Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/528/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för anordningar för lyft och mekaniserad hanteringEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 300 , 19/11/1984 s. 0072 - 0085

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0074

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 18 s. 0082

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0074

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 18 s. 0082RÅDETS DIREKTIV av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för anordningar för lyft och mekaniserad hantering (84/528/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Bindande bestämmelser i varje medlemsstat fastställer tekniska karaktäristika för tillverkning, kontroll och drift av lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar. Dessa krav skiljer sig från en medlemsstat till en annan. Sådana skillnader hindrar handeln och kan skapa ojämlika konkurrensvillkor inom gemenskapen.

Dessa hinder för upprättandet av en väl fungerande gemensam marknad kan reduceras eller t.o.m. avskaffas om varje medlemsstat tillämpar samma bestämmelser antingen som komplement till eller i stället för befintliga lagar.

Det är nödvändigt att kontrollera att dessa tekniska krav efterlevs för att sörja för ett effektivt skydd för användarna och tredje man. De existerande kontrollförfarandena skiljer sig från en medlemsstat till en annan. För att uppnå fri rörlighet för lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar inom den gemensamma marknaden och för att ta bort många kontroller, som i själva verket utgör hinder för den fria rörligheten för dessa anordningar, skall åtgärder vidtas för att medlemsstaterna ömsesidigt skall erkänna kontrollförfarandena.

För att underlätta detta ömsesidiga erkännande av kontrollförfarandena är det nödvändigt att särskilt upprätta lämpliga administrativa förfaranden innan dessa anordningar släpps ut på marknaden, nämligen: EEG-typgodkännande, EEG-typkontroll, EEG-verifikation, EEG-kontroll och EEG-självcertifiering. Det är nödvändigt att harmonisera de kriterier som skall beaktas, när man skall utse de godkända kontrollorgan som skall utföra EEG-typkontroll.

I varje medlemsstat är ansvaret hos de kontrollorgan som utför kontrollerna definierat på olika sätt, vilket gör det nödvändigt med en harmonisering.

Förekomsten av EEG-märkning på en lyftanordning eller en mekanisk hanteringsanordning eller en komponent visar att den har genomgått erforderlig kontroll och anger att den uppfyller gällande tekniska krav och därför gör det onödigt att vid import upprepa de kontroller som redan har gjorts.

Nationella regler för lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar täcker många kategorier av sådana anordningar med mycket olika användning, kapacitet och last. Detta direktiv bör fastställa allmänna bestämmelser rörande särskilt EEG-typgodkännande, EEG-typkontroll, EEG-verifikation, EEG-kontroll och EEG-självcertifiering. Särskilda direktiv för varje kategori av lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar skall fastställa de tekniska kraven rörande konstruktion, kontrollförfaranden för anordningarna och deras komponenter och, när det behövs, de fall då gemenskapens tekniska krav skall ersätta gällande nationella bestämmelser.

Detta direktiv skall inte inskränka giltigheten av bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG(4).

Den tekniska utvecklingen kräver snabb anpassning av de tekniska krav som specificeras i direktiven rörande lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar. För att underlätta genomförandet av nödvändiga åtgärder i detta syfte är det nödvändigt att säkerställa ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom ramen för Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven för avveckling av tekniska handelshinder inom området anordningar för lyft och annan mekaniserad hantering. Detta samarbete är fastställt i rådets direktiv 73/361/EEG av den 19 november 1973 om tillnärmning av medlemstaternas lagar och andra författningar om certifiering och märkning av stållinor, kätting och krokar(5) i dess lydelse enligt 1979 års anslutningsakt.

Lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar som släppts ut på marknaden kan utgöra en säkerhetsrisk trots att de överensstämmer med kraven i det aktuella särdirektivet. Därför skall man vidta åtgärder som syftar till ett förfarande för att minska denna risk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I Definitioner och räckvidd

Artikel 1

1. Med lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar avses i detta direktiv alla lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar som är elektriska, hydrauliska eller mekaniska, t.ex. hissar, bygghissar, varuhissar, kranar, transportörer och motordrivna truckar.

2. Med komponent avses i detta direktiv varje del av en lyftanordning eller mekanisk hanteringsanordning enligt vad som definierats i särdirektiven.

3. Detta direktiv täcker inte lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar som är speciellt avsedda för militära ändamål eller för forskning eller som används på fartyg, för prospektering och oljeborrplattformar till sjöss, i gruvor eller för hantering av radioaktiva ämnen.

Artikel 2

1. I detta direktiv avses med

EEG-typgodkännande: det förfarande enligt vilket en medlemsstat efter provningar fastställer och certifierar att en typ av lyftanordning eller mekanisk hanteringsanordning eller komponent som avses i artikel 1 överensstämmer med de krav som harmoniseras i detta direktiv och i de berörda särdirektiven,

EEG-verifikation: det förfarande enligt vilket en medlemsstat efter provningar kan bekräfta att varje anordning eller komponent överensstämmer med de krav som harmoniseras i detta direktiv och i de berörda särdirektiven,

EEG-typkontroll: det förfarande enligt vilket ett kontrollorgan, som en medlemsstat godkänt för detta ändamål, efter provningar fastställer och certifierar att en typ av anordning eller komponent överensstämmer med de krav som harmoniseras i detta direktiv och i de berörda särdirektiven,

EEG-kontroll: det förfarande enligt vilket ett kontrollorgan, som en medlemsstat godkänt för detta ändamål, fastställer, efter att ha upprättat ett EEG-typkontrollintyg enligt detta direktiv och de berörda särdirektiven, att anordningarna och komponenterna har tillverkats i överensstämmelse med de godkända typerna,

EEG-självcertifiering: det förfarande enligt vilket tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen certifierar på eget ansvar att en anordning eller komponent överensstämmer med de krav som harmoniseras i detta direktiv och i de berörda särdirektiven.

2. Särdirektiven skall för kategorierna lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar och komponenter enligt artikel 1 fastställa de tekniska kraven och kontrollförfarandena och vid behov även driftsättet när så krävs med beaktande av det sätt på vilket sådana anordningar används.

Särdirektiven skall specificera vilka förfaranden enligt stycket 1 som skall tillämpas på en enskild kategori anordningar eller komponenter.

I särdirektiven kan man också föreskriva att medlemsstaterna vidtar alla åtgärder som behövs för att förhindra att lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar släpps ut på marknaden eller tas i drift för sitt ändamål om de inte uppfyller kraven i särdirektiven. Sådana åtgärder vidtas antingen när särdirektiven träder i kraft eller vid ett senare angivet datum.

Artikel 3

1. I detta direktiv avses med en lyftanordning eller mekanisk hanteringsanordning eller -komponent av EEG-typ varje anordning eller komponent, som uppfyller kraven i detta direktiv och i de berörda särdirektiven och vilka i överensstämmelse därmed bär EGs märke om överensstämmelse enligt artikel 20.

2. Ingen medlemsstat får begränsa, vägra eller förbjuda att en anordning eller komponent av EEG-typ släpps ut på marknaden eller tas i drift för det ändamål den är avsedd på grund av dess konstruktion och kontrollen av den.

3. Emellertid får särdirektiven ge möjlighet för medlemsstaterna att kontrollera en anordning eller komponent av EEG-typ vid installationen eller idrifttagandet och senare med regelbundna mellanrum.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall ge samma giltighet åt EEG-typgodkännande, EEG-verifikation, EEG-typkontroll, EEG-kontroll och EEG-självcertifiering som åt motsvarande nationella förfaranden.

KAPITEL II EEG-typgodkännande

Artikel 5

1. Om det är fastställt i ett särdirektiv, skall ett EEG- typgodkännande vara en nödvändig förutsättning för att släppa ut en anordning eller en komponent på marknaden eller för att ta den i drift.

2. Medlemsstaterna skall, på begäran av en tillverkare eller den som representerar honom inom gemenskapen, bevilja ett EEG-typgodkännande för varje typ av lyftanordning eller mekanisk hanteringsanordning eller komponent, som uppfyller kraven i detta direktiv och i de berörda särdirektiven.

3. För en given typ av lyftanordning eller mekanisk hanteringsanordning eller komponent skall en ansökan om EEG-typgodkännande lämnas in i endast en medlemsstat.

4. Medlemsstaterna skall bevilja, vägra, häva eller återkalla ett EEG-typgodkännande enligt bestämmelserna i detta kapitel och bilaga 1.

Artikel 6

1. Den medlemsstat som beviljar ett EEG-typgodkännande skall utfärda ett EEG-typgodkännandeintyg, som utan dröjsmål skall översändas till den sökande.

EEG-typgodkännandeintyget skall utformas enligt bilaga 3.

2. I särdirektiven får man fastställa att ett EEG-typgodkännande skall vara förenat med vissa villkor eller tidsfrister.

3. Om särdirektivet kräver det, skall tillverkaren informera medlemsstaten om det datum, då han kommer att börja med serietillverkning av en EEG-typanordning eller -komponent.

Artikel 7

1. Om en medlemsstat, som har beviljat ett EEG-typgodkännande, finner att en eller flera anordningar eller komponenter för vilka ett godkännande har blivit beviljat inte överensstämmer med typen, skall den häva eller återkalla godkännandet.

2. EEG-typgodkännandet kan emellertid behållas om medlemsstaten anser att de konstaterade skillnaderna är obetydliga, inte har någon väsentlig betydelse för anordningens eller komponentens utförande och inte på något sätt utgör en risk för hälsa och säkerhet. I detta fall kan medlemsstaten begära att tillverkaren gör lämpliga ändringar så snart som möjligt. När kraven i särdirektivet inte har uppfyllts, skall medlemsstaten emellertid alltid kräva att nödvändiga ändringar görs.

Medlemsstaten skall återkalla typgodkännandet om tillverkaren inte följer denna begäran.

3. Den medlemsstat, som beviljade EEG-typgodkännandet, skall även återkalla det, om den finner att godkännandet inte borde ha beviljats eller att villkoren enligt artikel 6.2 inte har uppfyllts.

4. Härutöver gäller att om den medlemsstat som beviljade EEG-typgodkännandet informeras av en annan medlemsstat om att ett av de fall som avses i styckena 1, 2 och 3 föreligger, skall den, efter samråd med den senare staten, handla enligt bestämmelserna i dessa stycken.

5. Om lämpligheten eller nödvändigheten att häva eller återkalla ett godkännande är föremål för tvist mellan den medlemsstat som beviljade EEG-typgodkännandet och en annan medlemsstat, skall kommissionen hållas informerad. Den skall om nödvändigt hålla de överläggningar som behövs för att nå fram till en lösning.

6. Endast den medlemsstat som beviljade EEG-typgodkännandet får besluta om att häva eller återkalla det. Den skall genast meddela de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje sådant beslut och så långt möjligt ge detaljerad information för att identifiera den utrustning, som inte överensstämmer med den godkända typen.

KAPITEL III EEG-verifikation och självcertifiering

Artikel 8

De särdirektiv som avser EEG-verifikation eller EEG- självcertifiering skall specificera det förfarande som skall följas.

KAPITEL IV EEG-typkontroll och EEG-typkontrollintyg

Artikel 9

1. En EEG-typkontroll skall, när den är föreskriven i ett särdirektiv, utgöra ett villkor för att få släppa ut en anordning eller komponent på marknaden eller att ta den i drift.

2. EEG-typkontroll skall utföras av kontrollorgan som är godkända för detta ändamål av medlemsstaten.

Artikel 10

1. Godkända kontrollorgan, som utsetts av medlemsstaterna för att utföra EEG-typkontroller enligt artikel 11, skall uppfylla minimikriterierna i bilaga 2 utan att det inskränker medlemsstaternas möjligheter att vidta de åtgärder och fastställa de villkor de anser nödvändiga på nationell nivå för att säkerställa att dessa organ arbetar på ett effektivt, koordinerat och oklanderligt sätt.

Att ett kontrollorgan iakttar minimikriterierna medför inte att en medlemsstat är skyldig att godkänna detta organ.

2. Om en medlemsstat har utsett ett eller flera organ för att utföra EEG-typkontrollen, skall den översända en förteckning över dessa organ till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen. Medlemsstaten skall även meddela de övriga medlemsstaterna och kommissionen alla senare ändringar i denna förteckning.

Artikel 11

1. Ett EEG-typkontrollintyg är det dokument genom vilket ett godkänt kontrollorgan intygar att en typ av anordning eller en komponent motsvarar bestämmelserna i detta direktiv och i de berörda särdirektiven.

På begäran av tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen skall de berörda kontrollorganen som avses i artikel 10 utföra EEG-typkontroll av en typ av anordning eller komponent. Om typen uppfyller kraven i detta direktiv och i de aktuella särdirektiven och om tillverkaren förbinder sig att underkasta sig villkoren i artikel 17 och villkoren i särdirektiven, skall kontrollorganet utfärda ett EEG-typkontrollintyg. EEG-typkontrollintyget skall utformas enligt bilaga 3, om inte annat föreskrivs i särdirektiven.

Anordningarna eller komponenterna som tillverkas i enlighet med ett EEG-typkontrollintyg skall överensstämma med den anordning som avses i intyget.

2. De godkända kontrollorganen skall utfärda, vägra att utfärda, häva eller återkalla typkontrollintyget enligt bestämmelserna i detta kapitel och i bilaga 1.

3. För en och samma typ av anordning kan en begäran om EEG-typkontroll bara göras hos ett av de godkända kontrollorganen.

4. EEG-typkontrollintyget skall gälla på de villkor som anges i artikel 17 och eventuellt för en begränsad tidsperiod eller vara föremål för andra villkor enligt särdirektiven.

5. Kraven för EEG-certifiering anges i bilaga 1.

Artikel 12

1. Om ett godkänt kontrollorgan finner att ett eller flera exemplar av en anordning eller en komponent av en typ för vilken organet har utfärdat ett EEG-typkontrollintyg inte överensstämmer med denna typ, skall organet begära att innehavaren av intyget rättar till tillverkningen inom den tidsfrist organet fastställer eller om nödvändigt häva intyget. Vid behov fastställs det i särdirektivet för denna anordning eller komponent det antal granskade exemplar som anses tillräckligt för att kontrollorganet skall ingripa. Om tillverkaren inte efterkommer denna begäran inom den fastställda tidsfristen, skall kontrollorganet häva eller återkalla intyget.

2. Det godkända kontrollorgan som har beviljat EEG- typkontrollintyget skall återkalla det, om organet konstaterar att detta intyg inte borde ha beviljats eller att villkoren i artikel 11, punkt 4 inte är uppfyllda.

3. Organet skall häva eller återkalla intyget i det fall då innehavaren inte fullgör de skyldigheter mot kontrollorganet, som avses i artiklarna 11 och 17.

Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall se till att de godkända kontrollorganen utför sina ovannämnda uppgifter på ett korrekt sätt.

För detta ändamål skall medlemsstaterna genom lämpliga åtgärder tvinga de godkända organen att när som helst underkasta sig kontroll från behöriga myndigheter i den medlemsstat som har utsett organen.

2. En medlemsstat kan bemyndiga ett organ som den godkänt, utan att det begränsar organets ansvar, att ge ett eller flera provningslaboratorier i uppdrag att utföra provning, som skall göras inom ramen för EEG-typkontroll och EEG-kontroll enligt kapitel 5. Dessa laboratorier skall motsvara kriterierna i bilaga 2 avsnitten 2, 3, 4 och 7.

3. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att sökanden eller den person till vilken EEG-typkontrollintyget utfärdades kan söka ändring i beslut från det godkända kontrollorganet att vägra, häva eller återkalla EEG- typkontrollintyget.

4. Om en medlemsstat finner att ett organ som den har godkänt inte fullgör sina uppgifter enligt artiklarna 11 och 12 på ett korrekt sätt, skall den vidta alla lämpliga åtgärder gentemot det organet.

5. Medlemsstaten skall i alla händelser ta tillbaka godkännandet från ett godkänt organ, om den finner att organet inte längre uppfyller de minimikriterier som fastställts i bilaga 2 eller att det inte följer de villkor som uppställts av medlemsstaten.

6. Om en medlemsstat inte återkallar ett godkännande från ett organ som inte längre uppfyller minimikriterierna, kan vilken annan medlemsstat som helst påpeka detta förhållande för kommissionen. Kommissionen skall vidta lämpliga åtgärder för att finna en lösning.

Artikel 14

1. En medlemsstat, som återkallar ett godkännande från ett kontrollorgan, skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa kontinuiteten beträffande fullföljandet av skyldigheter och plikter, som härrör från de EEG-typkontrollintyg som kontrollorganet utfärdat innan godkännandet återkallades.

2. Medlemsstaten skall återkalla alla intyg som utfärdats av det berörda kontrollorganet innan godkännandet togs tillbaka, om intygen utfärdades på ett oriktigt sätt.

Artikel 15

1. Om ett av de fall som avses i artikel 12 har konstaterats i en medlemsstat, skall behöriga myndigheter i den medlemsstaten informera den medlemsstat i vilken intyget utfärdades.

2. De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där EEG-typkontrollintyget har utfärdats skall tvinga det berörda kontrollorganet att vidta de åtgärder som avses i artikel 12.

3. I händelse av tvist mellan den medlemsstat i vilken ett EEG-typkontrollintyg har utfärdats och en annan medlemsstat skall kommissionen underrättas och vidta de åtgärder som behövs.

KAPITEL V EEG-kontroll

Artikel 16

Medlemsstaterna skall se till att EEG-kontroll utförs. Syftet med denna är att säkerställa en korrekt användning av EEG- märket. Kontrollen får utföras av de godkända kontrollorgan enligt artikel 10 som utfärdade EEG-typkontrollintyget. Kontrollen skall utföras bl.a. genom att man tar prover och gör stickprovskontroller. De organ som utför kontrollen skall i alla händelser uppfylla de kriterier som fastställts i bilaga 2. De skall anmälas enligt artikel 10.

Artikel 17

1. En tillverkare som använder EEG-märket eller den som representerar honom inom gemenskapen skall göra följande:

a) Informera kontrollorganet som beviljade EEG-typkontrollintyget om följande:

- De platser där anordningarna tillverkas och/eller lagras, på förfrågan från det godkända kontrollorganet.

- Datum då tillverkningen skall börja.

- All övrig information som kontrollorganet önskar för att kunna utföra sin uppgift enligt särdirektivet.

b) Ge representanter för det kontrollorgan som utfärdade typkontrollintyget tillträde för att kontrollera de nämnda platserna för tillverkning och/eller lagring och tillhandahålla kontrollunderlag och all nödvändig information för en sådan kontroll.

c) Tillåta kontrollorganet som utfärdade intyget att för kontrolländamål ta en eller flera anordningar eller komponenter som prov från de platser där tillverkning och lagring äger rum.

2. Det godkända kontrollorgan som utfärdade EEG-typkontrollintyget skall tillhandahålla kopior av provningsprotokollet och, när det begärs, kopior av den tekniska dokumentationen till övriga godkända kontrollorgan, medlemsstater och till kommissionen.

3. Innehavaren av EEG-märket skall utföra eller försäkra sig om att det utförs en tillverkningskontroll. Han skall ha till sitt förfogande den utrustning som han behöver för att tillfredsställande kontrollera att den anordning eller de komponenter som tillverkas överensstämmer med den anordning för vilken han fått EEG-typkontrollintyg.

Artikel 18

1. Det godkända kontrollorganet som utfärdade EEG-typkontrollintyget skall organisera EEG-kontroll av de tillverkade anordningar eller komponenter för vilka EEG-typkontrollintyget utfärdades.

Denna kontroll skall göra det möjligt för det godkända kontrollorganet att avgöra för det första om tillverkaren har de kontrollmöjligheter som avses i artikel 17.3 och för det andra om tillverkaren faktiskt utför kontroller för att se om de producerade anordningarna eller komponenterna överensstämmer med de anordningar eller de komponenter som EEG-typkontrollintyget avser. Det kan t.ex. kontrolleras om protokoll över kontrollen har upprättats, i de fall detta har begärts.

Kontrollorganet kan dessutom göra stickprov som skall utföras utan föranmälan på de angivna tillverknings- och lagringsplatserna. Kontrollorganen skall inte hindras från att mot betalning ta prover i alla led av marknadsföringen.

2. Om platsen för tillverkning, lagring eller marknadsföring ligger i en annan medlemsstat än den där det kontrollorgan som utfärdade EEG-typkontrollintyget finns, skall det kontrollorganet, om det behövs, kontakta ett kontrollorgan i den medlemsstat där prov skall tas för kontroll enligt ovan.

Kontrollorganet som utförde kontrollen skall skicka ett protokoll till det kontrollorgan som utfärdade EEG-typkontrollintyget.

Artikel 19

1. Skulle kontrollen enligt artikel 18 visa att anordningarna eller komponenterna inte överensstämmer med den anordning eller den komponent för vilken EEG-typkontrollintyget utfärdades och att kraven i detta direktiv och de berörda särdirektiven inte helt har uppfyllts, skall kontrollorganet vidta en av följande åtgärder gentemot innehavaren av EEG-märket:

a) En enkel varning med anmodan att upphöra inom en given tidsfrist med de konstaterade överträdelserna.

b) En varning enligt a men åtföljd av mer regelbundna kontroller.

c) Dra in EEG-typkontrollintyget tillfälligt.

d) Återkalla EEG-typkontrollintyget.

Dessa åtgärder kan endast vidtas av det kontrollorgan som utfärdade EEG-typkontrollintyget.

2. De två första åtgärderna skall vidtas när skillnaderna inte berör det allmänna utförandet av anordningen, där de konstaterade överträdelserna är obetydliga och inte på något sätt utgör en hälso- eller säkerhetsrisk.

En av de två sista åtgärderna skall vidtas när skillnaderna eller överträdelserna är betydande och i alla händelser om de utgör en hälso- eller säkerhetsrisk.

3. Det kontrollorgan som utfärdade EEG-typkontrollintyget skall även återkalla det om

- tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen hindrar att kontroll enligt artikel 18 utförs, och

- organet finner att EEG-typkontrollintyget inte borde ha beviljats.

4. Om det kontrollorgan som utfärdade EEG-typkontrollintyget informeras av ett kontrollorgan i en annan medlemsstat om att ett av de fall som avses i punkterna 2 och 3 föreligger, skall det, efter samråd med sistnämnda organ, vidta de åtgärder som avses i dessa punkter.

5. Tillfällig indragning eller återkallande av EEG-typkontrollintyget skall anmälas hos medlemsstaten och de godkända kontrollorganen.

KAPITEL VI Gemensamma bestämmelser för förfarandena rörande EEG-typgodkännande, EEG-verifikation och EEG-typkontroll

Artikel 20

1. Ett EEG-märke om överensstämmelse som anbringats på en anordning eller en komponent skall intyga att den överensstämmer med den godkända typen eller att ett EEG-typkontrollintyg utfärdats för den.

2. Ett EEG-typgodkännandeintyg eller ett EEG-typkontrollintyg skall ge tillverkaren rätt att, på eget ansvar, anbringa ett EEG-märke om överensstämmelse på produkter som skall släppas ut på marknaden, om de överensstämmer med den typ för vilken ett sådant intyg beviljats eller, om särdirektivet föreskriver det, att utfärda ett intyg om överensstämmelse enligt bilaga 4.

Kraven för EEG-märket finns i bilaga 1.

3. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att lyftanordningar eller mekaniska hanteringsanordningar eller komponenter, som skall genomgå EEG-typgodkännande, EEG-verifikation eller EEG-typkontroll inte har något märke eller någon påskrift som är ägnad att sammanblandas med EEG-märket.

Artikel 21

Varje medlemsstat skall till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen översända följande:

- En förteckning över de kontrollorgan som har till uppgift att utföra kontroll och provningar inom ramen för ett EEG-typgodkännande eller en EEG-verifikation.

- En förteckning över de godkända kontrollorgan som har till uppgift att utföra EEG-typkontroller och EEG-kontroll.

- Alla senare ändringar i dessa förteckningar.

KAPITEL VII Anpassning av direktiven till den tekniska utvecklingen

Artikel 22

1. Alla nödvändiga ändringar för att anpassa bilaga 1 i detta direktiv med undantag av punkterna 1.1 och 5 till den tekniska utvecklingen skall göras enligt det förfarande som fastställts i artikel 5 i direktiv 73/361/EEG.

2. De särdirektiv som berör lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar och komponenter skall ange vilka bestämmelser i deras tekniska bilagor som kan eller inte kan anpassas genom nyssnämnda förfarande.

KAPITEL VIII Dispensklausul

Artikel 23

1. Utförandet och tillverkningssättet för en anordning eller komponent får i speciella fall avvika från vissa av bestämmelserna i särdirektiven utan att anordningen eller komponenten faller utanför artikel 3 punkt 2 i detta direktiv, om de ändring ar som gjorts innebär en minst lika hög skyddsnivå beträffande hälsa och säkerhet.

2. Varje särdirektiv skall uttryckligen ange de bestämmelser från vilka en sådan avvikelse är möjlig och de bestämmelser från vilka inga avvikelser kan göras.

3. När en förfrågan om avvikelse tas upp, skall följande förfarande tillämpas:

a) Medlemsstaten skall, antingen direkt när det gäller EEG-typgodkännande eller indirekt genom det godkända kontrollorganet när det gäller EEG-typkontroll, översända till kommissionen de dokument som innehåller beskrivning av anordningen eller komponenten och de dokument som ligger till grund för begäran om avvikelse, inklusive resultaten från alla utförda provningar. Kommissionen skall sända en kopia till de övriga medlemsstaterna, vilka därefter har en period på fyra månader på sig att stödja eller inte stödja den berörda medlemsstaten och för att begära att frågan hänskjuts till den kommitté som avses i direktiv 73/361/EEG. En kopia av varje dokument skall skickas till kommissionen. All skriftväxling skall vara konfidentiell.

b) Om ingen medlemsstat har uttryckt sitt ogillande eller begärt att saken skall tas upp i kommittén innan den period som fastställs i a har gått till ända, kan kommissionen sammankalla kommittén eller ge medlemsstaten befogenhet att bevilja eller godkänna den begärda avvikelsen. Kommissionen skall informera de övriga medlemsstaterna om detta.

c) Om en medlemsstat inte har svarat före utgången av den fastställda perioden, skall det anses att den har tillstyrkt.

d) I annat fall skall kommissionen behandla ansökan om avvikelse efter att ha inhämtat ett yttrande från den kommitté, som upprättats enligt direktiv 73/361/EEG.

e) Dessa dokument skall tillhandahållas på ett i mottagarlandet officiellt språk eller i speciella fall på ett annat språk som är godtagbart i landet.

4. När det gäller ett intyg som utfärdats av tillverkaren själv, skall det vara möjligt att avvika från direktivet enligt punkt 1. Detta får ske endast i det fall ett kontrollorgan har bekräftat för tillverkaren att den föreslagna avvikelsen inte minskar säkerheten.

Innan kontrollorganet godkänner avvikelsen, skall det informera övriga kontrollorgan. Skulle ett av dessa kontroll organ göra en invändning inom två månader, skall saken underställas kommissionen genom en medlemsstats försorg. Kommissionen skall försöka lösa tvisten. Vid behov skall den sammankalla den kommitté som upprättats enligt direktiv 73/361/EEG och fatta beslut efter samråd med den.

KAPITEL IX Skyddsklausul

Artikel 24

1. Om en medlemsstat har goda grunder att tro att en lyftanordning eller en mekanisk hanteringsanordning eller komponent utgör en hälso- eller säkerhetsrisk, trots att den uppfyller kraven i detta direktiv och i särdirektiven, får medlemsstaten temporärt inom sitt territorium förbjuda eller inskränka att den släpps ut på marknaden eller tas i bruk för sitt ändamål. Medlemsstaten skall omedelbart informera kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta och ge skälen för sitt beslut.

2. Kommissionen skall samråda med de berörda medlemsstaterna inom sex veckor och skall därefter meddela sitt ställningstagande utan dröjsmål och vidta de åtgärder som behövs.

3. Om kommissionen anser att det är nödvändigt med tekniska anpassningar av direktivet, skall dessa fastställas antingen av kommissionen eller av rådet enligt det förfarande som fastställts i artikel 5 i direktiv 73/361/EEG. I så fall får den medlemsstat som har vidtagit skyddsåtgärder behålla dem tills anpassningarna har trätt i kraft.

KAPITEL X Slutbestämmelser

Artikel 25

De kostnader som uppstår vid EEG-typgodkännande, EEG- verifikation och EEG-typkontroll skall betalas av den tillverkare, eller av den representant för denna inom gemenskapen, som begärt att förfarandena skall tillämpas.

Artikel 26

Skälen för beslutet skall anges i varje beslut som fattas genom tillämpning av detta direktiv och av särdirektiven om att vägra ett EEG-typgodkännande, en EEG-verifikation eller EEG-typkontroll, att tillfälligt upphäva eller att återkalla ett EEG-typgodkännande, en EEG-verifikation eller EEG-typkontroll eller att förbjuda att en lyftanordning eller en mekanisk hanteringsanordning eller komponent släpps ut på marknaden eller tas i drift. Beslutet skall delges den berörda parten så snart som möjligt med angivande av de möjligheter att få beslutet prövat som finns enligt gällande lagstiftning i den berörda medlemsstaten och de frister inom vilka begäran om ändring skall göras.

Artikel 27

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv så att de kan träda i kraft samma dag som de författningar som införts för att följa direktiv 84/529/EEG(6).

De skall omedelbart informera kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationella författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 28

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 1984.

På rådets vägnar

P. BARRY

Ordförande

(1) EGT nr C 221, 29.9.1975, s. 1.

(2) EGT nr C 7, 12.1.1976, s. 37.

(3) EGT nr C 131, 12.6.1976, s. 31.

(4) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(5) EGT nr L 335, 5.12.1973, s. 51.

(6) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 86.

BILAGA 1

EEG-TYPGODKÄNNANDE OCH EEG-TYPKONTROLL

1 ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE ELLER EEG-TYPKONTROLL

1.1 Ansökan och skriftväxlingen som hör till den skall avfattas på det officiella språket (eller på ett av de officiella språken) i den stat i vilken ansökan lämnas in. Denna stat eller det eller de kontrollorgan som den utsett har rätt att kräva att de bifogade dokumenten även upprättas på samma officiella språk.

1.2 Denna ansökan skall innehålla följande information:

- Tillverkarens eller företagets namn och adress, tillverkarens eller företagets representant eller sökandens namn och adress.

- Kategori av anordning eller komponent.

- Avsedd användning och eventuell förbjuden användning.

- Varunamn, om det finns, eller typ.

- Tekniska egenskaper.

1.3 Ansökan skall åtföljas av två kopior av de dokument som krävs och särskilt

1.3.1 - den tekniska dokumentation som krävs enligt särdirektiven,

- de ställen där det EEG-märke som anges i detta direktiv och andra märken som anges i särdirektiven skall anbringas,

1.3.2 - en deklaration som intygar att ingen annan ansökan om EEG-typgodkännande eller EEG-typkontroll har gjorts för samma typ av anordning eller komponent, och

1.3.3 - vid behov de dokument som hör till alla slags nationella godkännanden som redan beviljats och till de använda komponenter som beviljats EEG-typgodkännande eller undergått EEG-typkontroll eller en EEG-verifikation.

2 GRANSKNING AV ANSÖKAN

2.1 Ansökan skall granskas på basis av konstruktionsritningar och vid behov av anordningarna och komponenterna.

Denna granskning skall täcka alla de kontroller och provningar som anges i detta direktiv och i tillhörande särdirektiv.

2.2 Särdirektiven för olika kategorier av lyftanordningar och mekaniska hanteringsanordningar och/eller komponenter skall vid behov fastställa reglerna för tillverkning, beräkning och kontroller och de koefficienter som skall användas för beräkning. De skall ange arten och kvaliteten på de material som kan användas i tillverkningen av sådana lyftanordningar eller mekaniska hanteringsanordningar.

3 EEG-INTYG OCH EEG-MÄRKE

Ett EEG-typgodkännandeintyg eller EEG-typkontrollintyg skall innehålla resultaten från typkontrollen och ange alla villkor som hör ihop med det. Det skall åtföljas av nödvändiga beskrivningar och ritningar för att identifiera typen och, när det är lämpligt, för att förklara hur den fungerar. Det EEG-märke som avses i artikel 20 i direktivet skall vara en stiliserad bokstav >Hänvisning till >

i en sexkant som innehåller följande:

- I överdelen särdirektivets kronologiskt tilldelade serienummer och med versal(er) de bokstäver som anger den stat där intyget utfärdats (B för Belgien, D för Förbundsrepubliken Tyskland, DK för Danmark, F för Frankrike, GR för Grekland, I för Italien, IRL för Irland, L för Luxemburg, NL för Nederländerna, UK för Storbritannien) och de två sista siffrorna i det årtal då intyget utfärdades. Numret på särdirektivet till vilket intyget hänvisar anges av rådet vid antagandet av särdirektivet.

- I den undre delen intygets nummer.

Ett exempel på detta märke finns i 6.1.

4 ÄNDRING AV DEN PRODUKT SOM SLÄPPTS UT PÅ MARKNADEN

Den medlemsstat eller det godkända kontrollorgan som har utfärdat ett intyg skall informeras om alla betydande ändringar av en produkt, särskilt om dem som medför ändringar i av vid saluförandet specificerade egenskaper.

5 PUBLICERING AV INTYG

5.1 Ett utdrag ur intygen skall publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

5.2 Samtidigt med att den berörda parten delges beslutet, skall kopior av intyget skickas av den medlemsstat i vilken det utfärdades till kommissionen och till de övriga medlemsstaterna, som även kan få kopior av den slutliga tekniska dokumentationen av anordningen och av protokollen över kontroller och provningar som den har genomgått.

5.3 Återkallandet av ett EEG-intyg skall publiceras enligt det förfarande som fastställts i 5.1 och 5.2.

5.4 Varje medlemsstat, som vägrar att utfärda ett intyg, skall informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta, antingen direkt då det gäller EEG-typgodkännande eller på begäran av kontrollorganet då det gäller EEG-typkontroll.

6 EEG-MÄRKE

6.1 EEG-märke (se avsnitt 3)

Exempel: >Hänvisning till >

Intyg utfärdat av Förbundsrepubliken Tyskland eller av ett kontrollorgan som landet utsett 1979, genom tillämpning av det första särdirektivet.

Intygets nummer.

6.2 Särdirektiven kan närmare ange placeringen och måtten på EEG-märket.

Om inte annat anges i särdirektiven, skall bokstäverna och siffrorna i varje märke vara minst 5 mm höga.

6.3 Märket skall vara synligt, läsligt och varaktigt anbringat på varje anordning och komponent.

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 2

KRITERIER SOM MEDLEMSSTATERNA SKALL BEAKTA NÄR DE UTSER KONTROLLORGAN

1 Kontrollorganet, dess chef och personal får inte vara konstruktör, tillverkare, leverantör eller installatör av anordningarna eller representant för någon av dessa. De får varken vara direkt inblandade i konstruktion, tillverkning, marknadsföring, representation eller underhåll av sådana anordningar och komponenter eller representera någon av dem som utövar sådan verksamhet. Detta utesluter inte möjligheten till utbyte av teknisk information mellan tillverkaren och det godkända kontrollorganet.

2 Den personal som har till uppgift att kontrollera anordningar i syfte att utfärda EEG-typkontrollintyg och att utföra kontroller, skall utföra dessa uppgifter med största integritet och tekniska kompetens och vara oberoende av alla påtryckningar eller bevekelsegrunder, särskilt av ekonomisk natur, som kan påverka bedömningen eller resultaten av arbetet, i synnerhet från personer eller grupper som har intressen i resultaten av kontrollerna.

3 De kontrollorgan som har till uppgift att kontrollera anordningar och komponenter i syfte att utfärda ett EEG-kontrollintyg och utföra kontroller skall ha den personal och de resurser som behövs för att på ett korrekt sätt utföra de tekniska och administrativa uppgifter som har samband med EEG-intyg och utförande av kontroll och skall vidare ha tillgång till den utrustning som behövs för speciella undersökningar och kontroller.

4 Den personal som har ansvar för undersökningar och kontroller skall ha

- en god teknisk yrkesutbildning,

- tillfredsställande kunskaper om kraven för de undersökningar och kontroller som utförs och tillräcklig erfarenhet av sådana uppgifter, och

- förmåga att upprätta de protokoll och de rapporter som behövs för att dokumentera genomförda kontroller.

5 Kontrollpersonalens opartiskhet skall garanteras. Personalens ersättning får varken vara beroende av hur många kontroller som utförts eller av resultaten av dessa.

6 Kontrollorganet skall teckna en ansvarsförsäkring om inte staten tar på sig skadeståndsansvar enligt nationell lagstiftning.

7 Kontrollorganets personal skall ha tystnadsplikt rörande all information som den får under sin tjänsteutövning (utom gentemot behöriga myndigheter i den stat i vilken kontrollorganet bedriver sin verksamhet) inom ramen för detta direktiv och särdirektiven eller varje annan nationell bestämmelse som genomför dessa direktiv.

BILAGA 3

MALL FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE ELLER EEG-INTYG FÖR LYFTANORDNINGAR ELLER MEKANISKA HANTERINGSANORDNINGAR ELLER KOMPONENTER

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 4

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >