Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 83/623/EEG av den 25 november 1983 om ändring av direktiv 71/307/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilierEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 353 , 15/12/1983 s. 0008 - 0014

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0175

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 14 s. 0243

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0175

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 14 s. 0243RÅDETS DIREKTIV av den 25 november 1983 om ändring av direktiv 71/307/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilier (83/623/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Vissa bestämmelser i direktiv 71/307/EEG(4) har gett upphov till skillnader i tolkning och tillämpning i medlemsstaterna till förfång för textilvarors fria rörlighet och för konsumentinformation i direktivets mening. Dessa bestämmelser måste därför ändras eller kompletteras och all bristande överensstämmelse i terminologin i direktivets olika språkversioner måste avlägsnas.

Termen "textilfiber" måste utvidgas till att omfatta remsor, flata eller rörformade, med en uppskattad bredd av 5 mm eller smalare, som skärs ut från folier som tillverkas genom strängsprutning av de polymerer som räknas upp under punkt 17 36 och 39 i bilaga 1, och därefter dras ut på längden.

Den avvikelse gällande "övriga fibrer" som redan har fastställts för oblandade produkter måste också tillämpas på blandningar.

I de fall där det är tekniskt svårt att ange en produkts sammansättning vid tillverkningstillfället, kan de fibrer man då vet ingår anges på etiketten, förutsatt att de svarar för en viss procentsats av den färdiga produkten.

För att undvika de skillnader i tillämpningen som har uppstått i detta sammanhang inom gemenskapen, är det lämpligt att i detalj ange metoderna för märkning av vissa textilprodukter som har två eller flera beståndsdelar. Det är också lämpligt att ange de beståndsdelar i textilprodukter som man kan bortse från när det gäller märkning och analys.

Textilprodukter som endast behöver ha en gemensam märkning och sådana som säljs metervis eller i avklippta längder, måste saluföras på ett sådant sätt att konsumenten kan få fullständig information om vad som står på ytterförpackningen eller på rullen. Det ankommer på medlemsstaterna att bestämma vilka åtgärder som skall beslutas för att detta syfte skall uppnås.

När direktiv 71/307/EEG antogs föreskrev rådet att direktivets bilaga 3 och 4 skulle kunna ändras. Dessa bilagor bör därför ändras med hänsyn till den speciella beskaffenheten hos de produkter som anges där. Andra produkter som undantas från märkning, särskilt engångsartiklar eller artiklar som bara behöver en gemensam märkning, skall läggas till.

De bestämmelser som är nödvändiga för fastställandet av analysmetoder och dessas anpassning till den tekniska utvecklingen, är genomförandebestämmelser av rent teknisk natur. I samband med dessa bestämmelser och de åtgärder som är nödvändiga för att anpassa direktivets bilaga 1 och 2 till den tekniska utvecklingen, bör det förfarande som tidigare öfastställts i artikel 6 i direktiv 72/276/EEG(5) tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 71/307/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 2 skall punkt 2 ersättas med följande:

"2. I detta direktiv avses med textilfiber:

- en enhet materia som utmärks av att den är flexibel och tunn samt lång i förhållande till den maximala genomskärningen, vilket gör den lämpad för textil användning,

- elastiska remsor, flata eller rörformade, där den uppskattade bredden inte överstiger 5 mm, inklusive remsor som skärs till av bredare remsor eller folier, framställda av substanser som används för ötillverkningen av de fibrer som räknas upp under punkt 17-39 i bilaga 1 och som lämpar sig för textil användning. Med den uppskattade bredden avses bredden på remsan eller bandet när den/det viks, stryks ut, pressas ihop eller vrids eller, när bredden varierar, genomsnittsbredden."

2. I artikel 6 skall punkt 2, 4 och 5 ersättas med följande:

"2. En textilprodukt som består av två eller flera fibrer, varav ingen ingår med så mycket som 85 % av totalvikten, skall anges med namn och viktprocent för åtminstone två av de viktigaste fibrerna, följt av namnen på övriga ingående fibrer i fallande ordning efter vikt med eller utan angivande av viktprocent. Dock gäller att

a) fibrer, som var och en står för mindre än 10 % av en produkts totalvikt kollektivt kan betecknas med termen övriga fibrer följt av den totala viktprocenten

b) om namnet på en fiber som står för mindre än 10 % av en produkts totalvikt anges, produktens fullständiga procentuella sammansättning skall deklareras."

"4. I fråga om textilprodukter avsedda för en konsument med de procentsatser som anges i punkt 1, 2, 3 och 5 i denna artikel gäller följande:

a) Främmande fibrer skall godtas med upp till 2 % av textilproduktens totalvikt, förutsatt att denna kvantitet är berättigad av tekniska skäl och inte blandats in rutinmässigt. Denna avvikelse skall ökas till 5 % för produkter som har genomgått en kardningsprocess och skall inte påverka den avvikelse som anges i artikel 5.3.

b) En avvikelse om 3 % skall tillåtas mellan de deklarerade procentsatserna fibrer och de öprocentsatser man får fram vid en analys i förhållande till totalvikten fibrer angiven på etiketten. En sådan avvikelse skall också gälla sådana fibrer som enligt punkt 2 uppräknas i fallande ordning efter vikt utan angivande av procentsats. Denna avvikelse skall också gälla artikel 5.2 b.

Vid en analys skall dessa avvikelser beräknas separat. När man utgår från avvikelsen enligt a, skall den totalvikt man skall ta hänsyn till vid beräkningen av avvikelsen enligt b vara totalvikten för fibrerna i den färdiga produkten minus vikten på alla främmande fibrer som påträffas.

Det skall vara tillåtet med avvikelser enligt a och b endast om någon främmande fiber, som påträffas vid en analys där man utgår från avvikelsen enligt a, visar sig vara av samma kemiska typ som en eller flera av de fibrer som anges på etiketten.

Endast i undantagsfall och om tillverkaren anger godtagbara skäl kan för speciella produkter där tillöverkningsprocessen kräver detta större avvikelser än anges under a och b vara tillåtna i de fall produkten kontrolleras enligt artikel 13.1. Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

5. Beteckningarna 'blandade fibrer' eller 'ospecificerad sammansättning' får användas för alla produkter vars sammansättning inte utan svårighet kan bestämmas vid tillverkningstillfället."

3. Artikel 7 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

Utan att det påverkar tillämpningen av avvikelserna enligt artikel 4.2, 5.3 och 6.4 behöver i fiberdekölarationen enligt artikel 4 och 6 inte anges synliga, urskiljbara fibrer av rent dekorativ karaktär, som inte utgör mer än 7 % av den färdiga produktens vikt. Detsamma skall gälla för fibrer (t.ex. metalliska fibrer) som har blandats in för att uppnå en antistatisk effekt och som inte överstiger 2 % av den färdiga produktens totalvikt. Vad gäller de produkter som anges i artikel 6.3, skall sådana procentsatser inte beräknas efter materialets vikt utan efter vikten på varpen och väften var för sig."

4. Följande stycke skall läggas till i artikel 8.2 c:

"När det gäller spolar, trådrullar, garnhärvor, nystan eller andra sömnads-, lagnings- och brodergarner i små kvantiteter, skall den möjlighet som anges i föregående stycke tillämpas av medlemsstaterna endast vid gemensam märkning på förpackningar eller i skyltningar. Utan att de fall som täcks av punkt 18 i bilaga 4 påverkas kan enskilda artiklar märkas med valfritt gemenskapsspråk."

5. Artikel 9 skall kompletteras med följande punkt 3:

"3. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 12 skall följande gälla:

a) Fibersammansättningen i följande korsettartiklar anges genom en materialbeskrivning av hela produkten eller för de delar som räknas upp nedan, antingen i sin helhet eller separat:

- för bysthållare: kupornas och bakstyckets inre och yttre tyg,

- för korsetter: framstycket, bakstycket och sidstyckenas styva delar,

- för korseletter: kupornas inre och yttre tyg, fram- och bakstyckenas styva delar och sidostyckena.

Fibersammansättningen i andra korsettartiklar än de som räknas upp i föregående stycke skall anges genom en materialbeskrivning av hela produkten eller för dess olika delar, antingen i sin helhet eller separat. Sådan märkning skall inte vara obligatorisk för delar som svarar för 10 % eller mindre av produktens totalvikt.

Den separata märkningen av de olika delarna av en korsettartikel enligt ovan skall vara sådan att konsumenten lätt kan förstå vilken produktdel informationen på etiketten avser.

b) Fibersammansättningen i etsningstryckta textilprodukter skall redovisas för produkten i dess helhet och får anges genom separata materialbeskrivningar dels av bastyget, dels av de etsningstryckta delarna. Dessa komponenter måste namnges.

c) Fibersammansättningen i broderade textilier skall redovisas för produkten i dess helhet och kan anges genom separata materialbeskrivningar av bottentyget, respektive brodergarnet. Dessa komponenter måste namnges. Om de broderade delarna täcker mindre än 10 % av produktytan behöver bara bottentygets sammansättning deklareras.

d) Fibersammansättningen i garner, som består av en kärna omspunnen med olika fibrer och som saluförs på detta sätt till konsumenten, skall anges för produkten i dess helhet. Den får även anges genom separata materialbeskrivningar av den inre delen och höljet, varvid dessa båda beståndsdelar uttryckligen måste nämnas.

e) Fibersammansättningen i sammet och plysch eller i textilier som liknar sammet eller plysch skall anges för produkten i dess helhet. När produkten består av en tydlig baksida och en framsida av olika fibrer får sammansättningen anges separat för dessa båda beståndsdelar som uttryckligen måste nämnas.

f) Sammansättningen av golvbeläggningar och mattor, vilkas undersida och ovansida består av olika sorters fibrer, behöver anges endast för ovansidan som uttryckligen skall nämnas."

6. Artikel 10 ändras på följande sätt:

- I punkt 1 skall ett nytt stycke, c, läggas till:

"c) Sammansättningen av textilprodukter som säljs i metervara behöver endast anges på den saluförda tyglängden eller rullen."

- Följande punkt 2 skall läggas till:

"Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att produkterna under b och c i punkt 1 saluförs på sådant sätt att konsumenten kan få fullständig information om sammansättningen av dessa öprodukter."

7. Artikel 12 skall ersättas med följande:

"Artikel 12

Vid tillämpningen av artikel 8.1 och de övriga bestämmelserna i detta direktiv gällande märkningen av textilprodukter skall procentsatserna för fibrer enligt artikel 4, 5 och 6 bestämmas utan hänsyn till produkterna i punkt 1, 2 och 3 nedan:

1. För alla textilprodukter:

icke-textila delar, stadkanter, etiketter och märkningar, kantband och garneringar som inte är en väsentlig del av produkten, knappar och spännen överklädda med textilt material, tillbehör, dekorationer, band som inte är elastiska, elastisk tråd och resårband anbringade på speciella och avgränsade ställen på produkten samt synliga, urskiljbara och rent dekorativa eller antistatiska fibrer som är underkastade bestämmelserna i artikel 7.

2. a) För golvbeläggningar och mattor: alla delar bortsett från slitytan.

b) För möbeltyger: binde- och fyllnadsvarp och d:o väft som inte ingår i slitytan.

För draperier och gardiner: binde- och fyllnadsvarp och d:o väft som inte ingår i tygets rätsida.

c) För övriga textilprodukter: förstyvningar eller tyg som tjänar som underlag, mellanlägg och förstärkning, mellanfoder och canvasstoffering, sytråd och förbindelsetråd, om de inte ersätter varpen och/eller väften i tyget, vadderingar som inte fyller någon isolerande funktion och, om inte annat följer av artikel 9.1, foder.

För denna bestämmelse gäller att

- materialet i textilprodukter som tjänar som underlag för rätsidan, särskilt i filtar och dubbelvävda tyger och baksidan på sammet och plysch och besläktade produkter, inte skall betraktas som underlag som skall avlägsnas,

- "förstyvningar och förstärkningar" är de garner eller tyger som anbringas på öspeciella och avgränsade ställen på textilprodukter för att förstärka dem eller göra dem styva eller tjocka.

3. Fettsubstanser, bindemedel, förtyngningsmedel och andra appretyrmedel, impregneringsmedel, hjälpmedel vid infärgning och tryckning och andra medel för behandling av textilprodukter. I avsaknad av gemenskapsbestämmelser skall medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dessa medel inte ingår i mängder som kan vilseleda konsumenten."

8. Artikel 13 skall ersättas med följande:

"Artikel 13

1. Kontrollen för att utröna om textilprodukternas sammansättning stämmer med den information som lämnas enligt detta direktiv skall ske med de analysmetoder som finns i de direktiv som anges i punkt 2 nedan.

Vid kontrollförfarandet skall procentsatsen fibrer i artikel 4, 5 och 6 bestämmas genom att på varje fibers vattenfria massa tillämpa respektive överenskomna tolerans, angiven i bilaga 2 sedan man först avlägsnat de delar som anges i artikel 12.1-3.

2. De metoder för stickprov och analys som skall användas i medlemsstaterna för att bestämma fibersammansättningen i produkter som faller under detta direktiv kommer att anges i detalj genom särdirektiv."

9. Följande artikel 15a skall införas:

"Artikel 15a

1. Tilläggen till bilaga 1 och tilläggen och ändringarna i bilaga 2 till detta direktiv, som är nödvändiga för att anpassa dessa bilagor till den tekniska utvecklingen, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 6 i direktiv 72/276/EEG(1), senast ändrat genom direktiv 81/75/EEG(2).

2. De nya metoderna för kvantitativ analys av binära och ternära blandningar förutom dem man refererar till i direktiv 72/276/EEG och 73/44/EEG(3) skall också bestämmas med hjälp av ovanstående förfarande.

3. Den kommitté man hänvisar till i artikel 5 i direktiv 72/276/EEG skall heta "Kommittén för direktiv om benämningen och märkningen av textilier".

(1) EGT nr L 173, 31.7.1972, s. 1.

(2) EGT nr L 57, 4.3.1981, s. 23.

(3) EGT nr L 83, 30.3.1973, s. 1.

10. Bilaga 1 ändras på följande sätt:

a) Följande ändringar skall införas:

1 och 2: En fotnotshänvisning "(1)" skall införas efter texten som hänför sig till dessa beteckningar i den andra kolumnen med rubriken "Beteckning".

2: Fotnotshänvisningen "(1)", som för närvarande står efter ordet "guanaco" i andra kolumnen med rubriken "Beteckning", skall utgå.

Under rubriken "Beskrivning" skall ordet "mohair" ersättas med följande:

- I den franska texten med "chèvre angora".

- I den italienska texten med "capra angora".

- I den tyska texten med "Angoraziege".

I den danska texten skall ordet "angoraged" läggas till efter ordet "Kashmirged".

I den holländska texten skall ordet "mohair" utgå.

9 jute:

Beskrivningen av fibern skall ersättas med följande:

"bastfibrer från stjälken på Corchorus olitorius och Corchorus capsularis. Vid detta direktivs tillämpning skall bastfibrer från stjälken på följande arter behandlas på samma sätt som jute: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata".

14 kenaf:

Utgår.

20 modal:

Beskrivningen av fibern skall ersättas med följande:

"en fiber av regenererad cellulosa som har hög elasticitet i vått tillstånd. Hållfastheten (BC) i konditionerat provningstillstånd och den dragkraft (BM) som krävs för att åstadkomma en förlängning om 5 % i vått tillstånd är:

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

där T är den genomsnittliga linjära tätheten i decitex".

25 klorfiber:

Beskrivningen av fibern skall ersättas med följande:

"fiber bildad av linjära makromolekyler som i kedjan har mer än 50 % massa av klorinerad vinyl eller klorinerad vinylidenmonometriska enheter".

28 nylon:

Beteckningen skall vara "polyamid" eller "nylon".

32 polykarbamid:

Beskrivningen av fibern skall ersättas med följande:

"Fiber bildad av linjära makromolekyler som i kedjan har den återkommande ureylen (NHCO-NH) funktionella gruppen".

37 elastan:

I den holländska texten skall namnet ändras till "Elastaan".

b) Fotnot 1 skall lyda som följer:

"(6) Beteckningen "ull" i nr 1 i denna bilaga får också användas för att beteckna en blandning av fibrer från får- eller lammfällar samt håren som räknas upp i tredje kolumnen för nr 2.

Denna bestämmelse är tillämplig på de textilprodukter som räknas upp i artikel 4 och 5 och på dem som anges i artikel 6, förutsatt att de senare till en del är sammansatta av fibrerna under nr 1 och 2."

c) Fotnotshänvisningen och fotnot 2 skall utgå.

Fotnotshänvisningen och fotnot 3 som finns i vissa språkversioner ändras till "(7)".

11. Bilaga 2 ändras på följande sätt:

a) Rubriken skall lyda:

"TILLÅTNA AVVIKELSER FÖR ATT..."

b) Följande ändringar skall göras:

nr 14: skall utgå.

nr 28: orden "polyamid (6-6)", "polyamid 6" och "polyamid 11" skall alltid följas av orden "eller nylon".

nr 29: procentsatsen för polyesterfilament skall fastställas till "1,50" istället för "3,00".

nr 37: i andra kolumnen i den holländska texten skall namnet på fibern ändras till "Elastaan".

12. Bilaga 3 ändras på följande sätt:

a) Följande ändringar skall göras:

nr 3: skall på tyska lyda "Etiketten und Abözeichen" och på italienska "Etichette e contrassegni".

nr 12: skall lyda "tyg som tjänar som underlag samt förstyvningar".

nr 16: skall utgå.

nr 21: skall lyda "färdiga och icke färdiga handbroderade väggprydnader och material för framställning av dessa, inklusive brodergarn som säljs separat från stramaljen och som saluförs enbart för att användas till sådana väggprydnader".

nr 22: skall på holländska lyda "knopen en gespen met stof bekleed" och på tyska "mit Textilien Überzogene Knöpfe und Schnallen".

b) Följande skall läggas till:

"nr 36: Begravningsartiklar.

nr 37: Engångsartiklar med undantag för vadd av cellulosamaterial.

För detta direktivs ändamål skall textilartiklar betraktas som engångsartiklar, om de är avsedda för engångsbruk eller för en begränsad tid, och om deras normala användning utesluter varje återställande för senare användning för samma eller liknande ändamål.

nr 38: Textilartiklar som är underkastade reglerna i den europeiska farmakopén och som omfattas av en hänvisning till dessa regler, bandage av icke-engångstyp för medöicinskt och ortopediskt bruk samt ortopediska artiklar i allmänhet.

nr 39: Textilartiklar, inklusive tågvirke, rep och snören (om inte annat följer av nr 12 i bilaga 4), som normalt är avsedda

a) att användas som delar av utrustning vid tillverkning och beredning av varor,

b) att införlivas med maskiner, med installationer (t.ex. för uppvärmning, luftkonditionering eller belysning), med hushållsapparater och andra liknande apparater, med fordon och andra transportmedel eller för att driva, underhålla och utrusta desamma, med undantag för presenningar och motorforödonstillbehör av textilt material som säljs separat från fordonet.

nr 40: Textilartiklar för skydd- och säkerhetsändamål som t.ex. säkerhetsbälten, fallskärmar, flytvästar, fallskärmar för nödsituationer, brandbekämpningsapparater, skottsäkra västar och särskilda skyddskläder (t.ex. för skydd mot eld, kemiska substanser eller andra säkerhetsrisker).

nr 41: Uppblåsbara tält o.d. (t.ex. sporthallar, utställnings- eller lagerlokaler), förutsatt att information om prestanda och teknisk specifikation för dessa artiklar lämnas.

nr 42: Segel.

nr 43: Klädesplagg för djur.

nr 44: Flaggor och standar."

13. Bilaga 4 ändras på följande sätt:

a) Rubriken skall lyda:

"PRODUKTER FÖR VILKA ENDAST EN GEMENSAM ETIKETT ELLER MÄRKNING ÄR OBLIGATORISK (Artikel 10.1 b)".

b) Nr 12 skall lyda: "paketsnören och tvinnat garn för jordbruksändamål, snören, tågvirke och rep förutom de som omfattas av nr 39 i bilaga 3 (8)".

c) Följande skall läggas till:

"nr 15: Nät för hårknutar och hår.

nr 16: Slipsar och flugor för barn.

nr 17: Haklappar, tvättvantar och tvättlappar.

nr 18: Sömnads-, stopp- och brodergarner som säljs i små kvantiteter (1 gram eller mindre) i detaljhandeln.

nr 19: Band för gardiner och rullgardiner och jalusier."

d) Följande fotnot 1 skall läggas till:

"(9) För de produkter som omfattas av detta nummer och som säljs i tillskurna längder skall den gemensamma märkningen vara den som gäller för rullen i dess helhet. Tågvirke och rep som faller under denna punkt innefattar sådant som används inom bergklättrings- och vattensporterna."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall inom 24 månader efter dagen för anmälan anta, offentliggöra och tillämpa de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall tillåta utsläppandet på marknaden av textilprodukter som uppfyller kraven i direktiv 71/307/EEG men som ännu inte är märkta i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv under 42 månader efter dagen för anmälan av detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 25 november 1983.

På rådets vägnar

G. MORAITIS

Ordförande

(1) EGT nr C 63, 13.3.1980, s. 3.

(2) EGT nr C 197, 4.8.1980, s. 66.

(3) EGT nr C 230, 8.9.1980, s. 22.

(4) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 16.

(5) EGT nr L 173, 31.7.1972, s. 1.