Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 84/532/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för bygg- och anläggningsutrustningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 300 , 19/11/1984 s. 0111 - 0122

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0097

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 18 s. 0121

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0097

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 18 s. 0121RÅDETS DIREKTIV av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma bestämmelser för bygg- och anläggningsutrustning (84/532/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1) med beaktande

av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I varje medlemsstat skall bygg- och anläggningsutrustning ha vissa tekniska egenskaper som är fastställda som obligatoriska krav. Dessa krav skiljer sig från en medlemsstat till en annan. Dessa skillnader hindrar handeln inom gemenskapen.

Sådana hinder för upprättandet av en fungerande gemensam marknad kan minskas och avskaffas om samma krav antas av alla medlemsstaterna antingen som tillägg till eller i stället för nuvarande lagstiftning.

Kraven i detta direktiv gäller för bygg- och anläggningsutrustning och syftar i första hand till att säkerställa dels skyddet av miljön mot luftburet buller, dels säkerheten på arbetsplatsen utom när det direkt gäller lyftutrustning. Därför skall det om nödvändigt utarbetas särskilda krav för lyftanordningar på arbetsplatser.

För att användare och övriga berörda skall få tillräckligt skydd är det nödvändigt att verifiera att de tekniska kraven har iakttagits. De nuvarande kontrollförfarandena skiljer sig från en medlemsstat till en annan. För att åstadkomma fri rörlighet för bygg- och anläggningsutrustning inom den gemensamma marknaden och för att undvika upprepade kontroller som utgör hinder för den fria rörligheten för sådan utrustning skall åtgärder vidtas för ömsesidigt erkännande av kontroller mellan medlemsstaterna.

Till stöd för detta ömsesidiga erkännande av kontroller skall lämpliga administrativa förfaranden införas, vilka skall följas innan maskinerna släpps ut på marknaden. Sådana förfaranden är EEG-typgodkännande, EEG-typkontroll, EEG-verifikation och EEG-självcertifiering. De kriterier som skall tillämpas vid utseende av de godkända kontrollorgan som skall utföra EEG-typkontroller bör harmoniseras.

De nationella bestämmelserna om bygg- och anläggningsutrustning omfattar ett stort antal kategorier av sådan utrustning med mycket skiftande användningsändamål. Det är därför önskvärt att i detta direktiv fastställa allmänna bestämmelser om tillvägagångssätten vid EEG-typgodkännande, EEG-typkontroll, EEG-verifikation och EEG-självcertifiering. I särdirektiv för varje kategori av utrustning fastställs kraven på teknisk konstruktion, metoder för kontroll av sådan utrustning och, när det behövs, under vilka villkor gällande nationella bestämmelser skall ersättas med gemenskapens tekniska krav.

Detta direktiv berör inte bestämmelserna i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(4) senast ändrat genom direktiv 80/1267/EEG(5)

Det kan inträffa att bygg- och anläggningsutrustning som släppts ut på marknaden uppfyller kraven i hithörande särdirektiv men ändå utgör en risk för hälsa och säkerhet.

Det är därför nödvändigt att fastställa ett förfarande för att minska denna risk.

För att ta hänsyn till den tekniska utvecklingen är det nödvändigt med en god anpassning av de tekniska kraven som specificeras i direktiven beträffande bygg- och anläggningsutrustning. För att underlätta genomförandet av nödvändiga åtgärder i detta syfte bör möjligheter ges till ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen genom inrättande av en kommitté för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiven om undanröjande av tekniska hinder för handeln med bygg- och anläggningsutrustning inom gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I Definitioner

Artikel 1

1. I detta direktiv avses med bygg- och anläggningsutrustning alla maskiner, anordningar, anläggningar och installationer eller komponenter till dessa som beroende på typ används för att utföra anläggnings- och byggnadsarbete men som inte i första hand är avsedda för transport av varor eller personer.

2. Detta direktiv skall omfatta endast sådan bygg- och anläggningsutrustning som definieras i punkt 1 och för vilken detaljerade bestämmelser fastställts i de särdirektiv som nämns i artikel 3.

3. Jordbruks- och skogstraktorer samt lyftanordningar omfattas inte av detta direktiv.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

EEG-typgodkännande: det förfarande genom vilket en medlemsstat efter provningar fastställer och intygar att en typ av utrustning enligt artikel 1 överensstämmer med de krav som harmoniserats genom detta direktiv och tillämpliga särdirektiv,

EEG-typkontroll: det förfarande genom vilket ett kontrollorgan som för detta ändamål godkänts av en medlemsstat efter genomförda provningar fastställer och intygar att en typ av utrustning överensstämmer med de harmoniserade kraven genom detta direktiv och nyssnämnda särdirektiv,

EEG-verifikation: det förfarande genom vilket en medlemsstat efter genomförda provningar kan styrka att varje utrustningsenhet uppfyller de harmoniserade kraven enligt detta direktiv och enligt tillämpliga särdirektiv,

EEG-självcertifiering: det förfarande genom vilket tillverkaren eller dennes representant inom gemenskapen på eget ansvar försäkrar att en utrustningsenhet uppfyller de harmoniserade kraven enligt detta direktiv och enligt tillämpliga särdirektiv.

Artikel 3

1. I allmänna direktiv skall anges de harmoniserade kraven för all utrustning, särskilt de som gäller säkerhet på arbetsplatsen och metoder för mätning av utrustningens ljudemissionsnivå.

2. I särdirektiven skall de tekniska kraven på konstruktion och funktion hos de utrustningskategorier som kraven avser specificeras och vidare skall där anges vilket av förfarandena enligt artikel 2 som äger tillämpning.

KAPITEL II EEG-typgodkännande

Artikel 4

1. När så föreskrivs i ett särdirektiv skall EEG-typgodkännande vara en förutsättning för att en utrustningsenhet skall få släppas ut på marknaden, tas i drift och användas.

2. Medlemsstaterna skall på begäran av tillverkaren eller dennes representant inom gemenskapen bevilja EEG-typgodkännande för alla typer av utrustning som uppfyller kraven i detta direktiv och tillämpliga särdirektiv.

3. Ansökan om EEG-typgodkännande för en viss typ av utrustning kan endast lämnas in i en medlemsstat.

4. Medlemsstaterna skall bevilja, vägra, tillfälligt upphäva eller återkalla EEG-typgodkännande enligt bestämmelserna i detta kapitel och i bilaga 1.

5. Vid provningar i samband med EEG-typgodkännande får medlemsstaten ta hjälp av ett eller flera provningslaboratorier.

Artikel 5

1. Om resultaten av provningarna enligt bilaga 1.2 är tillfredsställande, skall den medlemsstat som utfört provningarna utfärda ett EEG-typgodkännandeintyg, som skall översändas till sökanden.

EEG-typgodkännandeintyget kan omfattas av de villkor som anges i särdirektiven.

2. Utformningen av EEG-typgodkännandeintyget framgår av förebilden i bilaga 3.

3. EEG-typgodkännandeintyget skall omfattas av alla villkor och eventuella begränsningar i giltighetstiden som kan vara fastställda i särdirektiven.

Artikel 6

1. Den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännande skall, vid behov i samarbete med andra medlemsstater, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att den tillverkade utrustningen överensstämmer med den godkända typen.

2. Närmare detaljer beträffande de åtgärder som föreskrivs i punkt 1 skall framgå av särdirektiv. Dessa åtgärder kan omfatta övervakning i form av stickprovskontroller.

Artikel 7

1. Om en medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännandeintyg finner att några prover av en utrustningsenhet för vilken sådant typgodkännande har beviljats inte överensstämmer med det typgodkända exemplaret, skall den tillfälligt upphäva eller återkalla typgodkännandet.

2. EEG-typgodkännandeintyget kan dock fortsätta att gälla om de konstaterade avvikelserna är mycket små eller inte har någon väsentlig inverkan på utrustningens konstruktion och inte på något sätt medför risk för människor eller miljö. I sådana fall skall medlemsstaten anmoda tillverkaren att så snart som möjligt genomföra de ändringar som behövs i tillverkningen. Medlemsstaterna skall återkalla ett typgodkännande om tillverkaren inte följer denna anmodan.

3. Medlemsstaten som har beviljat EEG-typgodkännandet skall också återkalla det om den finner att godkännandet inte borde ha beviljats.

4. Om medlemsstaten informerats av en annan medlemsstat om förekomsten av något av de fall som nämns i punkterna 1, 2 och 3, skall den efter samråd med denna stat handla enligt bestämmelserna i dessa punkter.

5. Om behöriga myndigheter i den medlemsstaten som har utfärdat EEG-typgodkännandeintyget och en annan stats behöriga myndigheter är oeniga om lämpligheten eller nödvändigheten av att återkalla ett typgodkännande, skall kommissionen hållas underrättad. Om nödvändigt skall den hålla de överläggningar som behövs för att nå fram till en lösning.

6. Endast den medlemsstat som har beviljat EEG-typgodkännande kan besluta om att återkalla det. Den skall genast meddela övriga medlemsstater och kommissionen om ett sådant beslut.

KAPITEL III EEG-typkontroll

Artikel 8

1. När det föreskrivs i ett särdirektiv, skall EEG-typkontroll genomföras innan en utrustningsenhet släpps ut på marknaden, tas i drift och används.

2. EEG-typkontroller skall utföras av organ som medlemsstaterna godkänt för detta ändamål.

Artikel 9

1. De kontrollorgan som medlemsstaterna godkänt för att utföra EEG-typkontroll enligt artikel 10 skall uppfylla minimikraven enligt bilaga 2.

Det faktum att ett kontrollorgan uppfyller minimikraven innebär inte att en medlemsstat är skyldig att godkänna detta organ.

2. När en medlemsstat har godkänt ett eller flera organ som skall utföra EEG-typkontroll, skall den informera övriga medlemsstater och kommissionen om vilka organ den utsett. Den skall också underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla senare ändringar.

Artikel 10

1. De godkända kontrollorganen enligt artikel 9 skall på begäran av tillverkaren eller dennes representant inom gemenskapen bevilja intyg om EEG-typkontroll för alla typer av utrustning som uppfyller kraven i detta direktiv och det tillämpliga särdirektivet och för vilken tillverkaren har förbundit sig att uppfylla villkoren enligt särdirektiven.

2. Ansökan om EEG-typkontroll för en viss typ av utrustning kan endast inlämnas till ett godkänt kontrollorgan.

3. De godkända kontrollorganen skall bevilja, vägra, tillfälligt upphäva eller återkalla EEG-typkontrollintyg enligt bestämmelserna i detta kapitel och i bilaga 1.

Artikel 11

1. EEG-typkontrollintyget skall utformas enligt förebilden i bilaga 3.

2. EEG-typkontrollintyget skall omfattas av alla de villkor och begränsningar vad avser giltighetstiden som kan gälla enligt särdirektiven.

Artikel 12

1. Det godkända kontrollorganet som har beviljat EEG-typkontrollintyget skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den tillverkade utrustningen överensstämmer med den typkontrollerade.

2. De åtgärder som föreskrivs i föregående punkt skall närmare preciseras i särdirektiv. Dessa åtgärder kan omfatta övervakning i form av stickprovskontroller.

Artikel 13

1. Om ett godkänt kontrollorgan konstaterar att uttagna provexemplar av utrustning av den typ för vilken det har utfärdat ett EEG-typkontrollintyg inte överensstämmer med denna typ, skall organet anmoda innehavaren av intyget att rätta till tillverkningen inom en bestämd tidsfrist och om nödvändigt upphäva intygets giltighet under denna tidsfrist. Om nödvändigt skall det i särdirektivet för den aktuella utrustningen betämmas hur många stickprov som bedöms vara tillräckliga för att motivera att kontrollorganet ingriper. Om tillverkaren inte efterkommer denna anmodan inom den fastställda tidsfristen, skall det godkända kontrollorganet tillfälligt upphäva eller återkalla intyget.

2. Det godkända kontrollorganet skall återkalla det EEG-typkontrollintyg som det utfärdat om det konstaterar att det inte borde ha beviljats.

3. Det skall tillfälligt upphäva eller återkalla intyget om innehavaren inte fullgör sina skyldigheter gentemot det godkända kontrollorganet enligt artikel 10.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att de godkända kontrollorganen utför ovan nämnda uppgifter på ett korrekt sätt.

För detta ändamål skall medlemsstaterna genom lämpliga åtgärder ålägga de godkända kontrollorganen att när som helst underkasta sig kontroll av behöriga myndigheter i den medlemsstat som har utsett dem.

2. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att sökanden eller den person för vilken EEG-typkontrollintyget är utställt kan överklaga det godkända kontrollorganets beslut att vägra, återkalla eller tillfälligt upphäva EEG-typintyget.

3. Om en medlemsstat finner att ett kontrollorgan som den har utsett inte på ett korrekt sätt fullgör sina åligganden enligt vad som anges i artiklarna 10 och 13, skall den vidta lämpliga åtgärder gentemot detta kontrollorgan.

4. Medlemsstaten skall i alla händelser återkalla godkännandet från ett kontrollorgan som den har utsett, om den konstaterar att kontrollorganet inte längre uppfyller minimikraven enligt bilaga 2 eller att det inte uppfyller de villkor som medlemsstaten uppställt.

5. Om en medlemsstat inte återkallar godkännandet från ett kontrollorgan som inte längre uppfyller minimikraven, kan vilken annan medlemsstat som helst fästa kommissionens uppmärksamhet vid situationen. Kommissionen skall vidta lämpliga åtgärder för att finna en lösning.

Artikel 15

1. En medlemsstat som återkallar ett godkännande från ett kontrollorgan skall innan godkännandet återkallas vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de uppgifter och skyldigheter kan fortsätta att fullgöras som följer med detta kontrollorgans utfärdande av EEG-typkontrollintyg.

2. Medlemsstaten skall upphäva alla intyg som utfärdats av detta kontrollorgan innan godkännandet återkallas, om de utfärdats på ett felaktigt sätt.

Artikel 16

1. Om ett av de fall som avses i artikel 13 konstateras föreligga i en medlemsstat, skall behöriga myndigheter i denna medlemsstat underrätta den medlemsstat där intyget har utfärdats om detta förhållande.

2. De behöriga myndigheterna i den senare medlemsstaten skall ålägga det berörda godkända kontrollorganet att vidta de åtgärder som anges i artikel 13.

3. I händelse av tvist mellan den medlemsstat där EEG-typkontrollintyget utfärdats och en annan medlemsstat skall kommissionen informeras och vidta lämpliga åtgärder.

KAPITEL IV EEG-verifikation och EEG-självcertifiering

Artikel 17

1. I särdirektiv enligt artikel 3.2, där EEG-verifikation eller EEG-självcertifiering föreskrivs, skall fastställas vilket förfarande som skall tillämpas.

2. När det gäller EEG-självcertifiering skall medlemsstaterna vidta åtgärder för att säkerställa att utrustningen uppfyller kraven enligt särdirektiven.

KAPITEL V Allmänna bestämmelser

Artikel 18

1. Tillverkaren eller dennes representant inom gemenskapen skall utfärda ett EEG-intyg om överensstämmelse enligt förebilden i bilaga 4 för varje enhet av en viss typ av utrustning som tillverkas i enlighet med de harmoniserade kraven och som överensstämmer med den typgodkända eller typkontrollerade typen.

2. Om det krävs i ett särdirektiv, skall tillverkaren på utrustningen anbringa märket tillsammans med den information som närmare anges i särdirektivet.

3. Sökanden skall ansvara för de omkostnader som uppstår i samband med tillämpningen av de förfaranden som föreskrivs i ett särdirektiv.

KAPITEL VI Harmoniserade tekniska krav

Artikel 19

1. Ingen medlemsstat får enligt punkt 4 och särdirektiven begränsa, vägra eller förbjuda utsläppande på marknaden, idrifttagande eller användning av någon utrustning på grund av dess konstruktion eller funktion i den mening som avses i tillämpliga särdirektiv, om utrustningen uppfyller kraven enligt detta direktiv och tillämpliga särdirektiv. Detsamma gäller i fråga om kontroll av utrustningen.

2. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att deras behöriga administrativa myndigheter godtar det intyg om överensstämmelse som avses i artikel 18 och, då det föreskrivs i särdirektiven, ett överensstämmelsemärke som anbringas på utrustningen för att ange att utrustningen överensstämmer med bestämmelserna i föregående punkt.

3. En medlemsstat kan kräva att detta intyg skall vara utfärdat på ett eller flera av dess officiella språk när en utrustning saluförs till konsumenter på dess territorium.

4. Användningsvillkoren skall, om de inte regleras genom andra gemenskapsbestämmelser, fortfarande omfattas av bestämmelselandets lagar och andra författningar. Särskilt beträffande buller kan användning av bygg- och anläggningsutrustning vara underkastad restriktioner inom geografiskt begränsade områden.

Nationella lagar och andra författningar som styr användningsvillkoren får inte leda till diskriminering av sådan utrustning som omfattas av detta direktiv och som tillverkas i andra stater.

Artikel 20

1. Om en medlemsstat har starka skäl att anta att en utrustningsenhet medför risk för säkerhet och hälsa, trots att den uppfyller kraven i detta direktiv och tillämpliga särdirektiv, kan den tillfälligt förbjuda att denna utrustningsenhet släpps ut på marknaden och används på dess territorium eller underkasta den särskilda villkor. Den skall genast informera övriga medlemsstater och kommissionen om detta och ange skälen till sitt beslut.

2. Kommissionen skall rådgöra med berörda medlemsstater inom sex veckor och sedan utan dröjsmål meddela sin uppfattning och vidta lämpliga åtgärder.

3. Om kommissionen anser det nödvändigt att införa tekniska ändringar i direktivet eller hithörande särdirektiv, skall sådana ändringar antas antingen av kommissionen eller av rådet i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24. I sådana fall skall den medlemsstat som har vidtagit dessa säkerhetsåtgärder upprätthålla dem intill dess att sådana ändringar träder i kraft.

Artikel 21

1. Utförandet av en utrustningstyp och de metoder som används vid dess tillverkning kan i vissa fall avvika från en del bestämmelser i särdirektiven utan att utrustningstypen för den skull upphör att omfattas av artikel 19, förutsatt att de ändringar som gjorts är av sådant slag att de garanterar minst en likvärdig skyddsnivå vad gäller hälsa eller säkerhet.

2. I varje särdirektiv skall de bestämmelser från vilka sådan avvikelse är möjlig eller de bestämmelser från vilka det inte får förekomma någon avvikelse tydligt specificeras.

3. När en ansökan om avvikelse godtas, skall följande förfarande iakttas:

a) Medlemsstaten skall - antingen direkt om det rör sig om ett EEG-typgodkännandeförfarande, eller indirekt genom sitt godkända kontrollorgan om det rör sig om ett EEG-typkontrollförfarande - till kommissionen sända in de dokument som beskriver typen av utrustning och de dokument som ligger till grund för dess begäran om avvikelse inklusive alla eventuella provningsresultat. Kommissionen skall sända en kopia till övriga medlemsstater, vilka sedan skall ha en tidsfrist på fyra månader från detta datum för att ta ställning för eller emot berörd medlemsstats ansökan eller för att begära att ärendet hänvisas till den kommitté som avses i artikel 23. En kopia av varje dokument skall sändas till kommissionen. All skriftväxling skall vara konfidentiell.

b) Om ingen medlemsstat har tagit ställning emot ansökan eller begärt att ärendet skall hänvisas till kommittén innan den period som bestäms enligt a har löpt ut, kan kommissionen sammankalla kommittén eller bemyndiga medlemsstaten att bevilja eller godkänna den begärda avvikelsen och den skall informera övriga medlemsstater om detta.

c) Om någon medlemsstat inte har svarat när tidsfristen löpt ut, skall den anses ha tagit ställning för ansökan.

d) I annat fall skall kommissionen ta ställning till ansökan om avvikelse när den mottagit yttrandet från kommittén enligt artikel 23.

e) Hithörande dokument skall vara avfattade på bestämmelselandets officiella språk eller i vissa fall på något annat språk som detta land kan godta.

4. Om ett intyg utfärdats av tillverkaren själv, skall det vara möjligt att avvika från direktivet enligt punkt 1 endast om ett godkänt kontrollorgan till tillverkaren har bekräftat att den föreslagna avvikelsen inte minskar säkerheten.

Innan en avvikelse beviljas skall det godkända kontrollorganet informera övriga godkända kontrollorgan. Om något av dessa organ anmäler invändningar inom en tidsfrist av två månader, skall en medlemsstat dra frågan inför kommissionen. Kommissionen skall försöka lösa konflikten. Om nödvändigt skall den sammankalla kommittén enligt artikel 23 och fatta beslut efter att ha rådgjort med denna.

KAPITEL VII Anpassning av direktiven till den tekniska utvecklingen

Artikel 22

När det behövs ändringar för anpassning till den tekniska utvecklingen skall dessa göras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 24 i fråga om

- bilagorna till detta direktiv, och

- de bestämmelser i vart och ett av särdirektiven enligt artikel 3 som särskilt omnämns.

Artikel 23

1. En kommitté för anpassning till teknisk utveckling av direktiven för avskaffande av tekniska hinder i handeln med bygg- och anläggningsutrustning, nedan kallad "kommittén", bildas härmed. Den skall bestå av representanter från medlemsstaterna och som ordförande ha en representant från kommissionen.

2. Kommittén skall anta sina egna arbetsregler.

Artikel 24

1. När förfarandet enligt denna artikel inleds, skall frågan hänvisas till kommittén genom dess ordförande antingen på hans eget initiativ eller på begäran av en representant för en medlemsstat.

2. Kommissionens representant skall till kommittén översända ett förslag till de åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall ta ställning till förslaget inom en tidsfrist som ordföranden skall bestämma med hänsyn till hur brådskande den aktuella frågan är. Beslut skall fattas med en majoritet av 45 röster, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt det vägningsförfarande som anges i artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden skall inte rösta.

3. a) Kommissionen skall anta de föreslagna åtgärderna om de överensstämmer med kommitténs uppfattning.

b) Om de föreslagna åtgärderna inte överensstämmer med kommitténs uppfattning, eller om den inte meddelar någon uppfattning, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet de åtgärder som det skall besluta om. Rådet skall fatta beslut med kvalificerad majoritet.

c) Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader efter det att förslaget lagts fram, skall kommissionen besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

KAPITEL VIII Allmänna och slutbestämmelser

Artikel 25

Alla beslut som en medlemsstat eller ett godkänt kontrollorgan fattar i enlighet med detta direktiv och hithörande särdirektiv om att vägra EEG-typgodkännande, EEG-typkontroll eller EEG-verifikation, om att tillfälligt upphäva eller återkalla ett intyg om EEG-typgodkännande eller EEG-typkontroll eller om att förbjuda att en utrustningstyp eller utrustningsenhet släpps ut på marknaden, tas i drift eller används skall fattas med exakt angivande av de grunder som dessa beslut är baserade på. Ett sådant beslut skall så snart som möjligt meddelas berörd part som samtidigt skall informeras om de överklagandemöjligheter han har till förfogande enligt gällande lagstiftning i den aktuella medlemsstaten samt om vilka tidsfrister som gäller för dessa överklagandemöjligheter.

Artikel 26

1. Medlemsstaterna skall inom 18 månader från dagen för anmälan sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv överlämnas till kommissionen.

Artikel 27

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 1984.

På rådets vägnar

P. BARRY

Ordförande

(1) Detta direktiv har anmälts till medlemsstaterna den 26 september 1984.

(1) EGT nr C 82, 14.4.1975, s. 91.

(2) EGT nr C 76, 7.4.1975, s. 37.

(3) EGT nr C 263, 17.11.1975, s. 42.

(4) EGT nr L 42, 23.2.1970, s. 1.

(5) EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 34.

BILAGA 1

EEG-TYPGODKÄNNANDE OCH EEG-TYPKONTROLL

1. ANSÖKAN OM EEG-TYPGODKÄNNANDE ELLER EEG-TYPKONTROLL

1.1 Ansökan och skriftväxlingen i samband med denna skall avfattas på ett av de officiella språken i den staten där ansökan inlämnas. Medlemsstaten eller det godkända kontrollorganet har rätt att kräva att de bifogade dokumenten också är avfattade på samma officiella språk.

1.2 Ansökan skall innehålla följande information:

- Namn och adress för tillverkaren eller företaget, dennes eller dess representant eller för sökanden, vidare den plats eller de platser där utrustningen tillverkas.

- Utrustningskategori.

- Avsedd användning.

- Tekniska egenskaper.

- Varunamn, om sådant finns, eller varutyp.

1.3 Till ansökan skall bifogas två exemplar av dokument som innehåller all den information som krävs enligt särdirektivet och en försäkran att ingen annan ansökan om EEG-typgodkännande eller EEG-typkontroll har inlämnats för samma utrustning.

2. PROVNINGAR FÖR EEG-TYPGODKÄNNANDE ELLER EEG-TYPKONTROLL

Provningar av utrustning för EEG-typgodkännande eller EEG-typkontroll skall utföras i enlighet med kraven i hithörande särdirektiv.

En rapport om provningarna skall upprättas enligt förebilden i det särdirektiv som gäller för den aktuella utrustningen.

3. INTYG OM EEG-TYPGODKÄNNANDE ELLER EEG-TYPKONTROLL

Intyget enligt artiklarna 5 och 10 som skall utformas enligt förebilden i bilaga 3 skall redogöra dels för resultaten av provningarna på utrustningen och dels alla de villkor som gällt för EEG-typgodkännandet eller EEG-typkontrollen. Till detta skall bifogas beskrivningar, ritningar och eventuella fotografier som krävs för en exakt identifikation av utrustningen och vid behov en beskrivning av hur den fungerar.

4. OFFENTLIGGÖRANDE AV EEG-TYPGODKÄNNANDE ELLER EEG-TYPKONTROLL

4.1 Kommissionen skall se till att aktuella utdrag och särskilt de särskilda villkoren ur intygen om EEG-typgodkännande eller EEG-typkontroll offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

4.2 Samtidigt som berörd part informeras skall den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännande översända kopior av EEG-typgodkännandeintyget till kommissionen och till övriga medlemsstater eller också skall det godkända kontrollorganet översända kopior av EEG-typkontrollintyget till kommissionen och till övriga godkända kontrollorgan. Övriga medlemsstater och godkända kontrollorgan kan också få kopior av de slutgiltiga tekniska underlagen beträffande utrustningen och av protokollen från de kontroller och provningar den har underkastats.

Kommissionen, medlemsstaterna och de godkända kontrollorganen som får kopior av de slutgiltiga tekniska dokumenten skall se till att industriell upphovsrätt respekteras och att gällande tystnadsplikt iakttas.

4.3 Återkallande av EEG-typgodkännandeintyg eller EEG-typkontrollintyg skall offentliggöras enligt det förfarande som anges i punkterna 4.1 och 4.2.

4.4 En medlemsstat som vägrar EEG-typgodkännande skall informera kommissionen och övriga medlemsstater om detta. Ett godkänt kontrollorgan som vägrar att utfärda EEG-typkontrollintyg skall informera kommissionen och övriga godkända kontrollorgan om detta.

BILAGA 2

DE MINIMIKRAV SOM MEDLEMSSTATERNA SKALL TA HÄNSYN TILL NÄR DE UTSER GODKÄNDA KONTROLLORGAN

1. De organ som skall utföra kontrollen av utrustningen skall till sitt förfogande ha tillräckligt med kvalificerad personal och förfoga över de medel som behövs för att på ett korrekt sätt kunna utföra sina tekniska och administrativa uppgifter samt ha tillgång till den utrustning som behövs för att utföra alla särskilda undersökningar som föreskrivs i särdirektiven.

2. Kontrollorganet, dess chef och dess personal får varken vara konstruktör, tillverkare, leverantör eller installatör av utrustningen och inte heller befullmäktigat ombud för någon av dessa parter. De får varken direkt eller som befullmäktigade ombud ha del i konstruktion, tillverkning, marknadsföring eller underhåll av sådana utrustningar eller representera de parter som deltar i dessa verksamheter. Detta utesluter inte möjligheten till utbyte av teknisk information mellan tillverkaren och kontrollorganet.

3. Den personal som har till uppgift att kontrollera utrustning i syfte att utfärda EEG-typkontrollintyg skall utföra dessa uppgifter med största integritet och tekniska kompetens och skall vara oberoende av alla påtryckningar och allt inflytande - framför allt av ekonomiskt slag - som kan påverka bedömningen eller resultaten av deras arbete, i synnerhet från personer eller grupper av personer med intresse av kontrollresultaten.

4. Den personal som har till uppgift att utföra kontrollerna skall förfoga över följande:

- Goda tekniska kunskaper och god yrkesutbildning.

- Tillräckliga kunskaper om vad som krävs vid de kontroller de genomför samt tillfredsställande praktisk erfarenhet av sådant arbete.

- Nödvändig förmåga att utfärda protokoll och rapporter över resultaten från det arbete de utför.

5. Kontrollpersonalens opartiskhet skall garanteras. Deras ersättning får varken vara beroende av antalet utförda kontroller eller av kontrollresultaten.

6. Kontrollorganet skall teckna en ansvarsförsäkring såvida inte staten tar på sig detta skadeståndsansvar enligt nationell lagstiftning.

7. Kontrollorganets personal skall vara skyldig att iaktta sekretess beträffande allt som den får veta i samband med fullgörandet av sina åligganden (dock inte gentemot behöriga myndigheter i den staten där de bedriver sin verksamhet) inom ramen för detta direktiv och särdirektiven eller inom ramen för nationell lagstiftning som skänker verkan åt dem.

BILAGA 3

FÖREBILD FÖR INTYG OM EEG-TYPGODKÄNNANDE ELLER EEG-TYPKONTROLL FÖR BYGG- OCH ANLÄGGNINGSUTRUSTNING

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 4

EEG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR TYPGODKÄND ELLER TYPKONTROLLERAD BYGG- OCH ANLÄGGNINGSUTRUSTNING

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >