Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 78/663/EEG av den 25 juli 1978 om särskilda renhetskriterier för emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 223 , 14/08/1978 s. 0007 - 0029

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 9 s. 0003

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 22 s. 0104

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 9 s. 0003

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0242

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 8 s. 0242RÅDETS DIREKTIV av den 25 juli 1978 om särskilda renhetskriterier för emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel (78/663/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 74/329/EEG av den 18 juni 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livesmedel(1), ändrat senast genom direktiv 78/612/EEG(2) särskilt artikel 7.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 6 i direktiv 74/329/EEG skall emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel uppfylla särskilda renhetskriterier som fastställts i enlighet med artikel 7.1 i det direktivet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De särskilda renhetskriterier som avses i artikel 6.1 b i direktiv 74/329/EEG är angivna i bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Beträffande de ämnen som avses i bilagan under nummer E 474 och E 477 får rådet på förslag av kommissionen och efter det att kommissionen gjort en undersökning enhälligt besluta om nödvändiga ändringar senast den 31 december 1981.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1978.

På rådets vägnar

H. J. ROHR

Ordförande

(1) EGT nr L 189, 12.7.1974, s. 1.

(2) EGT nr L 197, 22.7.1978, s. 22.

BILAGA

SÄRSKILDA RENHETSKRITERIER FÖR EMULGERINGS-, STABILISERINGS-, FÖRTJOCKNINGS- OCH GELERINGSMEDEL FÖR ANVÄNDNING I LIVSMEDEL

Allmänna anmärkningar

a) Om tolkningen av de kriterier som anges nedan kräver att vissa tekniska detaljer definieras, hänvisas till de analysmetoder som fastställts enligt artikel 7.2 i direktiv 74/329/EEG.

b) Om inte annat anges, skall kvantiteterna och procentsatserna beräknas i förhållande till vikten på varan som sådan.

c) De särskilda renhetskriterier som gäller för ämnena E 322, E 339 i, ii och iii, E 340 i, ii och iii samt E 341 i och ii har fastställts genom rådets direktiv 78/664/EEG av den 25 juli 1978 som fastställer särskilda renhetskriterier för antioxidationsmedel som får användas i livesmedel(1). Den ordning som gäller för hydrolyserat lecitin anges i samma direktiv.

>Plats för tabell>

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >