Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 80/590/EEG av den 9 juni 1980 om fastställande av den symbol som får åtfölja material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 151 , 19/06/1980 s. 0021 - 0022

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 10 s. 0203

"Grekisk specialutgåva

" Område 13 Volym 9 s. 0125

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 10 s. 0203

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 11 s. 0024

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 11 s. 0024KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 9 juni 1980 om fastställande av den symbol som får åtfölja material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (80/590/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/893/EEG den 23 november 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel(1), särskilt den sista strecksatsen i artikel 7.1.a i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt den sista strecksatsen i artikel 7.1.a i direktiv 76/893/EEG skall en symbol fastställas som får åtfölja material och produkter i stället för uttrycket "för användning till livsmedel" eller en särskild anvisning om hur sådana material och produkter skall användas.

En sådan symbol måste vara lätt att förstå. Dessutom måste man kunna återge den på material och produkter eller på annat sätt under bästa möjliga tekniska villkor.

Den symbol som återges i bilagan till detta direktiv uppfyller dessa villkor.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv överensstämmer med Ständiga livsmedelskommitténs yttrande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den symbol som avses i sista strecksatsen i artikel 7.1 a i direktiv 76/893/EEG skall vara den som återges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att från och med den 1 januari 1981 godkänna användningen av den symbol som avses i artikel 1.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 juni 1980.

På kommissionens vägnar

Étienne DAVIGNON

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 19.

BILAGA

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >