Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/156/EEG av den 8 mars 1984 om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från andra källor än klor-alkaliindustrinkEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 074 , 17/03/1984 s. 0049 - 0054

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0183

Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 5 s. 0020

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 4 s. 0183

Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 5 s. 0020RÅDETS DIREKTIV av den 8 mars 1984 om gränsvärden och kvalitetsmål för kvicksilverutsläpp från andra källor än klor-alkaliindustrin (84/156/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 och 235 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 76/464/EEG av den 4 maj 1976 om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö(1), särskilt artikel 6 och 12 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(3),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(4), och

med beaktande av följande:

För att skydda gemenskapens vattenmiljö mot förorening av vissa farliga ämnen införs genom artikel 3 i direktiv 76/464/EEG ett system med förhandstillstånd för fastställande av utsläppsnormer för de ämnen som anges i förteckning 1 i bilagan till det direktivet. I artikel 6 i samma direktiv föreskrivs om gränsvärden för sådana utsläppsnormer och om kvalitetsmål för den vattenmiljö som påverkas av utsläpp av ämnena.

Kvicksilver och kvicksilverföreningar ingår i förteckning I.

Medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa gränsvärdena, utom i de fall då de får använda kvalitetsmål.

Eftersom förorening genom kvicksilverutsläpp till vatten orsakas av ett stort antal industrier, är det nödvändigt att fastställa dels särskilda gränsvärden beroende på vilken sorts industri det gäller, dels kvalitetsmål för den vattenmiljö i vilken kvicksilver släpps ut från sådana industrier.

Syftet med kvalitetsmålen bör vara att eliminera kvicksilverförorening i de delar av vattenmiljön som kan påverkas av kvicksilverhaltiga utsläpp.

Sådana kvalitetsmål bör uttryckligen ha detta syfte och inte fastställas i avsikt att tillskapa bestämmelser om konsumentskydd eller om saluförande av varor som härrör från vattenmiljön.

Ett särskilt övervakningsförfarande bör införas för att möjliggöra för medlemsstaterna att visa att kvalitetsmålen uppfylls.

För att genomföra detta direktiv på ett effektivt sätt bör medlemsstaterna kunna övervaka den vattenmiljö som påverkas av kvicksilverutsläppen. I artikel 6 i direktiv 76/464/EEG föreskrivs inte om befogenheter att besluta om en sådan övervakning. Eftersom särskilda regler om sådana befogenheter inte heller finns i fördraget, bör artikel 235 i fördraget tillämpas.

För vissa slag av anläggningar är det på grund av spridningen av källorna till utsläpp inte möjligt att fastställa eller regelbundet övervaka utsläppsnormer. För utsläpp från sådana anläggningar bör särskilda program utarbetas, som skall ha till syfte att undvika eller eliminera kvicksilverförorening. Eftersom de befogenheter som krävs varken tillhandahålls av artikel 6 i direktiv 76/464/EEG eller av särskilda bestämmelser i fördraget, bör artikel 235 i fördraget tillämpas.

I direktiv 82/176/EEG(5) fastställs gränsvärden för kvicksilverutsläpp till vattenmiljön som härstammar från kloralkaliindustrin, liksom kvalitetsmål för den vattenmiljö i vilken kvicksilvret släpps ut.

Det är viktigt att kommissionen vart fjärde år lämnar en rapport till rådet om genomförandet av detta direktiv i medlemsstaterna.

Grundvatten behandlas i direktiv 80/68/EEG(6) och omfattas därför inte av tillämpningsområdet för detta direktiv.

Grönland har industrialiserats i en mycket begränsad omfattning beroende på omständigheter som allmänt gäller för ön, särskilt den låga befolkningstätheten, storleken och det speciella geografiska läget. Grönland bör därför inte omfattas av detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Genom detta direktiv

- fastställs i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 76/464/EEG gränsvärden för utsläppsnormer gällande kvicksilver i utsläpp från sådana industrianläggningar som avses i artikel 2 e,

- fastställs i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 76/464/EEG kvalitetsmål för kvicksilver i vattenmiljön,

- fastställs i enlighet med artikel 6.4 i direktiv 76/464/EEG tidsfrister för uppfyllande av villkoren i de tillstånd som har lämnats av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och som avser redan förekommande utsläpp,

- fastställs i enlighet med artikel 12.1 i direktiv 76/464/EEG referensmätmetoder, som gör det möjligt att bestämma kvicksilverhalten i utsläpp och i vattenmiljön,

- inrättas ett övervakningsförfarande i enlighet med artikel 6.3 i direktiv 76/464/EEG.

- åläggs medlemsstaterna att samarbeta när utsläpp påverkar vattnen i mer än en medlemsstat,

- åläggs medlemsstaterna att i enlighet med artikel 4 utarbeta program för att undvika eller eliminera förorening på grund av utsläpp.

