utgör en säkerhetsrisk, kan den temporärt förbjuda försäljning av utrustningen inom sitt territorium eller underkasta den speciella villkor. Medlemsstaten skall omedelbart informera de andra medlemsstaterna och kommissionen om detta och ange skälen för sitt beslut.

2. Kommissionen skall inom sex veckor samråda med de berörda medlemsstaterna varefter den utan dröjsmål skall avge sitt yttrande och vidta lämpliga åtgärder.

3. Om kommissionen anser att tekniska anpassningar av direktivet är nödvändiga skall sådana anpassningar genomföras antingen av kommissionen eller av rådet i enlighet med den procedur som anges i artikel 7. Om så är fallet kan den medlemsstat som vidtagit skyddsåtgärder upprätthålla dessa tills anpassningarna trätt i kraft.

Artikel 13

De förebilder för märken och intyg som används av medlemsstaterna skall publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 14

Varje medlemsstat skall till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen överlämna en förteckning över de organ som godkänts av medlemsstaten för att utföra kontroll av utrustningen och/eller utfärda överensstämmelse- och kontrollintyg samt meddela adresser för den skriftväxling som avses i artiklarna 8.1 och 9.2. och 9.5. Den skall också rapportera alla ändringar i dessa förteckningar.

Ovannämnda underrättelse skall påbörjas senast tre månader efter tillkännagivandet av detta direktiv.

Artikel 15

Medlemsstaterna skall vidta alla erforderliga, förberedande åtgärder för att detta direktiv skall träda i kraft inom 18 månader efter tillkännagivandet av det första särdirektivet.

Artikel 16

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 1975.

På rådets vägnar

M. TOROS

Ordförande

(1) EGT nr C 87, 2.9.1971, s. 4.

(2) EGT nr C 41, 29.4.1971, s. 6.