Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 81/75/EEG av den 17 februari 1981 som ändrar avsnitt 2 i bilaga 2 till direktiv 72/276/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 057 , 04/03/1981 s. 0023 - 0026

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 11 s. 0108

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 11 s. 0163

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 11 s. 0108

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 11 s. 0163RÅDETS DIREKTIVav den 17 februari 1981som ändrar avsnitt 2 i bilaga 2 till direktiv 72/276/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar(81/75/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIVmed beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,med beaktande av kommissionens förslag(1),med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), ochmed beaktande av följande:Rådets direktiv 71/307/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilier(4) föreskriver obligatorisk märkning av fiberinnehållet i textilprodukter.I enlighet med artikel 13 i direktiv 71/307/EEG fastställer rådets direktiv 72/276/EEG av den 17 juli 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar(5) 13 enhetliga analysmetoder för de flesta på marknaden förekommande textilvaror som består av binära blandningar.Textilvaror som består av polypropylenfibrer och vissa andra fibrer samt varor som består av klorfibrer baserade på homopolymerer av vinylklorid och vissa andra fibrer som även är underkastade märkningstvång enligt direktiv 71/307/EEG omfattas inte av direktiv 72/276/EEG. Enhetliga analysmetoder för dessa varor bör fastställas.HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Specialmetoderna nr 14 och 15, som redovisas i bilagan till detta direktiv, skall läggas till i avsnitt 2 i bilaga 2 till direktiv 72/276/EEG.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom ett år efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.2. Så snart detta direktiv anmälts skall medlemsstaterna även se till att kommissionen underrättas i så god tid att den kan lämna synpunkter på de förslag till lagar och andra författningar som de avser anta inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 februari 1981.På rådets vägnarD. F. van der MEIOrdförande

(1) EGT nr C 283, 13.11.1979, s. 4.

(2) EGT nr C 117, 12.5.1980, s. 80.

(3) EGT nr C 113, 7.5.1980, s. 35.

(4) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 16.

(5) EGT nr L 173, 31.7.1972, s. 1.

BILAGA

METODER FÖR KVANTITATIV ANALYS AV VISSA BINÄRAFIBERBLANDNINGAR

METOD NR 14

POLYPROPYLEN OCH VISSA ANDRA FIBRER(Xylenmetoden)1. TILLÄMPNINGDenna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära blandningar av1. polypropylenfibrer (31)med2. ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5), acetat (17), kupro (19), modal (20), triacetat (22), viskos (23), akryl (24), polyamid eller nylon (28), polyester (29) och glasfiber (38).2. PRINCIPPolypropylenfibrerna löses ut från en känd, torr massa av blandningen med kokande xylen. Återstoden sköljs, torkas och vägs. Dess massa, korrigerad om så krävs, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen polypropylen erhålls som mellanskillnaden.3. UTRUSTNING OCH REAGENS (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna)3.1 Utrustningi) Erlenmeyerkolvar med glaspropp, minsta kapacitet 200 ml.ii) Återloppskylare (lämplig för vätskor med hög kokpunkt) som passar till kolvarna (i).3.2 ReagensXylen, kokintervall 137 P142 °C.Obs!Denna reagens är mycket lättantändlig och avger giftiga ångor. Den bör hanteras i dragskåp.4. UTFÖRANDEFölj förfarandet i de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan enligt nedan:Tillsätt 100 ml xylen (3.2) per gram provmaterial till provkroppen i kolven (3.1 i). Sätt på kylaren (3.1 ii) och låt innehållet koka 3 minuter. Häll omedelbart av den varma vätskan genom den vägda filterdegeln (se anm.1). Upprepa behandlingen ytterligare två gånger, varje gång med 50 ml nytt lösningsmedel.Skölj återstoden, fortfarande i kolven, med i tur och ordning 30 ml kokande xylen (två gånger), sedan med 75 ml petroleumeter (1.3.2.1 i de allmänna anvisningarna; två gånger). Efter den andra sköljningen med petroleumeter filtreras innehållet genom filterdegeln. Sedan överförs återstående fibrer till degeln med hjälp av en liten mängd petroleumeter varpå lösningsmedlet får avdunsta. Torka, kyl och väg degeln och återstoden.Anmärkningar:1. Förvärm degeln genom vilken xylenet skall filtreras.2. Efter behandlingen med kokande xylen är det viktigt att kolven avkyls ordentligt innan petroleumetern tillsätts.3. För att begränsa den brand- och giftfara som operatören utsätts för kan man använda en extraheringsapparat, som vid lämplig användning ger identiskt resultat(1).5. BERÄKNING AV RESULTATBeräkna resultaten enligt de allmänna anvisningarna. Värdet på d är 1,00.6. PRECISIONFör en homogen textilblandning skall konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte vara större än ± 1 vid 95 % konfidensnivå.

METOD NR 15

BLANDNINGAR AV KLORFIBRER (HOMOPOLYMERER AV VINYLKLORID) OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG(Metod med användande av koncentrerad svavelsyra)1. TILLÄMPNINGDenna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära blandningar av1. klorfibrer (25) baserade på homopolymerer av vinylklorid (vare sig de är efterklorerade eller inte)med2. bomull (5), acetat (17), kupro (19), modal (20), triacetat (22), viskos (23), vissa akryltyper (24), vissa modakryltyper (27), polyamid eller nylon (28) och polyester (29).De modakryltyper som avses är de som ger en klar lösning när de doppas i koncentrerad svavelsyra (relativ densitet 1,84 vid 20 °C).Denna metod kan användas i stället för metod nr 8 och 9.2. PRINCIPIngående komponent, annan än klorfiber (d.v.s. de fibrer som omnämns under 2 i punkt 1), löses ut från en känd, torr massa av blandningen med koncentrerad svavelsyra (relativ densitet 1,84 vid 20 °C). Återstoden, som består av klorfiber, sköljs, torkas och vägs. Dess massa, korrigerad om så krävs, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen annat fiberslag erhålls som mellanskillnaden.3. UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna)3.1 Utrustningi) Erlenmeyerkolvar med glaspropp, minsta kapacitet 200 ml.ii) Glasstav med tillplattad ände.3.2 Reagenseri) Svavelsyra, koncentrerad (relativ densitet 1,84 vid 20 °C).ii) Svavelsyra, ca 50 % (m/m) vattenhaltig lösning.Tillred lösningen genom att försiktigt under avkylning tillsätta 400 ml svavelsyra (relativ densitet 1,84 vid 20 °C) till 500 ml destillerat eller dejoniserat vatten. Efter nedkylning till rumstemperatur späds lösningen med vatten till 1 liter.iii) Ammoniak, utspädd lösning.Späd 60 ml koncentrerad ammoniak (relativ densitet 0,880 vid 20 °C) med destillerat vatten till 1 liter.4. UTFÖRANDEFölj förfarandet i de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan enligt nedan:Tillsätt 100 ml svavelsyra (3.2 i) per gram provmaterial till provkroppen i kolven (3.1 i).Låt kolven stå i rumstemperatur i 10 minuter. Rör under tiden om då och då med glasstaven. Om ett vävt eller stickat tyg behandlas, tryck det mot kolvväggen med glasstaven så att det material som lösts upp av svavelsyran avskiljs.Häll vätskan genom den vägda filterdegeln. Tillsätt 100 ml ny svavelsyra (3.2 i) till kolven och upprepa behandlingen. Överför innehållet i kolven till filterdegeln med hjälp av glasstaven. Om nödvändigt, tillsätt litet koncentrerad svavelsyra (3.2 i) till kolven för att fibrer som klibbar fast vid kolvväggen skall kunna överföras till filterdegeln. Töm filterdegeln genom avsugning och ta bort filtratet genom att tömma eller byta ut filterkolven. Skölj med, i tur och ordning, 50 % svavelsyrelösning (3.2 ii), destillerat eller avjoniserat vatten (I.3.2.3 i de allmänna anvisningarna), ammoniaklösning (3.2 iii) och skölj slutligen noggrant med destillerat eller dejoniserat vatten och avvattna degeln genom avsugning efter varje påfyllning. (Låt sköljvätskan självrinna före avsugningen.)Torka degeln, låt den svalna och väg den med innehåll.5. BERÄKNING AV RESULTATBeräkna resultaten enligt de allmänna anvisningarna. Värdet på d är 1,00.6. PRECISIONFör en homogen blandning av textilmaterial skall konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte vara större än ± 1 vid 95 % konfidensnivå.

(1) Se t. ex. den apparat som beskrivs i 'Melliand Textilberichte' 56 (1975), sid. 643 P645.