Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 80/232/EEG av den 15 januari 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om de nominella vikter och volymer samt volymer för behållare som är tillåtna för vissa färdigförpackade varorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 051 , 25/02/1980 s. 0001 - 0007

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0217

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 9 s. 0101

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 2 s. 0217

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 11 s. 0003

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 11 s. 0003RÅDETS DIREKTIV av den 15 januari 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om de nominella vikter och volymer samt volymer för behållare som är tillåtna för vissa färdigförpackade varor (80/232/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym(4) anger de maximalt tillåtna negativa avvikelserna från angivet innehåll. Därjämte anges den märkning och de kontrollmetoder som skall tillämpas på dessa förpackningar för att dessa skall få spridas inom hela gemenskapen.

Trots direktivet kvarstår handelshinder för färdigförpackade varor, vilket beror på skillnaden i lagstiftning i fråga om dessa varors mättekniska egenskaper, speciellt som medlemsstaterna har olika bestämmelser för sådana varors volym och vikt. Därför måste sådana bestämmelser anpassas till varandra.

För en given produkt ligger ofta antalet förpackningsstorlekar så nära varandra att konsumenterna riskerar att bli förvillade. Därför bör antalet storlekar reduceras så långt som möjligt för att vinna större överskådlighet på marknaden.

Dessa begränsningar skall gälla både för färdigförpackade varor och de produkter som säljs efter vikt eller volym.

Artikel 16 i rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska öökontrollmetoder(5) i dess lydelse enligt anslutningsakten(6) föreskriver att en harmonisering av kraven för marknadsföring och försäljning av vissa varor, särskilt vad gäller föreskrifter om vissa tillåtna färdigförpackade mängder, får täckas genom särdirektiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv skall avse de varor som färdigförpackas enligt artikel 1 och 2 av direktiv 76/211/EEC och som nämns i bilagorna till det här direktivet. Det skall inte gälla färdigförpackade varor som uteslutande är avsedda för yrkesmässig anövändning.

Artikel 2

De varor som avses i artikel 1 skall delas in i tre grupper:

a) Varor som säljs efter vikt eller volym utom de varor som nämns under b och c nedan.

Bilaga 1 fastställer för var och en av dessa varor önominella mängder för innehållet i färdigförpackningar.

b) Varor som säljs efter vikt eller volym och som förpackas i standardiserade behållare enligt bilaga 2, utom de varor som räknas upp i bilaga 1.

Bilaga 2 fastställer för dessa varor behållarnas volym.

c) Varor i aerosolform.

Bilaga 3 fastställer volymen i flytande form för dessa varor och, ifråga om metallbehållare, behållarens volym.

Artikel 3

Färdigförpackningar skall alltid upplysa om innehållets nominella vikt eller volym enligt kraven i direktiv 76/211/EEG.

I de fall som nämns i artikel 2 b och c skall behållarna även ange nominell volym enligt bestämmelserna i bilaga 2 och i bilaga 3 punkt 1 eller, i förekommande fall, hänvisa till de CEN-standarder som nämns i bilagorna. Detta skall ske på sådant sätt att det inte leder till någon förväxling med ovannämnda upplysning.

Artikel 4

I de fall en flerpack innehåller två eller flera färdigförpackningar skall de förpackningsstorlekar som räknas upp i bilaga 1, 2 och 3 gälla för var och en av de enskilda färdigförpackningarna.

I de fall en färdigförpackning består av två eller flera separata förpackningar, som inte avses att säljas var för sig, skall de förpackningsstorlekar som räknas upp i bilaga 1, 2 och 3 gälla den förstnämnda förpackningen.

Artikel 5

Medlemsstaterna får inte vägra, förbjuda eller begränsa marknadsföring eller försäljning av färdigförpackade varor som uppfyller kraven i detta direktiv, på grund av deras nominella mängd i fråga om färdigförpackningar som nämns i bilaga 1 och i bilaga 3 punkt 2, på grund av behållarnas nominella volym i fråga om de i bilaga 2 nämnda färdigförpackningarna eller på någon av dessa två grunder i fråga om de i bilaga 3 punkt 1 nämnda varorna.

Artikel 6

Före den 1 januari 1982 får medlemsstaterna inte vägra, förbjuda eller begränsa marknadsföring eller försäljning av sådana förpackningar som uppfyller kraven i direktiv 76/211/EEG, om nominell mängd eller volym för behållaren inte anges i det här direktivet och förpackningarna övar öutsläppta på marknaden i de berörda medlemsstaterna vid tidpunkten för anmälan av det sistnämnda direktivet.

Första stycket skall inte gälla för de åtgärder som kommer att vidtas av Storbritannien och Irland för att fastställa mätstorheter i SI-enheter.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de beslut som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 24 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 januari 1980.

På Rådets vägnar

G. ZAMBERLETTI

Ordförande

(1) EGT nr C 193, 18.8.1976, s. 3.

(2) EGT nr C 30, 7.2.1977, s. 34.

(3) EGT nr C 114, 11.5.1977, s. 30.

(4) EGT nr L 46, 21.2.1976, s. 1.

(5) EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 1.

(6) EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 4.

BILAGA 1

NOMINELLA MÄNGDER FÖR INNEHÅLLET I FÄRDIGFÖRPACKNINGAR

1. MATVAROR SOM SÄLJS EFTER VIKT (kvantitet i g)

1.1 Smör (CCT /Common Customs Tariff/ rubrik nr 04.03), margarin, emulgerade eller ickeanimaliska och vegetabiliska fetter (bordsmargarin med låg fetthalt)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.2 Färskostar utom "petits suisses" och andra ostar förpackade på samma sätt (CCT underrubrik ex 04.04 E 1 c)

62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

1.3 Bords- och koksalt (CCT underrubrik 25.01 A)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

1.4 Florsocker, rött och brunt socker, kandisocker

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 5 000

1.5 Spannmålsprodukter (utom barnmat)

1.5.1 Mjöl, gryn och flingor av spannmål samt mjöl och flingor av havre (med undantag för produkterna under 1.5.4)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500(1) - 5 000 - 10 000

1.5.2 Pastaprodukter (CCT rubrik nr 19.03)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.5.3 Ris (CCT rubrik nr 10.06)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.5.4 Färdigberedda spannmålsprodukter och flingor

250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000

1.6 Torkade grönsaker (CCT rubrik nr 07.05)(2), torkad frukt (CCT rubriknummer eller underrubriker ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

1.7 Malet eller omalet rostat kaffe, cikoria och kaffesurrogat

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.8 Djupfrysta produkter

1.8.1 Frukt och grönsaker och förkokad potatis till pommesfrites

150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500

1.8.2 Fiskfiléer och fisk i portioner, panerad eller opanerad

100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 2 000

1.8.3 Fiskpinnar

150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1 200 - 1 500 - 1 800

2. MATVAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM (kvantitet i ml)

2.1 Glass i större kvantiteter än 250 ml (utom all glass där volymen inte bestäms av behållarens form)

300 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000

3. TORRFODER FÖR HUNDAR OCH KATTER(3) (kvantitet i g)

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

4. FÄRDIGBLANDADE MÅLARFÄRGER OCH FERNISSOR (MED ELLER UTAN TILLSATS AV LÖSNINGSMEDEL) (kvantitet i ml)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000

5. LIM OCH KLISTER I FAST ELLER PULVERISERAD FORM (kvantitet i g)

25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 500 - 5 000 - 8 000 - 10 000

6. RENGÖRINGSMEDEL

(i fast form och i pulverform angivet i g, i lättflytande eller tjockflytande form angivet i ml)

Produkter för bl.a. läder och skodon, trä och golvbeläggningar, ugnar och metaller inklusive i bilar, fönster och speglar inklusive i bilar (CCT rubrik nr 34.05); fläckborttagningsmedel, stärkelse och färgämnen för hushållsbruk (CCT underrubrik 38.12 A och 32.09 C), bekämpningsmedel mot insekter för hushållsbruk (CCT rubrik nr ex 38.11), avökalkningsmedel (CCT rubrik nr 34.02), luktborttagningsmedel för hushållsbruk (CCT underrubrik 33.06 B), ickefarmaceutiska desinfektionsmedel.

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000

7. KOSMETIKA. SKÖNHETS- OCH TOALETTARTIKLAR (CCT underrubriker 33.06 A och B)

(i fast form och pulverform angivet i g, i lättflytande eller tjockflytande form angivet i ml)

7.1 Hudprodukter och produkter för munhygien

rakkrämer, krämer och lotion för universalbruk, handkrämer och handlotion, solskyddsprodukter, munhygienprodukter (med undantag för tandkräm)

15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

7.2 Tandkräm

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300

7.3 Hårvårdsprodukter (utom hårfärgningsmedel) och badprodukter,

hårspray, shampo, hårsköljningsmedel, hårnäring, pomada, hårkräm (utom de hårlotioner som nämns i 7.4), "skumbad" och andra skumprodukter för bad och dusch

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000

7.4 Alkoholbaserade produkter

som innehåller under 3 volymprocent naturlig eller syntetisk parfymolja och under 70 volymprocent ren etylalkohol: aromatiskt vatten, hårlotion, pre-shave och after-shave lotion

15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000

7.5 Deodoranter och produkter för den personliga hygienen

20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200

7.6 Talkpuder

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1 000

8. TVÄTTMEDEL

8.1 Toalett- och hushållstvålar i fast form (g) (CCT rubrik nr 34.01)

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

8.2 Flytande tvål (g) (CCT rubrik nr 34.01)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3 Tvålflingor etc. (g) (CCT rubrik nr 34.01)

250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4 Tvätt-, rengörings- och skurmedel i vätskeform samt övriga dylika hjälpmedel (CCT rubrik nr 34.02) och hypokloritpreparat (utom de produkter som omnämns under punkt 6) (kvantitet i ml)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250(4) - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000

8.5 Skurpulver (g)

250 - 500 - 750 - 1 000 - 10 000

8.6 Förtvätt- och blötläggningsmedel i pulverform (g)

250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000 - 10 000

9. LÖSNINGSMEDEL (ml)

i den mening som avses i rådets direktiv 73/173/EEG av den 4 juni 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (lösningsmedel)(5)

25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 500 - 5 000 - 10 000

10. SMÖRJOLJOR (ml)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

(1) Gäller ej havremjöl eller havregryn.

(2) Med undantag för potatis och torkade grönsaker.

(3) Produkter med en vätskehalt på mindre än 14 %.

(4) Endast för hypokloriter.

(5) EGT nr L 189, 11.7.1973, s. 7.

BILAGA 2

TILLÅTNA VOLYMER FÖR BEHÅLLARE

Standarder EN 23.1, 2:a uppl. (maj 1978) och EN 76, 1:a uppl. (dec. 1978) skall tillämpas utom i de fall varorna och volymerna som där fastställs avviker från dem som anges i denna bilaga.

1. KONSERVER OCH HALVKONSERVER I BURKAR ELLER GLASBEHÅLLARE: VEGETABILISKA PRODUKTER (FRUKT, GRÖNSAKER, TOMATER, POTATIS, MED UNDANTAG AV SPARRIS, SOPPOR, FRUKT- ELLER GRÖNSAKSJUICER OCH FRUKTNEKTAR) FÖR KONSUMTION

1.1 Konservburkar eller glasbehållare (volym i ml)

106 - 156 - 212(1) - 228(2) - 314 - 370 - 425(3) - 446(4) - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200

1.1.1 Tilläggslista för tumlare:

53(5) - 125(6) - 250(7)

1.2 Lista på tillåtna volymer för specialprodukter: (volym i ml)

- Tryffel: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850

- Tomater:

koncentrat: 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3 100 - 4 250

skalade eller oskalade: 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2 650 - 3 100

- Fruktcocktails, frukt i sockerlag: 106 - 156 - 212(8) - 228(9) - 236 - 314 - 370 - 425(10) - 446(11) - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200

2. VÄTSKEHALTIG HUND- OCH KATTMAT (volym i ml)

212(12) - 228(13) - 314 - 425(14) - 446(15) - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650

3. TVÄTT- OCH RENGÖRINGSMEDEL I PULVERFORM

Färdigförpackningarnas volym skall vara som följer:

Förpackning nr Volym i ml

E 0.5 375

E 1 750

E 2 1 500

E 3 2 250

E 5 3 750

E 10 7 700

E 15 11 450

E 20 15 200

E 25 18 950

E 30 22 700

Dunk nr

E 5 3 950

E 10 7 700

E 15 11 450

E 20 15 200

E 25 18 950

E 30 22 700

(1) Dessa volymer kommer att omprövas senast fem år efter det datum då detta direktiv antas.

(2) Tillåten volym under en tioårsperiod från det datum då detta direktiv antas.

BILAGA 3

VOLYMER FÖR VAROR SOM SÄLJS I FORM AV AEROSOLER, MED UNDANTAG FÖR VAROR SOM UTESLUTS I BILAGA 1 PUNKT 7.4 OCH LÄKEMEDEL

Trots artikel 8.1 i rådets direktiv 75/234/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aerosolbehållare(1) behöver varuförpackningar, som säljs i aerosoler och som uppfyller kraven i detta direktiv, inte ange innehållets nominella vikt.

1. PRODUKTER SOM SÄLJS I METALLBEHÅLLARE

>Plats för tabell>

2. PRODUKTER SOM SÄLJS I GENOMSKINLIGA ELLER OGENOMSKINLIGA GLAS- ELLER PLASTBEHÅLLARE (volym i vätskeform i ml):

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150

(1) EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 40.