2. Detta direktiv gäller för de vatten som avses i artikel 1 i direktiv 76/464/EEG, dock med undantag för grundvatten.

Artikel 2

I detta direktiv avses med:

a) kvicksilver:

- grundämnet kvicksilver,

- det kvicksilver som ingår i en av dess föreningar,

b) gränsvärden:

de värden som anges i bilaga 1 till detta direktiv,

c) kvalitetsmål:

de krav som anges i bilaga 2 till detta direktiv,

d) hantering av kvicksilver:

varje industriprocess som innefattar tillverkning eller användning av kvicksilver samt andra processer i vilka kvicksilver ingår,

e) industrianläggning:

anläggning i vilken kvicksilver eller ett kvicksilverhaltigt ämne hanteras, utom industrianläggningar som avses i artikel 2 d i direktiv 82/176/EEG,

f) befintlig anläggning:

en industrianläggning som är i drift den dag då detta direktiv anmäls,

g) ny anläggning:

- en industrianläggning som tas i drift efter den dag då detta direktiv anmäls,

- en befintlig industrianläggning vars kapacitet för hantering av kvicksilver har ökats betydligt efter den dag då detta direktiv anmäls.

Artikel 3

1. Gränsvärdena, tidsfristerna för tillämpningen av dessa värden samt förfarandet för övervakning av utsläppen fastställs i bilaga 1.

2. Gränsvärdena skall i normalfallet gälla den punkt där kvicksilverhaltigt avloppsvatten lämnar industrianläggningen.

Om kvicksilverhaltigt avloppsvatten behandlas utanför industrianläggningen i en behandlingsanläggning för borttagande av kvicksilver, får medlemsstaten medge att gränsvärdena skall gälla den punkt där avloppsvattnet lämnar behandlingsanläggningen.

3. De tillstånd som avses i artikel 3 i direktiv ö76/464/EEG skall innehålla villkor som är minst lika stränga som de som anges i bilaga 1 till detta direktiv, om inte en medlemsstat följer artikel 6.3 i direktiv 76/464/EEG i enlighet med bilaga 2 till detta direktiv och bilaga 4 till direktiv 82/176/EEG.

Tillstånden skall omprövas minst vart fjärde år.

4. Utan att det inverkar på tillämpningen av direktiv 76/464/EEG eller på de skyldigheter som följer av punkt 1-3 får medlemsstaterna meddela tillstånd för nya anläggningar endast om bästa tillgängliga teknik tillämpas och det är nödvändigt för att eliminera förorening i enlighet med artikel 2 i det nämnda direktivet eller för att förhindra snedvriden konkurrens.

Oavsett vilken metod som används skall medlemsstaten, om de planerade åtgärderna av tekniska skäl inte motsvarar bästa tillgängliga teknik, lämna uppgifter till kommissionen som visar på de tekniska svårigheterna innan tillstånd meddelas.

Kommissionen skall genast vidarebefordra dessa uppgifter till de andra medlemsstaterna och så snart det är möjligt tillställa samtliga medlemsstater en rapport med ett yttrande över avvikelsen enligt andra stycket. Vid behov skall kommissionen samtidigt till rådet lämna förslag till lämpliga åtgärder.

5. Referensanalysmetoden för att fastställa kvicksilverförekomst beskrivs i bilaga 3 punkt 1 till direktiv 82/176/EEG. Andra metoder får användas, om metoderna i fråga om detektionsgränser, precision och noggrannhet minst motsvarar vad som föreskrivs i bilaga 3 punkt 1 till direktiv 82/176/EEG. Kravet på noggrannhet vid mätning av utsläppt mängd anges i bilaga 3 punkt 2 till det direktivet.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall utarbeta särskilda program som avser kvicksilverutsläpp från källor som förekommer i stort antal, vilka inte är industrianläggningar och för vilka utsläppsnormerna enligt artikel 3 inte kan tillämpas i praktiken.

2. Syftet med programmen skall vara att undvika eller eliminera förorening. De skall innefatta de åtgärder och metoder som är mest lämpliga för ersättning, avskiljning och återvinning av kvicksilver. Slutligt omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall skall utföras i enlighet med rådets direktiv 78/319/EEG av den 20 mars 1978 om giftigt och farligt avfall(7), ändrat genom 1979 års anslutningsakt.

3. De särskilda programmen skall börja tillämpas den 1 juli 1989 och skall tillställas kommissionen.

Artikel 5

Berörda medlemsstater skall ansvara för övervakningen av den vattenmiljö som påverkas av industriutsläpp.

I fråga om utsläpp som påverkar vattnen i mer än en medlemsstat skall de berörda medlemsstaterna samarbeta i syfte att harmonisera sina övervakningsförfaranden.

Artikel 6

1. Kommissionen skall vart fjärde år utarbeta en rapport om medlemsstaternas tillämpning av detta direktiv, med utgångspunkt från de uppgifter som på begäran i varje enskilt fall tillhandahållits av medlemsstaterna enligt artikel 13 i direktiv 76/464/EEG. Uppgifterna skall särskilt innefatta

- detaljuppgifter om tillstånd genom vilka utsläppsnormer för kvicksilverutsläpp har fastställts,

- resultatet av inventeringen av kvicksilverutsläpp till de vatten som avses i artikel 1.2,

- resultat från mätningar utförda av det nationella stationsnät som inrättats för att fastställa koncentrationer av kvicksilver.

2. Om den vetenskapliga kunskapen ändras i fråga om främst kvicksilvers giftighet, svårnedbrytbarhet och ackumulerbarhet i levande organismer och sediment, eller om den bästa tillgängliga tekniken förbättras, skall kommissionen vid behov tillställa rådet lämpliga förslag om att skärpa gränsvärdena och kvalitetsmålen eller att fastställa nya gränsvärden och nya kvalitetsmål.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall inom två år efter anmälan av detta direktiv sätta i kraft de åtgärder som är nödvändiga för att följa direktivet. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv skall inte tillämpas på Grönland.

Artikel 9

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 8 mars 1984.

På rådets vägnar

C. LALUMIÈRE

Ordförande

(1) EGT nr L 129, 18.5.1976, s. 23.

(2) EGT nr C 20, 25.1.1983, s. 5.

(3) EGT nr C 10, 16.1.1984, s. 300.

(4) EGT nr C 286, 24.10.1983, s. 1.

(5) EGT nr L 81, 27.3.1982, s. 29.

(6) EGT nr L 20, 26.1.1980, s. 43.

(7) EGT nr L 84, 31.3.1978, s. 43.

BILAGA 1

Gränsvärden, tidsfrister för tillämpningen av dessa värden och förfarandet för övervakning av utsläpp

1. Gränsvärden och tidsfrister för berörda industrisektorer anges i tabellen nedan.

>Plats för tabell>

De gränsvärden som anges i tabellen motsvarar antingen en månatlig genomsnittshalt eller en maximal månatlig belastning.

Mängden kvicksilver som släpps ut uttrycks som en funktion av den mängd kvicksilver som används eller hanteras vid industrianläggningen under samma period eller som en funktion av den installerade produktionskapaciteten för vinylklorid.

2. Gränsvärden uttryckta som koncentrationer vilka i princip inte får överskridas anges i tabellen ovan för industrisektorerna 1-4. Gränsvärden uttryckta som maximala koncentrationer får inte i något fall överskrida de värden som uttrycks som maximala kvantiteter dividerade med vattenförbrukningen per kg hanterat kvicksilver eller per ton installerad produktionskapacitet för vinylklorid.

Eftersom kvicksilverhalten i utsläpp är beroende av mängden vatten som används, vilken varierar för olika processer och anläggningar, skall emellertid de gränsvärden som i tabellen ovan uttrycks som utsläppt kvicksilvermängd i förhållande till den hanterade kvicksilvermängden eller i förhållande till den installerade produktionskapaciteten för vinylklorid följas i samtliga fall.

3. De genomsnittliga dygnsgränsvärdena är två gånger de motsvarande månatliga genomsnittsgränsvärdena i tabellen.

4. Ett övervakningsförfarande måste införas för att kontrollera att utsläppen överensstämmer med de utsläppsnormer som fastställts i enlighet med de gränsvärden som skall gälla enligt denna bilaga.

Förfarandet skall omfatta provtagning och provanalys samt mätning av utsläppt mängd och, i tillämpliga fall, mängden kvicksilver som hanteras.

Om det skulle visa sig vara omöjligt att fastställa mängden hanterat kvicksilver, får övervakningsförfarandet baseras på den mängd kvicksilver som får användas för den produktionskapacitet på vilken tillståndet baserats.

5. Ett prov skall tas som är representativt för utsläppet under en period av 24 timmar. Mängden kvicksilver som släpps ut under en månad skall beräknas genom att addera de dagliga mängderna utsläppt kvicksilver.

Ett förenklat övervakningsförfarande får emellertid tillämpas för industrianläggningar som inte släpper ut mer än 7,5 kg kvicksilver per år.

BILAGA 2

Kvalitetsmål

För de medlemsstater som utnyttjar möjligheten till undantag enligt artikel 6.3 i direktiv 76/464/EEG, skall de utsläppsnormer som medlemsstaterna enligt artikel 5 i det direktivet är skyldiga att uppställa och tillämpa fastställas på ett sådant sätt, att det eller de kvalitetsmål som är tillämpliga enligt avsnitt 1, 2 och 3 i bilaga 2 till direktiv 82/176/EEG kan upprätthållas inom de områden som påverkas av kvicksilverutsläpp.

Den behöriga myndigheten skall fastställa det område som påverkas i varje enskilt fall och bland kvalitetsmålen i avsnitt 1 i bilaga 2 till direktiv 82/176/EEG välja det eller de som den finner lämpliga med hänsyn till den avsedda användningen av det påverkade området och med hänsyn till att syftet med detta direktiv är att undvika och eliminera all förorening.

Siffervärdena för de kvalitetsmål som anges i punkt 1.2, 1.3 och 1.4 i bilaga 2 till direktiv 82/176/EEG får, i undantagsfall och om det är nödvändigt av tekniska skäl, multipliceras med 1,5 fram till den första juli 1989, förutsatt att kommissionen i förväg underrättas.