Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31979L0622.pdf

31979L0622

Rådets direktiv 79/622/EEG av den 25 juni 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 179 , 17/07/1979 s. 0001 - 0030

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 10 s. 0010

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 8 s. 0147

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 10 s. 0010

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 10 s. 0108

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 10 s. 0108RÅDETS DIREKTIV av den 25 juni 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statisk provning) (79/622/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

De tekniska krav som traktorer måste uppfylla enligt nationell lagstiftning avser bl.a. överrullningsskydd och deras fastsättning på traktorn.

Dessa krav skiljer sig åt från en medlemsstat till en annan. Det är därför nödvändigt att alla medlemsstater antar samma krav antingen som tillägg till eller i stället för nuvarande bestämmelser, så att de för varje traktortyp medger användning av förfarandet för EEG-typgodkännande i överensstämmelse med rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul(3).

Ett harmoniserat typgodkännandeförfarande för överrullningsskydd och deras fastsättning på traktorn gör det möjligt för varje medlemsstat att kontrollera överensstämmelsen med gemensamma konstruktions- och provningskrav och att underrätta övriga medlemsstater om erhållna resultat genom att sända dem kopior av det typgodkännandeintyg som har utfärdats för varje typ av överrullningsskydd och dess fastsättning på traktorn. Anbringandet av ett EEG-typgodkännandemärke på alla bärande delar som har tillverkats i överensstämmelse med den godkända typen undanröjer behovet av tekniska kontroller av dessa delar i de övriga medlemsstaterna.

Gemensamma krav för andra delar och egenskaper hos överrullningsskydd, särskilt de för dimensioner, dörrar, säkerhetsglas, anordningar som skall förhindra att traktorn rullar när den välter, och skydd för passagerare kommer att fastställas vid en senare tidpunkt.

De harmoniserade kraven syftar i huvudsak till att förbättra trafiksäkerheten och säkerheten under arbete i hela gemenskapen. Det är av denna anledning nödvändigt att införa krav om att traktorer som omfattas av detta direktiv skall vara försedda med överrullningsskydd. Fram till ett datum som skall fastställas bör de traktorer som nämns i rådets direktiv 77/536/EEG av den 28 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lag stiftning om skyddsbågar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul(4) kunna förses med överrullningsskydd som överensstämmer med antingen direktiv 77/536/EEG eller detta direktiv.

Tillnärmningen av medlemsstaternas nationella lagstiftning för dessa traktorer omfattar ett ömsesidigt erkännande av de kontroller som var och en av dem utför med ledning av gemensamma krav.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Varje medlemsstat skall bevilja EEG-typgodkännande för varje typ av överrullningsskydd och dess fastsättning på traktorn som uppfyller konstruktions- och provningskraven enligt bilagorna 1-5.

2. En medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännande skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kontrollera, i den utsträckning som är nödvändigt och vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna, att tillverkningen överensstämmer med den godkända typen. Sådan kontroll skall begränsas till stickprov.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall för varje typ av överrullningsskydd och dess fastsättning på traktorn som den godkänner enligt artikel 1 till tillverkaren av traktorn eller överrullningsskyddet, eller dennes representant, utfärda ett EEG-typgodkännandemärke i överensstämmelse med förebilden i bilaga 6.

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra användning av märken som kan medföra förväxling av överrullningsskydd som har typgodkänts i överensstämmelse med artikel 1 och andra anordningar.

Artikel 3

1. Ingen medlemsstat får förbjuda att överrullningsskydd eller deras fastsättning släpps ut på marknaden av skäl som hänför sig till deras konstruktion om de är försedda med EEG-typgodkännandemärke.

2. En medlemsstat kan dock förbjuda att ett överrullningsskydd som är försett med EEG-typgodkännandemärke släpps ut på marknaden om den upprepade gånger avviker från den godkända typen.

Denna medlemsstat skall genast underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om de åtgärder som har vidtagits och samtidigt ange skälen för sitt beslut.

Artikel 4

Den behöriga myndigheterna i varje medlemsstat skall inom en månad till de behöriga myndigheterna i de andra medlemssstaterna sända en kopia av typgodkännandet, ett exempel visas i bilaga 7, för varje typ av överrullningsskydd som de godkänner eller vägrar att godkänna.

Artikel 5

1. Om medlemsstaten som har beviljat EEG-typgodkännandet finner att ett antal överrullningsskydd och deras fastsättning på traktorn som är försedda med EEG-typgodkännandemärke inte överensstämmer med den typ som den har godkänt skall den vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tillverkningen överensstämmer med den godkända typen. De behöriga myndigheterna i denna medlemsstat skall underrätta de andra medlemsstaterna om de åtgärder som har vidtagits, vilka, vid behov, när det gäller allvarlig och upprepad brist på överensstämmelse kan utsträckas till återkallelse av EEG-typgodkännande. De nämnda myndigheterna skall vidta samma åtgärder när de av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat underrättas om sådan brist på överensstämmelse.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall inom en månad underrätta varandra om återkallelse av ett beviljat EEG-typgodkännande och om skälen för denna åtgärd.

Artikel 6

I varje beslut som har fattats enligt de antagna bestämmelserna för att garantera detta direktivs genomförande att vägra eller återkalla typgodkännande för överrullningsskydd och deras fastsättning på traktorn, eller att förbjuda att de släpps ut på marknaden eller tas i bruk, skall noggrant anges skälen på vilket det grundas. Beslutet skall meddelas den berörda parten med upplysning om möjligheten att överklaga beslutet enligt medlemsstaternas lagstiftning samt om tidsfristerna för sådana åtgärder.

Artikel 7

Ingen medlemsstat får vägra att bevilja EEG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en traktor av skäl som hänför sig till överrullningsskydd eller dess fastsättning på traktorn om dessa är försedda med EEG-typgodkännande-märke och om kraven i bilaga 8 tillgodosetts.

Artikel 8

Ingen medlemsstat får vägra eller förbjuda att en traktor saluförs, registreras, tas i bruk eller används av skäl som hänför sig till överrullningsskyddet eller dess fastsättning på traktorn om denna är försedd med EEG-typgodkännandemärke och om kraven i bilaga 8 tillgodosetts.

Artikel 9

Detta direktiv skall tillämpas för traktorer enligt definitionen i artikel 1 i direktivet 74/150/EEG som har följande egenskaper:

- markfrigång på högst 1000 mm under den bakre axeln,

- fast eller inställningsbar minsta spårvidd för en av drivaxlarna som är mindre än 1150 mm,

- möjlighet att montera en flerpunktskoppling för avtagbara redskap och en dragstång,

- en massa som är lika med eller överstiger 800 kg och som motsvarar traktorns obelastade massa enligt definitionen i punkt 2.4 i bilaga 1 till direktiv 74/150/EEG, medräknat överrullningsskydd som är monterat i överensstämmelse med detta direktiv och däck med de största dimensioner som tillverkaren rekommenderar.

Artikel 10

Varje traktor som avses i artikel 9 måste för EEG-typgodkännande vara försedd med ett överrullningsskydd som är i överensstämmelse med kraven i bilagorna 1-4.

De traktorer som definieras i artikel 9 i direktiv 77/536/EEG kan dock för EEG-typgodkännande vara försedda med ett överrullningsskydd som är i överensstämmelse med kraven i bilagorna 1-4 i det direktivet.

Artikel 11

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa föreskrifterna i bilagorna till detta direktiv med hänsyn till den tekniska utvecklingen skall beslutas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 13 i direktiv 74/150/EEG.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader från dagen för anmälan. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 1979.

På rådets vägnar

J. LE THEULE

Ordförande

(1) EGT nr C 296, 11.12.1978, s. 69.

(2) EGT nr C 128, 21.5.1979, s. 18.

(3) EGT nr L 84, 28.3.1974, s. 10.

(4) EGT nr L 220, 29.8.1977, s. 1.

BILAGA 1

KRAV FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE

1. DEFINITION

1.1 Med skyddsanordning för föraren (säkerhetshytt eller ram), nedan kallad skyddsanordning, avses den konstruktion på en traktor vars huvudsakliga syfte är att undvika eller begränsa riskerna för föraren om traktorn välter vid normal användning.

1.2 De konstruktioner som nämns i punkt 1.1 kännetecknas av att de, under de provningar som föreskrivs i bilagorna 2 och 3, säkerställer ett intakt utrymme som är tillräckligt stort för att skydda föraren.

2. ALLMÄNNA KRAV

2.1 Varje skyddsanordning och dess fastsättning i traktorn skall vara så utformad och konstruerad att den uppfyller det huvudsakliga syfte som fastställs i punkt 1.

2.2 Detta krav anses vara tillgodosett när kraven i bilagorna 2 och 3 är uppfyllda.

3. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE

3.1 Ansökan om EEG-typgodkännande med hänsyn till hållfastheten hos en skyddsanordning och hållfastheten hos dess fastsättning i en traktor skall lämnas in av traktortillverkaren eller av tillverkaren av skyddsanordningen eller deras representanter.

3.2 Ansökan om EEG-typgodkännande skall åtföljas av nedanstående handlingar i tre exemplar och av följande upplysningar:

- En sammanställningsritning, antingen i en skala som anges på ritningen eller med uppgift om viktiga mått för skyddsanordningen. Denna ritning skall särskilt visa fastsättningsdelarna i detalj.

- Fotografier från sidan och bakifrån som visar skyddsanordningens fastsättning i detalj.

- En kortfattad beskrivning av skyddsanordningen, med uppgifter om konstruktionens typ, dess fastsättning på traktorn och, i nödvändiga fall, uppgifter om ytbehandling, på- och avstigningshjälpmedel, invändig stoppning och egenskaper som förhindrar fortsatt rullning samt uppgifter om värme och ventilation.

- Uppgifter om material som används i konstruktionen, monteringsfästen och fästskruvar (se bilaga 5).

3.3 En traktor som är representativ för den traktortyp för vilken skyddsanordningen som skall godkännas är avsedd skall inlämnas till den tekniska tjänst som utför typgodkännandeproven. Denna traktor skall vara försedd med skyddsanordningen.

3.4 Innehavaren av ett EEG-typgodkännande kan begära att detta utvidgas till andra traktortyper. Den behöriga myndighet som har beviljat det ursprungliga EEG-typgodkännandet skall bevilja utvidgningen om den godkända skyddsanordningen och den eller de traktortyper för vilken(vilka) utvidgningen begärs uppfyller följande villkor:

- Massan för traktorn utan last, enligt definition i punkt 1.3 i bilaga 2, överstiger inte den under provningen använda referensmassan med mer än 5%.

- Fastsättningsmetoden och fastsättningspunkterna på traktorn är identiska.

- Alla delar, såsom stänkskärmar och motorhuv, som avlastar skyddsanordningen är identiska.

- De kritiska dimensionerna för och placeringen av sätet i förhållande till skyddsanordningen och placeringen av skyddsanordningen i förhållande till traktorn skall vara sådana att det fria utrymmet är skyddat av skyddsanordningen även efter det att den senare har deformerats som följd av de olika provningarna.

4. MÄRKNING

4.1 Varje skyddsanordning som överensstämmer med den godkända typen måste vara försedd med följande märkning:

4.1.1 Handelsbeteckning eller varumärke.

4.1.2 Ett typgodkännandemärke som överensstämmer med förebilden i bilaga 6.

4.1.3 Skyddsanordningens serienummer.

4.1.4 Fabrikat och typ(er) av traktor(er) för vilken(vilka) skyddsanordningen är avsedd.

4.2 Dessa uppgifter skall framgå av en skylt.

4.3 Märkningarna skall vara synliga, lättlästa och outplånliga.

BILAGA 2

VILLKOR FÖR PROVNING AV HÅLLFASTHET HOS SKYDDSANORDNINGEN OCH DERAS FASTSÄTTNING PÅ TRAKTORER

1. ALLMÄNNA KRAV

1.1 Provningens syfte

Provning utförs med särskilda riggar och har till uppgift att simulera de belastningar som en skyddsanordning utsätts för när traktorn välter. Dessa provningar, som beskrivs i bilaga 3, gör det möjligt att bedöma hållfastheten hos skyddsanordningen och de fästen med vilka den är monterad på traktorn samt eventuella delar på traktorn som överför provningsbelastningen.

1.2 Förberedelse av provning

1.2.1 Skyddsanordningen skall överensstämma med specifikationerna för serieproduktionen. Den skall vara monterad i överensstämmelse med den av tillverkaren rekommenderade metoden på en av de traktorer för vilken den är avsedd. En komplett traktor är inte nödvändig för provningen; skyddsanordningen och de delar av traktorn varpå den är monterad utgör en fungerande installation, vilken nedan benämns enheten.

1.2.2 Enheten skall förankras i fundamentet så att de bärande delar som förbinder enheten och fundamentet inte deformeras märkbart i förhållande till skyddsanordningen under belastning. Sättet för fastsättning av enheten på fundamentet får inte påverka enhetens hållfasthet.

1.2.3 Enheten måste avlastas och förankras eller ändras så att all provningsenergi tas upp av skyddsanordningen och dess fastsättning på traktorns fasta delar.

1.2.3.1 För att uppfylla kraven i punkt 1.2.3 skall ändringen låsa traktorns fjädringssystem, om sådant finns, så att detta inte tar upp någon del av provningsenergin.

1.2.4 Traktorn måste under provning av hållfastheten vara försedd med alla delar från serieproduktionen som kan påverka skyddsanordningens hållfasthet eller som kan vara nödvändiga för hållfasthetsprovningen.

Delar som kan förorsaka risker i det fria utrymmet måste också vara monterade så att det kan undersökas om kraven i punkt 4 är uppfyllda.

1.3 Traktorns massa

Referensmassan mt, som används i formeln (se bilaga 3) för beräkning av energier och tryckkrafter, får inte vara mindre än som definieras i punkt 2.4 i bilaga 1 till rådets direktiv 74/150/EEG (dvs. utan extra utrustning men med kylvätska, oljor, bränsle, verktyg och förare) samt skyddsanordningen och minus 75 kg.

Häri ingår inte extravikter fram- och baktill, vätskefyllning i däck, monterade redskap, monterad utrustning eller andra specialdelar.

2. UTRUSTNING

2.1 Horisontella belastningsprov (från sidan och i längsled)

2.1.1 Material, utrustning och förankringshjälpmedel som räcker för säker förankring av enheten på fundamentet, oberoende av om däck används.

2.1.2 Anordningar för att anbringa en horisontell kraft på skyddsanordningen med en styv balk som visas i figurerna 1 och 2 i bilaga 4.

2.1.2.1 Den styva balken skall ha en vertikal framsida med ett mått på 150 mm.

2.1.2.2 Det skall vidtas åtgärder för att belastningen kan fördelas jämnt och vinkelrätt mot belastningsriktningen och längs en balk med en längd som är en exakt multipel av 50 mellan 250 mm och 700 mm.

2.1.2.3 Balkens kanter som kommer i kontakt med skyddsanordningen skall vara avrundade med en högsta radie på 50 mm.

2.1.2.4 Universalleder eller likvärdigt skall användas för att säkerställa att belastningsanordningen inte tvingar skyddsanordningen att vridas eller förskjutas i någon annan riktning än belastningsriktningen.

2.1.2.5 Om skyddsanordningens horisontella längd, på vilken belastningen skall påföras, inte bildar en rät linje som är vinkelrät mot belastningsriktningen skall det utrymme som uppstår fyllas ut så att belastningen fördelas över hela längden.

2.1.3 Utrustning för att, så långt som är tekniskt möjligt, mäta de energier som tas upp av skyddsanordningen och de styva delar av traktorn på vilka den är fastgjord; t.ex. genom mätning av kraften som anbringas i islagsriktningen och motsvarande deformation i förhållande till en punkt på traktorns chassi.

2.1.4 Utrustning för att bestämma att ingen del har trängt in i det fria utrymmet under provningen. En anordning enligt figurerna 6a, 6b och 6c i bilaga 4 kan användas.

2.2 Tryckprov (bakifrån och framifrån)

2.2.1 Material, utrustning och förankringshjälpmedel i tillräcklig omfattning för att säkerställa att traktorn är säkert förankrad i fundamentet, oberoende av däcken.

2.2.2 Utrustning för att anbringa en vertikal kraft på överrullningsskyddet, som den visas i figur 3 i bilaga 4, inräknat en styv balk med en bredd på 250 mm.

2.2.3 Utrustning för att mäta den vertikala kraft som anbringas.

2.2.4 Utrustning för att bestämma att ingen del har trängt in i det fria utrymmet under provningen. En anordning enligt med figurerna 6a, 6b och 6c i bilaga 4 kan användas.

2.3 Mätningstoleranser

2.3.1 Dimensioner: ± 3 mm.

2.3.2 Deformation: ± 3 mm.

2.3.3 Traktorns massa: ± 20 kg.

2.3.4 Belastningar och krafter: ± 2 %.

2.3.5 Belastningens riktning: avvikelse från horisontell och vertikal riktning enligt bilaga 3:

- vid provningens början under nollbelastning: ± 2°,

- under provning, under belastning: 10° över och 20° under horisontalplanet. Dessa avvikelser bör vara så små som möjligt.

3. PROVNINGAR

3.1 Allmänna krav

3.1.1 Provningsföljd

3.1.1.1 Provningarna skall utföras i följande ordning:

3.1.1.1.1 Belastning i längsled (punkt 1.2 i bilaga 3)

För traktorer med minst 50% av massan enligt definitionen i punkt 1.3 på bakhjulen skall belastningen i längsled anbringas bakifrån (fall 1). För övriga traktorer skall belastningen i längsled ske framifrån (fall 2).

3.1.1.1.2 Första tryckprovning

Den första tryckprovningen skall ske på samma ände av skyddsanordningen som provningen i längsled, dvs.

- bakifrån i fall 1 (punkt 1.5 i bilaga 3)

- framifrån i fall 2 (punkt 1.6 i bilaga 3)

3.1.1.1.3 Belastning från sidan (punkt 1.3 i bilaga 3)

3.1.1.1.4 Andra tryckprovning

Den andra tryckprovningen skall anbringas på motsatt sida av skyddsanordningen i förhållande till belastningen i längsled, dvs.

- framifrån i fall 1 (punkt 1.6 i bilaga 3),

- bakifrån i fall 2 (punkt 1.5 i bilaga 3).

3.1.1.1.5 Andra belastning i längsled (punkt 1.7 i bilaga 3)

En andra belastning i längsled skall anbringas på traktorer som är försedda med en skyddsanordning som är konstruerad att lutas om belastningen i längsled (se punkt 3.1.1.1.1) medförde att skyddsanordningen lutade.

3.1.1.2 Om någon del av förankringarna går av eller förskjuts under provningen skall provningen göras om.

3.1.1.3 Traktorn eller skyddsanordningen får varken repareras eller justeras under pågående provningar.

3.1.2 Spårvidd

Hjulen skall tas bort eller ställas in på en spårvidd som säkerställer att skyddsanordningen inte utsätts för störningar under provningarna.

3.1.3 Delar som inte ger upphov till risker får tas bort

Alla delar av traktorn och skyddsanordningen vilka som en enhet utgör ett skydd av föraren - även skydd mot väder och vind - skall levereras komplett på en traktor för inspektion.

Skyddsanordningen som skall provas behöver inte vara försedd med vindruta, sidorutor eller bakruta av säkerhetsglas eller liknande material och paneler som kan tas bort, beslag och tillbehör som saknar hållfasthetsfunktion och som inte kan medföra fara i samband med vältning.

3.1.4 Instrument

Skyddsanordningen skall vara försedd med de instrument som krävs för att registrera kraft-deformationskurvan (se figur 4 i bilaga 4). Skyddsanordningens största och kvarvarande deformation skall mätas och registreras under varje fas av provningen (se figur 5 i bilaga 4).

3.1.5 Belastningsriktning

Om det gäller en traktor vars säte inte är monterat på traktorns symmetriplan och/eller skyddsanordningens hållfasthet är osymmetrisk skall belastning i sidled ske från den sida som mest sannolikt leder till inträngning i det fria utrymmet under provningen (se även punkt 1.3 i bilaga 3).

4. KRAV FÖR GODKÄNNANDE

4.1 En skyddsanordning som har lämnats in för EEG-typgodkännande skall anses vara i överensstämmelse med kraven på hållfasthet om den vid provning uppfyller följande villkor:

4.1.1 Den skall vara fri från sprickor eller brott i den mening som beskrivs i punkt 3.1 i bilaga 3.

4.1.2 Någon inträngning har inte skett i någon del av det fria utrymmet enligt beskrivningen i punkt 3.2 i bilaga 3 och det fria utrymmet har skyddats av skyddsanordningen under provningarna som anges i punkterna 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 och i tillämpliga fall punkt 1.7 i bilaga 3.

Om ett överlastprov har utförts skall kraften, när den angivna energin har tagits upp, inte understiga 0,8 av den största kraft som uppträder under såväl huvudprovningen som överlastprovningen (se figurerna 4b och 4c i bilaga 4).

4.1.3 Skyddsanordningen får under provningarna inte påverka sätets stomme.

4.2 Det får dessutom inte finnas andra delar som utsätter föraren för någon fara, t.ex. otillräcklig stoppning på takets insida eller andra delar som förarens huvud kan komma i kontakt med.

5. PROVNINGSRAPPORT

5.1 Provningsrapporten skall bifogas det EEG-typgodkännandeintyg som omnämns i bilaga 7. Rapporten skall sättas upp på så sätt som framgår av bilaga 5. Rapporten skall innehålla:

5.1.1 En allmän beskrivning av skyddsanordningens utformning och konstruktion (se bilaga 5 för obligatoriska dimensioner) med uppgifter om normal på- och avstigning samt eventuell nödutgång; detaljer om värme- och ventilationssystem och andra tillbehör som finns tillgängliga och som kan påverka det fria utrymmet eller utgöra en risk.

5.1.2 Uppgifter om varje särskild utrustning såsom anordningar som förhindrar att traktorn rullar runt.

5.1.3 En kortfattad beskrivning av invändig stoppning.

5.1.4 Uppgifter om typ av vindruta och glas med ett eventuellt EEG- eller annan godkännandemärkning.

5.2 Om EEG-typgodkännandet har utvidgats till andra traktortyper skall rapporten innehålla en exakt hänvisning till rapporten för det ursprungliga EEG-typgodkännandet såväl som noggranna upplysningar om de krav som fastställs i punkt 3.4 i bilaga 1.

5.3 Av rapporten skall klart framgå vilken traktortyp (fabrikat, typ, handelsbeteckning, etc.) som används för provning och de typer för vilka skyddsanordningen är avsedd.

6. SYMBOLER

mt = traktorns referensmassa (kg), enligt definitionen i punkt 1.3.

D = anordningens deformation (mm) i den punkt och den riktning som belastningen anbringas.

F = statisk belastningskraft (N) (newton).

Fmax = högsta, statisk belastningskraft som uppträder under belastning (N) med undantag för överbelastning.

F' = belastningskraft motsvarande E' i (N).

F-D = kraft-deformationskurva.

Eis = energi som skall tas upp vid belastning i sidled (J) (joule).

Eil 1 = energi som skall tas upp vid belastning i längsled (J).

Eil 2 = energi som skall tas upp vid ytterligare belastning i längsled (J).

Fr = påförd kraft vid tryckprovning bakifrån (N).

Ff = påförd kraft vid tryckprovning framifrån (N).

Ei = deformationsenergi som har tagits upp av ramen. Arean under kurvan F-D (se figur 4a i bilaga 4)(J).

E'i = deformationsenergi som har tagits upp av ramen efter ytterligare belastning som följd av brott eller spricka (se figurerna 4b och 4c i bilaga 4)(J).

Ea = deformationsenergi som har tagits upp av ramen i punkten när kraften har avlägsnats. Arean under kurvan F-D (se figur 4b i bilaga 4)(J).

E''i = deformationsenergi som har tagits upp av ramen under överlastprovning. Arean under kurvan F-D (se figur 4c i bilaga 4)(J).

BILAGA 3

PROVNINGSFÖRFARANDE

1. HORISONTELL BELASTNING OCH TRYCKPROVNING

1.1 Allmänna krav för horisontell belastningsprovning

1.1.1 Belastningen som överförs till skyddsanordningen skall fördelas med en styv balk i överensstämmelse med kraven i punkt 2.1.2 i bilaga 2 och som placeras vinkelrätt mot belastningsriktningen. Den styva balken kan förses med en anordning som förhindrar att den förskjuts i sidled. Deformationshastigheten får under belastning inte överstiga 5 mm/s. Under belastningen skall F och D registreras samtidigt för deformationssteg om 15 mm eller mindre för att säkerställa noggrannheten. När kraften väl har anbringats får den inte minskas förrän provningen har avslutats; det är däremot tillåtet att vid behov upphöra med ökning, t.ex. för mätningsändamål.

1.1.2 Om den del på vilken belastningen skall anbringas är krökt måste de föreskrifter som anges i punkt 2.1.2.5 i bilaga 2 observeras. Belastningen skall dock anbringas enligt kraven i punkt 1.1.1 ovan och punkt 2.1.2 i bilaga 2.

1.1.3 Om det inte finns någon tvärgående del vid belastningspunkten kan en särskild provningsbalk som inte ökar anordningens hållfasthet användas under provningen.

1.1.4 Skyddsanordningen skall inspekteras visuellt efter varje belastningsprovning när belastningen har avlägsnats. Om det har bildats sprickor eller brott under belastningen skall det överlastprov som anges i punkt 1.4 nedan utföras innan provningen fortsätter med nästa belastning enligt punkt 3.1.1.1 i bilaga 2.

1.2 Belastning i längsled (se figur 2 i bilaga 4)

Belastningen skall anbringas horisontellt och parallellt med traktorns vertikala symmetriplan.

Den skall anbringas på samma sida av traktorn som sidobelastningen.

Den skall anbringas på den översta, tvärgående delen av skyddsanordningen (dvs. den del som sannolikt kommer i kontakt med marken först om traktorn välter).

Belastningen skall anbringas i en punkt som ligger på 1/6 av skyddsanordningens övre bredd innanför det yttre hörnet. Med skyddsanordningens bredd avses avståndet mellan två linjer som är parallella med traktorns vertikala symmetriplan och som tangerar skyddsanordningens yttre delar i det horisontalplan som tangerar överkanten på den översta, tvärgående delen.

Balkens längd får inte vara mindre än 1/3 av skyddsanordningens bredd (som tidigare har beskrivits) och inte mer än 49 mm över detta minsta värde.

Belastningen i längsled anbringas bakifrån eller framifrån enligt definitionen i punkt 3.1.1.1 i bilaga 2.

Provningen skall avbrytas när

a) den av skyddsanordningen upptagna deformationsenergin är lika med eller större än föreskriven energitillförsel Eil1 (där Eil1 = 1,4 mt), eller

b) skyddsanordningen tränger in i det fria utrymmet eller lämnar det fria utrymmet oskyddat.

1.3 Belastning från sidan (se figur 1 i bilaga 4)

Belastningen skall anbringas horisontellt och 90° mot traktorns vertikala symmetriplan. Den skall anbringas mot den övre delen av skyddsanordningen i en punkt 300 mm framför sätets referenspunkt när sätet är inställt i sitt bakersta läge enligt definitionen i punkt 2.3.1 nedan. Om skyddsanordningen har utskjutande delar på sidan som säkert kommer i kontakt med marken först om traktorn välter i sidled skall belastningen anbringas i denna punkt.

Balken skall vara så lång som möjligt, men inte längre än 700 mm.

Provningen skall avbrytas när

a) den av skyddsanordningen upptagna deformationsenergin är större än eller lika med föreskriven energitillförsel Eis (där Eis = 1,75 mt), eller

b) skyddsanordningen tränger in i det fria utrymmet eller lämnar det fria utrymmet oskyddat.

1.4 Överlastprov

Ett överlastprov skall utföras om det uppstår brott eller sprickor under ett horisontellt belastningsprov som har utförts enligt punkterna 1.2 och 1.3 men inte punkt 1.7.

Detta krav gäller inte för brott och sprickor som inte har försämrande inverkan på hållfastheten hos skyddsanordningens stomme, t.ex. i en beklädningspanel. En förlängning av befintliga brott eller sprickor, liksom nya brott och sprickor som bildas, skall anses ha bildats under provningen.

Den energi som skall användas under ett överlastprov skall i varje fall vara proportionell mot den i föregående prov enligt nedan.

Provningen skall avbrytas när:

E'i = 1,20 Ei, där

Ei är Eil1 när överlastningen sker i längsled och

Ei är Eis när överlastningen sker i sidled.

E'i mäts som summan av arean under kraft/deformations-kurvan vid den ursprungliga belastningen upp till den punkt där belastningen avlägsnas (Ea) och den totala arean under kraft/deformations-kurvan vid överlastprovning (E''i) (se figur 4c i bilaga 4).

I den punkt där E'i har tagits upp får kraften inte understiga 0,8 Fmax.

Ytterligare brott eller sprickor och/eller inträngning i eller brist på skydd av det fria utrymmet på grund av elastisk deformation godtas under överlastprovning.

1.5 Tryckprovning bakifrån

Balken skall placeras över den bakre, översta delen av skyddsanordningen och resultanten av tryckkrafterna skall anbringas i det vertikala, längsgående referensplanet. En kraft Fr = 20 mt skall anbringas.

Om den bakre delen av skyddsanordningens tak inte klarar den fulla tryckkraften skall kraften anbringas tills taket genom sin deformation sammanfaller med ett plan som sammanbinder skyddsanordningens övre del och den del av traktorns bakparti som kan bära traktorns hela vikt om denna välter. Kraften skall därefter avlägsnas och traktorn eller belastningskraften flyttas så att balken befinner sig i den punkt på skyddsanordningen som avlastar traktorn när den välter helt runt. Kraften Fr skall sedan anbringas.

Kraften Fr skall anbringas under minst fem sekunder efter det att synliga deformationer har upphört.

Provningen skall avbrytas om skyddsanordningen tränger in i det fria utrymmet eller lämnar det fria utrymmet oskyddat.

1.6 Tryckprov framifrån

Balken skall placeras tvärs över den främre, övre delen av skyddsanordningen och resultanten av tryckkrafterna skall anbringas i det vertikala, längsgående referensplanet. En kraft Ff = 20 mt skall anbringas.

Om den främre delen av skyddsanordningens tak inte klarar den fulla tryckkraften skall kraften anbringas tills taket genom sin deformation sammanfaller med ett plan som sammanbinder skyddsanordningens övre del och den del av traktorns främre parti som kan bära traktorns hela vikt om denna välter. Kraften skall därefter avlägsnas och traktorn eller belastningskraften flyttas så att balken befinner sig i den punkt på skyddsanordningen som avlastar traktorn när den välter helt runt. Kraften Ff skall sedan anbringas.

Kraften Ff skall anbringas under minst fem sekunder efter det att synliga deformationer har upphört.

Provningen skall avbrytas om skyddsanordningen tränger in i det fria utrymmet eller lämnar det fria utrymmet oskyddat.

1.7 Andra belastning i längsled

Belastningen skall anbringas horisontellt och parallellt med traktorns vertikala symmetriplan.

Den andra belastningen i längsled skall anbringas bakifrån eller framifrån enligt definitionen i punkt 3.1.1.1 i bilaga 2.

Den skall anbringas i motsatt riktning och i det hörn som befinner sig längst bort från den längsgående belastningen i punkt 1.2.

Den skall anbringas på den översta tvärgående delen av skyddsanordningen (dvs. den del som sannolikt kommer i kontakt med marken först om traktorn välter).

Belastningen skall anbringas i en punkt som ligger på 1/6 av skyddsanordningens övre bredd innanför det yttre hörnet. Med skyddsanordningens bredd avses avståndet mellan två linjer som är parallella med traktorns vertikala symmetriplan och som tangerar skyddsanordningens yttre delar i det horisontalplan som tangerar överkanten på den översta tvärgående delen.

Balkens längd får inte vara mindre än 1/3 av skyddsanordningens bredd (som tidigare har beskrivits) och inte mer än 49 mm över detta minsta värde.

Provningen skall avbrytas när

a) den av skyddsanordningen upptagna deformationsenergin är lika med eller större än föreskriven energitillförsel Eil2 (där Eil2 = 0,35 mt), eller

b) skyddsanordningen tränger in i det fria utrymmet eller lämnar det fria utrymmet oskyddat.

2. DET FRIA UTRYMMET

2.1 Det fria utrymmet visas i figur 6 i bilaga 4 och definieras i förhållande till ett vertikalt referensplan som vanligtvis ligger i traktorns längsriktning och som går genom sätets referenspunkt, som beskrivs i punkt 2.3, och rattens mittpunkt. Referensplanet antas röra sig i horisontell led med sätet och ratten under belastningen men förbli vinkelrätt mot traktorns golv eller skyddsanordningen om denna har fjädrande upphängning.

Om ratten är inställbar skall den ställas in för körning i normal sittställning.

2.2 Det fria utrymmet begränsas av följande:

2.2.1 Vertikala plan 250 mm på varje sida om referensplanet upp till en höjd av 300 mm över referenspunkten.

2.2.2 Parallella plan från den övre kanten av planet enligt punkt 2.2.1 till en största höjd av 900 mm över sätets referenspunkt och som lutar på så sätt att den övre kanten av planet på den sida som sidobelastningen anbringas är minst 100 mm från referensplanet.

2.2.3 Ett horisontellt plan 900 mm över sätets referenspunkt.

2.2.4 Ett lutande plan vinkelrätt mot referensplanet och som omfattar en punkt 900 mm direkt över sätets referenspunkt och den bakersta punkten av sätets ryggstöd.

2.2.5 En area, om nödvändigt krökt, med ett antal räta linjer som är vinkelräta mot referensplanet och som går nedåt från den bakersta punkten på sätet och i kontakt med ryggstödet i hela dess längd.

2.2.6 En krökt area med en radie på 120 mm som är vinkelrät mot referensplanet och som tangerar planen enligt punkterna 2.2.3 och 2.2.4.

2.2.7 En krökt area med en radie på 900 mm som är vinkelrät mot referensplanet och som förlänger det i punkt 2.2.3 nämnda planet 400 mm framåt och som är tangentiell med detta plan i en punkt 150 mm framför sätets referenspunkt.

2.2.8 Ett lutande plan som är vinkelrätt mot referensplanet och som skär arean enligt punkt 2.2.7 i dess främre kant och som passerar 40 mm från ratten. Om ratten är högt placerad ersätts detta plan av ett plan som tangerar arean enligt punkt 2.2.7.

2.2.9 Ett vertikalt plan som är vinkelrätt mot referensplanet och som ligger 40 mm framför ratten.

2.2.10 Ett horisontellt plan genom sätets referenspunkt.

2.3 Sätets inställning och sätets referenspunkt

2.3.1 Vid bestämning av det fria utrymmet i punkt 2.1 skall sätet befinna sig i det bakersta läget av det horisontella inställningsområdet. Det skall ställas in i sitt högsta läge i höjdled där detta är oberoende av inställningen i horisontell led.

Referenspunkten skall bestämmas med den anordning som visas i figurerna 7 och 8 i bilaga 4 och som simulerar belastningen från en person. Anordningen skall bestå av en sätesplatta och ryggstödsplattor. Den nedre ryggstödsplattan skall vara ledad i sätesregionen (A) och ländregionen (B), där leden (B) är inställningsbar i höjdled.

2.3.2 Referenspunkten definieras som den punkt i sätets längsgående symmetriplan där tangentplanet till det nedre ryggstödet skär ett horisontalplan. Detta horisontalplan skär den nedre ytan av sätesplattan 150 mm framför ovannämnda tangent.

2.3.3 Om sätet är försett med fjädrande upphängningssystem, vare sig denna kan ställas in efter förarens vikt eller inte, skall sätet ställas in mitt i systemets rörelselängd.

Anordningen skall placeras på sätet. Den skall sedan belastas med en kraft på 550 N i en punkt 50 mm framför leden (A), och de två ryggstödsplattorna skall med låg kraft pressas tangentiellt mot ryggstödet.

2.3.4 Om det inte är möjligt att bestämma tangenter till varje enskilt område av ryggstödet (över och under ländryggen) skall följande utföras:

2.3.4.1 Om det inte är möjligt att bestämma tangenten till den nedre arean skall den nedre ryggstödsplattan i vertikalt läge pressas mot ryggstödet.

2.3.4.2 Om det inte är möjligt att bestämma tangenten till den övre arean fixeras leden (B) på en höjd av 230 mm över sätets referenspunkt om den nedre ryggstödsplattan är vertikal. Därefter pressas de två ryggstödsplattorna med låg kraft mot ryggstödet.

3. KONTROLLER OCH MÄTNINGAR SOM SKALL UTFÖRAS

3.1 Brott och sprickor

Alla bärande delar, leder, monteringsbeslag och delar på traktorn som överför belastningskraften skall vara fria från brott och sprickor som kan iakttas vid okulär besiktning utom i följande fall:

3.1.1 Om det inte har försämrande inverkan på skyddsanordningens hållfasthet, t.ex. i en beklädnadspanel eller i en punkt- eller häftsvets för att sätta fast beklädnadspaneler.

3.1.2 Om de uppstår under den sista tryckprovningen (beskrivs i punkt 1.5).

3.1.3 Om ett överlastprov har utförts med godkänt resultat efter det att brotten eller sprickorna har uppträtt.

3.1.4 Om de uppträder under en överlastprovning.

3.2 Det fria utrymmet

Under varje provning undersöks skyddsanordningen för att se om någon del av denna har trängt in i det fria utrymmet omkring förarsätet enligt definitionen i punkt 2.1. Skyddsanordningen skall dessutom undersökas för att bestämma om någon del av det fria utrymmet inte längre är skyddat av skyddsanordningen. Detta anses vara fallet om någon del av det fria utrymmet kommer i kontakt med den plana marken om traktorn välter i den riktning varifrån belastningen anbringas. Härvid förutsätts att däckens dimension och spårvidden är lika med de minsta värden som rekommenderas av tillverkaren.

3.3 Slutlig kvarstående deformation

Efter den sista provningen skall den slutliga, kvarstående deformationen registreras. För detta ändamål skall läget av skyddsanordningens huvuddelar i förhållande till sätets referenspunkt noteras innan provningen inleds.

BILAGA 4

FIGURER

Figur 1. Angreppspunkt för belastning från sidan

Figur 2 Angreppspunkt för belastning i längsled

Figur 3 Exempel på uppställning för tryckprovning

Figur 4a Normal belastning (den upptagna energin Ei)

Figur 4b Normal belastning (som i figur 4a)

Figur 4c Överlastprov

Figur 5 Illustration av uttrycken kvarstående, elastisk och största deformation

Figur 6a Det fria utrymmet sett från sidan

Figur 6b Det fria utrymmet sett framifrån/bakifrån

Figur 6c Isometrisk avbildning

Figur 7 Anordning för att bestämma sätets referenspunkt

Figur 8 Metod för att bestämma sätets referenspunkt

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>

Hänvisning till >

BILAGA 5

FÖREBILD

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 6

MÄRKNING

EEG-typgodkännandemärket skall bestå av en rektangel i vilken är inskrivet den gemena bokstaven "e" följd av en bokstavs- eller sifferkod som anger den medlemsstat som har beviljat typgodkännandet:

>Plats för tabell>

Det EEG-typgodkännandenummer som motsvarar numret på EEG-typgodkännandeintyget som har utfärdats med avseende på hållfastheten hos skyddsanordningen och dess fastsättning på traktorn, placerat under och i närheten av rektangeln.

Exempel på ett EEG-typgodkännandemärke

EEG-typgodkännandet skall kompletteras med en extrasymbol "S".

>Hänvisning till >

Den skyddsanordning som bär ovanstående EEG-typgodkännandemärke är en skyddsanordning för vilken EEG-typgodkännande har beviljats i Tyskland (e 1) med nummer 1471.>Hänvisning till >

BILAGA 7

FÖREBILD FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDEINTYG

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 8

VILLKOR FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE

1. Ansökan om EEG-typgodkännande för en traktor med avseende på hållfastheten för skyddsanordningen och dess fastsättning på traktorn skall lämnas in av traktortillverkaren eller dennes representant.

2. Till den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningen tillhandahålles en traktor som är representativ för den traktortyp som skall godkännas med behörigt godkänd skyddsanordning och tillhörande fastsättningsdetaljer monterade.

3. Den tekniska tjänst som ansvarar för typgodkännandeprovningen skall kontrollera om den godkända typen av skyddsanordning är avsedd att monteras på den typ av traktor till vilken typgodkännandet begärs. Det måste särskilt kontrolleras att infästningen av skyddsanordningen motsvarar den som användes när EEG-typgodkännandet för denna beviljades.

4. Innehavaren av EEG-typgodkännandet kan begära att detta utvidgas till andra typer av skyddsanordningar.

5. De behöriga myndigheterna beviljar en sådan utvidgning under följande förutsättningar:

5.1 Den nya typen av skyddsanordning och dess infästning i traktorn skall ha beviljats EEG-typgodkännande.

5.2 Den nya typen av skyddsanordning skall vara konstruerad för montering på den typ av traktor för vilken utvidgningen av EEG-typgodkännandet begärs.

5.3 Fastgöringen av skyddsanordningen på traktorn måste motsvara den som kontrollerades när EEG-typgodkännandet för skyddsanordningen beviljades.

6. Ett intyg, till vilken en förebild visas i bilaga 9, bifogas EEG-typgodkännandeintyget för varje typgodkännande eller utvidgning av typgodkännande som har beviljats eller vägrats.

7. Om ansökan om EEG-typgodkännande för en typ av traktor lämnas in samtidigt som ansökan om EEG-typgodkännande för en typ av skyddsanordning som är avsedd att monteras på den typ av traktor för vilken EEG-typgodkännandet avser, skall de i punkterna 2 och 3 angivna kontrollerna inte utföras.

BILAGA 9

FÖREBILD

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >