Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/529/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 300 , 19/11/1984 s. 0086 - 0094

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0088

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 18 s. 0096

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0088

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 18 s. 0096RÅDETS DIREKTIV av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissar (84/529/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I medlemsstaterna regleras tillverkning och kontroll av eldrivna hissar i bindande bestämmelser som är olika från en medlemsstat till en annan och som därför utgör ett hinder i handeln med sådana hissar. Det är därför nödvändigt att närma dessa bestämmelser till varandra.

Tillverkningen av hissarna påverkas av de regler som gäller för installation, provning som utförs i samband med besiktning innan anläggningarna tas i drift samt för driftskontroller. Dessa regler skiljer sig från en medlemsstat till en annan och skall därför också harmoniseras.

I rådets direktiv 84/528/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för anordningar för lyft och mekaniserad hantering(4) föreskrivs särskilt tillvägagångssättet vid EEG-typkontroll och EEG-kontroll av dessa anordningar. Enligt detta direktiv är det nödvändigt att fastställa de tekniska krav som eldrivna hissar och deras viktigaste komponenter (dörrlås, schaktdörrar, hastighetsbegränsare, säkerhetsanordningar, hydrauliska buffertar) skall uppfylla för att fritt få importeras, släppas ut på marknaden och användas efter att ha genomgått erforderliga kontroller och försetts med föreskrivna märkningar och skyltar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på fast installerade eldrivna lyftanordningar, nedan benämnda "hissar", som betjänar fasta stannplan, är försedda med en hisskorg för befordran av personer eller personer och gods som är upphängd i vajrar eller kedjor och som åtminstone delvis rör sig utmed ledskenor som löper lodrätt eller i en vinkel mot vertikalplanet understigande 15°.

2. Detta direktiv skall inte tillämpas på

- hissar som är särskilt avsedda för militära eller forskningsändamål eller för användning på fartyg, oljeprospekterings- eller oljeborrplattformar till sjöss, för gruvhantering eller hantering av radioaktiva ämnen,

- hissar som uteslutande är avsedda för befordran av gods,

- person-, varu- och servicehissar som inte drivs med elektrisk motor, anordningar som drivs med vätska (såsom hydrauldrivna hissar) eller lyftanordningar av följande slag: paternosterhissar, kuggstångshissar, skruvdrivna hissar, teaterlyftanordningar, lyftbord, skophissar, bygghissar, monterings- eller underhållsutrustning samt hissar som är specialkonstruerade för befordran av handikappade.

Artikel 2

1. Om inte annat följer av artikel 3 får ingen medlemsstat av skäl som hänför sig till kraven i detta direktiv vägra, förbjuda eller begränsa installation och idrifttagande av hissar som uppfyller kraven i detta direktiv och i direktiv 84/528/EEG. I de medlemsstater där det krävs kontroll för godtagande av en hiss innan den får tas i bruk, skall dess överensstämmelse med gemenskapens bestämmelser fastställas genom kontroller och provningar enligt bestämmelserna i detta direktiv och i direktiv 84/528/EEG.

Berörda medlemsstater skall enligt sina nationella bestämmelser utse de organ som skall äga behörighet att utföra sådana provningar och kontroller.

2. Varken gemenskapens eller nationella regler rörande byggnaders konstruktion, och framför allt vad avser brandskyddet, skall påverkas, såvida de inte omfattas av kraven i detta direktiv.

3. Om en medlemsstat kräver godkännande före installation, skall begäran om godkännande granskas enligt kraven i detta direktiv.

4. Regelbundna kontroller och provningar i samband med underhåll eller efter en större ändring skall utföras enligt nationella bestämmelser. Vad gäller hissar som omfattas av detta direktiv får dessa kontroller och provningar inte vara strängare än de som föreskrivs i bilagan.

Artikel 3

1. För de hisskomponenter som anges i bilaga 2 gäller krav på EEG-typkontroll och EEG-kontroll enligt direktiv 84/528/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för anordningar för lyft och mekaniserad hantering.

2. Ingen medlemsstat får vägra, förbjuda eller begränsa utsläppande på marknaden eller montering eller installation av dessa hisskomponenter, om de stämmer överens med det typkontrollerade utförandet, är märkta med EEG-typkontrollmärke och åtföljs av ett intyg om överensstämmelse, utfärdat av tillverkaren enligt förebilden i bilaga 4 till direktiv 84/528/EEG.

3. EEG-typkontrollintyget, som bekräftar att en typ av komponent uppfyller gemenskapens krav, skall gälla i 10 år, och denna giltighetstid kan efter ansökan förlängas med ytterligare 10 år.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att komponenterna kan underkastas EEG-typkontroll och att EEG-typkontrollintyget enligt artikel 3, vars utformning framgår av bilaga 3, utfärdas om komponenterna uppfyller de tekniska kraven enligt bilaga 1.

Artikel 5

Beträffande ändringar som är nödvändiga för att anpassa detta direktivs bilagor till den tekniska utvecklingen skall beslut fattas i enlighet med artikel 22 i direktiv 84/528/EEG.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 24 månader räknat från dagen för dess anmälan(5). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att texterna till bestämmelser i nationella författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv överlämnas till kommissionen.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 1984.

På rådets vägnar

P. BARRY

Ordförande

(1) EGT nr C 221, 29.9.1975, s. 1.

(2) EGT nr C 7, 12.1.1976, s. 37.

(3) EGT nr C 131, 12.6.1976, s. 31.

(4) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 72.

(5) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 26 september 1984.

BILAGA 1

TEKNISKA KRAV

1. De anordningar som avses i artikel 1.1 skall uppfylla den av Europeiska organisationen för standardisering (CEN) antagna standarden EN 81-1 för eldrivna hissar (i dess lydelse av den 14 oktober 1977), med undantag för de avsnitt som anges i punkt 2 nedan.

2. Denna standard skall tillämpas med följande ändringar:

- Avsnitt 2.

Hänvisningen till HD 25, HD 223 och HD 224 skall ersättas med en hänvisning till HD 384, avsnitt 2.

- Punkt 5.7.1 Övre räddningsutrymme för drivskivehissar, trum- och kedjehissar

Följande ändringar skall göras:

"5.7.1.1 När motvikten vilar på sin helt sammanpressade buffert, skall följande fyra villkor vara uppfyllda samtidigt:

a) Den styrda sträckan som återstår för hisskorgens uppåtgående rörelse, skall ... (ingen ändring).

b) Det fria avståndet ovanför den yta som anges i punkt 8.13.1 b skall vara minst ... (ingen ändring).

c) Det fria avståndet mellan schakttakets lägsta delar och:

1. ... (ingen ändring),

2. ... (ingen ändring).

d) Utrymmet ovanför hisskorgen måste vara tillräckligt för att ge plats åt ett på en av sina sidor vilande rektangulärt block med minst dimensionerna 0,5 × 0,6 × 0,8 m.

5.7.2.2 Om de övre buffertarna ... (ingen ändring)

a) Det fria avståndet ovanför den yta som anges under punkt 8.13.1 b skall vara minst 1 m.

b) Det fria avståndet mellan schakttakets lägsta del ... (ingen ändring);

c) Utrymmet ovanför hisskorgen måste vara tillräckligt för att ge plats åt ett på en av sina sidor vilande rektangulärt block med minst dimensionerna 0,5 × 0,6 × 0,8 m."

- Punkt 5.7.3.3

Värdena som anges under a skall ersättas med följande:

"0,5 × 0,6 × 1 m".

- Punkt 6.2.1

Ingångarna från allmänt utrymme till hissens maskin- och brytskiverum skall

a) vara försedda med tillräcklig fast installerad elektrisk belysning

b) lätt och säkert kunna användas närsomhelst och utan att man behöver passera genom privata utrymmen.

Ingångarna och dörrarna till maskinrummen måste ha en höjd på minst 1,8 m. (Härvid tas ingen hänsyn till trösklar och räcken som inte är högre än 0,4 m) (N c).

- Punkt 6.3.2.1

Andra meningen skall ha följande lydelse:

"Det skall särskilt finnas

a) en fri horisontal yta framför styrpaneler och kopplingsskåp. Denna yta definieras på följande sätt (N c):

- Djupet, mätt från höljets yttersida, måste uppgå till minst 700 mm. Detta mått får minskas till 600 mm framför utstickande manöverorgan (handtag osv.).

- Bredden: det större av följande två värden:

500 mm eller

kopplingsskåpets eller styrpanelens totala bredd.

b) (ingen ändring)."

- Punkterna 7.1.1 och 8.6.3

Värdet "10 mm" skall ändras till "6 mm". Punkt 0.1.2.2 andra meningen gäller dock inte för detta nya värde.

- Punkt 8.2 Hisskorgens inre basyta

I slutet av tabell 1 skall de tre sista raderna ha följande lydelse:

"Om märklasten överstiger det värde som anges i tabellen för hisskorgens basyta, skall det högsta tillåtna antalet personer motsvara hisskorgens faktiska tillgängliga yta."

- Punkt 8.13.1

Följande bestämmelse skall läggas till:

"Hisskorgens tak måste vara så konstruerat att det är möjligt att där installera ett räcke. Medlemsstaterna kan för sina respektive territorier föreskriva obligatorisk installation av ett räcke på hisskorgens tak."

- Punkt 9.1.2 c

Ändra till följande lydelse:

"Övriga kriterier (konstruktion, töjning, orundhet, flexibilitetskontroller osv.) måste minst motsvara härför gällande internationella standarder (ISO). I de fall där sådana standarder saknas, skall vid konstruktion av hissarna de nationella bestämmelser och standarder uppfyllas som gäller i den medlemsstat där hissen monteras."

- Punkt 10.5.3.1 b 2

Ändra till följande lydelse:

"2. med en elektrisk säkerhetsanordning (14.1.2) bryta den krets som direkt försörjer lindningarna till två kontaktorer vilkas kontakter är seriekopplade i de strömkretsar som förser motorn och bromsen med elektrisk energi. Kontaktorerna skall var för sig kunna bryta strömkretsen under belastning."

- Avsnitt 11. FRITT UTRYMME MELLAN HISSKORG OCH SCHAKTVÄGGAR SAMT MELLAN HISSKORG OCH MOTVIKT

- Punkt 11.2 Fritt utrymme mellan hisskorg och schaktvägg för hissar med dörrförsedda hisskorgar

(ingen ändring)

- Punkt 11.3 Fritt utrymme mellan hisskorg och schaktvägg för hissar med dörrlösa hisskorgar

(ingen ändring)

Följande punkt skall läggas till:

"11.4 Fritt utrymme mellan hisskorg och motvikt

Avståndet mellan hisskorgen med därtill hörande komponenter och motvikten (om sådan finns) med tillhörande komponenter skall vara minst 0,05 m."

- Punkt 12.4.2.1

Följande text skall läggas till:

"Samtliga mekaniska komponenter i bromsen som bidrar till att åstadkomma bromsverkan på bromstrumman eller bromsskivan skall vara installerade i dubbel uppsättning och vara så dimensionerade att det, om någon av komponenterna inte skulle verka på bromstrumman eller bromsskivan, fortfarande finns tillräcklig bromsverkan kvar för att bromsa in hisskorgen om den är lastad med tillåten last. Fem år framåt räknat från den dagen detta direktiv träder i kraft står det dock medlemsstaterna fritt att tillämpa denna bestämmelse eller inte."

- Punkt 13.1.1.2

Denna punkt skall ha följande lydelse:

"Medlemsstaternas nationella bestämmelser i fråga om strömförsörjning skall gälla fram till kontakternas anslutningar enligt 13.1.1.1. De skall gälla för all strömförsörjning till belysningen i maskinrum, brytskiverum, schakt och schaktgrop."

- Punkt 13.1.1.3

Om standard EN 81-1 inte innehåller några särskilda bestämmelser för komponenter i hissarnas elektriska utrustning, skall direktiv 73/23/EEG gälla för dessa.

- Punkt 13.1.1.4

Denna punkt skall ha följande lydelse:

"Den elektriska utrustningen för hissar

a) skall uppfylla kraven enligt CENELECs harmoniserade dokument, som antagits av EG-ländernas nationella elektrotekniska kommittéer,

b) skall, om det inte finns några harmoniserade dokument för elektrisk utrustning enligt a) ovan, uppfylla kraven enligt de nationella bestämmelserna i det land där hissen installeras."

- Punkt 13.1.2

Denna punkt skall ha följande lydelse:

"I maskin- och brytskiverum skall finnas skydd mot direkt beröring i form av skyddshöljen med minst kapslingsklass IP 1 X."

- Punkt 13.2.1.3

Denna punkt skall ändras på följande sätt:

"Både för huvudkontaktorerna enligt punkt 13.2.1.1 och för reläerna enligt punkt 13.2.1.2 får vad gäller de åtgärder som vidtagits för att uppfylla kraven enligt 14.1.1.1 förutsättas att: ... (resten oförändrad)."

- Punkt 13.3

Denna punkt skall ha följande lydelse:

"13.3.1 Motorer som är anslutna direkt till elnätet skall vara skyddade mot kortslutning.

13.3.2 Motorer som är anslutna direkt till elnätet skall genom automatiska kopplingsanordningar med manuell återställning (med undantag för vad som sägs under 13.3.3) vara försedda med överlastskydd, som bryter alla spänningsförande ledningar till motorn.

13.3.3 Om möjligheten att upptäcka överbelastning är beroende av temperaturstegringar i motorlindningen, får kopplingsanordningen slå till automatiskt när motorn har svalnat tillräckligt.

13.3.4 Bestämmelserna enligt 13.3.2 och 13.3.3 skall gälla för varje lindning om motorn har lindningar som får sin strömförsörjning från olika strömkretsar.

13.3.5 Om hissmotorerna matas med ström från motordrivna likströmsgeneratorer, skall hissmotorerna också vara överlastskyddade."

- Punkt 13.5.3.5

I slutet av denna punkt skall följande läggas till:

"eller förses med lämplig försegling i ändarna."

- Punkt 13.5.4

Denna punkt skall ha följande lydelse:

"Stickkontakter och anordningar av instickstyp i säkerhetskretsar, som kan frånkopplas utan verktyg, skall vara av sådan beskaffenhet att de olika ledningarna inte kan förväxlas vid återanslutning."

- Punkt 13.6.2

Uppgiften "enligt 438 i CENELEC HD 224" skall ersättas med "enligt HD 384, kapitel 41, avsnitt 411".

- Punkt 14.1.2.1.2

Denna punkt skall utgå.

- Punkt 14.1.2.1.6

Denna punkt skall ha följande lydelse:

"I säkerhetskretsar med två eller flera parallella strömvägar skall information som behövs för andra ändamål än själva säkerhetskretsens funktion endast hämtas från en och samma kanal."

- Punkt 14.1.2.1.8

Första meningen skall ha följande lydelse:

"De interna strömförsörjningsanordningarna skall vara så konstruerade och placerade att de förhindrar att felaktiga signaler uppstår vid de elektriska säkerhetsanordningarnas utgångar i samband med omkoppling."

- Punkt 14.1.2.2.1

Denna punkt skall ha följande lydelse:

"Säkerhetskontakter skall vara tvångsbrytande. Denna strömbrytning skall fungera även om kontakterna är sammansvetsade.

Tvångsbrytning uppnås om de kontaktbrytande komponenterna förs till sin brytposition och om det under en betydande del av deras väg inte finns några eftergivliga element (t.ex. fjädrar) mellan de rörliga kontakterna och den delen av manöverelementet på vilken manöverkraften verkar.

Utformningen skall vara sådan att risken för kortslutning på grund av komponentfel minimeras."

- Punkt 14.1.2.2.2

Här skall följande läggas till:

"Säkerhetskontakterna skall höra till någon av följande, i publikation IEC 337-1, fastställda kategorier:

a) AC 11 för säkerhetskontakter i växelströmskretsar.

b) DC 11 för säkerhetskontakter i likströmskretsar.

- Punkt 14.1.2.2.3

Ingen ändring.

- Punkt 14.1.2.2.5

Orden "Om kontaktelementen kommer i beröring mot isolerande detaljer" skall utgå.

- Punkt 14.1.2.3.1

Denna punkt skall utgå.

Numreringen skall ändras:

"14.1.2.3.2" skall betecknas "14.1.2.3.1""14.1.2.3.3" skall betecknas "14.1.2.3.2"- Punkt 14.1.2.3.3

Följande punkt skall läggas till:

"d) Vid redundanta säkerhetskretsar skall åtgärder vidtas för att i görligaste mån begränsa risken för att fel av en och samma orsak uppstår samtidigt i mer än en krets."- Punkt 14.1.2.5

Denna punkt skall ha följande lydelse:

Givarelement i säkerhetskopplingar skall, oberoende av riktningen, tåla sinusvågiga vibrationer med en frekvens f på mellan 1 Hz och 50 Hz och en amplitud a (mm) som erhålls som en funktion av f enligt följande formler:

a = >NUM>25

>DEN>f

för 1 NUM>250

>DEN>f²

för 10

BILAGA 2

FÖRTECKNING ÖVER HISSKOMPONENTER SOM SKALL UNDERKASTAS EEG-TYPKONTROLL OCH EEG-KONTROLL ENLIGT ARTIKEL 2(1)

1. Schaktdörrlås

2. Hastighetsbegränsare (hisskorg och motvikt)

3. Säkerhetsanordningar (hisskorg och motvikt)

4. Fånganordningar (energiackumulerande med återgångsdämpning samt energiupptagande buffertar).

(1) Så snart som kraven för hisschaktdörrar har kompletterats vad avser brandegenskaperna enligt artikel 5, skall dessa också underkastas EEG-typkontroll och EEG-kontroll.

BILAGA 3

FÖREBILD FÖR EEG-TYPKONTROLLINTYG

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >