Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 83/575/EEG av den 26 oktober 1983 om ändring av direktiv 71/316/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 332 , 28/11/1983 s. 0043 - 0047

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 13 s. 0178

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 14 s. 0237

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 13 s. 0178

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 14 s. 0237RÅDETS DIREKTIV av den 26 oktober 1983 om ändring av direktiv 71/316/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (83/575/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Syftet med direktiv 71/316/EEG(4) är att säkerställa att mätdon får fri rörlighet inom gemenskapen genom harmonisering av de inbördes olika nationella lagar som reglerar metrologisk kontroll. I detta syfte fastställs lämpliga former för EEG-typgodkännande och första EEG-verifikation samt EEG-metoder för metrologisk kontroll.

De erfarenheter som gjorts inom mätdonsområdet på senare tid gör att vissa artiklar i ovan nämnda direktiv måste ändras.

De kontrollmetoder som används för närvarande gör att första EEG-verifikation kan utföras på annat sätt än som enhetskontroll av mätdon.

När direktiv 71/316/EEG antogs kunde denna utveckling inte beaktas. Vissa medlemsstater har sedan dess infört bestämmelser i sin nationella lagstiftning som tar hänsyn till denna utveckling.

Det är därför välbetänkt att ändra och komplettera texten i de europeiska bestämmelser som gäller för närvarande så att den nationella lagstiftning som antagits i ovan nämnda syfte kan harmoniseras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 71/316/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas av följande:

"Artikel 1

1. a) Detta direktiv gäller produkter som betecknas mätdon, innefattande mätinstrument, komponenter till mätdon, tillsatsanordningar och mätutrustning.

b) Direktivet gäller också måttenheter och harmonisering av metoder för mätning och metrologisk kontroll, samt i tillämpliga fall de medel som krävs för att tillämpa dessa metoder.

c) Det gäller också föreskrifter, mätmetoder, metrologisk kontroll och kvantitetsmärkning för färdigförpackade varor.

2. Ingen medlemsstat får, enligt detta direktiv och därmed sammanhängande särskilda direktiv, förhindra, förbjuda eller begränsa att ett mätdon eller en vara enligt punkt 1 släpps ut på marknaden och/eller tas i drift om mätdonet eller varan försetts med EEG-märkning och/eller märkning enligt villkoren i detta direktiv och i de särskilda direktiv som gäller mätdonet eller varan.

3. Medlemsstaterna skall ge EEG-typgodkännande och första EEG-verifikation samma status som motsvarande nationella förfaranden.

4. De särskilda direktiv som gäller frågorna i punkt 1 skall specificera följande:

- Särskilt mätmetoderna, egenskaperna, de tekniska förutsättningarna, samt konstruktion och arbetssätt för objekten enligt punkt 1 a.

- De krav som gäller för punkt 1 b och c.

Dessa särskilda direktiv kan fastställa ett datum när de gällande nationella föreskrifterna skall ersättas av gemenskapsföreskrifter."

2. Artikel 2 skall ersättas av följande:

"Artikel 2

1. EEG-typgodkännande av ett mätdon innebär att det får genomgå första EEG-verifikation, och när detta inte krävs, att det är tillåtet att placera mätdonet på marknaden eller att ta det i drift. Om det eller de särskilda direktiv som är tillämpliga för en viss kategori mätdon undantar denna kategori från EEG-typgodkännande, får mätdonen i denna kategori genomgå första EEG-verifikation direkt.

2. Om en medlemsstat har erforderlig utrustning för kontroll, skall medlemsstaten utfärda EEG-typgodkännande för varje mätdon som uppfyller kraven enligt detta direktiv och enligt de särskilda direktiv som rör mätdonet ifråga.

3. Endast tillverkaren eller dennes inom gemenskapen etablerade ombud får ansöka om EEG-typgodkännande. För ett visst mätdon får ansökan endast inlämnas i en medlemsstat.

4. En medlemsstat som utfärdat EEG-typgodkännande skall säkerställa att den hålls informerad om alla modifikationer av eller tillägg till den godkända typen. Medlemsstaten skall informera de övriga medlemsstaterna om sådana förändringar.

Modifikationer av eller tillägg till en godkänd typ måste i sin tur typgodkännas av den medlemsstat som utfärdade EEG-typgodkännandet, om sådana förändringar påverkar eller kan påverka mätresultat eller de villkor som föreskrivits för användning av mätdonet.

Ett tillägg till ett ursprungligt EEG-typgodkännande får dock inte utfärdas för en modifierad typ som ändrats efter det att föreskrifterna i detta direktiv eller det tillämpliga särskilda direktivet ändrats eller omarbetats på ett sådant sätt att den modifierade typen endast skulle kunna godkännas enligt de nya villkoren. I ett sådant fall skall i stället ett nytt EEG-typgodkännande utfärdas.

5. Medlemsstaterna skall utfärda EEG-typgodkännande enligt bestämmelserna i detta direktiv och de tillämpliga särskilda direktiven."

3. Artikel 4 skall ersättas av följande:

"Artikel 4

När ett mätdon klarat kontroll för EEG-typgodkännande enligt detta direktiv och de tillämpliga särskilda direktiven, skall den medlemsstat som genomfört kontrollen utfärda ett EEG-typgodkännandeintyg och sända detta till sökanden. I de fall som beskrivs i artikel 11 eller i ett särskilt direktiv skall sökanden på varje mätdon som motsvarar den godkända typen anbringa eller låta anbringa det EEG-godkännandemärke som anges i intyget. I alla andra fall får sökanden anbringa eller låta anbringa märket."

4. Artikel 5 skall ersättas av följande:

"Artikel 5

1. Ett EEG-typgodkännande skall gälla i tio år. Det får därefter förlängas i tioårsperioder. Antalet mätdon av den godkända typen som får tillverkas får inte begränsas.

Ett EEG-typgodkännande som utfärdats enligt detta direktiv och ett särskilt direktiv får inte förlängas efter den tidpunkt när någon ändring eller anpassning av gemenskapsbestämmelserna i fråga trätt i kraft, om EEG-typgodkännandet inte skulle ha utfärdats med stöd av de nya bestämmelserna.

Om ett EEG-godkännande inte förlängs skall godkännandet likväl fortsätta att gälla de EEG-märkta mätdon som redan är i drift.

2. Om ny teknik utnyttjas, som inte beaktas i ett särskilt direktiv, får EEG-typgodkännande med begränsad omfattning utfärdas, efter samråd med de övriga medlemsstaterna.

Godkännandet får ha följande inskränkningar:

- Begränsning av antalet mätdon som godkännandet får omfatta.

- Skyldighet att underrätta behöriga myndigheter om var mätdon installeras.

- Begränsning av användningsområdet.

- Särskilda inskränkningar beträffande den använda tekniken.

Godkännande får dock endast utfärdas under följande förutsättningar:

- Det särskilda direktivet för denna mätdonkategori har trätt i kraft.

- Ingen avvikelse har gjorts i förhållande till de största tillåtna fel som fastställts i de särskilda direktiven.

Ett sådant godkännande får inte ha längre giltighet än två år. Det får förlängas med högst tre år.

3. Den medlemsstat som utfärdat ett begränsat EEG-typgodkännande enligt punkt 2 ovan skall, så snart den anser att ny teknik visat sig vara tillförlitlig, ansöka om anpassning till tekniska framsteg av bilagorna till detta direktiv i tillämplig utsträckning, och av de särskilda direktiven, på det sätt som anges i artikel 18."

5. Punkterna 3.3 och 6.3 i bilaga 1 skall ersättas av följande:

"3.3 Märkningen enligt artikel 6 i detta direktiv är densamma som EEG-godkännandemärket, frånsett att den stiliserade bokstaven är symmetriskt spegelvänd kring en vertikal axel, och innefattar inga andra tecken om inte annat föreskrivs i de särskilda direktiven.

I punkt 6.3 visas ett exempel på denna märkning."

"6.3 Undantagsmärkning från EEG-typgodkännande (se punkt 3.3)

Exempel: >Hänvisning till film>

"

6. a) I artikel 7.1 b skall "artikel 5.2 och 5.3" ersättas av "artikel 5.2".

b) Följande punkt c läggs till i artikel 7.1:

"c) om medlemsstaten i fråga konstaterar att godkännande utfärdats oriktigt."

7. a) Artikel 8.1 skall ersättas av följande:

"1. a) Första EEG-verifikation innebär undersökning av ett nytt eller renoverat mätdon och bekräftelse av dess överensstämmelse med den godkända typen och/eller med kraven i detta direktiv och de tillämpliga särskilda direktiven. Verifikationen bekräftas med EEG-verifikationsmärket.

b) Första EEG-verifikation av ett mätdon kan genomföras på annat sätt än genom enhetskontroll i de fall som anges i de särskilda direktiven och genom de förfaranden som fastställts."

b) I artikel 8.3 skall "artikel 1.1" ersättas av "artikel 1.2".

