Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 79/76/EEG av den 21 december 1978 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 72/276/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 017 , 24/01/1979 s. 0017 - 0018

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 9 s. 0148

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 8 s. 0024

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 9 s. 0148

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 9 s. 0158

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 9 s. 0158KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 21 december 1978 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 72/276/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar (79/76/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 72/276/EEG av den 17 juli 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar(1), och

med beaktande av följande:

Ovannämnda direktiv fastställde enhetliga metoder som är tillämpliga på vissa binära textilfiberblandningar för att vid officiella provningar i medlemsstaterna bestämma sådana textilvarors sammansättning, både vad avser provets förbehandling och den kvantitativa analysen av provet.

Det har visat sig nödvändigt att anpassa analysmetoderna nr 3 och 6 i bilaga 2 till direktiv 72/276/EEG till den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Det är väsentligt för utförandet och användningen av sådana metoder att ändringar föreskrivs i detta syfte.

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av den i artikel 5 i rådets direktiv 72/276/EEG föreskrivna Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av metoder för analys av textilier.

Det är nödvändigt att ange ett tidigt datum för ikraftträdandet av de bestämmelser i nationell lagstiftning som är nödvändiga för att genomföra direktivet. Ikraftträdandet bör därför äga rum inom sex månader efter dagen för anmälan av detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Metod nr 3 och 6 i bilaga 2.2 till rådets direktiv 72/276/EEG ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom sex månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Så snart detta direktiv har anmälts skall medlemsstaterna även se till att kommissionen underrättas i så god tid att den kan lägga fram sina synpunkter på föreslagna lagar och andra författningar som de avser att anta inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1978.

På kommissionens vägnar

Richard BURKE

Ledamot av kommissionen

(1) EGTk nr L 173, 31.7.1972, s. 1.

BILAGA

Ändring av bilaga 2.2 till rådets direktiv 72/276/EEG av den 17 juli 1972

>Plats för tabell>