Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 80/876/EEG av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehaltEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 250 , 23/09/1980 s. 0007 - 0011

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 11 s. 0003

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 11 s. 0071

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 11 s. 0003

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 11 s. 0071RÅDETS DIREKTIV av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt (80/876/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Enligt rådets direktiv 76/116/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel(4) gäller redan gemenskapsregler i fråga om beteckning, sammansättning, märkning och förpackning av de viktigaste enkla och sammansatta gödselmedlen inom gemenskapen. Direktiv 76/116/EEG behandlar framförallt ammoniumnitratgödselmedel. Det förefaller dock nödvändigt att fastställa ytterligare gemenskapsregler för dessa gödselmedel med hänsyn till deras speciella egenskaper och kravet på allmän säkerhet, hälsa och arbetarskydd.

Ammoniumnitrat är den väsentliga beståndsdelen i en mängd produkter, av vilka några är avsedda att användas som gödselmedel och andra som sprängämnen. De avvikelser som förekommer mellan nationella bestämmelser för klassificering av produkter som används som gödselmedel och för andra produkter som är baserade på ammoniumnitrat, leder till att olika bestämmelser gäller i medlemsstaterna i fråga om marknadsföringen av ammoniumnitratgödselmedel. Dessa avvikelser kan medföra hinder mot handeln med enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt inom Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Sådana hinder mot genomförandet av den gemensamma marknaden kan minskas eller till och med undanröjas om samma krav antas av samtliga medlemsstater, antingen som tillägg till eller i stället för deras nuvarande lagstiftning.

En del av de produkter som omfattas av detta direktiv kan i vissa fall användas för andra ändamål än de avsedda. Eftersom detta kan medföra risker för människor och egendom bör medlemsstaterna vidta åtgärder som hindrar sådan användning.

För detta ändamål och med hänsyn till allmän säkerhet är det framför allt nödvändigt att på gemenskapsnivå fastställa de egenskaper som skiljer enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt från olika typer av ammoniumnitrat som används för tillverkning av sprängämnen.

Enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt bör ha vissa egenskaper som säkerställer att de är ofarliga. Dessutom vill flera medlemsstater ha rätt att prova sådana gödselmedel i fråga om detonationssäkerhet innan eller efter det att de marknadsförs.

Bestämning av metoder för analys och övervakning samt eventuella ändringar av eller tillägg till dessa med hänsyn till tekniska framsteg utgör åtgärder av teknisk natur. För att förenkla och påskynda proceduren bör sådana metoder antas av kommissionen.

Hänsyn till tekniska framsteg kräver att de tekniska kraven i detta direktiv antas utan dröjsmål. En procedur för detta har redan fastställts i artiklarna 10 och 11 i direktiv 76/116/EEG i syfte att anpassa direktiv om gödselmedel till tekniska framsteg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Utan att påverka tillämpningen av direktiv 76/116/EEG skall detta direktiv gälla enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt som släpps ut på marknaden i gemenskapens medlemsstater.

2. I detta direktiv avses med gödselmedel sådana kemiskt framställda ammoniumnitratbaserade produkter som är avsedda som gödselmedel och innehåller mer än 28 % (vikt) kväve, och som kan innehålla oorganiska tillsatser eller inaktiva fyllnadsmaterial, såsom malen kalksten eller dolomit, kalciumsulfat, magnesiumsulfat och kieserit.

3. Andra oorganiska tillsatser och inaktiva material än de som nämns i punkt 2 får inte användas i gödselmedelsrecept om detta medför att gödselmedlets värmekänslighet eller benägenhet att detonera ökar.

Artikel 2

För att få betecknas "EEG-gödselmedel" skall gödselmedlet ha de egenskaper och uppfylla de gränsvärden som anges i bilaga 1. Den person som ansvarar för marknadsföringen av gödselmedlet inom gemenskapen skall bekräfta att så är fallet genom att använda beteckningen "EEG-gödselmedel".

Artikel 3

Enbart förpackade gödselmedel får göras tillgängliga för den slutliga användaren.

Internationella bestämmelser om transport av farliga ämnen skall alltjämt gälla för transport av gödselmedel.

Artikel 4

Ingen medlemsstat får med hänvisning till kraven i detta direktiv förbjuda, begränsa eller hindra marknadsföring av gödselmedel som är märkta "EEG-gödselmedel" och som uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 5

Bestämmelserna i detta direktiv skall inte utesluta åtgärder som med hänsyn till allmän säkerhet förbjuder, begränsar eller hindrar marknadsföring av gödselmedel.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att gödselmedel med beteckningen "EEG-gödselmedel" som släpps ut på marknaden uppfyller kraven i detta direktiv och i dess bilaga 1.

Artikel 7

1. Utan att de åtgärder som avses i artikel 6 påverkas har medlemsstaterna rätt att utföra ytterligare kontroller av "EEG- gödselmedel". Sådana kontroller kan utföras innan gödselmedlen släpps ut på marknaden, efter marknadsföring eller samtidigt med dessa åtgärder.

2. För dessa kontroller får endast det prov som beskrivs i bilaga 2 användas.

3. "EEG-gödselmedel" som uppfyller kraven i detta direktiv och, om så krävs av en medlemsstat, klarar det prov gällande detonationssäkerheten som beskrivs i bilaga 2 får - särskilt ifråga om lagring - inte bli föremål för lika stränga nationella bestämmelser som de som gäller produkter som inte uppfyller direktivets krav.

Artikel 8

1. Följande skall fastställas enligt förfarandet i artikel 11 i direktiv 76/116/EEG:

- Metoden för kontroll av att kraven i punkt 1, 2 och 6 i bilaga 1 uppfylls samt för hur det prov som beskrivs i bilaga 2 skall utföras.

- Antalet termiska belastningscykler som gödselmedlet skall underkastas enligt kraven i bilaga 2. Minst två sådana cykler krävs.

- Metoder för analys och provtagning.

- Högsta tillåtna halt av tungmetaller.

2. Sådana ändringar som med hänsyn till anpassningen till tekniska framsteg är nödvändiga i fråga om metoderna för fastställande av gödselmedlens sammansättning och egenskaper samt i fråga om provet av detonationssäkerheten skall antas enligt samma förfarande.

3. Tre år efter genomförandet av detta direktiv skall samma förfarande användas för att besluta om kravet på två termiska cykler skall bibehållas vid det prov som nämns i bilaga 1 punkt 1.

Artikel 9

1. Om en medlemsstat har anledning att misstänka att ett gödselmedel som uppfyller kraven i detta direktiv utgör en säkerhetsrisk eller är hälsofarligt, får den tillfälligt förbjuda marknadsföring av gödselmedlet inom sitt territorium eller underkasta det speciella villkor. De övriga medlemsstaterna och kommissionen skall genast underrättas om beslutet och skälen för detta.

2. Kommissionen skall inom sex veckor samråda med de berörda medlemsstaterna samt därefter utan dröjsmål ge tillkänna sin ståndpunkt och vidta nödvändiga åtgärder.

3. Om kommissionen finner att en teknisk anpassning av detta direktiv är nödvändig skall denna beslutas av kommissionen eller av rådet enligt förfarandet i artikel 8.

Den medlemsstat som vidtagit försiktighetsåtgärder får i så fall tillämpa dessa tills denna anpassning träder i kraft.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall senast arton månader efter dagen för anmälan anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 1984.

2. Medlemsstaterna skall se till att kommissionen informeras om texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 juli 1980.

På rådets vägnar

J. SANTER

Ordförande

(1) EGT nr C 16, 23.1.1976, s. 4.

(2) EGT nr C125, 8.6.1976, s. 43.

(3) EGT nr C 204, 30.8.1976, s. 10.

(4) EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 21.

BILAGA 1

EGENSKAPER HOS OCH GRÄNSVÄRDEN FÖR ENKLA AMMONIUMNITRATGÖDSELMEDEL MED HÖG KVÄVEHALT

1. Porositet (oljebindningsförmåga)

Sedan gödselmedlet utsatts för två termiska cykler vid en temperatur mellan 25 och 50° C får det inte kvarhålla mer än 4 viktprocent olja.

2. Brännbara beståndsdelar

Viktprocenten brännbart material, mätt som kolhalt, får inte överskrida 0,2 % för gödselmedel med en kvävehalt på minst 31,5 viktprocent och får inte överskrida 0,4 % för gödselmedel med en kvävehalt högre än 28 % men lägre än 31,5 viktprocent.

3. pH-värde

En lösning med 10 g gödselmedel i 100 ml vatten skall ha ett pH-värde på minst 4,5.

4. Analys av partikelstorlek

Högst 5 viktprocent av gödselmedlet får passera en sikt med maskstorlek 1 mm, och högst 3 viktprocent får passera genom en sikt med maskstorlek 0,5 mm.

5. Klor

Maximal klorhalt: 0,02 viktprocent.

6. Tungmetaller

Tungmetaller bör inte tillsättas avsiktligt, och eventuella spår som kan vara en följd av produktionsprocessen bör inte överskrida den gräns som kommittén har fastställt.

BILAGA 2

BESKRIVNING AV DET DETONATIONSSÄKERHETSPROV SOM AVSES I ARTIKEL 7

Provningen skall utföras på ett representativt prov av gödselmedlet. Innan detonationssäkerheten provas skall provets hela massa utsättas för termiska cykler högst 5 gånger.

Gödselmedlet skall genomgå detonationssäkerhetsprovet i ett horisontellt stålrör under följande betingelser:

>Plats för tabell>

Dessa cylindrar placeras med 150 mm mellanrum så att de bär upp röret horisontellt. Provet skall utföras två gånger. Provet anses avgörande om vid båda provningarna en eller flera av stödcylindrarna deformeras mindre än 5 %.