8. Artikel 9 skall ersättas av följande:

"Artikel 9

1. När ett mätdon inlämnas för första EEG-verifikation skall den medlemsstat som utför undersökningen bestämma följande:

a) huruvida mätdonet tillhör en kategori som undantagits från EEG-typgodkännande, och i så fall huruvida det uppfyller de krav i fråga om teknisk uppbyggnad och funktion som fastställts i de särskilda direktiven rörande detta mätdon;

b) huruvida mätdonet har erhållit EEG-typgodkännande, och i så fall huruvida det överensstämmer med den godkända typen och uppfyller kraven i de särskilda direktiv rörande detta mätdon som gällde när detta EEG-typgodkännande utfärdades.

2. Den undersökning som utförs vid första EEG-verifikation enligt de särskilda direktiven skall särskilt omfatta följande:

- De metrologiska egenskaperna.

- De största tillåtna felen.

- Konstruktionen, i den mån denna garanterar att egenskaperna sannolikt inte kommer att försämras avsevärt under normala driftsförhållanden.

- Förekomsten av föreskriven märkning och märkskyltar eller förberedelser för EEG-verifikationsmärkning."

9. Artikel 10 skall ersättas av följande:

"Artikel 10

När ett mätdon godkänts vid en första EEG-verifikation enligt kraven i detta direktiv och de särskilda direktiven skall mätdonet förses med märket för partiell eller slutlig EEG-verifikation enligt reglerna i bilaga 2 till detta direktiv. Ansvaret för märkningen åvilar medlemsstaten."

10. Artikel 13 skall ersättas av följande:

"Artikel 13

Varje medlemsstat skall anmäla till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen vilka organ som bemyndigats att genomföra undersökning enligt detta direktiv och de särskilda direktiven, att utfärda EEG-typgodkännandeintyg och att utföra första EEG-verifikationsmärkning."

11. Artikel 15 skall ersättas av följande:

"Artikel 15

De särskilda direktiven skall specificera de krav som gäller vid kontroll av EEG-märkta mätdon i drift, särskilt vilka största fel som tillåts under drift. Om nationella föreskrifter ställer lägre krav på mätdon som inte är EEG-märkta kan dessa krav få ligga till grund för kontrollen."

12. Kapitel VI skall utgå och kapitel VII betecknas kapitel VI och få följande lydelse:

"KAPITEL VI

Anpassning av direktiven till tekniska framsteg

Artikel 16

De ändringar som behövs för att anpassa bilagorna till detta direktiv och bilagorna till de särskilda direktiven enligt artikel 1 till tekniska framsteg skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 18. Detta förfarande skall dock inte gälla det kapitel som berör brittiska måttenheter i bilagan till direktivet om måttenheter och bilagorna om kvantitetsintervall för färdigförpackade varor till direktiven om färdigförpackade varor.

Artikel 17

1. Härmed tillsättes en kommitté för anpassning till tekniska framsteg av direktiven enligt artikel 16 (nedan kallad "kommittén"). Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och dess ordförande skall vara en företrädare för kommissionen.

2. Kommittén skall fastställa sin arbetsordning.

Artikel 18

1. När förfarandet enligt denna artikel 18 skall tillämpas skall ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av någon företrädare för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall inge till kommittén ett utkast till de åtgärder som skall fastställas. Kommittén skall inom en av ordföranden satt tidsfrist, vars längd beror av ärendets brådska, avge ett yttrande över utkastet. Yttranden från kommittén skall antas med kvalificerad majoritet enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden skall inte delta i omröstningar.

3. a) Kommissionen skall anta de föreslagna åtgärderna om kommittén tillstyrker dessa.

b) Om de föreslagna åtgärderna inte tillstyrkes av kommittén, eller om kommittén inte avgett något yttrande, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet de åtgärder som skall vidtas. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inom tre månader efter det att förslaget inkommit inte fattat beslut skall de föreslagna åtgärderna fastställas av kommissionen."

13. Rubriken "Kapitel VIII" skall ändras till "Kapitel VII" och artiklarna 20, 21 och 22 skall betecknas artiklarna 19, 20 respektive 21.

14. I artikel 19 skall "att förbjuda försäljning eller användning av mätdon" ersättas med "att förbjuda att mätdon släpps ut på marknaden eller tas i drift".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1985 sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 26 oktober 1983.

På rådets vägnar

G. MORAITIS

Ordförande

(1) EGT nr C 42, 15.2.1979, s. 9.

(2) EGT nr C 127, 21.5.1979, s. 80.

(3) EGT nr C 247, 1.10.1979, s. 22.

(4) EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 1.