Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 79/196/EEG av den 6 februari 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar med användning av vissa typer av skyddEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 043 , 20/02/1979 s. 0020 - 0022

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 9 s. 0158

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 8 s. 0042

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 9 s. 0158

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 9 s. 0204

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 9 s. 0204RÅDETS DIREKTIV av den 6 februari 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar med användning av vissa typer av skydd (79/196/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Gällande nationell säkerhetslagstiftning i medlemsstaterna, avsedd att garantera säkerheten hos elektrisk utrustning som används i explosionsfarliga omgivningar, kan variera från en stat till en annan och på så sätt utgöra handelshinder. Dessa lagar bör därför tillnärmas.

I rådets direktiv 76/117/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar rörande elektrisk utrustning för användning i explosionsfarliga omgivningar(4), har särskilt fastställts kontrollprocedurer som denna utrustning måste genomgå för att kunna importeras, släppas ut på marknaden och fritt användas efter att ha genomgått provning och försetts med föreskrivet märke och märkning.

Artikel 4.4 i direktiv 76/117/EEG föreskriver att särdirektiv skall specificera de harmoniserade standarder, som skall tillämpas i alla medlemsstater med avseende på denna utrustning.

Artikel 5 i direktiv 76/117/EEG föreskriver, att dessa särdirektiv tydligt skall ange vilka bestämmelser som får anpassas till tekniska framsteg i enlighet med den procedur, som fastställts i artikel 7 i detta direktiv.

Artikel 8.1 andra stycket och artikel 9.5 i direktiv 76/117/EEG föreskriver att kopior av överensstämmelse- och kontrollintyg endast skall översändas till medlemsstaterna. För att säkerställa fri handel med denna utrustning, bör kommissionen kunna publicera utdrag ur dessa intyg i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, och det är därför nödvändigt att kommissionen också erhåller sådana kopior.

Artikel 8.2 och 9.6 i direktiv 76/117/EEG anger en procedur för att återkalla intyget. Medlemsstaterna, kommissionen och den berörda parten bör informeras om sådant återkallande och skälen för det.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall gälla elektrisk utrustning för användning i explosionsfarlig omgivning, för vilken ett eller flera av följande skydd har tillämpats:

- Utförande med olja "o".

- Utförande med övertrycksventilation "p".

- Utförande med sand "q".

- Utförande med explosionstät kapsling "d".

- Utförande med höjd säkerhet "e".

- Utförande med egensäkerhet "i".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna får inte med hänvisning till säkerhetskrav som berör konstruktion eller tillverkning av elektrisk utrustning, förbjuda försäljning eller fri handel eller användning för rätt ändamål av elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarlig omgivning, som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv och i direktiv 76/117/EEG med hänsyn till de säkerhetsegenskaper som omfattas av detta direktiv.

2. I fråga om säkerhetsegenskaper som inte omfattas av detta direktiv, skall nationella bestämmelser fortsätta att gälla under förutsättning att inga bestämmelser existerar inom gemenskapen.

Artikel 3

I detta direktiv skall harmoniserade standarder som omfattas av artikel 4.4 i direktiv 76/117/EEG avse de standarder, som anges i bilaga 1 i det direktivet.

Artikel 4

1. Elektrisk utrustning för användning i explosionsfarliga omgivningar skall vara föremål för de procedurer som fastställts i artikel 4.1 i direktiv 76/117/EEG. Den information som lämnas till de godkända organen i samband med dessa procedurer skall behandlas som konfidentiell.

2. I detta direktiv skall gemenskapens särskiljande märke enligt vad som anges i artikel 4.1 och 10 i direktiv 76/117/EEG överensstämma med bilaga 2 och detta märke skall vara fäst på varje enhet av utrustningen på ett sådant sätt att det är synligt, läsbart och beständigt.

3. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att förbjuda användning av märkning eller inskrifter som sannolikt kan förväxlas med det märke som visas i bilaga 2 på utrustning som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

I enlighet med artikel 5.1 i direktiv 76/117/EEG, kan innehållet i de harmoniserade standarder som avses i bilaga 1 och bilaga 2 ändras enligt den procedur som fastställts i artikel 7 i direktiv 76/117/EEG.

Artikel 6

1. Inom en månad från dagen för utfärdandet av överensstämmelse- eller kontrollintyget skall en kopia av intyget sändas till kommissionen som på begäran även skall erhålla kopior av utrustningens slutgiltiga tekniska specifikationer och protokollen från de provningar eller kontroller som utrustningen har genomgått. Denna information skall behandlas som konfidentiell.

2. Kommissionen skall säkerställa att relevanta utdrag ur dessa intyg publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

1. Om det organ som har utfärdat överensstämmelse- eller kontrollintyget återkallar intyget av de skäl som anges i artikel 8.2 och 9.6 i direktiv 76/117/EEG, skall organet informera de andra medlemsstaterna och kommissionen om att detta gjorts. Skälen för återkallelsen skall anges detaljerat. Meddelande om återkallelsen skall publiceras i enlighet med artikel 6.2.

2. Den berörda parten skall genast underrättas om varje sådan återkallelse och om varje vägran att utfärda överensstämmelse- eller kontrollintyg. Underrättelsen skall också ange vilka möjligheter som enligt medlemsstatens lagstiftning står till buds att få beslutet prövat och inom vilken tid prövning skall begäras.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 februari 1979.

På rådets vägnar

J. FRANÇOIS-PONCET

Ordförande

(1) EGT nr C 4, 6.1.1978, s. 2.

(2) EGT nr C 131, 5.6.1978, s. 84.

(3) EGT nr C 269, 13.11.1978, s. 45.

(4) EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 45.

BILAGA 1

HARMONISERADE STANDARDER

De harmoniserade standarder som utrustningen måste överensstämma med, beroende på skyddssystemet, är de europeiska standarder som anges i tabellen nedan.

Europeiska standarder

(upprättade av CENELEC, 2, rue de Bréderode, PO Box 5, 1000 Bryssel)

>Plats för tabell>

BILAGA 2

GEMENSKAPENS SÄRSKILJANDE MÄRKE

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >