Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 78/664/EEG av den 25 juli 1978 om särskilda renhetskriterier för antioxidationsmedel som får användas i livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 223 , 14/08/1978 s. 0030 - 0047

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 9 s. 0026

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 22 s. 0126

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 9 s. 0026

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 9 s. 0003

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 9 s. 0003RÅDETS DIREKTIV av den 25 juli 1978 om särskilda renhetskriterier för antioxidationsmedel som får användas i livsmedel (78/664/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/357/EEG av den 13 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om antioxidationsmedel som är godkända för användning i livsmedel(1) senast ändrat genom direktiv 78/143/EEG(2), särskilt artikel 5.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 4 i direktiv 70/357/EEG skall antioxidationsmedel uppfylla vissa renhetskriterier som har fastställts enligt artikel 5.1 i direktivet.

Särskilda renhetskriterier bör fastställas för de antioxidationsmedel som räknas upp i del I PIII och i del IV punkterna 4 P7 i bilagan till direktiv 70/357/EEG men då skall beaktas att vissa av dessa kriterier redan har fastställts dels i direktiv 65/66/EEG(3) senast ändrat genom direktiv 76/463/EEG(4) och dels i direktiv 78/663/EEG(5).

I detta direktiv har inte fastställts några särskilda renhetskriterier för etylalkohol som regleras i del IV punkt 4 i bilagan till direktiv 70/357/EEG, och detta ämne kommer att behandlas närmare när allmänna bestämmelser för lösningsmedel utarbetas i framtiden.

Av ekonomiska och tekniska skäl bör i vissa medlemsstater förutsättningar skapas för att medlemsstaterna skall kunna behålla sina nuvarande nationella regler om särskilda renhetskriterier för DL-vinsyra och dess salter, för hydrolyserade lecitiner och för aldehydhalten i propylenglykol.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De särskilda renhetskriterier som avses i artikel 5.1 i direktiv 70/357/EEG fastställs i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Detta direktiv påverkar inte sådana nationella bestämmelser om särskilda renhetskriterier som gäller när direktivet anmäls och som avser

a) DL-vinsyra och dess salter,

b) hydrolyserade lecitiner,

c) aldehydhalten i propylenglykol.

2. Beslut om de renhetskriterier som avses i punkt 1 a och b skall enhälligt fattas av rådet på förslag av kommissionen före den 1 januari 1982.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 1978.

På rådets vägnar

J. ERTL

Ordförande

(1) EGT nr L 157, 18.7.1970, s. 31.

(2) EGT nr L 44, 15.2.1978, s. 18.

(3) EGT nr 22, 9.2.1965, s. 373/65.

(4) EGT nr L 126, 14.5.1976, s. 33.

(5) EGT nr L 223,14.8.1978, s. 7.

BILAGA

SÄRSKILDA RENHETSKRITERIER FÖR ANTIOXIDATIONSMEDEL SOM FÅR ANVÄNDAS I LIVSMEDEL

Allmänna anmärkningar

a) Där inte annat anges skall mängder och procentandelar beräknas efter vikten i ämnets vattenfria form.

b) När det aktuella ämnet inte är vattenfritt från början och när flyktiga ämnen ingår, skall i dessa inräknas all fukthalt inklusive vatten från kristallisering.

c) När uppgift om temperatur och tid för torkning inte anges, skall den senare uppfattas som till konstant vikt och den förra skall vara 105°C.

d) När tolkningen av de följande kriterierna kräver en definition av vissa tekniska data, såsom uppgifter om vakuum, skall hänvisning ske till de analysmetoder som fastställts enligt artikel 5.2 i direktivet om antioxidationsmedel.

e) När en lösnings koncentration anges, skall denna uppfattas som vikt/volym, om inte annat anges.

f) Temperaturer skall alltid anges i celsiusgrader.

g) De särskilda renhetskriterier som gäller för ämnena E 220 PE 224, E 226 och E 270 har fastställts i direktiv 65/66/EEG om särskilda renhetskriterier för konserveringsmedel som får användas i livsmedel.

h) De särskilda renhetskriterier som gäller för sorbitol, glycerol och för ämnet E 472 c, har fastställts i direktiv 78/663/EEG om särskilda renhetskriterier för emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel.

>Plats för tabell>

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >